Akadálymentes verzió

Termékbiztonság vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

Kódszám

FOGYV00017

Az ügy rövid leírása

Csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető, vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére. A forgalomba hozott és forgalmazott termékeknek tehát egyrészt biztonságosaknak kell lenniük, másrészt meg kell felelniük a vonatkozó jogszabályi követelményeknek (vagyis megfelelőnek kell lenniük).
A megyeszékhely szerinti járási hivatal a fogyasztói forgalomba szánt és már forgalmazott termékekkel (kivéve élelmiszerek) kapcsolatos közérdekű bejelentések alapján hivatalból indít eljárást (piacfelügyeleti területen a kérelem és a panasz nem értelmezhető). Indokolt esetben a termék biztonsságosságának és megfelelőségének ellenőrzése céljából mintát vesz.

Ki jogosult az eljárásra?

Közérdekű bejelentést bárki tehet.
Nem kötelező a személyes eljárás.

Milyen adatokat kell megadni?

Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat. Azonban az azonosíthatatlan személy által tett közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály a közérdekű bejelentő részére kötelezően csatolandó dokumentumokat nem határoz meg, de csatolni szükséges minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A közérdekű bejelentő terhére eljárási költség nem merül fel. (Az eljárási költséget kizárólag a gyártó, az importőr vagy az a forgalmazó, amelynél a terméket vizsgálat alá vonták, köteles megfizetni, abban az esetben, ha a mintavételezett termék nem felel meg a követelményeknek. Mértéke változó, az elvégzett vizsgálatoktól függ.)

Hol intézhetem el?

Az illetékességet meghatározza a közérdekű bejelentő lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is.

Ügyintézés határideje

A piacfelügyeleti hatóság piacfelügyeleti eljárásában az ügyintézési határidő 70 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a laboratóriumi és kockázatértékelési vizsgálatok elvégzésének, illetve a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 18. § szerinti tárgyalás időtartama.

Jogorvoslati lehetőség

A hivatalból indított eljárást lezáró döntés ellen csak az eljárás alá vont ügyfél fellebbezhet, a közérdekű bejelentő nem.
A hivatalból indított eljárást lezáró döntés ellen csak az eljárás alá vont ügyfél fellebbezhet, a közérdekű bejelentő nem.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

lsd. Kapcsolódó fájlok: Jó, ha tudjuk tékoztató sorozatból: a műszaki termékek biztonságosságáról; a biztonsági gyermekülésről, a játéknak, vagy másnak látszó termékekről, a csecsemőjátékokról; a játékokról; a vízijátékokról; a csecsemő- és kisgyermekruhák biztonságáról, "Jó, ha tudjuk a műszaki termékek biztonságosságáról FOGYV00017", "Jó, ha tudjuk a biztonsági gyermekülésről FOGYV00017", "Jó, ha tudjuk a játéknak, vagy másnak látszó termékekről FOGYV00017", "Jó, ha tudjuk a csecsemőjátékokról FOGYV00017", "Jó, ha tudjuk a játékokról FOGYV00017", "Jó, ha tudjuk a csecsemő és kisgyermekbútorokról FOGYV00017", "Jó, ha tudjuk a vízijátékokról FOGYV00017", "Jó, ha tudjuk a csecsemő- és kisgyermekruhák biztonságáról FOGYV00017"
1. Mit tehet a fogyasztó, ha a megvásárolt termék használata során úgy ítéli meg, hogy az balesetveszélyes?
Haladéktalanul jelezze a vásárlás helyén. Amennyiben reklamációját elutasítják, illetve elutasítástól függetlenül is, bejelentést tehet a területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál.

2. Hol tájékozódhat a fogyasztó arról, hogy az általa kinézett, vagy már megvásárolt terméket valamely hatóság bevizsgálta és veszélyesnek minősítette-e ?
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium www.fogyasztovedelem.kormany.hu weboldalán.
Az Európai Unióban letiltott, veszélyes termékeket az Európai Bizottság RAPEX honlapján (https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm) lehet megtekintetni (heti listák, illetve teljes kereshető adatbázis formájában).

3. Ha egy terméket a hatósági vizsgálat veszélyesnek minősített, köteles-e azt a kereskedő visszavásárolni?
Igen.

4. Mikor tekinthető biztonságosnak egy termék?
Biztonságos minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelenti.

5. A CE jelölésnek minden terméken rajta kell lennie?
Nem. Egy termék csak akkor látható el CE megfelelőségi jelöléssel, ha az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus vagy jogszabály előírja (pl.: villamossági termékek, gyermekjátékok), és a termék megfelel az ezekben foglalt követelményeknek. Tilos a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése azon termékek esetében, ahol a jogszabály a CE megfelelőségi jelölés feltüntetését nem követeli meg (pl.: kozmetikumok, ruházati termékek).

6. A CE jelölés önmagában garanciát jelent-e arra, hogy a termék biztonságos?
Kétséget kizáróan nem. A CE megfelelőségi jelölés feltüntetését megelőzően a gyártó köteles megfelelőségértékelési eljárást lefolytatni. Amennyiben ez nem történik meg, vagy ennek eredménye alapján a termék nem felel meg a rá vonatkozó előrásoknak, akkor a CE megfelelőségi jelölés feltüntetése megalapozatlan.

7. Termékbiztonsággal kapcsolatos panasz esetén a kereskedő jogosan küldi-e el a fogyasztót a gyártóhoz, vagy az importőrhöz?
Nem, kötelessége foglalkozni a reklamációval.

8. Ha a fogyasztó úgy ítéli meg, hogy az általa megvásárolt termék nem biztonságos, és bejelentést tesz a hatóságnál, akkor a hatóság a fogyasztónál levő terméket, vagy a kereskedelemből vett mintát vizsgája-e be?
A piacfelügyeleti hatóság eljárása során az általa, a kereskedelemben vett mintát vizsgálja.
lsd. Kapcsolódó fájlok "Termékbiztonsággal kapcsolatos kérdések FOGYV00017"

Fontosabb fogalmak

Biztonságos termék: minden olyan termék, amely a szokásos vagy ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett nem jelent veszélyt, vagy kizárólag a termék használatával összeegyeztethető, elfogadhatónak tekinthető, és a személyek biztonsága és egészsége magas szintű védelmének megfelelő legkisebb veszélyt jelenti.
CE megfelelőségi jelölés: olyan jelölés, amellyel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását előírják.
Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX): az Európai Bizottság veszélyes termékek bejelentésére létrehozott információs rendszere.
Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer (KPIR): a piacfelügyeleti hatóságok által végzett piacfelügyeleti ellenőrzéssel kapcsolatos adatok és beszerzett dokumentumok feldolgozására és nyilvántartására szolgáló adatbázis.
Megfelelőséget igazoló dokumentum: a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását igazoló dokumentumok.

Vonatkozó jogszabályok

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény, a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdés, 21. §, 29. §, 31. §

Kulcsszavak

veszélyes, nem biztonságos, balesetet okozhat, letiltott, KPIR, RAPEX, közérdekű bejelentés, fogyasztóvédelem, piacfelügyelet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858