Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem.

Kódszám

MKEHK00014

Az ügy rövid leírása

A engedély iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. Engedélyt vállalkozás kérhet, az EU-n és az EGT-n kívüli kereskedelmi célú szállításokra. A kérelemhez vállalkozásnak nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a kapcsolódó tevékenységhez (pl. forgalmazás, felhasználás, gyártás, szállítás) szükséges engedélyekkel rendelkezik

Ki jogosult az eljárásra?

Vállalkozások. Képviselő vagy meghatalmazott útján járhatnak el.

Milyen adatokat kell megadni?

A formanyomtatványon az alábbi adatokat kell megadni:
A szállítás iránya, a kérelmező neve, címe, székhelye, adószáma, VPID/EORI száma, az ügyintéző neve, elérhetőségei (telefon- és telefaxszáma, e-mail címe), a belföldi átadó/átvevő neve, címe, adószáma, a szerződő ország neve, kódja, a rendeltetési/származási ország neve, kódja, árumegnevezés érvényes Kombinált Nomenklatúra szerint, KN kód (nyolcjegyű), az áru mennyiségi egysége és kódja, kérelmezett mennyiség, devizanem és kódja, kérelmezett érték devizában és ezer Ft-ban, különleges ügylet esetén annak megnevezése és kódja, kérelmezett érvényesség, (a kérelemhez csatolt) mellékletek száma, indokolás, továbbá a szállításhoz kapcsolódó tevékenységre (pl. forgalmazás, felhasználás, gyártás, szállítás) szóló más hatósági engedélyek adatai, információk az áru rendeltetéséről.

Milyen iratok szükségesek?

1. Nyilatkozatok a kapcsolódó magyarországi tevékenységhez (pl. forgalmazás, feldolgozás, felhasználás, tárolás, gyártás) szükséges engedélyek meglétéről.
2. Nyilatkozat más előírt szállítási engedély (pl. ORFK szállítási engedély) meglétéről (a nyilatkozat mellé csatolni kell az engedély / igazolás másolatát).
3. Nyilatkozat arról, hogy az áru kivitelét vagy behozatalát a vonatkozó engedélyek feltételei szerint fogják végezni.
4. Nyilatkozat arról, hogy a kérelem nem vonatkozik a 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálya alát tartózó haditechnikai termékekre ( utóbbi nyilatkozat csak akkor szükséges, ha a kérelmező korábban - pl. a tevékenység engedélyezésénél - nem tett még ilyen nyilatkozatot).
5. Nem gazdasági társaságként működő vállalkozás esetében a kérelmező bírósági bejegyzését tartalmazó okirat.
6. Behozatal esetén az eljárási illeték megfizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

1. A kivitel és a reexport illetékmentes.
2. A behozatali engedély illetéke 15 000 Ft.
3. A már kiadott behozatali engedély módosítása iránti kérelem illetéke 10 000 Ft.
4. A behozatali engedélyhez kapcsolódó minden további eljárás - a fellebbezést kivéve - 7 000 Ft
Az illetéket vagy illetékbélyegen, vagy - a kormányablaknál személyesen kezdeményezett eljárásnál - postai csekken kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A határozattal szemben, annak közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Központi Szervéhez címzett, a határozatot hozó hatóságnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetékköteles: behozatali engedély esetén az illeték mértéke 30 000 Ft, kiviteli és reexport engedély esetén 5 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.
Az engedély - annak érvényességi idején belül - többszöri szállításra is felhasználható.

Fontosabb fogalmak

1. Behozatal: az áru Magyarország területére a vámhatárt átlépve az EU-n kívüli országból, vagy az országhatárt átlépve az EU más tagállamából történő behozatala.
2. Kivitel: az áru Magyarország területéről a vámhatárt átlépve EU-n kívüli országba, vagy az országhatárt átlépve az EU más tagállamába történő kivitele.
3. Reexport: az EGT államokon kívüli országból, vagy EU-n kívüli országból behozott áru újra kivitele valamely EU-n, vagy EGT-n kívüli országba.
4. Vállalkozás: olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó és egyéni cég, szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltató, amely gazdálkodó szervezet és elsődleges feladatai ellátása céljából áruk kivitelét, reexportját, vagy behozatalát is végzi.
5. EGT: Európai Gazdasági Térség, az EU tagállamok, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.
6. Képviselet: a vállalkozás nevében történő eljárásra való jogosultság (pl. jogi személy vezető tisztségviselője).
7. Meghatalmazás: egyoldalú írásbeli nyilatkozat a meghatalmazó nevében történő eljárásra. Tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott azonosításához szükséges adatokat, az eljárás megnevezését, valamint a meghatalmazó és két tanú aláírását.
8. Gazdasági társaság: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság.

Vonatkozó jogszabályok

1.Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III.28.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja, 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja, 6. melléklete, 2. § (2) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 10. § (2) bekezdése, 2. § (3) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a), b) pontja, 4. §-a, 10. §-a, 11. § (1), (2) bekezdése.
2. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése, 6. § (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése.
3. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 121/2016.(VI. 7.) Korm. rendelet 4. §, 5. § (1) bekezdése.
4. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 10. § (2) bekezdése, 11. §-a, 15. § (3a) bekezdése.
5. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. §-a, 11 - 12. §-ai.
6. Az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény mellékletének XVIII. cím 2. pontja, 33. § (2) bekezdésének 27. pontja, 73. § (1) bekezdése és (2)-(2a) bekezdése.
7. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény.
8. a Bizottság 1754/2015/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról.

Kulcsszavak

Behozatali tevékenységi engedély; a robbanóanyagok forgalmazására, gyártására, felhasználására kiadott bányafelügyeleti engedély; az ORFK robbanóanyag-szállítási engedélye; vámtarifaszám /KN kód.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858