Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Reklámokra vonatkozó fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések

Kódszám

FOGYV00006

Az ügy rövid leírása

A jogszabály megfogalmaz a reklámmal kapcsolatos általános és egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmakat, korlátozásokat. Így például tilos az olyan reklám, amely erőszakos, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be, stb. Korlátozott a dohány és alkohol termékek reklámozása. Magyar nyelven kiadott sajtótermékben, magyar nyelvű rádió-, illetve TV műsorban, a gazdasági reklámban a reklám szövegének magyarnak kell lennie. A hitelre vonatkozó reklámban a teljes hiteldíj mutató értékét fel kell tüntetni. A fogyasztókat érintő panaszokat, közérdekű bejelentéseket a felügyelőség vizsgálja - pl. hatósági ellenőrzést végez -, és jogsértés esetén az érintett vállalkozással szemben kérelemre vagy hivatalból megindítja az eljárást.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bejelentést bárki tehet, de a fogyasztóvédelmi hatóság csak abban az esetben jár el, ha a jogsértés fogyasztókat érinti, vagy érinthet. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A dohánytermék reklámjára, valamint a dohánytermékkel összefüggő szponzorálásra vonatkozó rendelkezések megsértése miatti eljárásban a nemdohányzók védelmét ellátó egyesületet az ügyfél jogai illetik meg. A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök reklámja kapcsán ügyfélnek minősülnek azok a civil szervezetek is, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége a betegek jogainak védelmére irányul.

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.) A fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelmének - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben előírtakon túl - tartalmaznia kell
a) a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály a kérelmező, bejelentő, panaszos részére kötelezően csatolandó dokumentumokat nem határoz meg, de csatolni kell minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát. (Elsősorban azon rendelkezésre álló dokumentumokat, melyek a kérelem, bejelentés, panasz megalapozottságát igazolják)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Elsőfokon a megyeszékhely szerinti járási hivatal (Budapesten az V. kerületi járási hivatal, Pest megyében az Érdi járási hivatal) jár el a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésének k) pontja alapján. (Járási hivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek) A Magyar Nemzeti Bank által felügyelt szervezetek esetében az MNB jár el. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény megtévesztő, illetve összehasonlító reklám esetén hatáskört delegál a Gazdasági Versenyhivatal részére, továbbá az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás és - a beszédcélú telefonhívás kivételével - elektronikus hírközlés útján megvalósuló reklám tekintetében a reklám címzettjeinek közvetlen megkeresésével kapcsolatos rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság részére is.

Ügyintézés határideje

A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény másként nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - a bejelentés beérkezésétől számított tizenöt napon belül – az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.Kérelem esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény általános 21 napos ügyintézési határideje érvényesül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A kérelmező, bejelentő, panaszos az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés ellen fellebbezhet. A hivatalból indított eljárást lezáró döntés ellen csak az eljárás alá vont ügyfél, illetve a külön jogszabályok szerint az ügyfél jogállásával rendelkező civil szervezet fellebbezhet, a bejelentő/panaszos nem. A kérelemre indult eljárásokban a kérelmezőt is megilleti a fellebbezés joga.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A kérelmező, bejelentő, panaszos az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés ellen fellebbezhet. A hivatalból indított eljárást lezáró döntés ellen csak az eljárás alá vont ügyfél, illetve a külön jogszabályok szerint az ügyfél jogállásával rendelkező civil szervezet fellebbezhet, a bejelentő/panaszos nem. A kérelemre indult eljárásokban a kérelmezőt is megilleti a fellebbezés joga.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A fellebbezést annál a megyeszékhely szerinti járási hivatalnál (Budapesten az V. kerületi járási hivatal, Pest megyében az Érdi járási hivatal) kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés -érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés - született.

A benyújtási határidő: Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A fellebbezési illeték mértéke: Határozat esetén a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft. • Végzés esetén 3.000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Reklámozható-e dohánytermék?
Jelenlegcsak szakmai célú reklámként jeleníthető meg, illetve olyan sajtótermékben, amelyet nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok területén nyomtattak és adtak ki, és elsődlegesen nem az Európai Gazdasági Térség államainak területén való forgalmazásra állítottak elő.

2. Szabad-e gyermek vagy fiatalkorúaknak szóló reklámban alkoholtartalmú italt népszerűsíteni?
Nem.

3. Mit tehetünk, ha az akciós újságban reklámozott termék az akció ideje alatt nem kapható?
Panasszal lehet fordulni adott üzlet üzemeltetőjéhez (pl. beírni a vásárlók könyvébe) és bejelentéssel lehet élni a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.

4. A postaládába rendszeresen névre szóló reklámanyagokat dobnak be. Hogyan lehet ezeket megakadályozni?
A fogyasztó, mint a reklám címzettje részére előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető reklám, azonban a reklámozó és a reklámszolgáltató köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.
Ennek megsértése esetén az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez lehet fordulni panasszal.
Amennyiben a fent leírtak szerint e-mailben érkeznek a névre szóló reklámanyagok, akkor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság rendelkezik a panaszban foglaltak kivizsgálására hatáskörrel és illetékességgel.

5. Szabad-e vendéglátó egység kerthelyiségében alkoholtartalmú ital reklámját kihelyezni?
Csak abban az esetben, ha kétszáz méteres távolságon belül nincs közoktatási és egészségügyi intézmény bejárata.

6. Magyar nyelven kiadott sajtótermékben szabad-e csak idegen nyelven megjelentetni egy hirdetést?
Nem, a hirdetést magyar nyelven kell megjelentetni. Azonban az ilyen sajtótermékek idegen nyelvű részeiben megengedett az idegen nyelvű reklám .


7. Reklámokban, üzletfeliratokban használható, un. meghonosodott idegen nyelvű kifejezésekről létezik-e lista?
Ilyen lista nincs, kétség esetén az eljáró hatósának az MTA szakvéleményét kell beszereznie.

Fontosabb fogalmak

szexuális termék: olyan birtokba vehető forgalomképes dolog, amelynek elsődleges célja a szexuális ingerkeltés, különösen amely nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményt nyíltan ábrázol, illetve emberi testet, testrészt szexuális ingerkeltésre alkalmas módon vagy szexuális ingerkeltés céljából ábrázol, ideértve a - rendeltetése szerint - szexuális ingerkeltésre szolgáló, nemi aktus vagy egyéb szexuális cselekmény során alkalmazható eszközt is, a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz kivételével.
dohánytermék: bármilyen módon fogyasztásra szánt, részben vagy egészben dohányból készült termék,
gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.
közzététel: a reklám megismerhetővé tétele, akár nagyobb nyilvánosság, akár egyedi címzett számára,
megtévesztő reklám: minden olyan reklám, amely bármilyen módon - beleértve a megjelenítését is - megtéveszti vagy megtévesztheti azokat a személyeket, akik felé irányul, vagy akiknek a tudomására juthat, és megtévesztő jellege miatt befolyásolhatja e személyek gazdasági magatartását, vagy ebből eredően a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató más vállalkozás jogait sérti vagy sértheti.
összehasonlító reklám: olyan reklám, amely közvetve vagy közvetlenül felismerhetővé tesz más, a reklámozóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet folytató vállalkozást vagy ilyen vállalkozás által előállított, forgalmazott vagy bemutatott, a reklámban szereplő áruval azonos vagy ahhoz hasonló rendeltetésű árut.

Vonatkozó jogszabályok

• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d)-f) és h)-i) pont, 7. §-10. §; 14. §-22. §; 23. § (1)-(2) bekezdés, 24. § (1)-(4) bekezdés, 26. § (2) bekezdés
• A gazdasági reklámok és üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 1. § (1) és (3) bekezdés, 5. § (1)-(2) bekezdés, 6. § (4) bekezdés,
• A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 4. § (1)-(2) bekezdés,
• A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 17. § (4) és (6) bekezdés, 18/A.-18/B. §,
• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény X. fejezete
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdés, 21. §, 29. §, 31. §,
• A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §, 33. § (2) bekezdés 35. pont,
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. CLXV. törvény 1. §-3. §.

Kulcsszavak

erkölcsi normát sértő reklám, csalogató reklám, akciók, megtévesztettek, becsaptak, akciós újság, készlethiány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858