Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal, valalmint az Ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz (a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható bejelentés kivételével)

Kódszám

FOGYV00001

Az ügy rövid leírása

Tisztességtelen az a kereskedelmi gyakorlat,
amikor az adott vállalkozás nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el és amely érzékelhetően rontja a fogyasztó lehetőségét az áruval kapcsolatos, a szükséges információk birtokában meghozott tájékozott döntésre és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. Ez lehet a vállalkozás részéről nyújtott félrevezető szóbeli, írásbeli tájékoztatás illetve jelentős információ elhallgatása, vagy agresszív kereskedelmi gyakorlat folytatása. Az ilyen jellegű kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások elleni eljárás - jogszabályban rögzített kivételektől eltekintve- a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre. Az eljárás kérelemre, vagy közérdekű bejelentés alapján hivatalból indul.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bejelentést bárki tehet, de a fogyasztóvédelmi hatóság csak abban az esetben jár el, ha a kereskedelmi gyakorlat Magyarország területén valósul meg, vagy Magyarország területén bárkit fogyasztóként érint.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.) A fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelmének - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben előírtakon túl - tartalmaznia kell
a) a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály az ügyfél részére kötelezően csatolandó dokumentumokat nem határoz meg, de csatolni kell minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát. (Elsősorban azokat a dokumentumokat, melyek a kérelem, bejelentés, panasz megalapozottságát igazolják)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

Elsőfokon a megyeszékhely szerinti járási hivatalok (Budapesten az V. kerületi járási hivatal, Pest megyében az Érdi járási hivatal), fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörükben eljárva a hatáskörrel rendelkező hatóságok. (Járási hivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek). Amennyiben a kérelemben, bejelentésben szereplő gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas, úgy a Gazdasági Versenyhivatal jár el. Pénzintézetekkel kapcsolatos szolgáltatások esetén pedig minden esetben a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank ( Felügyelet) jár el, ha az érintett kereskedelmi gyakorlat a vállalkozás olyan tevékenységével függ össze, amelyet a Felügyelet felügyel.

Ügyintézés határideje

A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény másként nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - a bejelentés beérkezésétől számított tizenöt napon belül – az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével – tájékoztatni kell.Kérelem esetén a Ket. általános 21 napos ügyintézési határideje érvényesül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A kérelmező,bejelentő, panaszos az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés ellen fellebbezhet. A hivatalból indított eljárást lezáró döntés ellen csak az eljárás alá vont ügyfél fellebbezhet, a bejelentő/panaszos nem. A kérelemre indult eljárásokban a kérelmezőt is megilleti a fellebbezés joga.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a megyeszékhely szerinti járási hivatalnál (Budapesten az V. kerületi járási hivatal, Pest megyében az Érdi járási hivatal) kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetén a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft., végzés esetén 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Vásároltam egy műszaki cikket. Otthon vettem észre, hogy a termék nem tud ellátni minden olyan funkciót, ami a termékhez csatolt használati utasításban szerepel. Kérhetem-e a termék visszavételét?

Igen, mivel megtévesztették a termék használhatóságát illetően, ezért kérheti a visszavételt.

2. Tisztességtelennek minősül- e az, ha az üzletben azt tüntetik fel, hogy egy terméket „csak ma” árusítanak kedvezménnyel, és ez a felirat több napon keresztül is látható?

Megtévesztő ez a kereskedelmi gyakorlat, hiszen nem felel meg a valóságnak az, hogy az adott termék csak korlátozott ideig kapható kedvezménnyel.

3. Beléptem egy fogyasztói csoportba, mert pénzre volt szükségem. A szerződéskötéskor szóban azt mondták, hogy 1-2 hónapon belül megkapom a szerződött összeget. A szerződést és egyéb iratot csak aláírás után, otthon olvastam el. Akkor jöttem rá, hogy a csoport nem így működik. A feltételek nem felelnek meg számomra. Elállhatok-e a szerződéstől, illetve visszakérhetem-e a szerződéskötéskor kifizetett összeget?

Az aláírt szerződéstől alapesetben a szerződésben rögzített feltételekkel teljesülése esetén lehet elállni. Amennyiben ezeket a feltételeket sérelmezi , úgy igényét a vállalkozással szemben csak polgári peres eljárás keretében érvényesítheti.

4. Tisztességtelennek minősül-e az, ha egy vállalkozás azt állítja a termékéről, hogy alkalmas egy betegség gyógyítására?

Igen, ha ezt valótlanul állítja.

5. Egy étterem akciós kupont bocsátott ki, amelynek beváltásakor olyan feltételt szabott meg, amely a kuponon nem szerepelt. Szabhat-e az üzlet utólag feltételeket?

Nem.

6. Mit tehet a fogyasztó, ha az akciós újságban reklámozott termék az akció ideje alatt nem kapható?

Igényével fordulhat az adott üzlet üzemeltetőjéhez (pl. beírhat a vásárlók könyvébe), valamint bejelentést tehet a területileg illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál (Budapesten az V. kerületi járási hivatal, Pest megyében az Érdi járási hivatal).

Kapcsolódó fájl :A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos kérdések FOGYV00001

Fontosabb fogalmak

kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja.
kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől.
ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban.

Vonatkozó jogszabályok

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény X. fejezete, A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdés, 21. §, 29. §, 31. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §, 33. § (2) bekezdés 35. pont, A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1-3. §

Kulcsszavak

megtévesztettek; félrevezettek; nem mondták el; becsaptak; nem tájékoztattak, elhallgatták, tisztességtelen

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858