Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Felhasználó földgáz-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

Kódszám

FOGYV00002

Az ügy rövid leírása

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a lakossági fogyasztók esetében az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására, továbbá a szolgáltató ügyfélszolgálatának és panaszkezelésének vizsgálatára terjed ki. Ellenőrzi továbbá a rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó, törvényben foglalt díjcsökkentéssel és tájékoztatással összefüggő rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. Amennyiben a panasz szerződés nélküli vételezéssel, szabálytalan vételezéssel vagy ezek jogkövetkezményeivel (is) kapcsolatos, illetve a fent fel nem sorolt esetek közé tartozik, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jogosult eljárni. Amennyiben fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatal a kérelemre indított eljárása során megállapítja, hogy a lakossági felhasználót visszatérítés, kötbér illeti meg, úgy annak teljesítésére kötelezi a szolgáltatót. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy a szolgáltató az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően állította-e ki a számlát a fogyasztó részére, továbbá azt is, hogy társasházak esetében a közös képviselő vagy az intéző bizottság a tulajdonostársakat, illetve lakásszövetkezetek esetében az igazgatóság a tagokat és a nem tag tulajdonosokat a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan megfelelően tájékoztatja-e, és eljár azok megsértése esetén.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügy indítására jogosult a lakossági fogyasztó (az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.) akkor is, ha nem természetes személy.

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállalkozás neve, címe, a kifogás leírása. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.) A benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a Ket. által előírtakon túl az érintett felhasználási hely címét, a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a szolgáltatónak a felhasználói megkeresésére adott válaszlevelét, a szolgáltatóhoz benyújtott panasz átvételéről szóló igazolást, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, a telefonon tett panasz esetében a kapott egyedi ügyszámot, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot,a kért intézkedés megjelölését és a kérelmező aláírását is.

Milyen iratok szükségesek?

A felhasználó köteles panaszával - a hatósági eljárást megelőzően - igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni. A gyakorlatban ez például a szolgáltatónak írt levél és/vagy az arra kapott válasz másolatát, telefonos megkeresés esetén az ekkor kapott egyedi azonosító számot jelenti. Csatolni kell továbbá minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. (Járási hivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 21 nap, amelybe nem számít bele - többek között - a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő a Ket. alapján 21 nap, azonban az Fgytv. alapján a fogyasztóvédelmi hatóság közszolgáltatással kapcsolatos - egyetemes szolgáltatóval szemben indult - eljárásában 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés ellen a kérelmezőnek is és az eljárással érintett szolgáltatónak is van fellebbezési lehetősége.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést a fővárosi, illetve annál a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetén a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft. •Végzés esetén 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1. Hova fordulhat panasszal a fogyasztó, ha az elszámoló számla összegét vitatja?
A számlakifogással először a szolgáltatóhoz kell fordulni, mivel könnyen előfordulhat, hogy a problémát maga a társaság is orvosolni tudja. A Szolgáltató benyújtott számlakifogást 15 napon belül köteles megválaszolni. Amennyiben a válasz nem fogadható el a felhasználó számára, úgy a panasz kivizsgálására a fogyasztási lakóhelye szerint illetékes járási hivatal/megyeszékhely szerinti járási hivatal rendelkezik hatáskörrel.

2. A számlán miért nem a ténylegesen leolvasott fogyasztás (m3) szerepel?
A jogszabályi előírások szerint az egyetemes szolgáltató köteles a földgázfogyasztást a felhasznált hőmennyiség alapján MJ-ban megadni, elszámolni. A mérőóra m3-ben méri az elfogyasztott földgáz mennyiségét, a szolgáltató a számlát a valós energiafelhasználás alapján állítja ki, amelyet a felhasznált hőmennyiség MJ-ban kifejezett értéke mutat meg. A gáztechnikai normál állapotra történő térfogat átszámítás miatt a gázmérőn leolvasott és a díjfizetés alapjául szolgáló fogyasztás m3-ben kifejezett mennyisége ezért eltérhet egymástól.
A gáz fűtőértéke a földgáz m3-kénti árának egyik meghatározója. A fűtőérték nem más, mint 1 m3normál állapotú földgáz elégetése során (tökéletes égés esetén) felszabaduló hőmennyiség (MJ/m3).
A fűtőérték, amelyet hétköznapi értelemben a földgáz egyik minőségi mutatójaként értelmezhetünk, az átörvényett földgáz egyik jellemző adata. Az érvényben lévő jogszabályok biztosítják a földgáz minőségi jellemzőinek megfelelését az érvényes előírásoknak.
A földgáznak tehát meg kell felelnie a jogszabályban meghatározott szabványnak, amelyen belül csak minimális mértékben ingadozhat a fűtőérték. Éppen ennek kiegyenlítése érdekében van hőmennyiség (MJ) alapú elszámolás.
A földgáz fűtőértékét az egyes földgázszolgáltató társaságok nem képesek befolyásolni.

3. Milyen esetben lehet a lakossági fogyasztót a földgázellátásból kikapcsolni ?
Kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni a szolgáltató a kikapcsolást:
a) a lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,
b) a lakossági fogyasztó által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés esetén azok a lakossági fogyasztóval nem vezettek eredményre,
c) a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére.
A lakossági fogyasztónak a földgázkereskedő által kezdeményezett kikapcsolására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a földgázelosztó a lakossági fogyasztót előre értesítette. Az értesítésben a földgázelosztó köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a kikapcsolást végre kívánja hajtani. Az értesítésnek - a földgázkereskedő által szolgáltatott adatok alapján - tételesen tartalmaznia kell a lakossági fogyasztóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt.

4. Ha a fogyasztó rendezi a tartozását, mennyi időn belül kell a szolgáltatást visszakapcsolni?
Ha a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, a földgázkereskedő a tudomására jutást követően legkésőbb 24 órán belül köteles kezdeményezni a felhasználónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását.

5. Ha a szolgáltató szabálytalan vételezést állapít meg, amivel a fogyasztó nem ért egyet, hova lehet fordulni panaszával?
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.).

6. Mennyi időn belül köteles a szolgáltató választ adni az ügyfélszolgálatához címzett fogyasztói panaszra?
15 napon belül (van hosszabbítási lehetőség).

7. A fogyasztó köteles-e a szolgáltató elutasító válaszát elfogadni?
Nem, a panasz jellegétől függően ilyen esetben kérelemmel fordulhat a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, illetve eljárást kezdeményezhet a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél.

Kapcsolódó fájl: Földgáz-szolgáltatással kapcsolatos kérdések FOGYV00002

Fontosabb fogalmak

Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a földgázellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt. (törvény kivonat lsd. Kapcsolódó fájlok "Védendő fogyasztók gáz szolgáltatás FOGYV00002") Egyetemes szolgáltatás: a jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, e törvényben és külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások értékesítése.
Előre fizető mérő: olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a földgáz ellenértékének előzetes megfizetését követően biztosítja a földgáz vételezését.
Elszámolási időszak: szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti időszak.
Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely, vagy a fogyasztói főcsap van.
Felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.
Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Fogyatékkal élő fogyasztó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a földgázellátásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása közvetlenül veszélyezteti.
Üzletszabályzat: az engedélyes általános szerződési feltételeit, valamint a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elemeket tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat.
Vezetékes PB-gáz szolgáltatás: a felhasználók részére PB-gáz csővezetéken keresztül történő elosztása és értékesítése.
Lakossági PB-gáz fogyasztó: aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol tartályban forgalmazott PB-gázt vagy vezetékes PB-gázt, és az így vásárolt PB-gázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vásárol, és a vásárolt, tartályban forgalmazott vagy vezetékes PB-gázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. PB-gáz forgalmazó: aki PB-gáz forgalmazási tevékenység végzésére a műszaki-biztonsági hatóság által kiadott, hatályos engedéllyel rendelkezik, vagy a forgalmazási tevékenység folytatására irányuló szándékát a műszaki-biztonsági hatóságnak bejelentette.
PB-gáz kiskereskedő: aki
a) a PB-gáz palackos PB-gáz értékesítőhelyen vagy üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítéséhez szükséges, a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerinti bejelentést megtette, illetve a PB-gáz palackból turista használatú palackba történő átfejtés végzésére engedéllyel rendelkezik, vagy
b) önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység keretében, a PB-gáz forgalmazóval fennálló szerződéses kapcsolat alapján a PB-gáz forgalmazó tulajdonában lévő palackos PB-gázt értékesít, és a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerint a tevékenységét bejelentette.

Vonatkozó jogszabályok

•A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 29. §, 64-66. §, 99-102. § (VIII. fejezet), és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 24-25. §, 56-62. §, 115-115/A. §, 1. sz. melléklet 11-12. pont, 2. számú melléklet 6-7. pont • A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 1. § és 7. §-8. § • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-17/C. §, 47. § • A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21-22. §, 33. §, 98-102. § •Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) és (4) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 35. pont; A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (Get. Vhr.) 115/B. §; 1. számú melléklet 10. pont ("A felhasználók értesítése"); . ("A felek kötelezettségei") és a 8. ("A szerződésszegés esetei") pont. Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1. §, 3. §, 8. § (1) - (4) bekezdés és (5) bekezdése b) pont, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. §, a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 24/B. § és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45/A. § (1) - (3) bekezdés, és 46/A. § bekezdése.A PB gázzal kapcsolatban a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get. )108/A. § (5) és (6) bekezdés, és a 146/G. § (8) és (9) bekezdés;a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 46. § (5) bekezdés és a 2. § h) pont.

Kulcsszavak

gázszámla; gázszolgáltató elutasított; szabálytalan gázvételezés; kikapcsolták a gázt; védett fogyasztó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858