Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Felhasználó vízközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

Kódszám

FOGYV00003

Az ügy rövid leírása

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a lakossági felhasználók esetében az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint - a közérdekű korlátozás kivételével - a víziközmű-szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével és a lakossági felhasználók tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzésére, továbbá a szolgáltató ügyfélszolgálatának és panaszkezelésének vizsgálatára terjed ki. Ellenőrzi továbbá a rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó, törvényben foglalt díjcsökkentéssel és tájékoztatással összefüggő rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. Ellenőrzi továbbá az egységes közszolgáltatói számlaképpel kapcsolatos előírások betartását, valamint a társasházi közös képviselők és a lakásszövetkezeti igazgatóságok rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeinek betartását, és eljár azok megsértése esetén. A fogyasztóvédelmi hatóság előzőekben meghatározott feladatkörén kívül, a létfenntartási, a közegészségügyi vízigények teljesítésével összefüggésben az illetékes népegészségügyi szerv, továbbá a víziközmű-rendszerbe való bekötésre kötelezéssel összefüggésben a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (főváros kerületi) hivatal jár el. A víziközmű-szolgáltatással összefüggő további hatósági feladatokat, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal látja el. Amennyiben a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatal a kérelemre indított eljárása során megállapítja, hogy a lakossági felhasználót visszatérítés, kötbér illeti meg, úgy annak teljesítésére kötelezi a szolgáltatót.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügy indításra jogosult a lakossági felhasználó, azaz a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet (abban az esetben is, ha a lakossági felhasználó nem természetes személy).

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot. Mindezeken túl a fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét, a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét, a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva (ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetén a feladás igazolását szolgáló dokumentumot). (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.)

Milyen iratok szükségesek?

A felhasználó köteles panaszával - a hatósági eljárást megelőzően - igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni. A gyakorlatban ez például a szolgáltatónak írt levél és/vagy az arra kapott válasz másolatát jelenti. Csatolni kell továbbá minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. (Járási hivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 60 nap, amelybe nem számít bele - többek között - a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az eljárás érdemi döntés esetén határozattal, eljárás megszüntetése esetén végzéssel zárul. A döntést közölni kell a kérelmezővel és az eljárás alá vont társasággal.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetében a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft. • Végzés esetében 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Jogosan kéri-e a szolgáltató a bekötési mérőn és mellékmérőkön mutatkozó fogyasztás különbözetének ellenértékét a társasháztól?
Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából főszabály szerint a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a fogyasztási különbözetet a víziközmű-szolgáltatónak megfizetni. Abban az esetben, ha az ingatlan megfelel az elszámolási kivételszabály jogszabályi feltételeinek (például a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználatok kizárólag hitelesített vízmérőkkel rendelkeznek) a különbözet megtérítését a szolgáltató nem kérheti.
2. Előzetes értesítés nélkül korlátozhatja-e a szolgáltatást a vízmű?
Nem. A, lakossági felhasználóval szemben a víziközmű-szolgáltató által kezdeményezett közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználót előre értesítette. Az értesítés és az intézkedési időszak között legalább 8 napnak el kell telnie. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánja hajtani. Az értesítésnek tételesen tartalmaznia kell a lakossági felhasználóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt.

3. Korlátozás esetén kell-e valamilyen vízvételezési lehetőséget biztosítani a fogyasztó részére?
Igen. Jogszabály állapítja meg a lehetséges módot és a minimálisan biztosítandó mennyiséget.
4. A szolgáltatónak – amennyiben a fogyasztó rendezte a tartozását – mennyi időn belül kell visszaállítani a szolgáltatást?
A közüzemi díjtartozásának, valamint a korlátozás foganatosításával és visszaállításával kapcsolatban felmerülő díj rendezését a víziközmű-szolgáltató felé igazolni köteles. A víziközmű-szolgáltató ezen igazolás közlését követő 3 napon belül a víziközmű-szolgáltatást teljes körűen visszaállítja.
5. Mit tehet a fogyasztó, ha a bekötési mérő szerinte nem jól mér?
A bekötési mérő a vízmű (szolgáltató/ellátásért felelős) tulajdona, időszakos hitelesítéséről a szolgáltató köteles gondoskodni. Amennyiben a fogyasztó vitatja a mérő pontosságát, kérheti annak felülvizsgálatát. Ha a vizsgálat hibát nem állapít meg, úgy a mérő cseréjének, illetve a pontossági vizsgálat díja a fogyasztót terheli.
6. Mit tehet a fogyasztó, ha a mellékmérő nem jól mér?
A mellékmérő főszabály szerint a felhasználó/elkülönített vízhasználó (fogyasztó) tulajdona, így annak hitelesítéséről és rendkívüli
vizsgálatáról a fogyasztónak kell gondoskodni saját költségén.

7. Elfagyott az aknában levő bekötési vízmérő. Ez kinek a felelőssége?
Jogszabály szerint a fogyasztó felelőssége. A mérő ugyan a szolgáltató tulajdona, de az óra állagának megóvása, a vízmérő akna tisztán tartása a fogyasztó kötelezettsége. Nem hivatkozhat a víziközmű-szolgáltató a felhasználónak a fogyasztásmérő állagmegóvásával kapcsolatos kötelezettsége megszegésére, a fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zár (plomba) vagy záró bélyeg sérülésére, ha a fogyasztásmérő nem a felhasználó kizárólagos őrizetében van vagy annak felszerelése, felhasználó részére történt átadása során nem az üzletszabályzatban és a rendeletben foglaltak szerint jártak el.

8. Hibás mérő alapján mért fogyasztásra a szolgáltató állíthat-e ki számlát?
Ha a fogyasztásmérő rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni a hitelesítés ideje lejárt a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. Ha a hibás mérés ténye kétséget kizáróan megállapítást nyert, a hibás méréssel érintett időszakban az elfogyasztott ivóvíz és szennyvíz mennyiségét az utolsó mérési hiba nélküli elszámolási időszak egy napra számított átlagfogyasztása és a hibás mérés alatt eltelt napok számának szorzataként kell meghatározni. A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló egy napra eső ivóvíz és szennyvízmennyiség – a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó eltérő megállapodása hiányában – legfeljebb a rendelet 8. melléklet szerint meghatározott átalány-mennyiség, ha azt az előzőekben meghatározott módon nem lehet megállapítani.

9. A fogyasztó három hét elteltével sem kapott választ a szolgáltató ügyfélszolgálatának címzett panaszára. Mennyi időn belül kötelesek válaszolni?
Az ügyfélszolgálat a panasz beérkezését követő 15 napon belül köteles írásban, indokolással ellátva válaszolni a panaszra.
10. Amennyiben a szolgáltató elutasítja a fogyasztó panaszát, azt el kell fogadni, vagy van jogorvoslati lehetőség?
Amennyiben a fogyasztó nem fogadja el a válaszban foglaltakat, panasszal fordulhat a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, vagy igénye érvényesítése érdekében eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. (A jogorvoslati lehetőségekről a szolgáltatónak tájékoztatni kell a válaszlevélben a fogyasztót.)
Kapcsolódó fájl: "Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos gyakori kérdések FOGYV00003"

Fontosabb fogalmak

lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet és a lakossági fogyasztónak minősülő nem természetes személy.

Vonatkozó jogszabályok

•A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 3., 5/E. §, 52., 56-58., 62-64. § • A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 61-67/A. §, 72-74. § •A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. §, 6. §, 7. §, 8. § •A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény, • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A- 17/C. §, 45/A. § (1) - (3) bekezdés, 46. § (5) bekezdés, 46/A. §, 47. §, A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés•A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21-22. §, 33. §, 98-102. §, •Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) és (4) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 35. pont , Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény, A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. §, A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 24/B. §

Kulcsszavak

vízmérő, bekötési mérő, mellékmérő, vízdíj elszámolás, vízakna

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858