Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Aelkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Felhasználó vízközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

Kódszám

FOGYV00003

Az ügy rövid leírása

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a lakossági felhasználók esetében az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint - a közérdekű korlátozás kivételével - a víziközmű-szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével és a lakossági felhasználók tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzésére, továbbá a szolgáltató ügyfélszolgálatának és panaszkezelésének vizsgálatára terjed ki. Ellenőrzi továbbá a rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó, törvényben foglalt díjcsökkentéssel és tájékoztatással összefüggő rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. Ellenőrzi továbbá az egységes közszolgáltatói számlaképpel kapcsolatos előírások betartását, valamint a társasházi közös képviselők és a lakásszövetkezeti igazgatóságok rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeinek betartását, és eljár azok megsértése esetén. A fogyasztóvédelmi hatóság előzőekben meghatározott feladatkörén kívül, a létfenntartási, a közegészségügyi vízigények teljesítésével összefüggésben az illetékes népegészségügyi szerv, továbbá a víziközmű-rendszerbe való bekötésre kötelezéssel összefüggésben a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (főváros kerületi) hivatal jár el. A víziközmű-szolgáltatással összefüggő további hatósági feladatokat, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal látja el. Amennyiben a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatal a kérelemre indított eljárása során megállapítja, hogy a lakossági felhasználót visszatérítés, kötbér illeti meg, úgy annak teljesítésére kötelezi a szolgáltatót.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügy indításra jogosult a lakossági felhasználó, azaz a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet (abban az esetben is, ha a lakossági felhasználó nem természetes személy).

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot. Mindezeken túl a fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét, a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét, a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva (ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetén a feladás igazolását szolgáló dokumentumot). (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.)

Milyen iratok szükségesek?

A felhasználó köteles panaszával - a hatósági eljárást megelőzően - igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni. A gyakorlatban ez például a szolgáltatónak írt levél és/vagy az arra kapott válasz másolatát jelenti. Csatolni kell továbbá minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. (Járási hivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 60 nap, amelybe nem számít bele - többek között - a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az eljárás érdemi döntés esetén határozattal, eljárás megszüntetése esetén végzéssel zárul. A döntést közölni kell a kérelmezővel és az eljárás alá vont társasággal.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetében a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft. • Végzés esetében 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Jogosan kéri-e a szolgáltató a bekötési mérőn és mellékmérőkön mutatkozó fogyasztás különbözetének ellenértékét a társasháztól?
Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából főszabály szerint a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a fogyasztási különbözetet a víziközmű-szolgáltatónak megfizetni. Abban az esetben, ha az ingatlan megfelel az elszámolási kivételszabály jogszabályi feltételeinek (például a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználatok kizárólag hitelesített vízmérőkkel rendelkeznek) a különbözet megtérítését a szolgáltató nem kérheti.
2. Előzetes értesítés nélkül korlátozhatja-e a szolgáltatást a vízmű?
Nem. A, lakossági felhasználóval szemben a víziközmű-szolgáltató által kezdeményezett közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználót előre értesítette. Az értesítés és az intézkedési időszak között legalább 8 napnak el kell telnie. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánja hajtani. Az értesítésnek tételesen tartalmaznia kell a lakossági felhasználóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt.

3. Korlátozás esetén kell-e valamilyen vízvételezési lehetőséget biztosítani a fogyasztó részére?
Igen. Jogszabály állapítja meg a lehetséges módot és a minimálisan biztosítandó mennyiséget.
4. A szolgáltatónak – amennyiben a fogyasztó rendezte a tartozását – mennyi időn belül kell visszaállítani a szolgáltatást?
A közüzemi díjtartozásának, valamint a korlátozás foganatosításával és visszaállításával kapcsolatban felmerülő díj rendezését a víziközmű-szolgáltató felé igazolni köteles. A víziközmű-szolgáltató ezen igazolás közlését követő 3 napon belül a víziközmű-szolgáltatást teljes körűen visszaállítja.
5. Mit tehet a fogyasztó, ha a bekötési mérő szerinte nem jól mér?
A bekötési mérő a vízmű (szolgáltató/ellátásért felelős) tulajdona, időszakos hitelesítéséről a szolgáltató köteles gondoskodni. Amennyiben a fogyasztó vitatja a mérő pontosságát, kérheti annak felülvizsgálatát. Ha a vizsgálat hibát nem állapít meg, úgy a mérő cseréjének, illetve a pontossági vizsgálat díja a fogyasztót terheli.
6. Mit tehet a fogyasztó, ha a mellékmérő nem jól mér?
A mellékmérő főszabály szerint a felhasználó/elkülönített vízhasználó (fogyasztó) tulajdona, így annak hitelesítéséről és rendkívüli
vizsgálatáról a fogyasztónak kell gondoskodni saját költségén.

7. Elfagyott az aknában levő bekötési vízmérő. Ez kinek a felelőssége?
Jogszabály szerint a fogyasztó felelőssége. A mérő ugyan a szolgáltató tulajdona, de az óra állagának megóvása, a vízmérő akna tisztán tartása a fogyasztó kötelezettsége. Nem hivatkozhat a víziközmű-szolgáltató a felhasználónak a fogyasztásmérő állagmegóvásával kapcsolatos kötelezettsége megszegésére, a fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zár (plomba) vagy záró bélyeg sérülésére, ha a fogyasztásmérő nem a felhasználó kizárólagos őrizetében van vagy annak felszerelése, felhasználó részére történt átadása során nem az üzletszabályzatban és a rendeletben foglaltak szerint jártak el.

8. Hibás mérő alapján mért fogyasztásra a szolgáltató állíthat-e ki számlát?
Ha a fogyasztásmérő rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni a hitelesítés ideje lejárt a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. Ha a hibás mérés ténye kétséget kizáróan megállapítást nyert, a hibás méréssel érintett időszakban az elfogyasztott ivóvíz és szennyvíz mennyiségét az utolsó mérési hiba nélküli elszámolási időszak egy napra számított átlagfogyasztása és a hibás mérés alatt eltelt napok számának szorzataként kell meghatározni. A hibás méréssel érintett időszakban a számlázás alapjául szolgáló egy napra eső ivóvíz és szennyvízmennyiség – a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó eltérő megállapodása hiányában – legfeljebb a rendelet 8. melléklet szerint meghatározott átalány-mennyiség, ha azt az előzőekben meghatározott módon nem lehet megállapítani.

9. A fogyasztó három hét elteltével sem kapott választ a szolgáltató ügyfélszolgálatának címzett panaszára. Mennyi időn belül kötelesek válaszolni?
Az ügyfélszolgálat a panasz beérkezését követő 15 napon belül köteles írásban, indokolással ellátva válaszolni a panaszra.
10. Amennyiben a szolgáltató elutasítja a fogyasztó panaszát, azt el kell fogadni, vagy van jogorvoslati lehetőség?
Amennyiben a fogyasztó nem fogadja el a válaszban foglaltakat, panasszal fordulhat a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, vagy igénye érvényesítése érdekében eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. (A jogorvoslati lehetőségekről a szolgáltatónak tájékoztatni kell a válaszlevélben a fogyasztót.)
Kapcsolódó fájl: "Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos gyakori kérdések FOGYV00003"

Fontosabb fogalmak

lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet és a lakossági fogyasztónak minősülő nem természetes személy.

Vonatkozó jogszabályok

•A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 3., 5/E. §, 52., 56-58., 62-64. § • A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 61-67/A. §, 72-74. § •A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. §, 6. §, 7. §, 8. § •A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény, • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A- 17/C. §, 45/A. § (1) - (3) bekezdés, 46. § (5) bekezdés, 46/A. §, 47. §, A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés•A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21-22. §, 33. §, 98-102. §, •Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) és (4) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 35. pont , Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény, A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. §, A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 24/B. §

Kulcsszavak

vízmérő, bekötési mérő, mellékmérő, vízdíj elszámolás, vízakna

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858