Akadálymentes verzió

Felhasználó víziközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

Kódszám

FOGYV00003

Az ügy rövid leírása

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a lakossági fogyasztók esetében az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével és a felhasználók tájékoztatásával kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzésére, továbbá a szolgáltató ügyfélszolgálatának és panaszkezelésének vizsgálatára terjed ki. Ellenőrzi továbbá a rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó, törvényben foglalt díjakkal és tájékoztatással összefüggő rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. Ellenőrzi továbbá az egységes közszolgáltatói számlaképpel kapcsolatos előírások betartását, valamint a társasházi közös képviselők és a lakásszövetkezeti igazgatóságok rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeinek betartását, és eljár azok megsértése esetén. Amennyiben a panasz szerződés nélküli vételezéssel, szabálytalan vételezéssel vagy ezek jogkövetkezményeivel kapcsolatos, illetve a fent fel nem sorolt esetek közé tartozik, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jogosult eljárni. Amennyiben a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelemre indított eljárása során megállapítja, hogy a lakossági felhasználót visszatérítés, kötbér illeti meg, úgy annak teljesítésére kötelezi a szolgáltatót.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügy indításra jogosult a lakossági felhasználó, azaz a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet (abban az esetben is, ha a lakossági felhasználó nem természetes személy).Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. Mindezeken túl a fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét, a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét, a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, valamint a kérelmező aláírását. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.)

Milyen iratok szükségesek?

A felhasználó köteles panaszával - a hatósági eljárást megelőzően - igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni. A gyakorlatban ez a szolgáltatónak írt levél és/vagy az arra kapott válasz másolatát jelenti. Csatolni kell továbbá minden rendelkezésre álló dokumentumot, vagy annak másolatát, pl. : számla.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Elsőfokon a fővárosi, illetve megyei illetékességgel a megyei kormányhivatalok, fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörükben eljárva a hatáskörrel rendelkező hatóságok. (Kormányhivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek)

Ügyintézés határideje

A fogyasztóvédelmi hatóság közszolgáltatással kapcsolatos eljárásában az ügyintézési határidő 90 nap, amelybe nem számít bele - többek között - a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Az ügyintézési határidőt legfeljebb egy alkalommal 21 nappal lehet meghosszabbítani.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen a kérelmezőnek is és az eljárással érintett szolgáltatónak is van fellebbezési lehetősége. Az eljárás érdemi döntés esetén határozattal, eljárás megszüntetése esetén végzéssel zárul A fellebbezést a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak kell címezni. A fellebbezést annál a fogyasztóvédelmi/ piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született. Fellebbezési határidő: a döntés közlésétől számított 15 napon belül. Határozat esetén a fellebbezés illetéke legalább 5.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft. Végzés esetén az illeték összege 3.000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Jogosan kéri-e a szolgáltató a bekötési mérőn és mellékmérőkön mutatkozó fogyasztás különbözetének ellenértékét a társasháztól?
Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözet esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználó köteles a fogyasztási különbözetet a víziközmű-szolgáltatónak megfizetni. Abban az esetben, ha a bekötési vízmérő mellett az elkülönített vízhasználatok kizárólag hitelesített vízmérőkkel rendelkeznek a különbözet megtérítését a szolgáltató nem kérheti.
2. Előzetes értesítés nélkül korlátozhatja-e a szolgáltatást a vízmű?
Nem. A, lakossági felhasználóval szemben a víziközmű-szolgáltató által kezdeményezett közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a víziközmű-szolgáltató a lakossági felhasználót előre értesítette. Az értesítés és az intézkedési időszak között legalább 8 napnak el kell telnie. Az értesítésben a víziközmű-szolgáltató köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánja hajtani. Az értesítésnek tételesen tartalmaznia kell a lakossági felhasználóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt.
3. Korlátozás esetén kell-e valamilyen vízvételezési lehetőséget biztosítani a fogyasztó részére?
Igen. Jogszabály állapítja meg a lehetséges módot és a minimálisan biztosítandó mennyiséget.
4. A szolgáltatónak – amennyiben a fogyasztó rendezte a tartozását – mennyi időn belül kell visszaállítani a szolgáltatást?
A közüzemi díjtartozásának, valamint a korlátozás foganatosításával és visszaállításával kapcsolatban felmerülő díj rendezését a víziközmű-szolgáltató felé igazolni köteles. A víziközmű-szolgáltató ezen igazolás közlését követő 3 napon belül a víziközmű-szolgáltatást teljes körűen visszaállítja.
5. Mit tehet a fogyasztó, ha a bekötési mérő szerinte nem jól mér?
A bekötési mérő a vízmű tulajdona, időszakos hitelesítéséről a szolgáltató köteles gondoskodni. Amennyiben a fogyasztó vitatja a mérő pontosságát, kérheti annak felülvizsgálatát. Ha a vizsgálat hibát nem állapít meg, úgy a vizsgálat díja a fogyasztót terheli.
6. Mit tehet a fogyasztó, ha a mellékmérő nem jól mér?
A mellékmérő a fogyasztó tulajdona, így annak hitelesítéséről és rendkívüli
vizsgálatáról a fogyasztónak kell gondoskodni saját költségén.
7. Elfagyott az aknában levő bekötési vízmérő. Ez kinek a felelőssége?
Jogszabály szerint a fogyasztó felelőssége. A mérő ugyan a szolgáltató tulajdona, de az óra állagának megóvása, a vízmérő akna tisztán tartása a fogyasztó kötelezettsége. Nem hivatkozhat a víziközmű-szolgáltató a felhasználónak a fogyasztásmérő állagmegóvásával kapcsolatos kötelezettsége megszegésére, a fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zár (plomba) vagy záró bélyeg sérülésére, ha a fogyasztásmérő nem a felhasználó kizárólagos őrizetében van vagy annak felszerelése, felhasználó részére történt átadása során nem az üzletszabályzatban és e rendeletben foglaltak szerint jártak el.
8. Hibás mérő alapján mért fogyasztásra a szolgáltató állíthat-e ki számlát?
Ha a fogyasztásmérő rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni a hitelesítés ideje lejárt a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. Ha a hibás mérés ténye kétséget kizáróan megállapítást nyert, a hibás méréssel érintett időszakban az elfogyasztott víz mennyiségét a hibás mérés időtartamának kezdetét megelőző 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és a hibás mérés időtartama alatt eltelt napok száma szorzataként kell meghatározni. Az átlagfogyasztás helyett a hibás mérést megelőző 12 hónapon belüli utolsó mérési hiba nélküli elszámolási időszak egy napra számított átlagfogyasztását is figyelembe veheti a szolgáltató, ha az a felhasználó számára kedvezőbb
9. A fogyasztó három hét elteltével sem kapott választ a szolgáltató ügyfélszolgálatának címzett panaszára. Mennyi időn belül kötelesek válaszolni?
Az ügyfélszolgálat a panasz beérkezését követő 15 napon belül köteles írásban, indokolással ellátörvénya válaszolni a panaszra.
10. Amennyiben a szolgáltató elutasítja a fogyasztó panaszát, azt el kell fogadni, vagy van jogorvoslati lehetőség?
Amennyiben a fogyasztó nem fogadja el a válaszban foglaltakat, panasszal fordulhat a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez, vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, vagy igénye érvényesítése érdekében eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. (A jogorvoslati lehetőségekről a szolgáltatónak tájékoztatni kell a válaszlevélben a fogyasztót.)
Kapcsolódó fájl: "Víziközmű szolgáltatással kapcsolatos gyakori kérdések FOGYV00003"

Fontosabb fogalmak

lakossági felhasználó: az a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet és a lakossági fogyasztónak minősülő nem természetes személy.

Vonatkozó jogszabályok

•A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 3., 52., 56-58., 62-64. §
• A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 61-67. §, 72-74. §
•A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. §, 6. §, 7. §, 8. §
•A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény,
• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § h), 17/A- 17/C. §, 45/A. § (1) és (2) bekezdés, 46. § (5) bekezdés, 46/A. §, 47. §,
• A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés,
•A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21-22. §, 33. §, 98-102. §,
•Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) és (4) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 35. pont ,
•Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény, A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. §, A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 24/B. §

Kulcsszavak

vízmérő, bekötési mérő, mellékmérő, vízdíj elszámolásvízakna, vízdíj elszámolásvízakna

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858