Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Felhasználó villamosenergia-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

Kódszám

FOGYV00004

Az ügy rövid leírása

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a lakossági fogyasztók esetében az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására, továbbá a szolgáltató ügyfélszolgálatának és panaszkezelésének vizsgálatára terjed ki. Ellenőrzi továbbá a rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó, törvényben foglalt díjcsökkentéssel és tájékoztatással összefüggő rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. Amennyiben a panasz szerződés nélküli vételezéssel, szabálytalan vételezéssel vagy ezek jogkövetkezményeivel (is) kapcsolatos, illetve a fent fel nem sorolt esetek közé tartozik, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jogosult eljárni. Amennyiben a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatal a kérelemre indított eljárása során megállapítja, hogy a lakossági felhasználót visszatérítés, kötbér illeti meg, úgy annak teljesítésére kötelezi a szolgáltatót. A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy a szolgáltató az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően állította-e ki a számlát a fogyasztó részére, továbbá azt is, hogy társasházak esetében a közös képviselő vagy az intéző bizottság a tulajdonostársakat, illetve lakásszövetkezetek esetében az igazgatóság a tagokat és a nem tag tulajdonosokat a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódóan megfelelően tájékoztatja-e, és eljár azok megsértése esetén.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügy indításra jogosult akossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet; ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.).A benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a Ket. által előírtakon túl a kérelmező telefonos elérhetőségét, elektronikus levélcímét, az érintett felhasználási hely címét, a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a szolgáltatónak a felhasználói megkeresésére adott válaszlevelét, a szolgáltatóhoz benyújtott panasz átvételéről szóló igazolást, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, a telefonon tett panasz esetében a kapott egyedi ügyszámot, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot,a kért intézkedés megjelölését és a kérelmező aláírását is.

Milyen iratok szükségesek?

A felhasználó köteles panaszával - a hatósági eljárást megelőzően - igazolható módon a szolgáltatóhoz fordulni. A gyakorlatban ez például a szolgáltatónak írt levél és/vagy az arra kapott válasz másolatát, telefonos megkeresés esetén az ekkor kapott egyedi azonosító számot jelenti. Csatolni kell továbbá minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. (Járási hivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 21 nap, amelybe nem számít bele - többek között - a hiánypótlásra, illetörvénye a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő a Ket. alapján 21 nap, azonban az Fgytv. alapján a fogyasztóvédelmi hatóság közszolgáltatással kapcsolatos - egyetemes szolgáltatóval szemben indult - eljárásában 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés ellen a kérelmezőnek is és az eljárással érintett szolgáltatónak is van fellebbezési lehetősége.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetén a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft. • Végzés esetén 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hova fordulhat panasszal a fogyasztó, ha az elszámoló számla összegét vitatja?
A számlakifogással először a szolgáltatóhoz kell fordulni, mivel könnyen előfordulhat, hogy a problémát maga a társaság is orvosolni tudja. A Szolgáltató benyújtott számlakifogást 15 napon belül köteles megválaszolni. Amennyiben a válasz nem fogadható el a felhasználó számára, úgy a panasz kivizsgálására a fogyasztási lakóhelye szerint illetékes járási hivatal/megyeszékhely szerint illetékes járási hivatal rendelkezik hatáskörrel.

2. Ha a mérőállás fogyasztó általi bediktálása elmaradt, jogosult-e a szolgáltató becsült fogyasztás alapján számlát kiállítani?
Igen.
3. Megteheti-e a szolgáltató, hogy egyszerre küld ki 3 számlát a fogyasztónak?
Költségtakarékossági okokból megteheti. A számlákon feltüntetett befizetési határidőkből megállapítható azok befizetési sorrendje.
4. Milyen esetben lehet a lakossági fogyasztót a villamosenergia ellátásból kikapcsolni ?
Kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni a szolgáltató a kikapcsolást:
a) a lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,
b) a lakossági fogyasztó által a fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés esetén az egyeztetés a villamosenergia-kereskedővel nem vezetett eredményre, és
c) a villamosenergia-kereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer írásban értesítette, és az első értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat megillető kedvezményekre, valamint az előrefizetős mérő felszerelésének a lehetőségére.
A lakossági fogyasztónak a villamosenergia-kereskedő által kezdeményezett kikapcsolására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről az elosztó a lakossági fogyasztót előre értesítette. Az értesítésben az elosztó hálózati engedélyes köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a kikapcsolást végre kívánja hajtani. Az értesítésnek - a villamosenergia-kereskedő által szolgáltatott adatok alapján - tételesen tartalmaznia kell a lakossági fogyasztóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt.

5. Ha a fogyasztó rendezi a tartozását, mennyi időn belül kell a szolgáltatást visszakapcsolni?
A lakossági fogyasztó - amennyiben a villamos energia szolgáltatásra igényt tart - tartozásának rendezését a villamosenergia-kereskedő felé igazolni köteles.
Amennyiben a villamosenergia-ellátásból kikapcsolt lakossági fogyasztó rendezi valamennyi lejárt tartozását és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló jogszabályban meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, a villamosenergia-kereskedő a tudomására jutást követően 24 órán belül köteles kezdeményezni a lakossági fogyasztónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását.

6. Ha a szolgáltató szabálytalan vételezést állapít meg, amivel a fogyasztó nem ért egyet, hova lehet fordulni panaszával?
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.).

7. Mennyi időn belül köteles a szolgáltató választ adni az ügyfélszolgálatához címzett fogyasztói panaszra?
15 napon belül (van hosszabbítási lehetőség)

8. A fogyasztó köteles-e a szolgáltató elutasító válaszát elfogadni?
Nem, a panasz jellegétől függően ilyen esetben kérelemmel fordulhat a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz , illetve eljárást kezdeményezhet a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél.
lsd. Kapcsolódó fájlok "Villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos kérdések FOGYV00004"

Fontosabb fogalmak

Védendő fogyasztó: a lakossági fogyasztók azon köre, akik (jogszabályban meghatározott szociális helyzetük, vagy valamely egyéb tulajdonságuk alapján) a villamosenergia-ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt; (törvény kivonat lsd. Kapcsolódó fájlok "Védendő fogyasztók villamosenergia szolgáltatás") Előre fizetős mérő: olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé;
Elszámolási időszak: szerződésben megállapított, elszámolás alapjául szolgáló, két mérőleolvasás közötti időszak;
Felhasználó: aki villamos energiát a saját felhasználási helyén történő felhasználás céljából közcélú hálózatról vagy magánvezetéken keresztül nem továbbadás útján vételez;
Egyetemes szolgáltatás: a villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó sajátos villamosenergia-értékesítési mód, amely Magyarország területén bárhol, meghatározott minőségben a jogosult felhasználó számára méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében igénybe vehető;
Felhasználási hely: egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja;
Fogyatékkal élő fogyasztó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy annak megszakadása;
Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező, egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet; ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet;
Üzletszabályzat: az engedélyes általános szerződési feltételeit tartalmazó, a Hivatal által jóváhagyott szabályzat.

Vonatkozó jogszabályok

•A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény VI. fejezete, 47. §, 64-65. §, 47/B. §, 50/A. §, 50/B. §, 57. §;A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 14-21/A. §, 23-25. §, 26. §, 28. §, 1. sz. melléklet 4-6 pont, 2. sz. melléklet 14., 15-17. pont. • A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 2. § és 7. §-8. §, • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § h) pontja, 17/A-17/C. §, 45/A. § (1) - (3) bekezdése, 46. § (5) bekezdése, 47. §. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés, • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21-22. §, 33. §, 98-102. §, • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2), (4) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 35. pont.
Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 1. §, 2. §, 8. § (1) - (4) bekezdése és (5) bekezdése a) pont, továbbá a 9. § és a 10. §, a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. §, a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 24/B. §

Kulcsszavak

villanyszámla; kikapcsolták az áramot; szabálytalan villanyáram vételezés;áramkommandó;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858