Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Felhasználó távhő-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

Kódszám

FOGYV00005

Az ügy rövid leírása

Távhőszolgáltatás tekintetében fogyasztóvédelmi hatáskörbe a hiteles hőmennyiségmérésre és elszámolásra, a fűtési célú és a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hő külön-külön meghatározására és számlázására, külön díjfizetés esetén a díj épületrészenkénti (lakásonkénti) a tulajdonosok által vagy az üzletszabályzatban foglalt, ennek hiányábanaz önkormányzati rendeletben foglalt megosztásra és számlázásra, a szolgáltató vételezési igénybejelentésre 30 napon belül adandó, valamint a karbantartásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére, az Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok hozzáférhetővé tételére, az elszámolás alapjául szolgáló hiteles mérőeszköz karbantartására, újrahitelesítésére és cseréjére , az ügyfélszolgálatok működésére, a panaszkezelésre vonatkozó rendelkezések megsértése miatti eljárások tartoznak. Ellenőrzi továbbá az egységes közszolgáltatói számlaképpel kapcsolatos előírások betartását, valamint a társasházi közös képviselők és a lakásszövetkezeti igazgatóságok rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeinek betartását. Továbbá ellenőrzi a rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó, törvényben foglalt díjakkal és tájékoztatással összefüggő rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A fogyasztóvédelmi hatóság a lakossági felhasználót érintő esetekben járhat el akkor is, ha a lakossági felhasználó nem természetes személy. A lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt lakóingatlan bérlője.

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. Mindezeken túl a fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét, a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét, a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, valamint a kérelmező aláírását. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.) A fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt az érintett távhőszolgáltató felé megtette.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály a kérelmező/bejelentő részére kötelezően csatolandó dokumentumok:
a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. (Járási hivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a Ket. alapján 21 nap, azonban az Fgytv.alapján a fogyasztóvédelmi hatóság közszolgáltatással kapcsolatos - egyetemes szolgáltatóval szemben indult - eljárásában 60 nap.Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés ellen a kérelmezőnek is és az eljárással érintett szolgáltatónak is van fellebbezési lehetősége.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetén a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft. •Végzés esetén 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Egész télen alig voltak bekapcsolva a radiátorok, mégis nagy mértékű fogyasztásról szóló számlát kapott a fogyasztó. Jogos-e?
Társasházak esetén ha a tulajdonosi közösség fűtési költségmegosztók alkalmazásáról döntött, akkor az elszámolási időszakban igénybe vett fűtési hőmennyiségnek legalább 30%-át, de legfeljebb 50%-át az épületrészek fűtött légtérfogata arányában, a fennmaradó részét fogyasztásarányosan, a fűtési költségmegosztók leolvasott adatainak alapulvételével és azoknak korrekciós tényezőkkel történő módosításával számított értékei arányában kell az épületrészek között felosztani. Így előfordulhat, hogy az épület magas fogyasztása miatt jut a fogyasztóra magasabb költség.

2. Mérők-e a lakásokban a radiátorokra felszerelt műszerek, és ennek alapján köteles-e a szolgáltató számlázni?
Nem, a radiátorokra felszerelt műszerek az épület összes hőfelhasználásának /fogyasztásnak/ a lakók közötti megosztására szolgálnak.

3. Mi az alapja a távhőszámlának?
A hőszolgáltatás során a szolgáltató alapdíjat és hődíjat számláz. A hődíjat kizárólag a lakóépület hőközpontjában (hőfogadó állomásán) felszerelt, a szolgáltató tulajdonában levő hiteles hőmennyiségmérőn mért hőmennyiség szerint számlázhatja ki.

4. A fogyasztó által kezdeményezett mérő felülvizsgálat költsége kit terhel?
A felhasználó kérheti a távhőszolgáltatótól az alkalmazott mérőeszköz hitelességének mérésügyi hatóság általi igazolását, valamint az alkalmazott mérőeszközök megfelelő beépítésének méréstechnikai felülvizsgálatát. Ha a mérőeszköz felülvizsgálata indokolt volt, annak költsége a távhőszolgáltatót terheli, ellenkező esetben a költséget a vizsgálatot kezdeményező felhasználó köteles viselni.

5. Hol lehet utánanézni a távhőszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó jogainak és kötelezettségeinek?
A szolgáltató köteles üzletszabályzatot készíteni, amelyet az ügyfélszolgálati irodában a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Az üzletszabályzatok általában a szolgáltatók weblapján is elérhetőek.

6. Fogyasztó nem kapott választ a szolgáltató felé írt panaszára. A fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatalhoz lehet fordulni.

7. Ha elutasítják a fogyasztó panaszát, azt el kell-e fogadni, vagy van további jogorvoslati lehetőség?
Ha a fogyasztó nem fogadja el a válaszban foglaltakat, panasszal fordulhat a területileg illetékes fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben járási hivatalhoz, vagy igénye érvényesítése érdekében eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. (A jogorvoslati lehetőségekről a szolgáltatónak – a panasz elutasítása esetén – tájékoztatni kell a válaszlevélben a fogyasztót.).
Lásd: kapcsolódó fájl: "Távhő-szolgáltatással kapcsolatos kérdések FOGYV00005"

Fontosabb fogalmak

Költségmegosztó: a radiátorokra felszerelt műszer nem számlázás alapjául szolgáló mérő, csak az épület összes hőfelhasználásának lakásonkénti megosztására szolgál.

Vonatkozó jogszabályok

• A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 8. §, 11. § (2) bekezdés, 36. §, 40. § (2) bekezdés, 43. § (2), (3) bekezdés, 44. §, 46. § (1) bekezdés, 53. § és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/A.-17/H. §, 3. sz. melléklet 3.1 - 3.3., 4.2., 4.3., 17.1 - 17.3., 18.1 - 18.3., 18.5 - 18.7., 19.1., 19.2., 20.1., 20.2., 21.1., 21.2., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2. pontjai • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-17/B. §, 46. § (5) bekezdés, 46/A, 47. §, • A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § -8. §, •A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21-22. §, 33. §, 98-102. § • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2), (4) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 35. pont, Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény, A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. §, A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 24/B. §

Kulcsszavak

költségmegosztó, költségmegosztás, hőmennyiségmérő, távhő számlázás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858