Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Aelkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Felhasználó távhő-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

Kódszám

FOGYV00005

Az ügy rövid leírása

Távhőszolgáltatás tekintetében fogyasztóvédelmi hatáskörbe a hiteles hőmennyiségmérésre és elszámolásra, a fűtési célú és a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hő külön-külön meghatározására és számlázására, külön díjfizetés esetén a díj épületrészenkénti (lakásonkénti) a tulajdonosok által vagy az üzletszabályzatban foglalt, ennek hiányábanaz önkormányzati rendeletben foglalt megosztásra és számlázásra, a szolgáltató vételezési igénybejelentésre 30 napon belül adandó, valamint a karbantartásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére, az Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok hozzáférhetővé tételére, az elszámolás alapjául szolgáló hiteles mérőeszköz karbantartására, újrahitelesítésére és cseréjére , az ügyfélszolgálatok működésére, a panaszkezelésre vonatkozó rendelkezések megsértése miatti eljárások tartoznak. Ellenőrzi továbbá az egységes közszolgáltatói számlaképpel kapcsolatos előírások betartását, valamint a társasházi közös képviselők és a lakásszövetkezeti igazgatóságok rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeinek betartását. Továbbá ellenőrzi a rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó, törvényben foglalt díjakkal és tájékoztatással összefüggő rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A fogyasztóvédelmi hatóság a lakossági felhasználót érintő esetekben járhat el akkor is, ha a lakossági felhasználó nem természetes személy. A lakossági felhasználó: a lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt lakóingatlan bérlője.

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. Mindezeken túl a fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét, a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét, a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, valamint a kérelmező aláírását. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.) A fogyasztóvédelmi hatósági eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt az érintett távhőszolgáltató felé megtette.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály a kérelmező/bejelentő részére kötelezően csatolandó dokumentumok:
a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. (Járási hivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a Ket. alapján 21 nap, azonban az Fgytv.alapján a fogyasztóvédelmi hatóság közszolgáltatással kapcsolatos - egyetemes szolgáltatóval szemben indult - eljárásában 60 nap.Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A döntés ellen a kérelmezőnek is és az eljárással érintett szolgáltatónak is van fellebbezési lehetősége.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetén a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft. •Végzés esetén 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Egész télen alig voltak bekapcsolva a radiátorok, mégis nagy mértékű fogyasztásról szóló számlát kapott a fogyasztó. Jogos-e?
Társasházak esetén ha a tulajdonosi közösség fűtési költségmegosztók alkalmazásáról döntött, akkor az elszámolási időszakban igénybe vett fűtési hőmennyiségnek legalább 30%-át, de legfeljebb 50%-át az épületrészek fűtött légtérfogata arányában, a fennmaradó részét fogyasztásarányosan, a fűtési költségmegosztók leolvasott adatainak alapulvételével és azoknak korrekciós tényezőkkel történő módosításával számított értékei arányában kell az épületrészek között felosztani. Így előfordulhat, hogy az épület magas fogyasztása miatt jut a fogyasztóra magasabb költség.

2. Mérők-e a lakásokban a radiátorokra felszerelt műszerek, és ennek alapján köteles-e a szolgáltató számlázni?
Nem, a radiátorokra felszerelt műszerek az épület összes hőfelhasználásának /fogyasztásnak/ a lakók közötti megosztására szolgálnak.

3. Mi az alapja a távhőszámlának?
A hőszolgáltatás során a szolgáltató alapdíjat és hődíjat számláz. A hődíjat kizárólag a lakóépület hőközpontjában (hőfogadó állomásán) felszerelt, a szolgáltató tulajdonában levő hiteles hőmennyiségmérőn mért hőmennyiség szerint számlázhatja ki.

4. A fogyasztó által kezdeményezett mérő felülvizsgálat költsége kit terhel?
A felhasználó kérheti a távhőszolgáltatótól az alkalmazott mérőeszköz hitelességének mérésügyi hatóság általi igazolását, valamint az alkalmazott mérőeszközök megfelelő beépítésének méréstechnikai felülvizsgálatát. Ha a mérőeszköz felülvizsgálata indokolt volt, annak költsége a távhőszolgáltatót terheli, ellenkező esetben a költséget a vizsgálatot kezdeményező felhasználó köteles viselni.

5. Hol lehet utánanézni a távhőszolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó jogainak és kötelezettségeinek?
A szolgáltató köteles üzletszabályzatot készíteni, amelyet az ügyfélszolgálati irodában a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Az üzletszabályzatok általában a szolgáltatók weblapján is elérhetőek.

6. Fogyasztó nem kapott választ a szolgáltató felé írt panaszára. A fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró járási hivatalhoz lehet fordulni.

7. Ha elutasítják a fogyasztó panaszát, azt el kell-e fogadni, vagy van további jogorvoslati lehetőség?
Ha a fogyasztó nem fogadja el a válaszban foglaltakat, panasszal fordulhat a területileg illetékes fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben járási hivatalhoz, vagy igénye érvényesítése érdekében eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. (A jogorvoslati lehetőségekről a szolgáltatónak – a panasz elutasítása esetén – tájékoztatni kell a válaszlevélben a fogyasztót.).
Lásd: kapcsolódó fájl: "Távhő-szolgáltatással kapcsolatos kérdések FOGYV00005"

Fontosabb fogalmak

Költségmegosztó: a radiátorokra felszerelt műszer nem számlázás alapjául szolgáló mérő, csak az épület összes hőfelhasználásának lakásonkénti megosztására szolgál.

Vonatkozó jogszabályok

• A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 8. §, 11. § (2) bekezdés, 36. §, 40. § (2) bekezdés, 43. § (2), (3) bekezdés, 44. §, 46. § (1) bekezdés, 53. § és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 17/A.-17/H. §, 3. sz. melléklet 3.1 - 3.3., 4.2., 4.3., 17.1 - 17.3., 18.1 - 18.3., 18.5 - 18.7., 19.1., 19.2., 20.1., 20.2., 21.1., 21.2., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2. pontjai • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-17/B. §, 46. § (5) bekezdés, 46/A, 47. §, • A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § -8. §, •A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21-22. §, 33. §, 98-102. § • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2), (4) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 35. pont, Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény, A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. §, A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 24/B. §

Kulcsszavak

költségmegosztó, költségmegosztás, hőmennyiségmérő, távhő számlázás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858