Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Ártájékoztatással összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

Kódszám

FOGYV00008

Az ügy rövid leírása

A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztói forgalomban a fogyasztó által ténylegesen fizetendő árat kell feltüntetni egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan.
Az ár mellett a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) is fel kell tüntetni. Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik –, az egységárat is meg kell adni.
Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására. Ezen előírásokat nem kell alkalmazni az árverés útján értékesítendő termékre, ha annak kikiáltási (induló) árát az árverési tájékoztató meghatározza. A jogszabályi előírások megszegése miatti kérelmet, közérdekű bejelentést, panaszt a járási hivatal vizsgálja, helyszíni hatósági ellenőrzést végez. A vizsgálat eredményétől függően az érintett vállalkozással szemben kérelemre vagy hivatalból eljárást indít.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bejelentést bárki tehet, de a fogyasztóvédelmi hatóság csak abban az esetben jár el, ha a jogsértés fogyasztókat érinti, vagy érinthet. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, illetve aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.) A fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelmének - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben előírtakon túl - tartalmaznia kell
a) a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály a kérelmező, bejelentő, panaszos részére kötelezően csatolandó dokumentumokat nem határoz meg, de csatolni kell minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát. (Elsősorban azon rendelkezésre álló dokumentumokat, melyek a bejelentés, panasz megalapozottságát igazolják)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Elsőfokon a járási hivatalok, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatalok (Budapesten az V. kerületi járási hivatal, Pest megyében az Érdi járási hivatal) fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörükben eljárva a hatáskörrel rendelkező hatóságok. (Járási hivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek)

Ügyintézés határideje

A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény másként nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével tájékoztatni kell. Kérelem esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény általános 21 napos ügyintézési határideje érvényesül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A kérelmező,bejelentő, panaszos az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés ellen fellebbezhet. A hivatalból indított eljárást lezáró döntés ellen csak az eljárás alá vont ügyfél fellebbezhet, a bejelentő/panaszos nem. A kérelemre indult eljárásokban a kérelmezőt is megilleti a fellebbezés joga.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a járási hivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés - kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása - született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetén a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft. •Végzés esetén 3.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A termékek egységárát minden esetben fel kell-e tüntetni?

Nem minden esetben, vannak kivételek. A vonatkozó jogszabály szerint nem kell feltüntetni az egységárat az 50 g, 50 ml vagy 5 cm alatti csomagolási egységű vagy méretű, az automatából értékesített, az egy csomagban lévő, készletben értékesített,a különleges díszcsomagolású, illetve az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvényben meghatározott élelmiszer esetén az ételek készítéséhez egy csomagba összeállított terméken.

2. A vendéglátó üzlet bejáratán kívül nem volt kitéve árlap, jogszerű-e ez?

Ennek megítélése az üzletben szokásos kiszolgálás módjától függ. Az üzlet bejáratán kívül akkor kell elhelyezni az üzlet étel- és italválasztéknak eladási árait bemutató árjegyzéket , ha a vendéget felszolgáló közreműködésével szolgálják ki.

3. Műszaki termék fizető javításra történő átvételekor kell-e a szerviznek közölni a javítás várható költségét?

Igen, ha azonban ez előre nem állapítható meg, akkor a díj megállapításának módjáról kell tájékoztatást adni.

4. Az étteremben fizetéskor 10 %-os felszolgálási díja számítottak fel. Jogos volt-e?

Felszolgálási díj felszámítható, de ennek tényéről és mértékéről a fogyasztókat az ét- és itallapon, árlapon tájékoztatni kell .

5. Megfelelő-e az, amikor az eladási ár a nettó ár + ÁFA módon van feltüntetve?

Nem. A termék eladási áraként a fogyasztó által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni.

6. Akcióval hirdetett termékek esetén is a ténylegesen fizetendő árat kell feltüntetni, vagy elég a termék ára mínusz az engedmény %-os mértékének feltüntetése az árcímkén?

Nem. Mindenkor a ténylegesen fizetendő eladási árat kell feltüntetni.

7. Ha egy terméken két különböző ár szerepel, melyik árat kell kifizetni?

Kettős ártájékoztatás esetén mindig az alacsonyabb áron kell értékesíteni a terméket.
lsd. Kapcsolódó fájlok: "Ártájékoztatással kapcsolatos kérdések"

Fontosabb fogalmak

eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár
egységár: a termék e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár
szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.
üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak.

Vonatkozó jogszabályok

•A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
• A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés,
• A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 1. §- 6. §,
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdés, 21. §, 29. §, 31. §,
• Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §, 33. § (2) bekezdés 35. pont,
• A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. CLXV. törvény 1-3. §, 
• A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
• A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, • A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet.

Kulcsszavak

eladási ár; egységár; nem volt feltüntetve az ár; több ár volt feltüntetve,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858