Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Üzleten kívül kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítési tevékenység vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

Kódszám

FOGYV00010

Az ügy rövid leírása

Termék, vagy szolgáltatás értékesítése céljából, üzleten kívül különböző rendezvényekkel együtt meghirdetett, illetve utazással egybekötött árubemutatók alkalmával az áruvásárlásra szerződést kötő fogyasztót a vállalkozás köteles legkésőbb a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatni a 14 napon belüli elállási jogáról. Jótállás tekintetében ugyanazok a szabályok érvényesek, mintha a termék vásárlása üzletben történt volna. Fontos szabály még, hogy tilos a vállalkozás részéről félrevezető szóbeli, írásbeli tájékoztatás nyújtása, az áruval, vagy szolgáltatással kapcsolatban jelentős információ elhallgatása, vagy agresszív kereskedelmi gyakorlat folytatása.A jogszabályi előírások megszegése esetén elsőfokon az illetékes járási hivatal, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző jogsértések esetén a megyeszékhely szerinti járási hivatal jár el.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?:   Bejelentést bárki tehet, de a fogyasztóvédelmi hatóság csak  abban az esetben jár el, ha a jogsértés fogyasztókat érinti, vagy érinthet.  Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, illetve aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. 

Kizáró okok: Az ügyfél nemcsak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az  ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása.  (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.)  A fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelmének - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben előírtakon túl - tartalmaznia kell
a) a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály az ügyfél részére   kötelezően csatolandó dokumentumokat nem határoz meg, de csatolni kell  minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát. (Elsősorban  azokat a dokumentumokat, melyek a kérelem, bejelentés, panasz  megalapozottságát igazolják)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

Elsőfokon a fővárosi, illetve megyei illetékességgel a megyei kormányhivatalok,  fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörükben eljárva a hatáskörrel rendelkező hatóságok.  (Kormányhivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek) 

Ügyintézés határideje

A közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt a bejelentés beérkezésétől számított tizenöt napon belül – az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével – tájékoztatni kell. Kérelem esetén a Ket. általános 21 napos ügyintézési határideje érvényesül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A kérelmező,bejelentő, panaszos az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés ellen fellebbezhet. A hivatalból indított eljárást lezáró döntés ellen csak az eljárás alá vont ügyfél fellebbezhet, a bejelentő/panaszos nem. A kérelemre indult eljárásokban a kérelmezőt is megilleti a fellebbezés joga.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a másodfokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti  hatáskörben eljáró járási vagy megyeszékhely szerinti járási hivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetén a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft., végzés esetén 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Árubemutató alkalmával történt vásárlás esetén van- e a fogyasztónak elállási lehetősége?
Amennyiben az árubemutató helyszíne nem a kereskedő üzlete volt, hanem üzleten kívül máshol tartották, úgy a fogyasztó legkésőbb az áru átvételétől számított 14 napon belül írásban és indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

2. Ha az áru kiszállítását megelőzően áll el a szerződéstől a fogyasztó, visszajár-e részére az addig bármilyen kifizetett összeg?
Igen, függetlenül attól, hogy azt előlegnek, vagy foglalónak nevezték. Az elállási jog feltétel nélküli.

3. Milyen módon kell tájékoztatni az üzleten kívüli , árubemutató során a fogyasztót az elállási jogáról? Elég-e s szóbeli tájékoztatás? 
Nem, a fogyasztót minden esetben írásban kell tájékoztatni az elállási jogáról.

4. A 14 napon belüli elállás esetén  követelhet-e az  eladó a termék használatáért díjat?
Nem, a fogyasztó nem köteles megtéríteni a terméknek azt az értékcsökkenését, amely a rendeltetésszerű használat következménye, és nem köteles a termék használatáért használati díjat sem fizetni. Az átvett termék neki felróható értékcsökkenéséért azonban helytállni tartozik.

5. Az árubemutatón vásárolt termékre is köteles-e a kereskedő jótállást biztosítani?
Igen, amennyiben a termék a tartós fogyasztási cikkek jótállásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik.

6. Ha meghibásodik a megvásárolt termék, hol lehet reklamálni?
Annál a vállalkozásnál, akivel a szerződést a fogyasztó megkötötte. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó bírósághoz vagy békéltető testülethez fordulhat.

7. Ha az árubemutatóra szóló meghívóban feltüntetett ajándékokat nem adják át, hova fordulhat a fogyasztó panaszával?
Elsősorban a szervező vállalkozásnál tehet panaszt, illetve a területileg illetékes járási hivatalnál tehet bejelentést.

8. Mennyi időn belül kell a vállalkozásnak válaszolni a fogyasztó írásos panaszára?
Az általános szabályok érvényesek erre is, mely szerint a vállalkozásnak írásban és 30 napon belül kell válaszolnia.

9. Köteles-e elfogadni a fogyasztó a panaszlevelére adott válaszban foglalt elutasítást?
Nem, ilyen esetben fordulhat a panasz jellege szerinti területileg illetékes hatósághoz, vagy eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél, melyekről a vállalkozás a válaszlevelében tájékoztatni köteles a fogyasztót.
10. A szóban elhangzó hangzatos ígéretek kötik az árubemutatót tartó vállalkozást?

A rendezvényeken soha meg nem ismétlődő ajánlatként sokszor különleges díjkedvezményt , nyugdíjas kedvezményt vagy szerződéskötési kedvezményt ígérnek szóban a résztvevőknek, ám a fogyasztók megfeledkeznek arról, hogy a szóban elhangzott tájékoztatásnak a szerződésben történő rögzítését, vagy a termék használhatóságát igazoló dokumentumot ellenőrizzék. 

11. Mit tegyen a fogyasztó, ha siettetik a szerződéses feltételek átolvasásakor?

Semmiképpen se hagyja magát siettetni, szánjon rá elég időt a szerződéses dokumentum alapos átolvasására (különösen, ha hitelkérelem is kapcsolódik az áruvásárláshoz- jelenleg jogyszabály tiltja az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés során a pénzügyi szolgáltatás nyújtását (pl. hitelfelvétel), a készpénz helyettesítő fizetési eszköz használatával összefüggésben nyújtott pénzügyi szolgáltatás kivételével), és a számára nem világos rendelkezések vonatkozásában kérjen további magyarázatot és felvilágosítást. Amennyiben nem kap megfelelő és érthető felvilágosítást, ne írja alá a szerződést!

12. Mit tehet a fogyasztó, ha a vállalkozás nem tájékoztatta őt az elállási jogáról?
Amennyiben a vállalkozás nem tesz eleget az elállási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének, valamint nem tájékoztatja a fogyasztót, úgy az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik.
13. Mikor nem minősül a szerződés üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek? Ha a szerződés megkötésére a  vállalkozás üzlethelyiségében, telephelyén, vagy székhelyén került sor. Ilyen esetben a szerződés tekintetében nem érvényesíthető a 14 napon belüli elállási jog.

lsd. Kapcsolódó fájlok: "Üzleten kívüli kereskedelemmel kapcsolatos kérdések FOGYV00010"

Fontosabb fogalmak

üzleten kívüli kereskedés: a kereskedő vagy a nevében, illetve javára eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak – annak kifejezett kérése nélkül – a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való felkeresésével vagy az e célból szervezett utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kiskereskedelmi tevékenység.
ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban.

Vonatkozó jogszabályok

 A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés részletes szabályairó szólóa 45/2014. (II.26.) Korm.Rendelet, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet., a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény X. fejezete, a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. Rendelet 1. § (4) bekezdés,  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdés, 21. §, 29. § és 31. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §, 33. § (2) bekezdés 35. pont,  A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. CLXV. törvény 1-3. § 

Kulcsszavak

árubemutató, utazással egybekötött termékbemutató, erőszakos előadó, megtévesztettek, aláiratták, hihető volt, elhallgattáktisztességtelen, elhallgattáktisztességtelen

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858