Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződésekkel és azok alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

Kódszám

FOGYV00015

Az ügy rövid leírása

A szerződéskötés előtt a vállalkozás köteles a fogyasztónak írásbeli tájékoztatót átadni, amely a szerződés részét képezi. Ha a szerződés értékesítése céljából szervezett rendezvényen kívánnak a fogyasztó részére szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot tenni, akkor a rendezvényre szóló meghívónak tartalmaznia kell a rendezvény e célját és jellegét. A rendezvény teljes ideje alatt a jogszabályban meghatározott tartalmú tájékoztatónak bármikor a fogyasztó rendelkezésére kell állnia. A fogyasztó írásban indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, ideértve az előszerződést is, annak megkötése napjától, vagy ha az később történik akkor a szerződés kézhezvétele napjától számított 14 napon belül. A vállalkozás a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt a fogyasztótól fizetést vagy kötelezettségvállalást, így különösen előleget, biztosítékot, számlán lévő pénz zárolását, kifejezett tartozás-elismerést, semmilyen jogcímen nem követelhet és nem fogadhat el. A tilalom kiterjed minden olyan fizetésre és kötelezettségvállalásra, amelyet a fogyasztó a vállalkozással kötött szerződéssel kapcsolatban bármilyen jogcímen harmadik személy részére teljesít. A jogszabályi előírások megszegése miatt a fogyasztóvédelmi felügyelőség kérelemre, vagy a bejelentések, panaszok alapján hivatalból indít eljárást.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bejelentést bárki tehet, de a fogyasztóvédelmi hatóság csak abban az esetben jár el, ha a jogsértés fogyasztókat érinti, vagy érinthet. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, illetve aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Kizáró okok: Az ügyfél nemcsak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.) A fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelmének - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben előírtakon túl - tartalmaznia kell
a) a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét,
b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét,
c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály a kérelmező/bejelentő/panaszos részére kötelezően csatolandó dokumentumokat nem határoz meg, de csatolni kell minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát. (Elsősorban azon rendelkezésre álló dokumentumokat, melyek a bejelentés, pansz megalapozottságát igazolják)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

Elsőfokon a a megyeszékhely szerinti járási hivatal (Budapesten az V. kerületi járási hivatal, Pest megyében az Érdi járási hivatal) járási hivatalok, fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörükben eljárva a hatáskörrel rendelkező hatóságok. ( Járási hivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek)

Ügyintézés határideje

A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény másként nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni kell. Kérelem esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény általános 21 napos ügyintézési határideje érvényesül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A kérelmező,bejelentő, panaszos az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés ellen fellebbezhet. A hivatalból indított eljárást lezáró döntés ellen csak az eljárás alá vont ügyfél fellebbezhet, a bejelentő/panaszos nem. A kérelemre indult eljárásokban a kérelmezőt is megilleti a fellebbezés joga.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a megyeszékhely szerinti járási hivatalnál (Budapesten az V. kerületi járási hivatal, Pest megyében az Érdi járási hivatal) kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés - érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés- született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetén a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft., végzés esetén 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hogyan bizonyosodhatok meg arról, hogy a vállalkozás jogosult-e timeshare értékesítő tevékenységet folytatni?

Az értékesítők Magyarországon a Budapest Főváros Kormányhivatalához kötelesek bejelenteni, ha timeshare értékesítő tevékenységet kívánnak folytatni, amelyről a hivatal mindenki számára hozzáférhető nyilvántartást vezet. A vállalkozás nyilvántartásban való szerepléséről a fogyasztó is meggyőződhet a http://www.mkeh.gov.hu/kereskedelmi/nemzeti/idegenforgalmi linken (a „Kereskedelmi engedélyezés, regisztrálás / Nemzeti hatáskörű tevékenységek / Idegenforgalmi tevékenységek nyilvántartásba vétele” menüpont alatt). Az értékesítő emellett az elektronikus cégjegyzékben (http://www.e-cegjegyzek.hu/info/page/ceginfo) is ellenőrizhető.

2. Milyen tájékoztatást kell adniuk az értékesítőknek a szerződéskötés előtt?

Az értékesítőnek a szerződés megkötés előtt magyar nyelven egy úgynevezett írásbeli tájékoztató átadásával kell a fogyasztókat tájékoztatnia. Az írásbeli tájékoztatónak tartalmaznia kell többek között az értékesítő adataira (elérhetőség, nyilvántartási szám), az ingatlan jellemzőire (felszereltségének, karbantartási állapotának, továbbá fekvésének és megközelíthetőségének részletes leírása), az üdülési jog feltételeire, az igénybe vehető egyéb kiegészítő szolgáltatások (uszoda, szauna, kondicionáló terem, teniszpálya, masszázs-szolgáltatások, stb.) feltételeire, és az üdülőhasználati és éves karbantartási díjra, annak emelésének feltételeire, valamint a fogyasztót megillető elállási jogra vonatkozó információkat is.

3. A szóban elhangzó hangzatos ígéretek kötik az üzletkötőt?

A rendezvényeken soha meg nem ismétlődő ajánlatként sokszor különleges (akár milliós összegű) díjkedvezményt (mert valaki „visszamondta”), nyugdíjas kedvezményt vagy szerződéskötési kedvezményt ígérnek szóban a résztvevőknek, ám a fogyasztók megfeledkeznek arról, hogy a szóban elhangzott tájékoztatásnak az üdülőhasználati szerződésben történő rögzítését ellenőrizzék. Az olyan kedvező árajánlatot, amelyet utóbb nem foglalnak a szerződésbe, a bizonyíthatóság nehézségei miatt úgy kell tekinteni, mintha el sem hangzott volna. Ezért mindig olvassuk el alaposan a szerződés tervezetét és az általános szerződési feltételeket.

4. Mit tegyen a fogyasztó, ha sietteti az üzletkötő a szerződéses feltételek átolvasásakor?

Semmiképpen se hagyja magát siettetni, szánjon rá elég időt a szerződéses dokumentum alapos átolvasására (üdülési jog időtartama, gyakorisága, gyakorolhatóságának időpontja, a szerződés tartalma stb.) és a számára nem világos rendelkezések vonatkozásában kérjen további magyarázatot és felvilágosítást az üzletkötőtől. Amennyiben nem kap megfelelő és érthető felvilágosítást, ne írja alá a szerződést!

5. Milyen különleges jog illeti meg a fogyasztót üdülési jogra vonatkozó szerződés esetén?
A szerződés– ideértve az előszerződést is - megkötése vagy az a meghatározottnál későbbi időpontban történik, akkor a szerződés kézhezvételét követő 14 napon belül a fogyasztó írásban, indokolás nélkül elállhat a szerződéstől.

Fontosabb fogalmak

szállás: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott szálláshely, valamint az éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás céljára szolgáló ingó dolog.
szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződés: a felek által határozatlan vagy egy évet meghaladó mértékű határozott időre kötött olyan fogyasztói szerződés, amely alapján a fogyasztó ellenszolgáltatás fejében megszerzi egy vagy több szállás egynél több meghatározott időszakra vonatkozó használatának jogát.

Vonatkozó jogszabályok

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés, A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 1. §- 6. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdés, 21. §, 29. §, 31. §, Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §, 33. § (2) bekezdés 35. pont, A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. CLXV. törvény 1-3. §, A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet.

Kulcsszavak

üdülési jog, elállás üdülési joggal kapcsolatos szerződéstől, elhallgattáktisztességtelen

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858