Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

Kódszám

FOGYV00016

Az ügy rövid leírása

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során vizsgálja többek között, hogy •az élelmiszer tulajdonságaira (jellemzőire, mennyiségére, összetételére, származási helyére vagy eredetére, illetve előállítási vagy termelési módjára) vonatkozóan megtévesztik-e a fogyasztót; •az élelmiszernek tulajdonítanak-e olyan hatást, amelyekkel az valójában nem rendelkezik; • az élelmiszeren (annak csomagolásán) helyeztek-e el olyan állítást, vagy kelti-e az élelmiszer azt a benyomást, hogy az különleges tulajdonságokkal rendelkezik, ha ugyanazon tulajdonságokkal minden más hasonló élelmiszer rendelkezik; •az élelmiszeren (annak csomagolásán) )előfordul-e olyan állítás, amely az élelmiszernek valamilyen betegség megelőzésére, gyógyítására vagy kezelésre vonatkozó tulajdonság meglétére vonatkozik. Az eljárás kérelemre, vagy közérdekű bejelentés, panasz esetén hivatalból indul. (Élelmiszerek tekintetében egyéb hatáskörrel a fogyasztóvédelmi hatóság nem rendelkezik!)

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Bejelentést bárki tehet, de a fogyasztóvédelmi hatóság csak abban az esetben jár el, ha a jogsértés fogyasztókat érinti, vagy érinthet. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, illetve aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Kizáró okok: Az ügyfél nemcsak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.) A fogyasztó fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelmének - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben előírtakon túl - tartalmaznia kell a) a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét, b) a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét, c) a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, ideértve különösen a vállalkozásnak a fogyasztó megkeresésére adott válaszlevelét, a szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvet, vagy postai úton benyújtott panasz esetében a feladás igazolását szolgáló dokumentumot.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály az ügyfél részére kötelezően csatolandó dokumentumokat nem határoz meg, de csatolni kell minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát. (Elsősorban azokat a dokumentumokat, melyek a kérelem, bejelentés, pansz megalapozottságát igazolják)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?


Közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon - az élelmiszerekkel kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütköző jogsértések esetén - a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Ügyintézés határideje

A közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt a bejelentés beérkezésétől számított tizenöt napon belül – az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével – tájékoztatni kell. Kérelem esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény általános 21 napos ügyintézési határideje érvényesül.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A kérelmező,bejelentő, panaszos az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés ellen fellebbezhet. A hivatalból indított eljárást lezáró döntés ellen csak az eljárás alá vont ügyfél fellebbezhet, a bejelentő/panaszos nem. A kérelemre indult eljárásokban a kérelmezőt is megilleti a fellebbezés joga.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetén a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft., végzés esetén 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Fel kell- e tüntetni az élelmiszerek származási helyét ? Abban az esetben, ha a származási hely feltüntetésének elmulasztása félrevezetné a fogyasztókat az élelmiszer valódi származási országa vagy eredetének helye tekintetében. Egye sélelmiszerek esetében kötelező feltüntetni a származás/eredet helyét. Pl. marhahús, méz. 

2. Az élelmiszer magyar termékként kerül feltüntetésre az üzletben (pl. tájékoztató táblán, polccímkén), ugyanakkor a termék csomagolásán feltüntetett adatok szerint nem Magyarországról származik. Mit tehet a fogyasztó ennek észlelése esetén? Jelezze észrevételét az üzletben, és bejelentéssel fordulhat a területileg illetékes fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz.

3. Mikor állítható egy élelmiszerről, hogy az energiamentes? Az állítás, amely szerint az élelmiszer energiamentes, valamint a fogyasztó számára vélhetően ugyanezzel a jelentéssel bíróbármely állítás csak akkor alkalmazható, ha a termék energiatartalma nem haladja meg a 4 kcal (17 kJ)/100 g határértéket. Asztali édesítőszerek esetében a határérték 0,4 kcal (1,7 kJ)/adag, amely mennyiség 6 g szacharóz (körülbelül 1 teáskanál szacharóz) édesítő hatásának felel meg. Amennyiben a terméken feltüntetett adatok ettől eltérnek, az élelmiszer nem nevezhető energiamentesnek.

4. Mikor állítható egy élelmiszerről, hogy az zsírszegény? Az állítás, amely szerint az élelmiszer zsírszegény, valamint a fogyasztó számára vélhetően ugyanezzel a jelentéssel bíró bármely állítás csak akkor alkalmazható, ha a termék zsírtartalma nem haladja meg a 3 g/100 g határértéket szilárd anyagok esetében, vagy az 1,5 g/100 ml határértéket folyadékok esetében (1,8 g/100 ml a félzsíros tej esetében). Amennyiben a terméken feltüntetett adatok ettől eltérnek, az élelmiszer nem nevezhető zsírszegénynek.

5. Mikor állítható egy élelmiszerről, hogy cukormentes? Az állítás, amely szerint az élelmiszer cukormentes, valamint a fogyasztó számára vélhetően ugyanezzel a jelentéssel bíró bármely állítás csak akkor alkalmazható, ha a termék cukortartalma nem haladja meg a 0,5 g/100 g, illetve a 0,5 g/100 ml határértéket. Amennyiben a terméken feltüntetett adatok ettől eltérnek, az élelmiszer nem nevezhető cukormentesnek.

6. Mit tehet a fogyasztó, ha azt tapasztalja, hogy nem azok az összetevők szerepelnek a termék magyar nyelvű címkéjén, mint amit az eredeti idegen nyelvű címke tartalmaz? Azon túl, hogy az üzletben jelzi észrevételét, bejelentést tehet a fővárosi és megyei kormányhivatalokon belül működő élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi szakigazgatási szervnél.

7. Mi a különbség a „magyar termék” és a „hazai termék” jelölés között ? Az élelmiszeren csak akkor tüntethető fel, hogy az „Magyar termék”, ha az magyar alapanyagokból, Magyarországon készült. (A feldolgozás során felhasználhatók azon fűszerek, fűszernövények és ezek keverékei, amelyek Magyarországon az előállítás megkezdéséig üzemi méretekben nem kerültek termesztésre, továbbá az étkezési só, az adalékanyagok, az enzimek, az aromák, amelyek Magyarországon nem bányászhatók, továbbá amelyek Magyarországon szokásosan nem kerülnek előállításra.)
„Hazai termék” jelzés akkor tüntethető fel az élelmiszeren, ha az alapanyag legalább 50 %-ban magyar előállítású és a terméket teljes egészében Magyarországon állították elő. "Hazai feldolgozású termék" ide tartoznak a Magyarországon feldolgozott, de többségében import összetevők felhasználásával készült élelmiszerek.
lsd. Kapcsolódó fájlok: "Élelmiszerekkel jelölésével kapcsolatos kérdések FOGYV00016"

Fontosabb fogalmak

élelmiszer-jelölés: az élelmiszeren, annak csomagolásán vagy az élelmiszerhez egyéb módon rögzített eszközön vagy azt kísérő dokumentumban megjelenő bármilyen, az élelmiszerre vonatkozó információ. Különleges táplálkozási célú élelmiszerekről tájékoztatás lsd: Kapcsolódó linkek: "OÉTI Különleges táplálkozási célú élelmiszerek"

Vonatkozó jogszabályok

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. X. fejezete, a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1.§ (4) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) bekezdés, 21. §, 29. §, 31. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. §, 33. § (2) bekezdés 35. pont, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. CLXV. törvény 1-3. §, a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/Eu rendelet 7. cikk (1) és (3) bekezdések

Kulcsszavak

kevesebb a súlya, megtévesztő élelmiszer jelölés, élelmiszer származási helye, élelmiszer összetétele, gyógyító hatásmagyar termék, gyógyító hatásmagyar termék

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858