Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

Kódszám

FOGYV00018

Az ügy rövid leírása

A fogyasztóvédelmi hatóság a koordináló szerv által az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére, továbbá a szolgáltató ügyfélszolgálatának és panaszkezelésének vizsgálatára terjed ki. Ellenőrzi továbbá az egységes közszolgáltatói számlaképpel kapcsolatos előírások betartását, valamint a társasházi közös képviselők és a lakásszövetkezeti igazgatóságok rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeinek betartását. Amennyiben a járási hivatal a kérelemre indított eljárása során megállapítja, hogy a lakossági felhasználót visszatérítés, kötbér illeti meg, úgy annak teljesítésére kötelezi a szolgáltatót.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügy indításra jogosult a lakossági felhasználó, azaz a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet (abban az esetben is, ha a lakossági felhasználó nem természetes személy).

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. Mindezeken túl a fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét, a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét, a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, valamint a kérelmező aláírását. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.)

Milyen iratok szükségesek?

A fogyasztóvédelmi eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelmmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt az érintett köszolgáltató felé megtette. A gyakorlatban ez a szolgáltatónak írt levél és/vagy az arra kapott válasz másolatát jelenti. Csatolni kell továbbá minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Elsőfokon a járási hivatalok, fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörükben eljárva a hatáskörrel rendelkező hatóságok. (Kormányhivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 60 nap, amelybe nem számít bele - többek között - a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az eljárás érdemi döntés esetén határozattal, eljárás megszüntetése esetén végzéssel zárul. A döntést közölni kell a kérelmezővel és az eljárás alá vont társasággal.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a járási hivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetében a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft. • Végzés esetében 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mit értünk kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alatt?
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 27. pontja alapján "a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás". A kötelezően igénybe veendő szolgáltatás jellegből fakadóan a közszolgáltató kötelezettsége, hogy valamennyi ingatlanhasználó részére a szolgáltatást nyújtsa, az ingatlanhasználók kötelezettsége, hogy a szolgáltatást igénybe vegye.

2. Mikor kötelező a szolgáltatás igénybevétele?
A Ht. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint: „ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (,amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll”. A lakosság közvetlen nem köt szerződést a szolgáltatóval, a szolgáltató az önkormányzatokkal köti meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. A Ht. 38. §- a szerint: „Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi” A Ht. 39. §- a alapján az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja”

3. Milyen jogviszony van a hulladékgazdálkodási közszolgáltató és az ingatlanhasználó között?
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelezően igénybe veendő jellegéből következően az ingatlanhasználó és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató között a szolgáltatás nyújtásával főszabályként szerződéses jogviszony keletkezik. Írásba foglalási kötelezettséget helyi rendelet állapíthat meg.

4. Üdülőingatlanok esetén hogyan alakul a hulladékszállítási díj?
Jogszabályi felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapítja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket. Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok esetében hónapokban vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont kell megállapítani. A fizetendő közszolgáltatási díj megállapításánál a használati szezon időtartamát kell alapul venni, de az nem lehet kevesebb az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott éves díj 50%-ánál.

5. Kell-e szemétszállítási díjat fizetni abban az esetben, ha a fogyasztó egyáltalán nem termel szemetet?
A jelenleg hatályos törvényi szabályozás értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére minden esetben az érintett ingatlan – azaz jelen esetben a fent említett távoli kertes ház – tulajdonosa köteles függetlenül attól lakik-e valaki életvitelszerűen az épületben vagy sem. Maga a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egytényezős vagy kéttényezős díjként állapítható meg. A kéttényezős díj, rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. Az ürítési díj a kezelt hulladék mennyiségétől függő költségek, míg a rendelkezésre állási díj a kezelt hulladék mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek fedezetére szolgál. Utóbbi díjat tehát, minden ingatlantulajdonosnak meg kell fizetnie függetlenül attól, hogy adott időszakban történt-e tényleges hulladékszállítás az ingatlanáról, vagy sem.
Amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosa a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetését szeretné, abban az esetben a helyi önkormányzat megkeresése javasolt tekintettel arra, hogy a lakóingatlanokra vonatkozó hulladékgazdálkodási díjfizetési kötelezettség szüneteltetésével, illetve a hulladékgazdálkodási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó esetleges kedvezmények megállapításával kapcsolatban a települési önkormányzat helyi rendelete tartalmazhat releváns rendelkezéseket.

6. Kiterjed-e a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj felülvizsgálatára?
A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre annak ellenőrzésére terjed ki, hogy a szolgáltató eljárása – mely az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekkel, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel függ össze – megfelel-e az önkormányzati rendeletben, illetve egyéb jogszabályban foglalt előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj felülvizsgálatára nem rendelkezik hatáskörrel.

Fontosabb fogalmak

fogyasztó: aki a terméket továbbértékesítési cél nélkül a gyártótól vagy a forgalmazótól átveszi vagy megvásárolja;

ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll.

Vonatkozó jogszabályok

•A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 24. § 26-27. §, 30. § 33-53. § , 83. § •A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §, 6. §, 7. §, 8. § • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A- 17/C. §, 46. § (5) bekezdés, 46/A. §, 47. §, • A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés •A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21-22. §, 33. §, 98-102. §, •Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) és (4) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 35. pont , Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény, A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. §, A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 24/B. §

Kulcsszavak

kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, hulladékszállítás, ingatlanhasználó, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858