Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

Kódszám

FOGYV00018

Az ügy rövid leírása

A fogyasztóvédelmi hatóság a koordináló szerv által az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére, továbbá a szolgáltató ügyfélszolgálatának és panaszkezelésének vizsgálatára terjed ki. Ellenőrzi továbbá az egységes közszolgáltatói számlaképpel kapcsolatos előírások betartását, valamint a társasházi közös képviselők és a lakásszövetkezeti igazgatóságok rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeinek betartását. Amennyiben a járási hivatal a kérelemre indított eljárása során megállapítja, hogy a lakossági felhasználót visszatérítés, kötbér illeti meg, úgy annak teljesítésére kötelezi a szolgáltatót.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügy indításra jogosult a lakossági felhasználó, azaz a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet (abban az esetben is, ha a lakossági felhasználó nem természetes személy).

Kizáró okok: Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. Mindezeken túl a fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét, a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét, a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, valamint a kérelmező aláírását. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.)

Milyen iratok szükségesek?

A fogyasztóvédelmi eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelmmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt az érintett köszolgáltató felé megtette. A gyakorlatban ez a szolgáltatónak írt levél és/vagy az arra kapott válasz másolatát jelenti. Csatolni kell továbbá minden rendelkezésre álló releváns dokumentumot, vagy annak másolatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Elsőfokon a járási hivatalok, fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörükben eljárva a hatáskörrel rendelkező hatóságok. (Kormányhivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 60 nap, amelybe nem számít bele - többek között - a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az eljárás érdemi döntés esetén határozattal, eljárás megszüntetése esetén végzéssel zárul. A döntést közölni kell a kérelmezővel és az eljárás alá vont társasággal.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatalnak kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést annál a járási hivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Fellebbezési határidő: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: Határozat esetében a fellebbezés illetéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, és legfeljebb 500.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft. • Végzés esetében 3.000 Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mit értünk kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alatt?
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 27. pontja alapján "a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás". A kötelezően igénybe veendő szolgáltatás jellegből fakadóan a közszolgáltató kötelezettsége, hogy valamennyi ingatlanhasználó részére a szolgáltatást nyújtsa, az ingatlanhasználók kötelezettsége, hogy a szolgáltatást igénybe vegye.

2. Mikor kötelező a szolgáltatás igénybevétele?
A Ht. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint: „ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (,amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll”. A lakosság közvetlen nem köt szerződést a szolgáltatóval, a szolgáltató az önkormányzatokkal köti meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. A Ht. 38. §- a szerint: „Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi” A Ht. 39. §- a alapján az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot elkülönítetten gyűjti, és azt a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja”

3. Milyen jogviszony van a hulladékgazdálkodási közszolgáltató és az ingatlanhasználó között?
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelezően igénybe veendő jellegéből következően az ingatlanhasználó és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató között a szolgáltatás nyújtásával főszabályként szerződéses jogviszony keletkezik. Írásba foglalási kötelezettséget helyi rendelet állapíthat meg.

4. Üdülőingatlanok esetén hogyan alakul a hulladékszállítási díj?
Jogszabályi felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapítja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket. Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok esetében hónapokban vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont kell megállapítani. A fizetendő közszolgáltatási díj megállapításánál a használati szezon időtartamát kell alapul venni, de az nem lehet kevesebb az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott éves díj 50%-ánál.

5. Kell-e szemétszállítási díjat fizetni abban az esetben, ha a fogyasztó egyáltalán nem termel szemetet?
A jelenleg hatályos törvényi szabályozás értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére minden esetben az érintett ingatlan – azaz jelen esetben a fent említett távoli kertes ház – tulajdonosa köteles függetlenül attól lakik-e valaki életvitelszerűen az épületben vagy sem. Maga a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egytényezős vagy kéttényezős díjként állapítható meg. A kéttényezős díj, rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. Az ürítési díj a kezelt hulladék mennyiségétől függő költségek, míg a rendelkezésre állási díj a kezelt hulladék mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek fedezetére szolgál. Utóbbi díjat tehát, minden ingatlantulajdonosnak meg kell fizetnie függetlenül attól, hogy adott időszakban történt-e tényleges hulladékszállítás az ingatlanáról, vagy sem.
Amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosa a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetését szeretné, abban az esetben a helyi önkormányzat megkeresése javasolt tekintettel arra, hogy a lakóingatlanokra vonatkozó hulladékgazdálkodási díjfizetési kötelezettség szüneteltetésével, illetve a hulladékgazdálkodási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó esetleges kedvezmények megállapításával kapcsolatban a települési önkormányzat helyi rendelete tartalmazhat releváns rendelkezéseket.

6. Kiterjed-e a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj felülvizsgálatára?
A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre annak ellenőrzésére terjed ki, hogy a szolgáltató eljárása – mely az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekkel, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel függ össze – megfelel-e az önkormányzati rendeletben, illetve egyéb jogszabályban foglalt előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj felülvizsgálatára nem rendelkezik hatáskörrel.

Fontosabb fogalmak

fogyasztó: aki a terméket továbbértékesítési cél nélkül a gyártótól vagy a forgalmazótól átveszi vagy megvásárolja;

ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll.

Vonatkozó jogszabályok

•A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 24. § 26-27. §, 30. § 33-53. § , 83. § •A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §, 6. §, 7. §, 8. § • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A- 17/C. §, 46. § (5) bekezdés, 46/A. §, 47. §, • A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés •A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21-22. §, 33. §, 98-102. §, •Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) és (4) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 35. pont , Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény, A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. §, A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 24/B. §

Kulcsszavak

kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, hulladékszállítás, ingatlanhasználó, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858