Akadálymentes verzió

Felhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

Kódszám

FOGYV00018

Az ügy rövid leírása

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a lakossági fogyasztók esetében az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre, valamint a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszsolgáltatást érintő értékesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezetettségek betartásának ellenőrzésére, továbbá a szolgáltató ügyfélszolgálatának és panaszkezelésének vizsgálatára terjed ki. Ellenőrzi továbbá a rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó, törvényben foglalt díjakkal és tájékoztatással összefüggő rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén. Ellenőrzi továbbá az egységes közszolgáltatói számlaképpel kapcsolatos előírások betartását, valamint a társasházi közös képviselők és a lakásszövetkezeti igazgatóságok rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeinek betartását. Amennyiben a kormányhivatal a kérelemre indított eljárása során megállapítja, hogy a lakossági felhasználót visszatérítés, kötbér illeti meg, úgy annak teljesítésére kötelezi a szolgáltatót.

Ki jogosult az eljárásra?

Ügy indításra jogosult a lakossági felhasználó, azaz a természetes személy felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet (abban az esetben is, ha a lakossági felhasználó nem természetes személy).Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és képviselője neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, meg lehet adni az elektronikus levélcímet, telefax számot, a kifogásolt vállakozás neve, címe, a kifogás leírása. Mindezeken túl a fogyasztóvédelmi hatóság részére benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell a kérelemmel érintett vállalkozás nevét, valamint ha a fogyasztó rendelkezésére áll, székhelyének címét, a feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helyét, a beadvány tárgyának rövid leírását a rendelkezésre álló dokumentumokkal alátámasztva, valamint a kérelmező aláírását. (Közérdekű bejelentés esetén a jogszabály nem ír elő kötelezően megadandó adatokat.)

Milyen iratok szükségesek?

A fogyasztóvédelmi eljárásban a fogyasztónak igazolnia kell, hogy a fogyasztóvédelmmel kapcsolatos és az eljárás alapjául szolgáló panaszt az érintett köszolgáltató felé megtette. A gyakorlatban ez a szolgáltatónak írt levél és/vagy az arra kapott válasz másolatát jelenti. Csatolni kell továbbá minden rendelkezésre álló dokumentumot, vagy annak másolatát, pl.: számla.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyasztóvédelmi hatóság elsőfokú fogyasztóvédelmi eljárása tárgyánál fogva illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Elsőfokon a fővárosi, illetve megyei illetékességgel a megyei kormányhivatalok, fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörükben eljárva a hatáskörrel rendelkező hatóságok. (Kormányhivatalok elérhetősége lsd. Kapcsolódó linkek)

Ügyintézés határideje

A fogyasztóvédelmi hatóság közszolgáltatással kapcsolatos eljárásában az ügyintézési határidő 90 nap, amelybe nem számít bele - többek közt - a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükségs adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Az ügyintézési határidőt legfeljebb egy alkalommal 21 nappal lehet meghosszabbítani.

Jogorvoslati lehetőség

A döntés ellen a kérelmezőnek és az eljárással érintett szolgáltatónak is van fellebbezési lehetősége. Az eljárás érdemi döntés esetén határozattal, eljárás megszüntetése esetén végzéssel zárul. A döntést közölni kell a kérelmezővel és az eljárás alá vont társasággal (szolgáltató). A fellebbezést a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak kell címezni.A fellebbezést annál fogyasztóvédelmi/piacfelügyeleti feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell benyújtani, ahol az elsőfokú döntés született. Fellebbezési határidő: a döntés közlésétől számított 15 napon belül. Határozat esetében a fellebbezés illetéke legalább 5.000 Ft. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 Ft. Végzés esetén az illeték összege 3.000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Mit értünk kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alatt?
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 27. pontja alapján "hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás”. A kötelezően igénybe veendő szolgáltatás jellegből fakadóan a közszolgáltató kötelezettsége, hogy valamennyi ingatlanhasználó részére a szolgáltatást nyújtsa, az ingatlanhasználók kötelezettsége, hogy a szolgáltatást igénybe vegye.

2. Mikor kötelező a szolgáltatás igénybevétele?
A Ht. 2. § (1) bekezdés 34. pontja szerint: „ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (,amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll”. A lakosság közvetlen nem köt szerződést a szolgáltatóval, a szolgáltató az önkormányzatokkal köti meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. A Ht. 38. §- a szerint: „Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi” A Ht. 39. §- a szerint: „Az ingatlanhasználó az érintett ingatlan területén képződő települési hulladékot gyűjti, és azt a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja”

3. Milyen jogviszony van a hulladékgazdálkodási közszolgáltató és az ingatlanhasználó között?
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelezően igénybe veendő jellegéből következően az ingatlanhasználó és a hulladékgazdálkodási közszolgáltató között a szolgáltatás nyújtásával főszabályként szerződéses jogviszony keletkezik. Írásba foglalási kötelezettséget helyi rendelet állapíthat meg.

4. Üdülőingatlanok esetén hogyan alakul a hulladékszállítási díj?
Jogszabályi felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapítja meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, valamint a díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket. Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok esetében hónapokban vagy negyedévekben meghatározott mértékű használati szezont kell megállapítani. A fizetendő közszolgáltatási díj megállapításánál a használati szezon időtartamát kell alapul venni, de az nem lehet kevesebb az állandó lakóingatlan tulajdonosára meghatározott éves díj 50%-ánál.

5. Kell-e szemétszállítási díjat fizetni abban az esetben, ha a fogyasztó egyáltalán nem termel szemetet?
A jelenleg hatályos törvényi szabályozás értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetésére minden esetben az érintett ingatlan – azaz jelen esetben a fent említett távoli kertes ház – tulajdonosa köteles függetlenül attól lakik-e valaki életvitelszerűen az épületben vagy sem. Maga a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egytényezős vagy kéttényezős díjként állapítható meg. A kéttényezős díj, rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll. Az ürítési díj a kezelt hulladék mennyiségétől függő költségek, míg a rendelkezésre állási díj a kezelt hulladék mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek fedezetére szolgál. Utóbbi díjat tehát, minden ingatlantulajdonosnak meg kell fizetnie függetlenül attól, hogy adott időszakban történt-e tényleges hulladékszállítás az ingatlanáról, vagy sem.
Amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosa a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetését szeretné, abban az esetben a helyi önkormányzat megkeresése javasolt tekintettel arra, hogy a lakóingatlanokra vonatkozó hulladékgazdálkodási díjfizetési kötelezettség szüneteltetésével, illetve a hulladékgazdálkodási díjfizetési kötelezettségre vonatkozó esetleges kedvezmények megállapításával kapcsolatban a települési önkormányzat helyi rendelete tartalmazhat releváns rendelkezéseket.

6. Kiterjed-e a fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj felülvizsgálatára?
A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre annak ellenőrzésére terjed ki, hogy a szolgáltató eljárása – mely az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekkel, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel függ össze – megfelel-e az önkormányzati rendeletben, illetve egyéb jogszabályban foglalt előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj felülvizsgálatára nem rendelkezik hatáskörrel.

Fontosabb fogalmak

fogyasztó: önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll.

Vonatkozó jogszabályok

•A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 24. § 26-27. §, 30. § 33-53. § , 83. §, 91. §
•A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §, 6. §, 7. §, 8. §
• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § h), 17/A- 17/C. §, 46. § (5) bekezdés, 46/A. §, 47. §,
• A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés,
•A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21-22. §, 33. §, 98-102. §,
•Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) és (4) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 35. pont ,
•Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény, A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 43/A. §, A lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 24/B. §

Kulcsszavak

kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, hulladékszállítás, ingatlanhasználóhulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj, ingatlanhasználóhulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858