Akadálymentes verzió

Új-zélandi vaj import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00057

Az ügy rövid leírása

Az Európai uniónak és a Világ Kereskedelmi Szervezetnek a WTO-CXL jegyzékben felsorolt, új zélandi származáshoz kötött, egyes vaj termékeinek a Közösség piacára történő kedvezményes vámtételű, de mennyiségében behatárolt, kontingentált, importjáról szóló megállapodása. A kontingensek az alábbi számok alatt futnak: 09.4195 az ún. "hagyományos" kérelmezői kör részére megnyitott kontingens, és a 09.4182 az u.n. "nem hagyományos" kérelmezői kör részére megnyitott kontingens. A kontingensek minden év január 1-dec. 31.-ig kerülnek megnyitásra. A kontingensek két naptári féléves alidőszakra vannak osztva, melyen belül általában az éves mennyiségek fele kerül meghirdetésre/ütemezésre. Ezekre a kontingens alidőszakokra kétszer egy évben, november 20-30.-ig a január-júniusi kontingens mennyiségekre illetve június 1-10-ig a július-decemberi mennyiségekre, lehet pályázni. A 09.4195-ös kontingensre csak olyan piaci szereplők pályázhatnak, melyek az MKEH felé a kérelmezésükkel egyidőben tudják igazolnia a "hagyományos" új zélandi vaj importőri státszukat, a 09.4182-es kontingensre pedig minden olyan piaci szereplő pályázhat, amelyik tudja igazolnai a "nem hagyományos" új zélandi vaj importőri státuszát. A kérelmezés, és az AGRIM engedély birtoklása/használata/felhasználása biztosíték köteles. A biztosíték mértéke 35 EUR/100 kg termék (HUF-ban) a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapi Európai Központi Bank (EKB) által közzétett EUR:HUF közép árfolyam alapján (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C- sorozatában jelennek meg naponta) kerül kiszámításra. Az új zélandi vaj kontingens kérelmezéséhez szükséges hagyományosság igazolásáról, a kontingens mennyiségekről, a vámkedvezmény mértékéről, a kérelmezés részletes feltételeiről, az AGRIM engedélyek érvényességi idejéről, átruházhatóságáról, részengedélyekre oszthatóságáról, elszámolásáról, valamint a vámkedvezmény igénybevételével kapcsolatos egyéb kérdésekről stb. az MKEH honlapján megtalálható egy tájékoztató, amely a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/tejbevezeto WEB oldalon a "4. Az új-zélandi vaj import kontingens" linkbe kattintva érhető el.

Ki jogosult az eljárásra?

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Központi Szerve
Az előző pontban leírt jogosultsági kritériumok nem teljesülése. Vámügynökök vagy képviselők nem kérelmezhetnek e rendelet hatálya alá tartozó behozatali engedélyt.

Milyen adatokat kell megadni?

Az előzetes jóváhagyással rendelkező ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám, és az MKEH által adott jóváhagyási szám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód) (16. rovatban), és a KN szerinti megnevezését(15. rovatban), a kereskedelmi megnevezését (14. rovatban). Ha egy kontingensen belül több KN kód is szerepel, akkor többet is meg lehet adni a 15. és 16. rovatban. Az áru származási országát (a 8. rovatban) névvel és ISO kóddal kell megadni. Mivel a származás betartása kötelező (Új Zéland, "NZ") így az „igen” választ kell választ kell x-szel megjelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget (több KN kód esetén, KN kódonként külön-külön is) számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve (17., 18.rovatban) és az ehhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban.(11. rovatban) . A vonatkozó uniós szabályozó rendelet számát, 2535/2001/EK valamint a kérelem tárgyát képező 09.**** kontingens számot (20. rovatban). Ugyanazon kérelmező egy kérelmezési időszakban csak egy kérelmet nyújthat be kontingensenként, azonban, ha megfelel a hagyományosság igazolási feltételeknek mindkét kontinges esetében, akkor pályázhat mindkét (09.4195 és 09.4182-es) kontingensre. A kiadott AGRIM engedélyek érvényességi időn belül történő átruházása esetén, melyre a jelen kontingenseknél jogosultságvizsgálat függvényében lehetőség van, a kérelmezőnek újra ki kell töltenie az AGRIM engedélykérelem adatlapját a fentiek tekintetében, valamint a 6. rovatban az átruházás kedvezményezettjének (név, teljes cím, tagállam, adószám és az MKEH, vagy más tagállami engedélyező hatóság által az átruházásra kerülő engedély kontingensidőszakára vonatkozó jóváhagyási szám ) adataival.

Milyen iratok szükségesek?

Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell, valamint arra vonatkozóan is, hogy a biztosítékot az MKEH 10-es termékpályakódon szereplő tejtermék AGRIM engedélyezés céljából felhasználhatja. A nyilatkozat letölthető az MKEH honlapról (http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng) . A nyilatkozaton a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahonnan a biztosíték átutalásra kerül az MKEH-nak a MÁK-nál vezetett letéti számlájára és ahová az engedély elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállálást.

Hol intézhetem el?

országos illetékesség

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú hatósági eljárás (az AGRIM engedély kiadás) időkorlátait az uniós végrehajtási rendelet szabályozza. A szabály szerint a behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását követően az uniós szinten, mind a 27 tagországban azonos időszakokban kérelmezett és a Bizottság felé a kérelmezés végétől számított 5 munkanapon belül lejelentett mennyiségek, valamint az adott kontingens időszakra rendelkezésre álló mennyiségek normatív elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntést (az odaítélési/allokációs koefficienseket) tartalmazó jogszabály megjelenése napjától (melynek az előző határidőtől számítottan újabb 5 munkanapon belül kell megtörténnie) 5 munkanapon belül kell kiadni. Ez jellemzően a kérelem benyújtásától számított 15-30. nap közé esik, függően elsősorban attól, hogy a kérelmeket a kérelmezési időszak elején, vagy végén nyújtják be. Az ügyben írt határozat, az eljárással kapcsolatos végzés stb., ügyintézési határideje azonban 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a döntés megfellebezésére. A fellebbezést elbíráló hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni.
A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságahoz kell benyújtani.
15 nap
5000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/tejbevezeto
Az új zélandi "legalább hat hetes" vaj behozatali kontingensek egy az Egyesült Királyság 1973-as uniós csatlakozásával az Egyesült Királyság által az EGK piacára behozott kontingens. 2007 előtt csak az Egyesült Királyság engedélyezési hatóságánál lehetett erre a kontingensre pályázni (ez mintegy különbejáratú saját kontingensként volt általuk kezelve a Közösség piacán), amelynél 90%-ban angol cégeket kedvezményeztek ilyen típusú AGRIM engedélyekkel, a maradék mennyiségen holland és német importőrök osztoztak, így a hagyományossághoz szükséges korábbi új zélandi vajbehozatallal is ezen tagországok importőrei rendelkeznek. A fentieken túlmenően új zélandi érdek is mutatkozott abban, hogy ezt a jelentős, az uniós vajpiaci mérleget is befolyásolni tudó, mennyiséget olyan cégek felé csatornázza az unión belül, melyekben az új zélandi tulajdonosi kör termelési és export érdeke is megjelenik és így a termék disztribúcióját a Közösség piacán minél mélyebben kontrollálni tudja. Ezeken túlmenően logisztikai (szállítmányozási) szempontokból kifolyólag sem kerül előtérbe egy esetleges magyar importőri partnernek a rendszerbe iktatása, így megítélésünk szerint az új zélandi vaj import kontingens a magyar piaci szereplők számára piaci oldalról tekintve nem nagyon hozzáférhető.

Fontosabb fogalmak

KONTINGENS IDŐSZAK/KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK: azt a 12 hónapos időintervallumot jelenti, amelyre a kontingens keretében meghirdetett vámkedvezményes mennyiség behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingensév egybeeshet a naptári évvel (jan. 1-dec.31), vagy naptári keresztévvel (júl. 1-jún. 30) de lehet más gazdasági év is, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran osztják alidőszakokra, pl. 4 szer negyedév, vagy 12 szer egy hónap), Az alidőszakokkal az éves kontingens mennyiséget ütemezni lehet. KONTINGENS SZÁM (vagy Tételszám): A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik az adott származási relációhoz és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban. A kontingesszámok képzése: 09.(+4 szám) A KONTINGENS KEZELÉS TÍPUSAI: 1, AGRIM engedéllyel, amikor az engedély tulajdonosának a joga, de egyben kötelezettsége is az engedélyezett mennyiség behozatala az engedély érvényességi idején belül. A kötelezettségének biztosítéka az engedélyhez kapcsolódó kaució befizetése. 2, Érkezési sorrenden alapuló kontingens kiosztás (angolul "first come first served" kontingens kezelés) ahol a kontingens vámkedvezmények igénybevételének lehetősége az import vámkezeltetéskor derül ki. Ameddig létezik kontingens mennyiség addig igénybevehető a vámkedvezmény a vámon (és ehhez nem szükséges AGRIM engedély), amikor kimerült a vámkontingens akkortól már csak a "harmadik ország vámtételén" azaz az alapvámon lehet vámkezeltetni a terméket. KN kód (Kombinált Nómenklatúra kód): 8 pozíciós részletezettségű közösségi harmonizált vámtarifaszám. TARIC kód: 10 pozíciós részletezettségű közösségi harmonizált vámtarifaszám.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 2535/2001/EK (2001. december 14-i) rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (III. Fejezet, 2. szakasz 34.-42. cikk) a CXL-jegyzékben felsorolt meghatározott származási országokra (Új Zélandi vajra) vonatkozó EU- GATT/WTO megállapodások.
A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (horizontális háttérrendelet)
A Bizottság 1301/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról. (horizontális háttérrendelet)
1308/2013/EU az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és a 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről I. melléklet 320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 3.§ (1) (2) és 15.§ (2)
2004.évi CXL.törvény A fellebbezés lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés és a 99.§ rendelkezik.A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő. közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény13. § (4) bekezdés és a 33. § (1) bekezdése, 40. §, 40/A. §, 38/A.§, 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 85/2012 (IV 21.) Korm rendelet az elektronikus ügyintézésről. A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet

Kulcsszavak

tejtermék behozatal, vaj kontingens, új zélandi vaj kontingens, IMA 1, AGRIM

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858