Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Új-zélandi vaj import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00057

Az ügy rövid leírása

Az Európai uniónak és a Világ Kereskedelmi Szervezetnek a WTO-CXL jegyzékben felsorolt, új zélandi származáshoz kötött, egyes vaj termékeinek a Közösség piacára történő kedvezményes vámtételű, de mennyiségében behatárolt, kontingentált, importjáról szóló megállapodása. A kontingensek az alábbi számok alatt futnak: 09.4195 az ún. "hagyományos" kérelmezői kör részére megnyitott kontingens, és a 09.4182 az u.n. "nem hagyományos" kérelmezői kör részére megnyitott kontingens. A kontingensek minden év január 1-dec. 31.-ig kerülnek megnyitásra. A kontingensek két naptári féléves alidőszakra vannak osztva, melyen belül általában az éves mennyiségek fele kerül meghirdetésre/ütemezésre. Ezekre a kontingens alidőszakokra kétszer egy évben, november 20-30.-ig a január-júniusi kontingens mennyiségekre illetve június 1-10-ig a július-decemberi mennyiségekre, lehet pályázni. A 09.4195-ös kontingensre csak olyan piaci szereplők pályázhatnak, melyek az MKEH felé a kérelmezésükkel egyidőben tudják igazolnia a "hagyományos" új zélandi vaj importőri státszukat, a 09.4182-es kontingensre pedig minden olyan piaci szereplő pályázhat, amelyik tudja igazolnai a "nem hagyományos" új zélandi vaj importőri státuszát. A kérelmezés, és az AGRIM engedély birtoklása/használata/felhasználása biztosíték köteles. A biztosíték mértéke 35 EUR/100 kg termék (HUF-ban) a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapi Európai Központi Bank (EKB) által közzétett EUR:HUF közép árfolyam alapján (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C- sorozatában jelennek meg naponta) kerül kiszámításra. Az új zélandi vaj kontingens kérelmezéséhez szükséges hagyományosság igazolásáról, a kontingens mennyiségekről, a vámkedvezmény mértékéről, a kérelmezés részletes feltételeiről, az AGRIM engedélyek érvényességi idejéről, átruházhatóságáról, részengedélyekre oszthatóságáról, elszámolásáról, valamint a vámkedvezmény igénybevételével kapcsolatos egyéb kérdésekről stb. az MKEH honlapján megtalálható egy tájékoztató, amely a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/tejbevezeto WEB oldalon a "4. Az új-zélandi vaj import kontingens" linkbe kattintva érhető el.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Központi Szerve

Kizáró okok: Az előző pontban leírt jogosultsági kritériumok nem teljesülése. Vámügynökök vagy képviselők nem kérelmezhetnek e rendelet hatálya alá tartozó behozatali engedélyt.

Milyen adatokat kell megadni?

Az előzetes jóváhagyással rendelkező ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám, és az MKEH által adott jóváhagyási szám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód) (16. rovatban), és a KN szerinti megnevezését(15. rovatban), a kereskedelmi megnevezését (14. rovatban). Ha egy kontingensen belül több KN kód is szerepel, akkor többet is meg lehet adni a 15. és 16. rovatban. Az áru származási országát (a 8. rovatban) névvel és ISO kóddal kell megadni. Mivel a származás betartása kötelező (Új Zéland, "NZ") így az „igen” választ kell választ kell x-szel megjelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget (több KN kód esetén, KN kódonként külön-külön is) számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve (17., 18.rovatban) és az ehhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban.(11. rovatban) . A vonatkozó uniós szabályozó rendelet számát, 2535/2001/EK valamint a kérelem tárgyát képező 09.**** kontingens számot (20. rovatban). Ugyanazon kérelmező egy kérelmezési időszakban csak egy kérelmet nyújthat be kontingensenként, azonban, ha megfelel a hagyományosság igazolási feltételeknek mindkét kontinges esetében, akkor pályázhat mindkét (09.4195 és 09.4182-es) kontingensre. A kiadott AGRIM engedélyek érvényességi időn belül történő átruházása esetén, melyre a jelen kontingenseknél jogosultságvizsgálat függvényében lehetőség van, a kérelmezőnek újra ki kell töltenie az AGRIM engedélykérelem adatlapját a fentiek tekintetében, valamint a 6. rovatban az átruházás kedvezményezettjének (név, teljes cím, tagállam, adószám és az MKEH, vagy más tagállami engedélyező hatóság által az átruházásra kerülő engedély kontingensidőszakára vonatkozó jóváhagyási szám ) adataival.

Milyen iratok szükségesek?

Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell, valamint arra vonatkozóan is, hogy a biztosítékot az MKEH 10-es termékpályakódon szereplő tejtermék AGRIM engedélyezés céljából felhasználhatja. A nyilatkozat letölthető az MKEH honlapról (http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng) . A nyilatkozaton a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahonnan a biztosíték átutalásra kerül az MKEH-nak a MÁK-nál vezetett letéti számlájára és ahová az engedély elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállálást.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú hatósági eljárás (az AGRIM engedély kiadás) időkorlátait az uniós végrehajtási rendelet szabályozza. A szabály szerint a behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását követően az uniós szinten, mind a 27 tagországban azonos időszakokban kérelmezett és a Bizottság felé a kérelmezés végétől számított 5 munkanapon belül lejelentett mennyiségek, valamint az adott kontingens időszakra rendelkezésre álló mennyiségek normatív elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntést (az odaítélési/allokációs koefficienseket) tartalmazó jogszabály megjelenése napjától (melynek az előző határidőtől számítottan újabb 5 munkanapon belül kell megtörténnie) 5 munkanapon belül kell kiadni. Ez jellemzően a kérelem benyújtásától számított 15-30. nap közé esik, függően elsősorban attól, hogy a kérelmeket a kérelmezési időszak elején, vagy végén nyújtják be. Az ügyben írt határozat, az eljárással kapcsolatos végzés stb., ügyintézési határideje azonban 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére. A fellebbezést elbíráló hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságahoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az új zélandi "legalább hat hetes" vaj behozatali kontingensek egy az Egyesült Királyság 1973-as uniós csatlakozásával az Egyesült Királyság által az EGK piacára behozott kontingens. 2007 előtt csak az Egyesült Királyság engedélyezési hatóságánál lehetett erre a kontingensre pályázni (ez mintegy különbejáratú saját kontingensként volt általuk kezelve a Közösség piacán), amelynél 90%-ban angol cégeket kedvezményeztek ilyen típusú AGRIM engedélyekkel, a maradék mennyiségen holland és német importőrök osztoztak, így a hagyományossághoz szükséges korábbi új zélandi vajbehozatallal is ezen tagországok importőrei rendelkeznek. A fentieken túlmenően új zélandi érdek is mutatkozott abban, hogy ezt a jelentős, az uniós vajpiaci mérleget is befolyásolni tudó, mennyiséget olyan cégek felé csatornázza az unión belül, melyekben az új zélandi tulajdonosi kör termelési és export érdeke is megjelenik és így a termék disztribúcióját a Közösség piacán minél mélyebben kontrollálni tudja. Ezeken túlmenően logisztikai (szállítmányozási) szempontokból kifolyólag sem kerül előtérbe egy esetleges magyar importőri partnernek a rendszerbe iktatása, így megítélésünk szerint az új zélandi vaj import kontingens a magyar piaci szereplők számára piaci oldalról tekintve nem nagyon hozzáférhető.

Fontosabb fogalmak

KONTINGENS IDŐSZAK/KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK: azt a 12 hónapos időintervallumot jelenti, amelyre a kontingens keretében meghirdetett vámkedvezményes mennyiség behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingensév egybeeshet a naptári évvel (jan. 1-dec.31), vagy naptári keresztévvel (júl. 1-jún. 30) de lehet más gazdasági év is, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran osztják alidőszakokra, pl. 4 szer negyedév, vagy 12 szer egy hónap), Az alidőszakokkal az éves kontingens mennyiséget ütemezni lehet. KONTINGENS SZÁM (vagy Tételszám): A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik az adott származási relációhoz és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban. A kontingesszámok képzése: 09.(+4 szám) A KONTINGENS KEZELÉS TÍPUSAI: 1, AGRIM engedéllyel, amikor az engedély tulajdonosának a joga, de egyben kötelezettsége is az engedélyezett mennyiség behozatala az engedély érvényességi idején belül. A kötelezettségének biztosítéka az engedélyhez kapcsolódó kaució befizetése. 2, Érkezési sorrenden alapuló kontingens kiosztás (angolul "first come first served" kontingens kezelés) ahol a kontingens vámkedvezmények igénybevételének lehetősége az import vámkezeltetéskor derül ki. Ameddig létezik kontingens mennyiség addig igénybevehető a vámkedvezmény a vámon (és ehhez nem szükséges AGRIM engedély), amikor kimerült a vámkontingens akkortól már csak a "harmadik ország vámtételén" azaz az alapvámon lehet vámkezeltetni a terméket. KN kód (Kombinált Nómenklatúra kód): 8 pozíciós részletezettségű közösségi harmonizált vámtarifaszám. TARIC kód: 10 pozíciós részletezettségű közösségi harmonizált vámtarifaszám.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 2535/2001/EK (2001. december 14-i) rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (III. Fejezet, 2. szakasz 34.-42. cikk) a CXL-jegyzékben felsorolt meghatározott származási országokra (Új Zélandi vajra) vonatkozó EU- GATT/WTO megállapodások.
A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (horizontális háttérrendelet)
A Bizottság 1301/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról. (horizontális háttérrendelet)
1308/2013/EU az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és a 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről I. melléklet 320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 3.§ (1) (2) és 15.§ (2)
2004.évi CXL.törvény A fellebbezés lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés és a 99.§ rendelkezik.A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő. közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény13. § (4) bekezdés és a 33. § (1) bekezdése, 40. §, 40/A. §, 38/A.§, 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 85/2012 (IV 21.) Korm rendelet az elektronikus ügyintézésről. A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet

Kulcsszavak

tejtermék behozatal, vaj kontingens, új zélandi vaj kontingens, IMA 1, AGRIM

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858