Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kábítószer-prekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00068

Az ügy rövid leírása

A módosított 273/2004/EK rendelet I. melléklete szerinti 1. kategóriájú jegyzékben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzorok) birtoklását, forgalomba hozatalát a gazdasági szereplők a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) által kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhetik. Az engedély érvényessége max. 3 év. A kérelemre formanyomtatvány nincs. A kérelemnek a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdés és (5) bekezdés szerinti adatokat és vezetői nyilatkozatot kell tartalmaznia. Az ügyintézési határidő: 60 nap. Módosítás, megújítás esetén: 30 nap. Az eljárásban az ORFK és a gyógyszertárak nem alapfeladata keretében végzett tárolási és felhasználási tevékenysége esetén a népegészségügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakhatóságként közreműködik. Az eljárás illetékköteles: ált. tételű eljárási illeték.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes, vagy jogi személyek.

Kizáró okok: Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező teljes neve, címe, telefonszáma és/vagy faxszáma, e-mailcíme; a felelős tisztviselő teljes neve; elérhetősége, beosztása, feladatai; az üzleti telephelyek teljes címe; az anyagok neve, KN kódja; keverékek vagy természetes termékek esetén azok neve, a bennük jelen lévő jegyzékben szereplő anyag neve és KN kódja, a jegyzékben szereplő anyag max. százaléka a keverékben vagy a természetes termékben; a műveletek (tevékenységek) leírása; a jegyzékben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzorok) összes tárolási, termelési, előállítási és feldolgozási helyének a leírása; információ arról, hogy milyen megfelelő intézkedéseket tettek azért, hogy az anyagok jogosulatlan elszállítása ne történhessen meg az üzleti telephelyekről; a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.

Milyen iratok szükségesek?

Vezetői nyilatkozat arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak. A külön nyilatkozat a kérelem része is lehet! 
Az eljárási illeték megfizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékköteles eljárás. 3.000 Ft, készpénz-átutalási megbízás (csekk),  vagy banki átutalás útján.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.

Ügyintézés határideje

Új engedély kiadása: 60 nap. Engedély módosítása, megújítása: 30 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség fellebbezésre. A döntés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, a  BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálynál lehet benyújtani.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály. 

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. vagy 1534 Budapest, Pf.: 919/1.

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 30 nap

A fellebbezési illeték mértéke:

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per illetéke - bizonyos esetek kivételével - 30.000,- forint.


Amit még érdemes tudni (GYIK)


1. Hogyan kell engedélyt kérni a kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységekre? A módosított 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 1. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagok birtoklása, forgalomba hozatala – ideértve a feldolgozást, tárolást, előállítást, termelést, kereskedelmet, forgalmazást és ügynök általi kereskedelmet is –, valamint behozatala, kivitele, vagy közvetítői tevékenység végzése engedélyköteles.
A maximum 3 évre szóló tevékenységi engedélyt Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) adja ki.
A tevékenységi engedély iránti kérelemhez formanyomtatvány nincs rendszeresítve, az engedélyezéshez a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdés és (4), (5) bekezdés, a 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés szerinti hatályos adatok szükségesek.
 
2. Kik mentesek a kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységek engedélyeztetése alól?
Nem kell a BFKH-tól tevékenységi engedélyt kérniük
a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3.§-a szerint hivatalos feladataik ellátása tekintetében az illetékes hatóságoknak, továbbá a gyógyszertáraknak és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinak, ha ezen minőségükben egészségügyi szolgáltatóként járnak el.

Fontosabb fogalmak

Jegyzékben szereplő anyag – azaz kábítószer-prekurzor; KN kód – azaz vámtarifaszám; művelet – azaz tevékenység mint pl. forgalmazás, előállítás, gyártás; felelős tisztviselő – a kábítószer-prekurzorok kereskedelméért felelős személy, csak egy személy jelölhető meg a kérelemben; vállalati telephely - a tevékenység folytatásának helye; a vevői nyilatkozat, amelyet kérni kell a Közösségen belüli vevőtől; éves statisztikai adatszolgáltatás Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a felhasznált, vagy szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – a BFKH honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

Vonatkozó jogszabályok

A 1258/2013/EU parlamenti és a tanácsi rendelettel és a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, a Bizottság (EU) 2016/1443 felhatalmazáson alapuló rendeletével (2016. június 29.) módosított 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet, 
 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, 
a Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete, 
kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet, 
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3 § (2) bekezdés h) pontja, 27. §, 
a Bizottság  hatályos végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul), 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 
az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény 29. § , 73. § (2) bekezdés.

Kulcsszavak

Jegyzékben szereplő anyag, kábítószer-prekurzor, II. kategória, KN kód, művelet, Közösségen belüli tevékenység, forgalomba hozatal, felelős tisztviselő, vállalati telephely, a tevékenység folytatásának helye, vevői nyilatkozat, éves határérték, mentesség, nyilvántartásba vétel, adatszolgáltatás, információszolgáltatás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858