Akadálymentes verzió

Kábítószer-prekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00068

Az ügy rövid leírása

A módosított 273/2004/EK rendelet I. melléklete szerinti 1. kategóriájú jegyzékben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzorok) birtoklását, forgalomba hozatalát a gazdasági szereplők az MKEH által kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhetik. Az engedély érvényessége max. 3 év. A kérelemre formanyomtatvány nincs. A kérelemnek a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdés és (5) bekezdés szerinti adatokat és vezetői nyilatkozatot kell tartalmaznia. Az ügyintézési határidő: 60 nap. Módosítás, megújítás esetén: 30 nap. Az eljárásban az ORFK és a gyógyszertárak nem alapfeladata keretében végzett tárolási és felhasználási tevékenysége esetén a népegészségügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal szakhatóságként közreműködik. Az eljárás illetékköteles: ált. tételű eljárási illeték.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes, vagy jogi személyek.
Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező teljes neve, címe, telefonszáma és/vagy faxszáma, e-mailcíme; a felelős tisztviselő teljes neve; elérhetősége, beosztása, feladatai; az üzleti telephelyek teljes címe; az anyagok neve, KN kódja; keverékek vagy természetes termékek esetén azok neve, a bennük jelen lévő jegyzékben szereplő anyag neve és KN kódja, a jegyzékben szereplő anyag max. százaléka a keverékben vagy a természetes termékben; a műveletek (tevékenységek) leírása; a jegyzékben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzorok) összes tárolási, termelési, előállítási és feldolgozási helyének a leírása; információ arról, hogy milyen megfelelő intézkedéseket tettek azért, hogy az anyagok jogosulatlan elszállítása ne történhessen meg az üzleti telephelyekről; a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.

Milyen iratok szükségesek?

Vezetői nyilatkozat arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak. A külön nyilatkozat a kérelem része is lehet! Az eljárási illeték megfizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékköteles eljárás. 3.000 Ft, illetékbélyeg megvásárlásával, vagy banki átutalás útján.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

Új engedély kiadása: 60 nap. Engedély módosítása, megújítása: 30 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre. A döntés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Központi Szerve
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság
A döntés közlésétől számított 15 nap
5.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

- Tájékoztató a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére és nyilvántartásba vételére, továbbá a kiviteli és behozatali szállítások engedélyezésére vonatkozó általános szabályokról; A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos EU belső forgalom tevékenységi engedélyezésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmek követelményei (Csatolva)

1. Hogyan kell engedélyt kérni a kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységekre? A módosított 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének 1. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagok birtoklása, forgalomba hozatala – ideértve a feldolgozást, tárolást, előállítást, termelést, kereskedelmet, forgalmazást és ügynök általi kereskedelmet is –, valamint behozatala, kivitele, vagy közvetítői tevékenység végzése engedélyköteles.
A maximum 3 évre szóló tevékenységi engedélyt a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal adja ki.
A tevékenységi engedély iránti kérelemhez formanyomtatvány nincs rendszeresítve, az engedélyezéshez a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdés és (4), (5) bekezdés, a 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés szerinti hatályos adatok szükségesek;
2. Kik mentesek a kábítószer-prekurzorokkal folytatott tevékenységek engedélyeztetése alól?
Nem kell az MKEH-től tevékenységi engedélyt kérniük
a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3.§-a szerint hivatalos feladataik ellátása tekintetében az illetékes hatóságoknak, továbbá a gyógyszertáraknak és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinak, ha ezen minőségükben egészségügyi szolgáltatóként járnak el.

Fontosabb fogalmak

Jegyzékben szereplő anyag – azaz kábítószer-prekurzor; KN kód – azaz vámtarifaszám; művelet – azaz tevékenység mint pl. forgalmazás, előállítás, gyártás; felelős tisztviselő – a kábítószer-prekurzorok kereskedelméért felelős személy, csak egy személy jelölhető meg a kérelemben; vállalati telephely - a tevékenység folytatásának helye; a vevői nyilatkozat, amelyet kérni kell a Közösségen belüli vevőtől; éves statisztikai adatszolgáltatás az MKEH részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a felhasznált, vagy szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – az MKEH honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

Vonatkozó jogszabályok

A 1258/2013/EU parlamenti és a tanácsi rendelettel és a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról szóló, a Bizottság (EU) 2016/1443 felhatalmazáson alapuló rendeletével (2016. június 29.) módosított 273/2004/EK parlamenti és tanácsi rendelet, 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, a Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete, 159/2005. (VIII.16.) Korm.rendelet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet; a Bizottság 1754/2015/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény 29. § , 73. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

Jegyzékben szereplő anyag, kábítószer-prekurzor, II. kategória, KN kód, művelet, Közösségen belüli tevékenység, forgalomba hozatal, felelős tisztviselő, vállalati telephely, a tevékenység folytatásának helye, vevői nyilatkozat, éves határérték, mentesség, nyilvántartásba vétel, adatszolgáltatás, információszolgáltatás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858