Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00071

Az ügy rövid leírása

A módosított 111/2005/EK tanácsi rendelet mellékletében az 1. kategóriájú jegyzékben szereplő anyagokkal (kábítószer-prekurzorokkal) kapcsolatos, harmadik országokkal folytatott behozatali, kiviteli vagy közvetítő tevékenységet a Közösségben letelepedett - magyarországi székhellyel rendelkező - gazdasági szereplők a Budapest Főváros Kormányhivatala  (BFKH) által kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhetik. Az engedély érvényessége max. 3 év. A kérelemre formanyomtatvány nincs. A kérelemnek 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk szerinti adatokat és vezetői nyilatkozatot kell tartalmaznia. Az ügyintézési határidő: 60 nap. Módosítás, megújítás esetén: 30 nap. Az eljárásban az ORFK szakhatóságként közreműködik. Az eljárás illetékköteles: ált. tételű eljárási illeték.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes vagy jogi személyek, kivéve a vámügynököket és szállítmányozókat.

Kizáró okok: Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező teljes neve, címe, telefonszáma és/vagy faxszáma, e-mailcíme; a felelős tisztviselő teljes neve, elérhetősége, beosztása, feladatai; az üzleti telephelyek teljes címe; az anyagok neve, KN kódja; keverékek vagy természetes termékek esetén azok neve, a bennük jelen lévő jegyzékben szereplő anyag neve és KN kódja, a jegyzékben szereplő anyag max. százaléka a keverékben vagy a természetes termékben; a műveletek (tevékenységek) leírása, a jegyzékben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzorok) összes tárolási és feldolgozási helyének a leírása; információ arról, hogy milyen megfelelő intézkedéseket tettek azért, hogy az anyagok jogosulatlan elszállítása ne történhessen meg az üzleti telephelyekről; a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.

Milyen iratok szükségesek?

Vezetői nyilatkozat arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak. A külön nyilatkozat a kérelem része is lehet! Az eljárási illeték megfizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékköteles eljárás. 3.000 Ft, készpénz-átutalási megbízás (csekk),  vagy banki átutalás útján.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály.

Ügyintézés határideje

Új engedély kiadása: 60 nap. Engedély módosítása, megújítása: 30 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Nincs lehetőség fellebbezésre, a határozat közigazgatási perben támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nincs lehetőség fellebbezésre. A döntés közigazgatási perben támadható meg.. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevelet a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz címezve, a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálynál lehet benyújtani.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

A keresetlevelet a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz címezve kell benyújtani.Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály.

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 30 nap.

A fellebbezési illeték mértéke:

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per illetéke - bizonyos esetek kivételével - 30.000,- forint.    

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hogyan kell engedélyt kérni a kábítószer-prekurzorokkal folytatott behozatali, kiviteli tevékenységekre? A módosított 111/2005/EK bizottsági rendelet mellékletének 1. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagok behozatala, kivitele, vagy közvetítői tevékenység végzése engedélyköteles. A maximum 3 évre szóló tevékenységi engedélyt Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály -adja ki.
A tevékenységi engedély iránti kérelemhez formanyomtatvány nincs rendszeresítve, az engedélyezéshez a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikk (2), (4), (5) bekezdés szerinti hatályos adatok szükségesek. 

2. Kik mentesek a kábítószer-prekurzorokkal folytatott behozatali, kiviteli tevékenységek engedélyeztetése alól?
Nem kell a BFKH-tól tevékenységi engedélyt kérniük a 111/2005/EK tan. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés szerint a vámügynököknek és a szállítmányozóknak, ha kizárólag ilyen minőségben járnak el, továbbá a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4. cikk és a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. §-a szerint az illetékes hatóságoknak hivatalos feladataik ellátása tekintetében, a gyógyszertáraknak és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinak

Fontosabb fogalmak

Jegyzékben szereplő anyag – azaz kábítószer-prekurzor; KN kód – azaz vámtarifaszám; kivitel, behozatal – a harmadik országok viszonylatában, felelős tisztviselő – a kábítószer-prekurzorok kereskedelméért felelős személy, csak egy személy jelölhető meg a kérelemben; vállalati telephely - a tevékenység folytatásának helye; éves statisztikai adatszolgáltatás a BFKH részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – a BFKH honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

Vonatkozó jogszabályok

A 1259/2013/EU parlamenti és a tanácsi rendelettel módosított 111/2005/EK tanácsi rendelet;
a Bizottság (EU) 2016/1443 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 29.) a 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 111/2005/EK tanácsi rendeletnek bizonyos kábítószer-prekurzoroknak a jegyzékben szereplő anyagok listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról;
a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet; 
a Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete; 
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3 § (2) bekezdés h) pontja;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.); 
a Bizottság  hatályos végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul);
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény. 

Kulcsszavak

Jegyzékben szereplő anyag, kábítószer-prekurzor, KN kód, művelet, kiviteli, behozatali, közvetítő tevékenység, felelős tisztviselő, vállalati telephely, a tevékenység folytatásának helye, hatósági ellenőrzés, szakhatósági állásfoglalás, éves adatszolgáltatás, információszolgáltatás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858