Akadálymentes verzió

Bányatelek-megállapítást követően az ásványvagyon feltárásának és kitermelésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00003

Az ügy rövid leírása

Ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén (a továbbiakban: bányatelek) szabad.
Az ásványvagyon feltárására és kitermelésére a bányatelek jogosultja (bányavállalkozó) kaphat engedélyt. A koncessziós szerződésben vagy a kutatást engedélyező határozatban megállapított kutatási időszak végétől számított második évet követően a feltárás és termelés szénhidrogén esetében is csak bányatelken folytatható. Ugyanakkor a bányatelek megállapítása még nem teszi lehetővé tényleges tevékenység folytatását, a bányatelek valójában csak egy elvi jog. Az ásványi nyersanyag feltárását és kitermelését, valamint a meddőhányó hasznosítását a bányafelügyelet a műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezi.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ásványi nyersanyag feltárására, illetve kitermelésére vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásának kezdeményezésére kizárólag a bányatelek jogosultja (a bányavállalkozó) jogosult.
Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ásványi nyersanyag feltárását és kitermelését a bányatelek jogosítottja kezdeményezheti műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló kérelemmel. A kérelem benyújtásához a kérelmezőnek meg kell adnia: a) a nevét (megnevezését); b) a bányatelek védnevét.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyintézéshez csatolni kell:
1.) a feltárásra, kitermelésre kidolgozott műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemet;
2.) a bányavállalkozónak a műszaki üzemi tervben meghatározott bányászati tevékenységgel, vagy a tervezett létesítménnyel érintett idegen ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságának igazolását;
3.) a műszaki üzemi terv szöveges részét,
4.) a jogszabály szerinti méretarányban és tartalommal elkészített tervtérképet,
5.) ha a bányászati tevékenység folytatásához környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi működési engedély szükséges, akkor a kérelemhez mellékelni kell a jogerős környezetvédelmi engedélyt, egységes környezethasználati engedélyt vagy a környezetvédelmi működési engedélyt.
6. ) a műszaki üzemi tervben tervezett tevékenységgel, vagy létesítménnyel érintett ingatlanokra a termőföld más célú hasznosításának földhivatali engedélye.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Műszaki üzemi terv jóváhagyása
1. mélyművelésű bánya esetén 86 000 Ft; A0310 fiz. kód
2. kőolaj- és földgázbányászat esetén 68 000 Ft; A0320 fiz. kód
3. külfejtéses bánya és meddőhányó - 100 000 t/év termelési kapacitás esetén 86 000 Ft; A0332 fiz. kód
igazgatási szolgáltatási díj, melyet postai úton vagy banki átutalással kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt a MBFSZ elnöke jelöli ki.

A kérelmet a tervezett tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell eljuttatni. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő:
Pest Megyei Kormányhivatal, Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nódrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécs, Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel,
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes kormányhivatal, másodfokon a MBFSZ jár el.

Ügyintézés határideje


21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A kormányhivatal elsőfokú határozatával szemben fellebbezésnek van helye.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Illetékes kormányhivatal
15 nap

1. mélyművelésű bánya esetén 43 000 Ft;
2. kőolaj- és földgázbányászat esetén 34 000 Ft;
3. külfejtéses bánya és meddőhányó - 100 000 t/év termelési kapacitás esetén 43 000 Ft;

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.mbfh.hu
Fórumszerűen működtetett GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések) felület az üggyel kapcsolatban nem keletkezett.
Jellemző kérdések a gyakorlatból és az arra adható válaszok:
Ki végezhet ásványi nyersanyag feltárást és kitermelést? A bányatelek jogosítottja, ha a feltárás és kitermelés műszaki üzemi tervét számára a bányafelügyelet jóváhagyta.

A bányavállalkozó, bányatelke jogán igénybe veheti e a bányatelekkel lefedett ingatlanokat? A bányatelek megállapítása és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. A bányatelek megállapítása nem minősül az ingatlan igénybevétel megkezdésének. Bármely ingatlanon a bányászati tevékenység csak akkor végezhető, ha az ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságot a bányavállalkozó megszerezte, illetve, ha a bányászati létesítmény megépítéséhez építési jogosultságot szerez.


Fontosabb fogalmak

1. Ásványi nyersanyag: olyan ásványi anyag, mely a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten hasznosítható. Nem minősül ásványi nyersanyagnak a külön törvény hatálya alá tartozó talaj és halmazállapotától függetlenül a víz.
2. Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).
3. Bányatelek: a Föld felszínének és mélyének az ásványi nyersanyag feltárására és kitermelésére elhatárolt része.
4. Műszaki üzemi terv: olyan komplex intézkedés terv amely a műszaki-biztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi szabályok és az ásványvagyon-gazdálkodási, a vízgazdálkodási, valamint a környezet-, természet- és tájvédelmi követelményeknek figyeelembevételével biztosítja az élet, az egészség, a felszíni és a föld alatti létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges megelőzését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés - településrendezési eszközökben foglaltaknak megfelelő - teljesítését.
5. Feltárás az ásványi nyersanyag kitermelésének megkezdésére irányuló bányászati tevékenység.
A bányatörvény alkalmazásában feltárásnak minősül
- a mélyműveléses bányászatban a bányanyitás (főfeltárás), a mezőfeltárás és a fejtéselőkészítés,
- a külfejtéses bányászatban a meddőréteg eltávolítása (letakarás) és a nyitóárok kialakítása,
- a szénhidrogén-bányászatban a mező fejlesztése és próbatermelés, illetve a kutatás és feltárás alatti termelés.
6. Kitermelés az ásványi nyersanyag természetes előfordulási helyéről történő lefejtése, elválasztása, felszínre hozatala. A bányatörvény alkalmazásában kitermelésnek minősül az elhagyott meddőhányókból történő ásványi nyersanyag kitermelése is.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pont, 22. § (2) és (6) bekezdés, 22/A. § (12) bekezdés, 23. § (1)-(2) bekezdés; 26. § (1) bekezdés, 26A. § (3) bekezdés b) pont; 43. § (1) és (9a) bekezdés, 43/B. § (1) bekezdés és 44. § (1) bekezdés;
a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-(3) és (8) bekezdés;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, valamint 1. és 2-3. melléklet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) és (7) bekezdés, 33. § (1), 34. § (3) bekezdés, 71. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2), 2. § (1) (5), 3. §, 1. Melléklet, 1. táblázat 21-25. sor (A0310, A0320, A0330, A0331, A0332 kód) 3. Melléklet
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklet,
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 1-3. melléklet; a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet;
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

ásványi nyersanyag, bányászat, bányatelek, bányavállalkozó, feltárás, kitermelés, műszaki üzemi terv, környezetvédelmi engedély, ingatlan igénybevétel,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858