Akadálymentes verzió

Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00006

Az ügy rövid leírása

Meghatározott anyagi-, rétegtani, szerkezeti, tektonikai, hidrológiai adottságokkal rendelkező földtani szerkezet alkalmas lehet, illetve alkalmassá tehető ipari-kereskedelmi mennyiségű szénhidrogén-földgáz tárolására (földalatti gáztároló), mely tevékenység technikai eszközrendszerrel szabályozott körülmények között végzett szénhidrogénbányászati tevékenység. A földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatása engedélyköteles tevékenység. A földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatásának engedélyezése iránti kérelem tartalmi követelményei és az engedélyezési eljárás a jelen ügy.

Ki jogosult az eljárásra?

A földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatásának kezdeményezésére bármely jogi személyiségű (vállalkozás) jogosult.
Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatásának engedélyezése iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kutatási terület közigazgatási megjelölését, az EOV rendszer szerinti koordinátákkal történő lehatárolását, a kutatás mélységi lehatárolását,
b) a kérelmező szakmai-műszaki alkalmasságát igazoló beszámolót,
c) a kérelmező - a kérelem benyújtását megelőző három évre vonatkozó, számviteli törvénynek megfelelő - éves beszámolóját, a kérelem benyújtását megelőző három évre vonatkozó, a kérelmező szakmai tevékenységét és kötelezettségei teljesítését bemutató beszámolót, vagy a nyilvánosan működő részvénytársaság - választása szerint - éves tőzsdei jelentése érintett részét; új szervezet esetében a kérelmező 3 évre szóló, auditált üzleti tervét,
d) a kutatási munkaprogramot (naptári évek szerinti szakmai bontásban, az évek szerinti költségkeretek megjelölésével).
A munkaprogramnak tartalmaznia kell:
da) az elvégzendő geológiai, geofizikai, geokémiai értelmezéseket, illetőleg újraértelmezéseket,
db) a tervezett felszíni geofizikai méréseket típus és mennyiség szerinti bontásban (gravitációs, mágneses, két- vagy háromdimenziós szeizmikus mérések stb.) és típusonként a mennyiségekkel,
dc) a mélyítésre tervezett kutató fúrásokat, a fúrásonkénti mélység vagy cél objektum megadásával és az abban tervezett geofizikai méréseket,
dd) a c) pont szerint lemélyített, vagy más meglevő mélyfúrás (kút) igénybevétele esetén a tervezett kútmunkálatok lényeges műszaki tartalmát (továbbfúrás, rétegvizsgálat, rétegkizárás) kutanként, és az abban tervezett geofizikai méréseket.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemet, valamint a kérelemhez mellékelni kell a kutatási terület Egységes Országos Térképrendszerben készült, legfeljebb 1:100 000 méretarányú térképét. A térképen ábrázolni kell a kutatási terület határvonalát a határpontok számozásával.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

50 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet postai úton vagy banki átutalással kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki.

A kérelmet a tervezett tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell eljuttatni. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő:
Pest Megyei Kormányhivatal, Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nódrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécs, Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel,
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes kormányhivatal, másodfokon az MBFSZ jár el.

Ügyintézés határideje

20 nap

Jogorvoslati lehetőség

A kormányhhivatal elsőfokú határozatával szemben fellebbezésnek van helye.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Illetékes kormányhhivatal
15 nap
25000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.mbfh.hu
Fórumszerűen működtetett GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések) felület az üggyel kapcsoltban nem keletkezett.
Jellemző kérdések a gyakorlatból és az arra adható válaszok:
Ki végezhet földgáz tárolásra alkalmas földtani szerkeze kutatást? Bármely jogi személyiségű (vállalkozás), ha a kutatásra a bányafelügyelettől engedélyt kapott és a kutatás műszaki üzemi tervét számára a bányafelügyelet jóváhagyta.

Kizárólagos jogot keletkeztet a bányavállalkozó részére a hatósági kutatási engedély is? Igen! A kutatási engedély kizárólagos (mindenki mást kizáró) jogot keletkeztet.

A kutatási engedély alapján a kutatási tevékenység már elvégezhető? Nem! A kutatási tevékenység a kutatási engedély megszerzésén túlmenően csak jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján kezdhető meg. A kutatási műszaki üzemi tervet a bányafelügyelet hagyja jóvá.Fontosabb fogalmak

1. Ásványi nyersanyag: olyan ásványi anyag, mely a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten hasznosítható. Nem minősül ásványi nyersanyagnak a külön törvény hatálya alá tartozó talaj és halmazállapotától függetlenül a víz.
2. Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).
3. Kutatás: olyan földtani (geológiai, geofizikai, geokémiai) és mérnöki módszerekkel végzett bányászati tevékenység, amelynek célja:
a) az ásványi nyersanyagok lelőhelyének felfedezése,
b) a felfedezett ásványi nyersanyag lelőhely lehatárolása és mennyiségi, minőségi megismerése, továbbá
c) a geotermikus energia földkéregbeli viszonyainak megismerése, valamint
d) a földtani szerkezetek megismerése szénhidrogén felszín alatti tárolására való alkalmasság szempontjából.
4. Kutatási terület: a koncessziós szerződésben vagy a kutatást engedélyező határozatban meghatározott ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására körülhatárolt terület.
5. Lelőhely: az ásványi nyersanyagok természetes előfordulásának helye (pl. réteg, telep, lerakódás).
6. Nyílt terület: minden olyan terület, amely meghatározott ásványi nyersanyag vonatkozásában nem minősül zárt területnek.
7. Zárt terület: meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, koncessziós pályázatra kijelölhető terület. Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. A geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pont és 22. § (1) bekezdés; , 43. § (1) és (9a) bekezdés, 43/B. § (1) bekezdés és 44. § (1) bekezdés; a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bekezdés és 6/B. § (1)-(2) bekezdés;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(3) és (4) bekezdés, valamint 1. és 3. melléklet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) és (7) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 37. § (3) és (5) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2), 2. § (1) (5), 3. §, 1. Melléklet, 1. táblázat 3. sor (A0112 kód), 3. Melléklet
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet

Kulcsszavak

bányászat, földgáz tárolás, kutatás, kutatási engedély, nyílt terület, zárt terület, földtani szerkezet, kutatási műszaki üzemi terv, kutatási munkaprogram

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858