Akadálymentes verzió

Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek tárolásra történő hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00008

Az ügy rövid leírása

A kutatással azonosított, földgáz tárolására kiképzett (feltárt) földtani szerkezet, a földalatti gáztároló hasznosítása, az üzemszerű gáztárolás jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint történik. Jelen ügynek a műszaki üzemi terv tartalmi követelményei és a műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás a tárgya.

Ki jogosult az eljárásra?

A földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet hasznosítára vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásának kezdeményezésére kizárólag a bányatelek jogosultja (a bányavállalkozó) jogosult.
Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A műszaki üzemi terv a bányaüzem tervezett bányászati tevékenységét határozza meg. A terv szöveges részből és tervtérképből áll. A műszaki üzemi tev jóváhagyására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező bányavállakozó nevét/megnevezését, címét/székhelyét, valamint a bányatelek védnevét és megállapító határozatának számát.

A műszaki üzemi terv szöveges részének legalább tartalmaznia kell:
a) az előző műszaki üzemi terv teljesítésére vonatkozó beszámolót (az elvégzett kutatási, feltárási, kitermelési, tájrendezési feladatokról és a bányaüzem műszaki-biztonsági, továbbá munkavédelmi helyzetéről szóló jelentés);
b) a tervidőszakra előirányzott bányászati tevékenységeket, a technológiai és biztonsági feltételeket,
c) a műszaki felügyeleti ellenőrzések rendjét;
d) a fő bányaveszélyek, valamint a várható bányakárok megelőzésére, illetőleg csökkentésére szükséges műszaki intézkedéseket;
e) a szénhidrogén feltárás, kitermelés és földgáztárolás esetében továbbá
ea) a telepenként kitermelni tervezett olaj, gáz, kondenzátum és víz, illetve a be- és kitárolandó szénhidrogén mennyiségét,
eb) az üzemeltetés tervezett módjának, ütemezésének, technológiáinak ismertetését, a művelési tervekre való utalást,
ec) a kitermelés fenntartásához és az új területek (telepek) bekapcsolásához szükséges lemélyítendő kutak számát és tervezett helyét, a mező gyűjtési rendszerét, valamint az új külszíni létesítmények felsorolását, azok fontosabb műszaki jellemzőit,
ed) a tárgyidőszakban tervezett próbatermeltetéseket;
f) az esetleges régészeti feltárás ütemezését, módszerét, a feltárást követően bolygatatlanul maradó régészeti lelőhelyrészlet megőrzésére tett intézkedéseket.

Milyen iratok szükségesek?

Az érdemi elbíráláshoz csatolni kell:
1.) a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemet;
2.) a bányavállalkozónak a műszaki üzemi tervben meghatározott bányászati tevékenységgel, vagy a tervezett létesítménnyel érintett idegen ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságának igazolása céljából a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelnie kell
a) az ingatlan tulajdonosával vagy vagyonkezelőjével megkötött, ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett, az ingatlan bányászati tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó megállapodást,
b) az ingatlan tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett, az ingatlan bányászati tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát, vagy
c) a jogosultságot megállapító jogerős hatósági határozatot vagy bírósági ítéletet.vonatkozó igénybevételi jogosultságának igazolását;
3.) a műszaki üzemi terv szöveges részét, valamint a kérelemhez mellékelni kell a vonatkozó jogszabály szerinti méretarányban és tartalommal elkészített tervtérképet, 4.) ha a bányászati tevékenység folytatásához környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi működési engedély szükséges, akkor a kérelemhez mellékelni kell a jogerős környezetvédelmi engedélyt, egységes környezethasználati engedélyt vagy a környezetvédelmi működési engedélyt.
5.) a műszaki üzemi tervben tervezett tevékenységgel, vagy létesítménnyel érintett ingatlanokra a termőföld más célú hasznosításának földhivatali engedélye.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Műszaki üzemi terv jóváhagyása

Kőolaj- és földgázbányászat 68 000 Ft; A0320 fiz. kód

igazgatási szolgáltatási díj, melyet postai úton vagy banki átutalással kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki.

A kérelmet a tervezett tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell eljuttatni. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő:
Pest Megyei Kormányhivatal, Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nódrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécs, Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel,
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes kormányhivatal, másodfokon a Hivatal jár el.

Ügyintézés határideje


21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető
A kormányhivatal elsőfokú határozatával szemben fellebbezésnek van helye.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Illetékes kormányhivatal
15 nap

34 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.mbfh.hu
Fórumszerűen működtetett GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések) felület az üggyel kapcsoltban nem keletkezett.
Jellemző kérdések a gyakorlatból és az arra adható válaszok:
Ki végezhet földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet feltárást és földgáz tárolást? A bányatelek jogosítottja, ha a feltárás és tárolás műszaki üzemi tervét számára a bányafelügyelet jóváhagyta.

A bányavállalkozó, bányatelke jogán igénybe veheti e a bányatelekkel lefedett ingatlanokat? A bányatelek megállapítása és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. A bányatelek megállapítása nem minősül az ingatlan igénybevétel megkezdésének. Bármely ingatlanon a bányászati tevékenység csak akkor végezhető, ha az ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságot a bányavállalkozó megszerezte, illetve, ha a bányászati létesítmény megépítéséhez építési jogosultságot szerez.

Fontosabb fogalmak

1. Földgáz: a föld felszíne alatt légnemű halmazállapotban előforduló ásványi nyersanyagok gyűjtő elnevezése (szénhidrogéngázok, szén-dioxid, kén-dioxid, kén-hidrogén stb.).
2. Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).
3. Bányatelek: a Föld felszínének és mélyének az ásványi nyersanyag feltárására és kitermelésére elhatárolt része.
4. Műszaki üzemi terv: olyan komplex intézkedés terv amely a műszaki-biztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi szabályok és az ásványvagyon-gazdálkodási, a vízgazdálkodási, valamint a környezet-, természet- és tájvédelmi követelményeknek figyeelembevételével biztosítja az élet, az egészség, a felszíni és a föld alatti létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges megelőzését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés - településrendezési eszközökben foglaltaknak megfelelő - teljesítését.
5. Feltárás az ásványi nyersanyag kitermelésének megkezdésére irányuló bányászati tevékenység.
A bányatörvény alkalmazásában feltárásnak minősül a szénhidrogén-bányászatban a mező fejlesztése és próbatermelés, illetve a kutatás és feltárás alatti termelés.
6. Kitermelés az ásványi nyersanyag természetes előfordulási helyéről történő lefejtése, elválasztása, felszínre hozatala.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pont, 22. § (2) és (6) bekezdés, 22/A. § (12) bekezdés, 23. § (1)-(2) bekezdés; 26. § (1) bekezdés, 26A. § (3) bekezdés b) pont; 43. § (1) és (9a) bekezdés, 43/B. § (1) bekezdés és 44. § (1) bekezdés;
a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-(3) és (8) bekezdés;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6), 11-12. §, valamint 1. és 3. melléklet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) és (7) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2), 2. § (1) (5), 3. §, 1. Melléklet, 1. táblázat 22. sor (A0320 kód) 3. Melléklet
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 1-3. melléklet; a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet;
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

ásványi nyersanyag, bányászat, bányatelek, bányavállalkozó, feltárás, gáztárolás, műszaki üzemi terv, környezetvédelmi engedély, ingatlan igénybevétel

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858