Akadálymentes verzió

Zárt területen a geotermikus energia kutatásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00009

Az ügy rövid leírása

A hatályos bányajogi szabályozás szerint a geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területe a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrészben.
Erre tekintettel bányászati engedély (bányászati jog) csak a feladatkörrel rendelkező miniszter által, koncesszióval elnyerhető jogadománnyal szerezhető. Az ügy lényege, hogy a geotermikus energia szempotjából zárt területre szerzett koncessziós kutatási jogadomány (mint bányászati jog) alapján a kutatási tevékenység milyen eljárásban, hogyan engedélyezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

Zárt területen, a geotermikus energia kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyásának kezdeményezésére kizárólag a koncessziós szerződés alapján kutatási joggal rendelkező által létrehozott koncessziós társaság jogosult.
Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kutatási műszaki üzemi terv szöveges részből és tervtérképből áll. A szöveges résznek tartalmaznia kell:
a) a tervezett kutatási feladatokat és az ezek teljesítéséhez szükséges technológia és a biztonsági intézkedések leírását,
b) a tervezett kutató létesítmények felsorolását, a helyének és felvonulási útvonalainak leírását,
c) az egyes kutatási tevékenységek mennyiségét, ütemezését, azok tervezett időtartamát, módjának, mélységének, technológiájának, valamint a kutatás során várható veszélyek, a környezetre és természetre gyakorolt hatások, valamint a várható veszélyek és a kedvezőtlen hatások elhárítására tervezett intézkedések leírását,
d) a tevékenység káros környezeti és természeti hatásainak, továbbá a környezet és természet veszélyeztetésének megelőzésére és csökkentésére tervezett műszaki intézkedéseket, valamint az elvégzendő tájrendezési feladatok ütemezését,
e) a kutatási létesítményekkel érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartási azonosító adatait;

Milyen iratok szükségesek?

Az érdemi elbíráláshoz csatolni kell:
1.) a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemet;
2.) a kutatási műszaki üzemi terv szöveges részét, valamint a kérelemhez mellékelni kell a vonatkozó jogszabály szerinti méretarányban és tartalommal elkészített tervtérképet, 3.) ha a tervezett tevékenység megkezdéséhez, illetve folytatásához környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi működési engedély szükséges, akkor a kérelemhez mellékelni kell a jogerős környezetvédelmi engedélyt, egységes környezethasználati engedélyt vagy a környezetvédelmi működési engedélyt.
4.) a kutatási műszaki üzemi tervben tervezett tevékenységgel, vagy létesítménnyel érintett ingatlanokra a termőföld más célú hasznosításának földhivatali engedélyét.


Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása

Kőolaj- és földgázbányászat 50 000 Ft; A0120 fiz. kód

igazgatási szolgáltatási díj, melyet postai úton vagy banki átutalással kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki

A hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jogi kérelmet a területi fekvési helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő:
Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécs, Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel,
Pest Megyei Kormányhivatal, Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nódrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel,
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

20 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
Igen.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Illetékes megyei Kormányhivatal
15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz az adott ügyben 25.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.mbfh.hu
Fórumszerűen működtetett GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések) felület az üggyel kapcsoltban nem keletkezett.
Jellemző kérdések a gyakorlatból és az arra adható válaszok:
Ki végezhet zárt területen geotermikus energia kutatást? A koncesszós szerződésben kutatási jogadománnyal rendelkező gazdasági társaság, ha a kutatás műszaki üzemi tervét számára a bányafelügyelet jóváhagyta.

A bányavállalkozó, kutatási műszaki üzemi terve alapján igénybe veheti e a kutatási joggal fedett ingatlanokat? Bármely ingatlanon a bányászati tevékenység csak akkor végezhető, ha az ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságot a bányavállalkozó megszerezte, illetve, ha a bányászati létesítmény megépítéséhez építési jogosultságot szerez.


Fontosabb fogalmak

1. Műszaki üzemi terv: olyan komplex intézkedés terv amely a műszaki-biztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi szabályok és az ásványvagyon-gazdálkodási, a vízgazdálkodási, valamint a környezet-, természet- és tájvédelmi követelményeknek figyeelembevételével biztosítja az élet, az egészség, a felszíni és a föld alatti létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges megelőzését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés - településrendezési eszközökben foglaltaknak megfelelő - teljesítését. (3) A kutatási tevékenység az (1) bekezdésben meghatározott feltételen túlmenően csak jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján kezdhető meg. A kutatási műszaki üzemi tervet a bányafelügyelet hagyja jóvá.
2. Bányavállalkozó a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).
3. Geotermikus energia: a földkéreg belső hőenergiája.
4. Geotermikus energiahordozók a törvény alkalmazásában azok a különböző halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik.
5. Kutatás: olyan földtani (geológiai, geofizikai, geokémiai) és mérnöki módszerekkel végzett bányászati tevékenység, amelynek célja:
a) az ásványi nyersanyagok lelőhelyének felfedezése,
b) a felfedezett ásványi nyersanyag lelőhely lehatárolása és mennyiségi, minőségi megismerése, továbbá
c) a geotermikus energia földkéregbeli viszonyainak megismerése, valamint
d) a földtani szerkezetek megismerése szénhidrogén felszín alatti tárolására való alkalmasság szempontjából.
6. Nyílt terület minden olyan terület, amely meghatározott ásványi nyersanyag vonatkozásában nem minősül zárt területnek.
7. Zárt terület: meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, koncessziós pályázatra kijelölhető terület. Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. A geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész.
8. Kinyerés: a geotermikus energiának a geotermikus energiahordozóból történő hő ellátási vagy villamos energia előállítási célú elvonása.
9. Geotermikus energia hasznosítása: azon tevékenység, amely során a kinyert geotermikus energia felhasználásra kerül.
10. Hasznosított geotermikus energia mennyiség: a bányavállalkozó által kitermelt, +30 C-ot meghaladó hőmérsékletű energiahordozóból kinyert energiamennyiség energetikai célra hasznosított része. E vonatkozásban nem minősül bányavállalkozónak, aki vízjogi engedély alapján geotermikus energiát gyógyászati, balneológiai, valamint vízellátási célra használ, még abban az esetben sem, ha azt másodlagos felhasználással energetikai célra is hasznosítják.
11. Geotermikus védőidom: geotermikus energiahasznosítás céljából a földkéreg lehatárolt része, amelyben adott technológiát alkalmazva a kinyerni tervezett geotermikus energia mennyiség legalább 25 évre biztosított.
12. Hidrosztatikus nyomású tároló: olyan föld alatti térrész, amelyben a terep alatti mélységből és átlagosan 1000 kg/m3 vízsűrűségből becsült nyomásértéknél legfeljebb 20 barral nagyobb a nyomás.
13. Nagy nyomású tároló: olyan föld alatti térrész, amely a hidrosztatikus nyomású tároló esetében megadott értéknél nagyobb nyomással rendelkezik.
14. Geotermikus energia-utánpótlódás: a termelő-visszasajtoló kutak által kialakított vízáramlási és hőtranszport rendszer hatására a földi hőáramból származó energia.


Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdés g) pont, 22B. § (1)-(2) bekezdés, 22/A. § (8) és (12) bekezdés, 43. § (1) és (9a) bekezdés, 43/B. § (1) bekezdés és 44. § (1) bekezdés;
a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 6/B és 6/D. § ;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6), 11-12. §, valamint 1. és 3. melléklet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) c), 33. § (1)-(1a), 36. § (2), 40. § (1), 71. § (1), 72. §, 98. § (1), 99. § (1), 116. §,
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés 2. § (4) bekezdés és az 1. számú melléklet 1. táblázat 4. pont
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és 1-3. melléklet; a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet; a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

geotermikus energia, bányászat, bányavállalkozó, koncessziós szerződés, kutatási jogadomány, bányafelügyelet, kutatási műszaki üzemi terv, környezetvédelmi engedély, ingatlan igénybevétel

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858