Akadálymentes verzió

Hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához való hozzájárulás iránti kérelem

Kódszám

MABFH00017

Az ügy rövid leírása

A hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog vagyoni értékű jog, amely polgári jogi szerződés keretében átruházás tárgyát képezheti, azonban hatályosulásához a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulási kérelmet a jogszabályban meghatározott mellékletekkel együtt az átvevőnek kell benyújtania a bányafelügyelethez. A bányászati jog átruházására vonatkozó szerződés a bányafelügyelet határozatának jogerőssé és végrehajthatóvá válása napján válik hatályossá. A bányafelügyelet a kérelmet elutasítja, ha az átadónak, vagy az átvevőnek bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj, vagy bírság tartozása van, vagy a bányászati jog átadója vagy átvevője a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. A bányászati jog átruházására vonatkozó szerződés a bányafelügyelet határozatának jogerőssé és végrehajthatóvá válása napján válik hatályossá.

Ki jogosult az eljárásra?

A hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jogot - az átadóval megkötött polgári jogi szerződés alapján - átvevő jogi vagy természetes személy.
Nincs jogszabályi korlátozás arra, hogy az ügyfél csak személyesen járhat el, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) zabályozásának megfelelően van lehetőség a képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Az átruházandó bányászati jog megnevezése (kutatási terület, ill. bányatelek védneve),
2. A jogot alapító hatósági határozat iktatási száma,
3. Az Átvevő neve, székhelye (lakcíme irányítószám, helységnév, utcanév, házszám, vagy hrsz. megadásával)
4. Az Átvevő cégbírósági cégjegyzékszáma
5. Az átadott bányászati jog folytatásához szükséges, az Átadó által átadott hatósági engedélyek megnevezése és a hatósági határozatok iktatószáma
6. Az Átvevő által kijelölt felelős műszaki vezető és felelős műszaki vezető helyettes megnevezését, személyi azonosító adatait, végzettsége igazolását,
7. A bányászati jog átruházása iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a bányászati jog átruházására vonatkozó közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalt megállapodást;
b) az átvevő közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatát a bányászati joggal és tevékenységgel összefüggésben az átadót terhelő kötelezettségek, különösen a tájrendezési, bányabezárási (mezőfelhagyási), környezet- és természetvédelmi kötelezettségek átvállalásáról;
c) az átadás időpontjában kitermelhető ásványvagyon mennyiségéről készített kimutatást;
d)az átvevő ajánlatát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 41. § (7) bekezdés szerinti biztosíték adására, amely az átadó által nyújtott biztosítéknál nem lehet kevesebb;
e) a tevékenység gyakorlására előírt jogszabályi feltételek, szakmai és egyéb követelmények teljesítésének igazolását;
f) az átadó által megépített létesítmények tulajdon-, használati jogának rendezésére vonatkozó megállapodást;
g) az átadó nyilatkozatát a bányászati jogot terhelő jogokról;
h) az átadás időpontjára vonatkozóan kiegészített bányaművelési térképet.
8. Szénhidrogének kutatására, kitermelésére vonatkozó bányászati jog átruházása esetén a hozzájárulás iránti kérelemhez a 6. pontban előírtakon túlmenően mellékelni kell:
a) az átvevő - a kérelem benyújtását megelőző három évre vonatkozó, számviteli törvénynek megfelelő - éves beszámolóját, vagy új szervezet esetében a 3 évre szóló, auditált üzleti tervét;
b) a kérelem benyújtását megelőző három évre vonatkozó, az átvevő szakmai tevékenységét és kötelezettségei teljesítését bemutató beszámolót;
c) az átvevő fizetőképességét igazoló pénzintézeti igazolást.

Milyen iratok szükségesek?

1. A bányászati jog átruházása iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a bányászati jog átruházására vonatkozó közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalt megállapodást;
b) az átvevő közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatát a bányászati joggal és tevékenységgel összefüggésben az átadót terhelő kötelezettségek, különösen a tájrendezési, bányabezárási (mezőfelhagyási), környezet- és természetvédelmi kötelezettségek átvállalásáról;
c) az átadás időpontjában kitermelhető ásványvagyon mennyiségéről készített kimutatást;
d)az átvevő ajánlatát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 41. § (7) bekezdés szerinti biztosíték adására, amely az átadó által nyújtott biztosítéknál nem lehet kevesebb;
e) a tevékenység gyakorlására előírt jogszabályi feltételek, szakmai és egyéb követelmények teljesítésének igazolását;
f) az átadó által megépített létesítmények tulajdon-, használati jogának rendezésére vonatkozó megállapodást;
g) az átadó nyilatkozatát a bányászati jogot terhelő jogokról;
h) az átadás időpontjára vonatkozóan kiegészített bányaművelési térképet.
2. Szénhidrogének kutatására, kitermelésére vonatkozó bányászati jog átruházása esetén a hozzájárulás iránti kérelemhez az 1. pontban előírtakon túlmenően mellékelni kell:
a) az átvevő - a kérelem benyújtását megelőző három évre vonatkozó, számviteli törvénynek megfelelő - éves beszámolóját, vagy új szervezet esetében a 3 évre szóló, auditált üzleti tervét;
b) a kérelem benyújtását megelőző három évre vonatkozó, az átvevő szakmai tevékenységét és kötelezettségei teljesítését bemutató beszámolót;
c) az átvevő fizetőképességét igazoló pénzintézeti igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító átvevőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke 80.000.- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki

A hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog (engedélyezett kutatási terület, megállapított bányatelek) a területi fekvési helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell az átruházás iránti kérelmet benyújtani. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő:
Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécs, Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel,
Pest Megyei Kormányhivatal, Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nódrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel,
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
Igen.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Illetékes megyei kormányhivatal
15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz az adott ügyben 40.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató az MBFSZ honlapján érhető el. http://www.mbfh.hu honlapon az Ügyintézés fül alatt az Engedélyezési eljárások/Bányászati engedélyek/Bányatelek/Átruházás elérési útvonalon
Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen anyag. A szakmai tapasztalat szerinti kérdések és válaszok:
1. Ki veheti át a bányászati jogot ?
A bányászati jogot olyan jogi vagy természetes veheti át, akinek tevékenységi körébe benne van valamely bányászati tevékenységi kör TEÁOR száma, s nem áll fenn vele szemben korlátozó körülmény ( a bányászati jog átruházása iránti kérelmet el kell utasítani, ha az átadónak vagy az átvevőnek bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható határozattal megállapított kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj, térítési díj vagy bírság tartozása van, vagy a bányászati jog átadója vagy átvevője a bányajáradék bevallására vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette.)
2. Mikortól gyakorolható az átvevő által az átvett bányászati jog ?
A bányafelügyeleti hozzájáruló határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válását követően.
3. Mikor válik hatályossá a bányászati jog átruházására vonatkozó szerződés?
A bányafelügyelet határozatának jogerőssé és végrehajthatóvá válása napján.

Fontosabb fogalmak

Hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog: nyílt területre a bányafelügyelet által kiadott kutatási engedély vagy kutatási jogadomány, illetve a megállapított bányatelek,
Kutatási terület: a kutatást engedélyező határozatban meghatározott ásványi nyersanyag kutatására körülhatárolt terület,
Bányatelek: ásványi nyersanyag feltárására és kitermelésére, szénhidrogén felszín alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítására a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt része
Nyílt terület: minden olyan terület, amely meghatározott ásványi nyersanyag vonatkozásában nem minősül zárt területnek,
Zárt terület: meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, koncessziós pályázatra kijelölhető terület. Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. A geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész.

Vonatkozó jogszabályok

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 6. § (1), (2), (3) bekezdés, 26. § (1) bekezdés,26/B. § (3a), (3b) bekezdés, 41. § (7) bekezdés, 43. § (9b) bekezdés, 49. § 5.; 18.; 20.; 24. pontjai
2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 1/C. §, 3. § (2)-(4) bekezdés, 25. § (5)-(7a) és (9)bekezdései
3. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § 1-4. melléklet
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c pontja, 33. § (1)-(1a) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1)-(2) bekezdés), 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;
5. A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, 2. § és az 1. melléklet 1. táblázat 33. pont, 3. melléklet

Kulcsszavak

kutatási engedély, kutatási jogadomány, bányatelek, pénzügyi biztosíték, költségterv, bányavállalkozó

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858