Akadálymentes verzió

Kutatási jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00021

Az ügy rövid leírása

A kutatási jog csak a kutatási jogadományban, vagy a kutatási engedélyben meghatározott ásványi nyersanyag kutatására jogosítja fel a bányavállalkozót.
Ha a bányavállalkozó a kutatási tevékenység végzése során olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek, és kezdeményezheti a kutatási engedélynek erre az ásványi nyersanyagra történő kiterjesztését.
A kutatási engedély nem terjeszthető ki olyan ásványi nyersanyagra, amelynek szempontjából a kutatási terület zártnak minősül.
A kutatási engedélyt kiterjeszteni kizárólag csak az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendelet szerinti ásványi nyersanyagok tekintetében lehet.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügy indítására kizárólag az adott kutatási területre kutatási jogadományal, vagy kutatási engedéllyel rendelkező bányavállalkozó nyújthatja be a kérelmet.
Nincs jogszabályi korlátozás arra, hogy az ügyfél csak személyesen járhat el, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) szabályozásának megfelelően van lehetőség a képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?

A Kérelmező azonosító adatai (név, székhely, képviselő, cégnyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím)

A kiterjeszteni kívánt kutatási jog azonosító adatainak megadása (kutatási terület megnevezése, eddig kutatásra engedélyezett ásványi nyersanyag megneveztése, kódszáma)

Azon ásványi nyersanyag(ok)nak az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendelet szerinti megnevezése, amelyre a kutatási engedélyt ki kívánják terjeszteni.

Milyen iratok szükségesek?

Ha a bányavállalkozó a kutatási tevékenység végzése során olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek, és kezdeményezheti a kutatási engedélynek erre az ásványi nyersanyagra történő kiterjesztését.

A jogszabály nem ír elő a kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumot, csak a bejelentési kötelezettséget, amelyből azonban alátámasztó dokumentummal ki kell derülnie annak, hogy milyen - a jogosultságába tartozó - ásványi nyersanyagra bukkant.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke 18.000.- Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)  jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki

A kutatási terület fekvési helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell a kérelmet eljuttatni. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő:
Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécs, Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel,
Pest Megyei Kormányhivatal, Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nódrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel,
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
Igen, van lehetőség fellebbezésre.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Az eljáró kormányhivatal
15 nap
Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke az alap eljárás igazgatási szolgálatási díjának 50 % -a, azaz 9.000.- Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató az MBFSZ honlapján érhető el. http://www.mbfh.hu honlapon az Ügyintézés fül alatt az Engedélyezési eljárások/Bányászati engedélyek/Kutatás/Jogi kiterjesztés elérési útvonalon
Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen anyag. Egy lehetséges kidolgozás:

1. Kérdés: Milyen mellékleteket kell csatolnom a kérelemhez?
Válasz: A kérelemhez nincsenek kötelezően csatolandó mellékletek, de a kérelemből egyértelműen ki kell derülnie, hogy milyen ásványi nyersanyagra kéri a kiterjesztést az ügyfél.

2.Kérdés: Mennyi illetéket kell fizetni a kérelemhez ?
Válasz: Nem illetéket, hanem igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely 18.000,- Ft, a bányafelügyelet által kiállított számviteli bizonylat alapján.

Fontosabb fogalmak

Ásványi nyersanyag: olyan ásványi anyag, mely a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten hasznosítható. Nem minősül ásványi nyersanyagnak a külön törvény hatálya alá tartozó talaj és halmazállapotától függetlenül a víz.
Kutatási jogadomány: zárt területre ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására a bányászati ügyekért felelős minisztertől koncessziós szerződésben kapott kutatási jog.
Kutatási engedély: nyílt területre ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására a bányafelügyelettől kapott hatósági engedély
Kutatási terület: a koncessziós szerződésben vagy a kutatást engedélyező határozatban meghatározott ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására körülhatárolt terület.
Nyílt terület: minden olyan terület, amely meghatározott ásványi nyersanyag vonatkozásában nem minősül zárt területnek.
Zárt terület: meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, koncessziós pályázatra kijelölhető terület. Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. A geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész.
Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).
Kutatási zárójelentés: A kutatás befejezését követően, legkésőbb a kutatási időszak lejártát követő 5 hónapon belül elkészítendő és a bányafelügyelet felé beterjesztendő jelentés, amelyben az ásványi nyersanyag, illetve geotermikus energia kutatás során megszerzett, az ásványi nyersanyag.

Vonatkozó jogszabályok

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 19. § (1) bekezdés, 21. § (2) bekezdés, 22. § (1), (6)-(7), (13)-(14) bekezdés, 26/B. § (3a) bekezdés a) pontja, (3b) bekezdés, 43. § (9b) bekezdés, 49. § 1, 5, 18, 20, 24. pontja
2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 11/A. § (10) bekezdés
3. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. §, valamint 1-4. melléklet
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pontja, 33. § (1), (1a) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1)-(2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;
5.A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, 2. § és az 1. számú melléklet 1. táblázat 8. pont, 3. melléklet
6. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet

Kulcsszavak

ásványi nyersanyag, nyílt terület, zárt terület, kutatási engedély, kutatási jogadomány, bukkanás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858