Akadálymentes verzió

Kitermelés, illetve üzemszerű földalatti szénhidrogén tárolás megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00029

Az ügy rövid leírása

A bányavállalkozó a bányatelket megállapító határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 5 éven belül köteles az üzemszerű kitermelést megkezdeni. Ennek elmulasztása a bányavállalkozó bányászati jogának törlésével jár, azonban a bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettől az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítását.
A meghosszabbításra vonatkozó kérelmet a határidő lejárta előtt kell benyújtani a bányafelügyelethez.
Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni.
A bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli, ha a bányavállalkozó
a) az üzemszerű kitermelés megkezdésére megállapított határidő lejártáig az üzemszerű kitermelést nem kezdi meg, és
aa) a kitermelési határidő meghosszabbítását a bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, vagy
ab) a bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet jogerős döntésében elutasította és a döntés végrehajtható,
b) a térítésfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, vagy
c) a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik.
A bányafelügyelet határozatában dönt a meghosszabbítás időtartamáról és a fizetendő térítés mértékéről. A bányavállalkozó a határozatban, a kitermelés megkezdésére megállapított határidőn belül jogosult a kitermelési tevékenységet a jóváhagyott műszaki üzemi tervnek megfelelően megkezdeni.

Ki jogosult az eljárásra?

A tárgyi eljárás indítására kérelmet csak az adott bányatelek jogosított bányavállalkozója nyújthatja be, azaz akit a bányafelügyelet az adott bányatelek jogosítottjaként nyilvántart.
Nincs jogszabályi korlátozás arra, hogy az ügyfél csak személyesen járhat el, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) szabályozásának megfelelően van lehetőség a képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?


A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a Kérelmező azonosító adatait (név, székhely, képviselő, cégnyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím)
b) a kérelemmel érintett bányatelek adatait (védnevét, megállapító határozatának iktatási számát)
b) a meghosszabbítás időtartamának megjelölését és
c) az üzemszerű kitermelés megkezdése elmulasztásának indokát.

Milyen iratok szükségesek?

Kötelezően csatolandó dokumentumot a jogszabály nem ír elő.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke
50.000.- Ft banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

Az MBFSZ országos illetékességgel jár el.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Nincs, a döntés csak bírósági úton támadható meg.
Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton támadható a döntés.
Az MBFSZ bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.

A bírósági felülvizsgálati kérelem címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
A bírósági felülvizsgálati keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) kell benyújtani.
30 nap
Illeték mértéke: 30.000.- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató az MBFSZ honlapján érhető el. http://www.mbfh.hu honlapon az Ügyintézés fül alatt az Engedélyezési eljárások/Bányászati engedélyek/Feltárás, kitermelés, bányabezárás, mezőfelhagyás/ Határidő meghosszabítás elérési útvonalon
Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen anyag. A szakmai tapasztalat szerinti kérdések és válaszok:
1. Kérdés: Hány alkalommal lehetséges a kitermelés megkezdésére megállapított határidő meghosszabbítása ?
Válasz: Legfeljebb egy alkalommal kérhető.

2. Kérdés: Mi történik akkor, ha a bányavállalkozó a kitermelés megkezdésére megállapított határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelem benyújtására vonatkozó jogvesztő határidőt elmulasztja?
Válasz: A bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli.

3. Kérdés: Milyen feltételek előírása mellett hosszabbítja meg a bányafelügyelet a a kitermelés megkezdésére megállapított határidőt?
Válasz: Meghosszabbítás esetén a bányavállalkozó térítést köteles fizetni.
4. Kérdés: Milyen összegű térítési díjat köteles a bányavállalkozó fizetni a a kitermelés megkezdésére megállapított határidő meghosszabbítása esetén
Válasz: Az üzemszerű kitermelés megkezdésének időpontjáig fizetendő térítés éves mértéke
a) ha a bányatelekben nyilvántartott kitermelhető ásványvagyon mennyisége az egymillió m3-t nem haladja meg, az összesen kitermelhető ásványvagyon értékének 0,5‰-e,
b) ha a bányatelekben nyilvántartott kitermelhető ásványvagyon mennyisége az egymillió m3-t meghaladja, az egymillió m3 ásványvagyon érték 0,5‰-ének és az egymillió m3 feletti rész 0,1‰-ének az összege.
Az ásványvagyon értékét az ásványi nyersanyag - az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló kormányrendeletben meghatározott - fajlagos értékének és az előbbiek szerint meghatározott ásványvagyon mennyiségnek a szorzataként kell kiszámítani.

Fontosabb fogalmak

„Üzemszerű kitermelés”: az ásványi nyersanyag olyan kitermelése, ahol a tényleges kitermelési mennyiség a bányatelek megállapításától számított öt éven belül, a tevékenységre vonatkozó, első, módosítás nélküli műszaki üzemi tervben jóváhagyott legnagyobb kitermelési mennyiségnek legalább a negyedét eléri.

„Kitermelhető ásványvagyon”: a bányatelek-térben a földtani ásványvagyonnak a pillérekben (határpillér, védőpillér) lekötött vagyonnal csökkentett, a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten kitermelhető része.

Vonatkozó jogszabályok

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26. § (1) bekezdés, 26/A. § (4)-(5) bekezdés, 26/B. § (3a) bekezdés b) pont, (3b) bekezdés, 43. § (9b) bekezdés, 49. § 31., 49. pontja,
2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdés, 11. § (4), 12. § (5) bekezdés, 12/A. §
3. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés , 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 10. pont, 11-12. § és 2-4. melléklet
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pontja, 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1)-(2) bekezdés), 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pontja, 100. § (2) bekezdés, 109. § (1) bekezdés a.) pont
5.A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § és az 1. számú melléklet 1. táblázat 30. pont szerinti eljárás (Kódszám: A0410)
6. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet
7. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés
8. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdés, 330. § (2)-(3) bekezdés

Kulcsszavak

üzemszerű kitermelés megkezdésére előírt határidő, térítési díj, bányatelek, bányavállalkozó, nyilvántartott kitermelhető ásványvagyon, ásványi nyersanyag fajlagos értéke, térítési díj, bányászati jog törlése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858