Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Bányatelek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00031

Az ügy rövid leírása

A bányafelügyelet a bányavállalkozó kérelmére vagy hivatalból törli a bányatelket a nyilvántartásból és erről az érintetteket értesíti, valamint a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a bányatelek ingatlan-nyilvántartásból történő törlése végett.

A bányatelek volt jogosultjának kötelezettségei a bányakárok megtérítése, a tájrendezés és a biztonság, valamint a környezet- és természetvédelem tekintetében a bányatelek törlését követően is fennállnak.

Ki jogosult az eljárásra?Bányatelek törlésére vonatkozó kérelmet csak az adott bányatelek jogosított bányavállalkozója nyújthatja be, azaz akit a bányafelügyelet az adott bányatelek jogosítottjaként nyilván tart.


Nincs jogszabályi korlátozás arra, hogy az ügyfél csak személyesen járhat el, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) szabályozásának megfelelően van lehetőség a képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kértelmező bányavállalkozó azonosító adatai (név, székhely, képviselő, cégnyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím,),
2. A törlendő bányatelek azonosító adatai (védnév, megállapító, módosító határozatok iktatási száma),
3. Arra vonatkozó adatok, igazolások, amelyek szerint a bányászattal öszefüggő környezetkárosodást felszámolták, és a felszínt veszélyeztető talajmozgás már nem várható.

Milyen iratok szükségesek?

1. A bányavállalkozó előzetes nyilatkozata arról, hogy a bányászattal érintett területen a bányászattal összefüggő környezetkárosodást felszámolták, és a felszínt veszélyeztető talajmozgás már nem várható.
2. Akérelmet aláíró személy cégbíróságnál elhelyezett aláírási címpéldánya

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke a megállapításra kért bányatelek fajtájától függően az alábbi:
4.1. mélyművelésű bánya esetén
130 000 Ft Kód: A0210
4.2. külfejtéses bánya esetén
100 000 Ft Kód: A0220
4.3. külfejtés és mélyművelés kombinációja esetén
140 000 Ft Kód: A0230
4.4. fúrólyukas kitermelés esetén
130 000 Ft Kód: A0240
4.5. föld alatti gáztároló esetén
100 000 Ft Kód: A0250
4.6. a bányatelek más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztése esetén a 4.1-4.5. pontok szerinti díjtétel 50 %-a Kód: A0270
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az ügyindítást követően megküldött számla alapján banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására az illetékes Megyei Kormányhivatal rendelkeznek első fokon hatáskörrel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
Igen.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Az illetékes Megyei Kormányhivatal 
15 nap
Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke a törlésre kért bányatelek fajtájától függően az alábbi (az alap eljárás igazgatási szolgálatási díjának 50 % -a) :

4.1. mélyművelésű bánya esetén
65 000 Ft Kód: A0210
4.2. külfejtéses bánya esetén
50 000 Ft Kód: A0220
4.3. külfejtés és mélyművelés kombinációja esetén
70 000 Ft Kód: A0230
4.4. fúrólyukas kitermelés esetén
65 000 Ft Kód: A0240
4.5. föld alatti gáztároló esetén
50 000 Ft Kód: A0250
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az ügyindítást követően megküldött számla alapján banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató az MBFSZ honlapján érhető el. http://www.mbfh.hu honlapon az Ügyintézés fül alatt az Engedélyezési eljárások/Bányászati engedélyek/Bányatelek elérési útvonalon
Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen anyag. A szakmai tapasztalat szerinti kérdések és válaszok:

1. Kérdés: A bányatelekkel lefedett ingatlan tulajdonosa kezdeményezheti-e a bányatelek törlését ?
Válasz: Nem, csak a bányatelek jogosított bányavállalkozója nyújthat be kérelmet erre, ill. hivatalból indítható bányatelek törlési eljárás

2. Kérdés: A bányatelek törlését követően marad-e valamiféle további kötelezettsége a bányavállalkozónak ?
Válasz: Igen, a bányatelek volt jogosultjának kötelezettségei a bányakárok megtérítése, a tájrendezés és a biztonság, valamint a környezet- és természetvédelem tekintetében a bányatelek törlését követően is fennállnak.

3. Kérdés: Milyen feltételek fennállása esetén törölhető a bányatelek ?
Válasz: A bányatelek akkor törölhető, ha a területen a bányászattal összefüggő környezetkárosodást felszámolták, és a felszínt veszélyeztető talajmozgás már nem várható.

Fontosabb fogalmak

Bányatelek: A földkéregnek az ásványi nyesanyagok feltárására, kitermelésére, ill. szénhidrogén felszín alatti tárolására alap- és fedősíkkal elhatárolt része, amelyet élekben egymást metsző függőleges síkokkal (vetületi ábrázolásban, töréspontokban találkozó egyenes vonalakkal), valamint alap- és fedősíkok (fekü- és fedőszintek) meghatározásával kell körülhatárolni. Az országhatár vagy természeti képződmény vonala is meghatározhatja a bányatelek határvonalát. Azonos és összefüggő ásványi nyersanyag előfordulásra a bányatelket úgy kell megállapítani, hogy a szomszédos bányatelkek határvonalai egymással érintkezzenek.
Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).
Bányavállalkozót terhelő kötelezettségek: a bányatelek volt jogosultjának kötelezettségei a bányakárok megtérítése, a tájrendezés és a biztonság, valamint a környezet- és természetvédelem tekintetében a bányatelek törlését követően is fennállnak.

Vonatkozó jogszabályok

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26/B. § (3a) bekezdés b.) pontja, (3b) bekezdés,(5) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 42. § (1)-(4) bekezdés, 43. § (9b) és (9c) bekezdés
2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 11/A. § (10) bekezdés, 12. § (6) bekezdés, 22. § (4)-(5) bekezdés; 26. §
3. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § és 1-4. melléklet
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pontja, 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1)-(2) bekezdés), 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;
5.A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés és 1. számú melléklet
6. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés, 10. § (2) bekezdés és az 1. számú és 2. számú melléklet

Kulcsszavak

bányatelek, tájrendezési terv, bányabezárási, mező-felhagyási műszaki üzemi terv, bányabezárás, tájrendezés végrehajtása, környezetkárosodás, felszínt veszélyeztető talajmozgás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858