Akadálymentes verzió

Jelölt terméknek a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (RID) szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00052

Az ügy rövid leírása

A bányafelügyelet ellátja a RID Mellékletében meghatározott,
a) a RID Mellékletének 1 osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatokat; és
b) a szerves peroxidok és az önreaktív anyagok besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat. (Jóváhagyja a szállítás előtt a a termékek osztályba sorolását.)

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelmet a terméket megrendelő vállalkozás, a szállítmány címzettje (természetes személy, jogi személy) nyújthajta be.
A közigazgatási eljárási szabályok szerint lehetőség van az eljárásban képviseletre. Vállalkozó lehet természetes vagy jogi személy is.

Milyen adatokat kell megadni?

Jogszabály nem határozza meg külön, hogy a kérelemnek az általános szabályokon kívül mit kell tartalmaznia. Ugyanakkor az érdemi döntéshez, illetve a tényállás megfelelő tisztázáshoz célszerű megadni: a kérelmező nevét, címét; a termékeket feladó nevét és címét; a besorolást végző hazai független vizsgáló szervezet nevét, címét vagy a besorolást ellenjegyező szakértő nevét, címét és szakértői névjegyzéke számát.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály nem ír elő külön csatolandó dokumentumot. Ugyanakkor a kérelem elbírálása, a tényállás megfelelő tisztázása érdekében csatolni szükésges a termékek listáját, melynek a termékek műszaki jellemzőin túlmenően az UN számát és az osztályozási kódját is tartalmaznia kell; valamint a szakértő által készített szakvéleményt a termékek besorolását illetően.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

34.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj

Hol intézhetem el?

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat országos illetékességgel jár el.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Csak bírósági úton támadható a döntés.
Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton támadható a döntés.
Az MBFSZ bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.
A bírósági felülvizsgálati kérelem címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
A bírósági felülvizsgálati keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) kell benyújtani.
30 nap
Illeték: 30.000,- Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nem áll rendelkezésre az ügyfelek számára rendszeresített prospektus, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIII. törvényt az alábbi weboldalon lehet megtekinteni:
http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a1500083.TV
1. Magyarországon mely hatóság hagyja jóvá a robbanóanyagok vagy tárgyak valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagok, valamint szerves peroxidok és az önreaktív anyagok RID szerinti osztályba sorolását?

A robbanóanyagok és tárgyak, valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagok, valamint szerves peroxidok és az önreaktív anyagok osztályozási kódját szállítás előtt valamely Szerződő Fél illetékes hatóságának jóvá kell hagyni. Magyarországon ez a hatóság a bányafelügyelet.


2. Ha a termék osztályozási kódját már más állam jóváhagyta, kell-e Magyarországon is ilyen kérelmet előterjeszteni?

Nem, amennyiben a más állam a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok mellékleteire vonatkozó megállapodásban részes Szerződő Fél.


Fontosabb fogalmak

Tekintettel arra, hogy a szállítást végző személyek, a gyártó és a megrendelő szakemberektisztában vannak az előírásokkal, nehézséget okozó fogalom nem határozható meg.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1)-(1a) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36-37. §, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (1) bekezdés; 43. § (3) bekezdés; 44. § (1) bekezdés k) pont;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése, 43. § (3) bekezdés, 73. § (1) bekezdés, 74/A. § (1) bekezdés;
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIII. törvény 4. §, 3. melléklet
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (5) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 4. pont, 11-12. § és 2-4. melléklet

Kulcsszavak

Robbanóanyagok vagy tárgyak, járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagok, szerves peroxidok, önreaktív anyagok, osztályba sorolás, RID

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858