Akadálymentes verzió

Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan az előmunkálati jog engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MABFH00067

Az ügy rövid leírása

A gázellátásról szóló külön törvény szerinti elosztói engedélyes, illetve az elosztóvezeték tulajdonosa és a vezetékes propán-, butángáz szolgáltató (a továbbiakban együtt: engedélyes) idegen ingatlan használatára
előmunkálati jogot kérhet. Az előmunkálati jog az engedélyesnek az ingatlan tulajdonosával kötött megállapodása alapján keletkezik. Megállapodás hiányában az előmunkálati jogot a bányafelügyelet engedélyezi.
Az előmunkálati jog alapján az ingatlan tulajdonosa kártalanítás ellenében köteles tűrni, hogy ingatlanán a szükséges jeleket elhelyezzék, a méréseket és a talajvizsgálatot elvégezzék. A munkálatok megkezdése előtt az ingatlan tulajdonosát értesíteni kell.
Az ügy kérelemre indul, az eljárásra a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásai az irányadók.

Ki jogosult az eljárásra?

A gázellátásról szóló külön törvény szerinti elosztói engedélyes, illetve az elosztóvezeték tulajdonosa és a vezetékes propán-, butángáz szolgáltató (a továbbiakban együtt: engedélyes)
A Ket. alapján lehetőség van képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?


Az előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem tartalmi és formai követelményei
a) létesítmény helye, rendeltetése,
b) vezeték megnevezése,
c) építtető megnevezése, címe,
d) tervező neve, címe, tervezői jogosultság megjelölése,
e) műszaki jellemzők felsorolása (vezeték anyaga, névleges nyomása, átmérője)
f) nyomvonal leírása az érintett közigazgatási területek és helyrajzi számok megadásával
g) a Bt. 38/A §-ának (3) bekezdése szerinti hozzájárulásokról szóló jogerős és végrehajtható határozatok,


Milyen iratok szükségesek?


Az előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelemhez csatolandó műszaki leírások, helyszíni rajzok és ütemtervek tartalmi és formai követelményei
I. Előmunkálati jogi engedély dokumentációi:
1. Műszaki leírás (2 pld):
2. Átnézeti helyszínrajz a tervezési terület feltüntetésével, ingatlan-nyilvántartási térkép alapján – méretarány: legfeljebb M 1:500, de legalább M 1:4000 (2 pld)
3. Vezeték tartozékát képező egyéb építmény elhelyezési és körvonal vázlata (2 pld)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj. Mértéke földgázelosztó, pb-elosztó vezeték megkezdett km-enként 21.000 Ft

Hol intézhetem el?

A létesítmény helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani a kérelmet. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő: Pest Megyei Kormányhivatal  Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nógrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel, Veszprém Megyei Kormányhivatal , Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
A határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatlhoz kell címezni.
Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz kell a fellebbezést benyújtani.
15 nap
Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs
1. Mire jogosít az előmunkálati jog?
Válasz: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 23/C. § (2) bekezdése szerint: Az előmunkálati jog alapján az engedélyes vagy megbízottja – az engedélyezést követő egy éven belül – a másnak tulajdonában, használatában levő ingatlanon jogosult kártalanítás ellenében bejárást végezni, olyan jeleket elhelyezni, méréseket, talajvizsgálatokat végezni, amelyek az elosztóvezeték elhelyezéséhez szükségesek.

2. A kártalanítás mértékét ki határozza meg?
Válasz: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet.23/B. § (1) bekezdés: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38/A–38/F. §-ában meghatározott jogok gyakorlása során az ingatlan értékcsökkenése, az abban keletkező kár vagy a kisajátított ingatlanért fizetendő kártalanítás összegében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdése szerinti engedélyes (a továbbiakban: engedélyes) és az idegen ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) állapodik meg. Az engedélyes ajánlatát a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott jogot alapító határozat végrehajthatóvá válásától számított 15 napon belül köteles igazolható módon megküldeni. Megállapodás hiányában az engedélyes az engedélyben foglalt munkálatokat csak akkor kezdheti meg, ha a költségére készített szakvéleményben foglalt kár kártalanítási összegét az ingatlantulajdonos részére átadta, vagy annak javára a bíróságon kezelt letétekről szóló külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően bírósági letétbe helyezte, és arról az ingatlan tulajdonosát igazolható módon tájékoztatta.

3. Mi történik, ha az ingatlantulajdonos nem hajlandó megállapodást kötni?
Válasz: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 23/B. § (1) bekezdés: Megállapodás hiányában az engedélyes az engedélyben foglalt munkálatokat csak akkor kezdheti meg, ha a költségére készített szakvéleményben foglalt kár kártalanítási összegét az ingatlantulajdonos részére átadta, vagy annak javára a bíróságon kezelt letétekről szóló külön jogszabály rendelkezéseinek megfelelően bírósági letétbe helyezte, és arról az ingatlan tulajdonosát igazolható módon tájékoztatta.

4. Mennyi ideig hatályos az előmunkálati jogot alapító hatósági határozat ?
Válasz: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 23/C. § (2) bekezdés: Az előmunkálati jog alapján az engedélyes vagy megbízottja – az engedélyezést követő egy éven belül – a másnak tulajdonában, használatában levő ingatlanon jogosult kártalanítás ellenében bejárást végezni, olyan jeleket elhelyezni, méréseket, talajvizsgálatokat végezni, amelyek az elosztóvezeték elhelyezéséhez szükségesek. Az előmunkálati jog alapján végezhető munka megkezdéséről az ingatlan tulajdonosát az előmunkálati jog jogosultja 15 nappal korábban értesíteni köteles.

5. Akadályoztatás esetén meghosszabbítható- e az előmunkálati jogot alapító határozat hatálya?
Válasz: Az előmunkálati jog időbeli hatálya kérelemre, egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható.

Fontosabb fogalmak

Előmunkálati jog:
Az előmunkálati jog alapján az ingatlan tulajdonosa kártalanítás ellenében köteles tűrni, hogy ingatlanán a szükséges jeleket elhelyezzék, a méréseket és a talajvizsgálatot elvégezzék. A munkálatok megkezdése előtt az ingatlan tulajdonosát értesíteni kell.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38/A. § (1) bekezdés a) pont és (5) bekezdés, 43. § (1) bekezdés; 43. § (3) bekezdés; 44. § (1) bekezdés e) pontja; 38/A. § (1) bekezdés;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont; 116. §; 40. § (1) bekezdés; 33. § (1) bekezdés; 98. § (1) bekezdés; 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés;
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés, 1. melléklet 1. táblázat 58. pont;
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1-4. melléklet 

Kulcsszavak

elosztói engedélyes, elosztó vezeték, előmunkálati jog, idegen ingatlan, kártalanítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858