Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00079

Az ügy rövid leírása

A propán-bután gáz elosztóvezeték megtáplálását biztosító tartály, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó létesítményekbe telepített, ott üzemeltetett, valamint 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet IV. fejezetben szereplő egyszerű nyomástartó edények, továbbá a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet alapján folytatott tevékenység végzésének eszközparkját képező azon nyomástartó berendezések, nyomástartó rendszerek, létesítmények és egyszerű nyomástartó edények (a továbbiakban: nyomástartó berendezés, amelyekben a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) a 0,5 bar értéket meghaladja) és a bányaüzemekben használt bányamentő készülékek gázpalackok a tevékenység végzése szerinti illetékes bányafelügyelet engedélyével vehető használatba.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a magánszemély, jogi személy, aki (amely) a megtöltött nyomástartó berendezés töltetét használja. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény tulajdonosai, illetve az ezeket üzemeltető természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Milyen adatokat kell megadni?

A bányafelügyelethez benyújtandó használatbavételi engedély kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a létesítmény helyét, helyrajzi számát,
b) a létesítési engedély számát és keltét az engedélyező megnevezésével,
c) az üzemeltető megnevezését és címét,
d) ha a létesítési tervdokumentáció nem tartalmazta, akkor a nyomástartó berendezés gyártójának, forgalmazójának, megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet megnevezését, a létesítési engedély számát, a berendezés gyári számát, telepítési helyét, műszaki adatait; különösen a térfogatát, töltetét, tervezési nyomását, hőmérsékletét, az anyagmegválasztás alapjául szolgáló hőmérsékletet, a legkisebb üzemi hőmérsékletet és a legnagyobb üzemnyomását,
e) a nyomástartó berendezésen (rendszeren) a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértő vagy felügyeleti személy által elvégzett vizsgálatok felsorolását,
f) a nyomástartó berendezés egyedi, illetve a rendszer védelmét ellátó nyomáshatároló beépítési helyét, kategóriáját, valamint műszaki jellemzőit (típus, jellemző teljesítménytényező, beállítási - a legnagyobb üzemnyomás - nyomás) és az alkalmazott megfelelőségértékelési eljárás szerint elvégzett eredményes vizsgálatok felsorolását, valamint az egyéb biztonsági berendezések ismertetését és beépítési helyüket.

Milyen iratok szükségesek?

A használatbavételi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a nyomástartó berendezésen (rendszeren) a biztonsági szabályzatokban, illetve a létesítési engedélyben előírt elvégzett vizsgálatok bizonylatait (pl. a radiográfiai, a szerkezeti vizsgálatról, a nyomáspróbákról, a geometriai és a falvastagság mérésekről készült jegyzőkönyveket, a vizsgálati terv végrehajtásáról készült igazolásokat, a vizsgálati eredményeket tartalmazó dokumentumokat, a szerelvényeknek - különös tekintettel a biztonsági szerelvényekre - a rendeltetési célra való alkalmasságának igazolását),
b) a kivitelezést (telepítést) végző felelős műszaki vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a nyomástartó berendezést (rendszert) a létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően kivitelezte, a helyszíni szerelési állapotban az előírásoknak megfelel és a tervezett célra alkalmas,
c) ha a létesítési munkát az engedélytől, valamint a jóváhagyott tervdokumentációtól eltérően végezték, a létesítés felelős műszaki vezetőjének eltérést ismertető nyilatkozatát, valamint szükség szerint a megvalósulást tartalmazó dokumentációt,
d) ha követelmény korróziós próbatestek elhelyezése és a falvastagság rendszeres ellenőrzése, akkor az előírt korróziós próbatestek elhelyezése előtti vizsgálatok és a kijelölt helyeken végzett falvastagság-mérések eredményeit tartalmazó bizonylatokat,
e) a nyomástartó berendezés (rendszer) használatára (kezelésére) és karbantartására vonatkozó gyártóművi, üzemeltetői előírásokat,
f) a biztonsági értékelést és a 15. § (1) bekezdés és 16. § (1) bekezdés előírásainak figyelembevételével készített vizsgálati tervet,
g) jelentést az esetleg előírt próbaüzem tapasztalatairól.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

104.000 Ft

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a területileg illetékes kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
A határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz kell címezni.
Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz kell a fellebbezést benyújtani.
15 nap
Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

https//www.mbfh.hu
Kérdés: Meddig érvényes a használatbavételi engedély? Válasz: Határozatlan ideig hatályos, de indokolt esetben korlátozható és visszavonható, ha az engedélyes az engedélyben meghatározott egyéb kötelezettségét nem teljesíti. Kérdés: Mikor adható ki a nyomástartó berendezés vagy tartály használatbavételi engedélye? Válasz: A használatbavételi engedély a nyomástartó berendezés vagy rendszer üzembe helyezési eljárásának megkezdéséhez szükséges engedély, amelyet a bányafelügyelet akkor ad ki, ha a létesítmény elhelyezése és felszereltsége a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó tervdokumentációnak, továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek megfelelően került elhelyezésre, valamint a felállított berendezés a létesítési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van. Kérdés: Mi tekinthető kiskereskedelemnek és ki minősül gázkiskereskedőnek a pébégáz forgalmazás szempontjából? Válasz: A pébégáz kiskereskedelemnek minősül a gázforgalmazótól megvett vagy bizományba átvett pébégáz értékesítése a fogyasztók részére palackban vagy üzemanyagtöltő állomáson, és az ehhez kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatások (pl. házhozszállítás és helyszíni csere) nyújtása, pébégáz palackból turista használatú palackba történő átfejtése, értékesítése. A gázkiskereskedő pedig az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetve amely a pébégáz palackos pébégázértékesítő hely, vagy üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítéshez szükséges, a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerinti bejelentést megtette, illetve rendelkezik a pébégáz palackból turista használatú palackba történő átfejtés végzésére e jogszabály alapján kiadott engedéllyel, vagy önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység keretében, a gázforgalmazóval fennálló szerződéses kapcsolat alapján a gázforgalmazó tulajdonában lévő palackos pébégázt a gázforgalmazó nevének és székhelyének feltüntetésével, nem földhöz rögzített gázpalacktárolóból fóliával vagy a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott más módon lezárt, palackos pébégázt értékesít, és a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerint a tevékenységét bejelentette. Kérdés: Mi minősül pébégáz átfejtésnek? Válasz: A 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 3/A. § és 3/B. § szerinti feltételeknek megfelelő, a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező gázkiskereskedő által pébégáz palackból a legfeljebb 5 kg töltettömegű, pébégázzal töltött és turisztikai célú (főzés, fűtés, világítás) gázüzemű készülékek tüzelőanyag-ellátására szolgáló palackba történő gázlefejtő tevékenység. Kérdés: Megengedett-e hatósági engedély nélkül az, hogy a pébégáz palackban maradt gázt átfejtsem másik pébégáz palackba? Válasz: Nem megengedett, és biztonság ellenes is. Az 1993. évi XLVIII. törvény 41. § (4) bekezdése alapján az ilyen szabálytalan tevékenység 10 millió forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Kérdés: Kell-e hatósági engedély ahhoz, hogy a turista palackot tölthessek? Válasz: Kell hatósági engedély. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: hatóság) annak a gázkiskereskedőnek ad turista használatú palackba történő pébégáz átfejtésére vonatkozó engedélyt (a továbbiakban: engedély), aki
a) maga vagy a tevékenységet ténylegesen végző alkalmazottja a 18. életévét betöltötte, és rendelkezik propán-bután cseretelep kezelő vizsgával, propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsgával, tűzvédelmi szakvizsgával, valamint ismeri a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 3/B. § a) pontjában meghatározott technológiai utasításban foglaltakat,
b) rendelkezik,
ba) a pébégáz általa történő értékesítéséhez szükséges cseretelep kiszolgálására vonatkozóan a rendelet 4. §-a szerinti pébégáz-forgalmazási engedéllyel rendelkező gázforgalmazóval megkötött, legalább egyéves időtartamra szóló szerződéssel,
bb) hitelesített ellenőrző mérleggel,
bc) a turista használatú palackba történő pébégáz átfejtésére alkalmas, a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 3/B. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő saját tulajdonú vagy minimum egyéves időtartamra szóló bérleti szerződéssel bérelt átfejtő berendezéssel. Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a tevékenység végzésének helyét (címét). A kérelemhez csatolni kell
a) a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet (1) bekezdés a) pontjában megjelölt vizsgák letételét igazoló dokumentumokat eredetiben vagy másolatban,
b) a pébégáz gázkiskereskedő által történő értékesítéséhez szükséges cseretelep kiszolgálására pébégáz-forgalmazási engedéllyel rendelkező gázforgalmazóval kötött szerződés másolatát,
c) a turista használatú palackba történő pébégáz átfejtő berendezés műszaki-biztonsági szempontból történt felülvizsgálatát bizonyító dokumentumot eredetiben vagy másolatban. A hatóság az engedélyt visszavonja, ha kiadásának feltételei már nem állnak fenn.
A pébégáz kiskereskedő által használt átfejtő berendezésnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:
a) rendelkezik az átfejtő berendezés használatára vonatkozóan elkészített, kellően részletes technológiai utasítással,
b) rendelkezik munkavédelmi szakértővel elvégeztetett, a berendezés és a technológia vizsgálatára vonatkozó munkahelyi kockázatértékeléssel. A gázkiskereskedő köteles megtagadni a turista használatú palackba történő átfejtést, ha a palacknak, illetve a palack tartozékainak műszaki állapota kifogásolható.
Kérdés: A gázforgalmazói tevékenység végzéséhez szükséges-e hatósági engedély? Válasz: A gázforgalmazó a gázforgalmazási tevékenységének engedélyezését a 94/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a tevékenység tervezett megkezdését megelőzően legalább 90 nappal előbb köteles kérni a székhelye szerint illetékes kormányhivataltól. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) cég nevét, székhelyét,
b) a gázforgalmazási tevékenység végzéséhez előírt feltételek teljesítéséről szóló tájékoztatást,
c) a pébégáz forgalmazási tevékenység megkezdésének tervezett időpontját,
d) az első három évben tervezett pébégáz forgalom mennyiségét.
Az engedélyezési eljárásban a kormányhivatal ellenőrzi, hogy a kérelmező a gázforgalmazóra előírt feltételeknek megfelel-e, és ennek eredményétől függően határozatban dönt a gázforgalmazási tevékenység engedélyezéséről.
A kormányhivatal a gázforgalmazási tevékenység engedélyezését tartalmazó határozatát jogerőre emelkedés után nyilvántartásba vétel végett felterjeszti a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal). A Hivatal a gázforgalmazót nyilvántartásba veszi, és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közleményként közzéteszi a nyilvántartásba vett gázforgalmazó cég nevét, székhelyét és a tevékenység megkezdésének engedélyezett időpontját.
Az új gázforgalmazó tevékenységét a fentiekben előírt közlemény megjelenését követően, az abban meghatározott időpontban kezdheti meg.
Kérdés: Üzemanyag töltő LPG kútnál tölthető-e a pébégáz palack? Válasz: Nem tölthető. Rendkívül biztonságellenes és fogyasztóvédelmi szempontból is jogszabálysértő.

Fontosabb fogalmak

a) pébégáz forgalmazás: a pébégáz beszerzése, tárolása, töltése, tartályban vagy palackban kereskedelmi forgalomba hozatala, viszonteladónak vagy fogyasztónak történő eladása, továbbá gázkiskereskedőnek – értékesítés céljából – bizományba adása;
b) gázforgalmazó: az a jogi személyiségű gazdasági társaság, amelyik a pébégáz forgalmazására a külön jogszabály rendelkezései alapján jogosult és megfelel a 4. §-ban előírt feltételeknek is;
c) pébégáz kiskereskedelem: a gázforgalmazótól megvett vagy bizományba átvett pébégáz értékesítése a fogyasztók részére palackban vagy üzemanyagtöltő állomáson, és az ehhez kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatások (pl. házhozszállítás és helyszíni csere) nyújtása, pébégáz palackból turista használatú palackba történő átfejtése, értékesítése;
d) gázkiskereskedő: az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont], aki, illetve amely:
da) a pébégáz palackos pébégázértékesítő hely, vagy üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítéshez szükséges, a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerinti bejelentést megtette, illetve rendelkezik a pébégáz palackból turista használatú palackba történő átfejtés végzésére e jogszabály alapján kiadott engedéllyel, vagy
db) önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység keretében, a gázforgalmazóval fennálló szerződéses kapcsolat alapján a gázforgalmazó tulajdonában lévő palackos pébégázt a gázforgalmazó nevének és székhelyének feltüntetésével, nem földhöz rögzített gázpalacktárolóból fóliával vagy a 8. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott más módon lezárt, palackos pébégázt értékesít, és a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerint a tevékenységét bejelentette;
e) a palackok és tartályok tulajdonosának képviselője: a hazai előírásoknak megfelelően forgalomba hozott palackok és tartályok vonatkozásában az azokba pébégázt betöltő gázforgalmazó;
f) turista használatú palack: legfeljebb 5 kg töltettömegű, pébégázzal töltött és turisztikai célú (főzés, fűtés, világítás) gázüzemű készülékek tüzelőanyag-ellátására szolgáló palack;
g) átfejtés: a 3/A. § és 3/B. § szerinti feltételeknek megfelelő, a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező gázkiskereskedő által pébégáz palackból turista használatra szolgáló palackba történő gázlefejtő tevékenység;
h) pébégáz palacktöltő üzem: a szállítható nyomástartó berendezések töltésére létesített gázipari létesítmény, amely rendelkezik a bányafelügyelet használatbavételi engedélyével;
i) palackos pébégázfogyasztó (a továbbiakban: fogyasztó): aki pébégázt palackban, saját felhasználásra megvásárol;
j) cseretelep: gázforgalmazó vagy gázkiskereskedő által a palackos pébégáz értékesítésére használt terület, aminek tartozéka az a térrész, ahol a pébégáz palackot tárolják;
k) pébégáz nagykereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amely során a gázkereskedő a pébégázt, annak feldolgozása, átalakítása nélkül a gázforgalmazónak értékesíti.

Használatbavételi engedély: a nyomástartó berendezés vagy rendszer üzembe helyezési eljárásának megkezdéséhez szükséges engedély, amelyet a bányafelügyelet akkor ad ki, ha a létesítmény elhelyezése és felszereltsége a létesítési engedélynek, az ahhoz tartozó tervdokumentációnak, továbbá az esetleg engedélyezett eltérésnek megfelelően került elhelyezésre, valamint a felállított berendezés a létesítési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés,
Illetékesség: a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1. és 2. melléklet A. táblázat
Ügyre vonatkozó eljárási jogszabályok: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés, 10. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §,
Ügyintézési határidő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 33. § (3) bekezdés d) pont,
Eljárási illeték:
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet. 3. sz. táblázat 3. pont
Jogorvoslat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

gázforgalmazó, kiskereskedelem, átfejtés, palacktulajdonos, nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszerek, létesítmény, legnagyobb megengedhető nyomás, műszaki tömörség, szilárdsági (hidraulikus) nyomáspróba, tömörségi nyomáspróba, tömörségi vizsgálat.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858