Akadálymentes verzió

Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00083

Az ügy rövid leírása

A propán-bután gáz elosztóvezeték megtáplálását biztosító tartály, a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó létesítményekbe telepített, ott üzemeltetett, valamint 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet IV. fejezetben szereplő egyszerű nyomástartó edények, továbbá a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet alapján folytatott tevékenység végzésének eszközparkját képező azon nyomástartó berendezések, nyomástartó rendszerek, létesítmények és egyszerű nyomástartó edények (a továbbiakban: nyomástartó berendezés, amelyekben a legnagyobb megengedhető nyomás (PS) a 0,5 bar értéket meghaladja) és a bányaüzemekben használt bányamentő készülékek gázpalackok a tevékenység végzése szerinti illetékes kormányhivatal engedélyével (állíthatók fel) létesíthetők. A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló jogszabály szerinti gázforgalmazói engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes) a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezések – a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló jogszabály szerinti biztonsági szabályzatnak megfelelő – létesítésének (felállításának) tervezésére, létesítésére, próbaüzemére, használatbavételére, üzemeltetésére és elbontására minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszert kell kidolgoznia. A minőségbiztosítási (műszaki-biztonsági irányítási) rendszert az MBFH hagyja jóvá és a kormányhivatal felügyeli annak alkalmazását. A bányafelügyelet engedélye nélkül végezhető:
a) a változó telephelyen üzemeltetett mobil nyomástartó berendezések létesítése (felállítása), használatbavétele és elbontása (felhagyása) veszélyességi osztályuktól függetlenül,
Az engedélyes a 7. § (2) bekezdése szerinti minőségbiztosítási rendszere alapján a felhasználók gázellátására létesülő 13 m3 össztérfogat alatti cseppfolyósított propán-bután gázok és elegyeik tartályainak, vagy tartálycsoportjainak létesítése, használatbavétele és elbontása (felhagyása), abban az esetben, ha a tulajdonos vagy üzemeltető a tartály biztonsági övezetével érintett közművek üzemeltetőinek hozzájárulását megszerezte, és a tartály elhelyezésének módja nem ellentétes a helyi építési szabályzattal. A 13 m3 össztérfogat meghatározása tekintetében az (1) bekezdés b) pontja szerinti ugyanazon felhasználó ellátására egymást követően létesült tartályok térfogatait össze kell számítani. A létesítési, javítási vagy átalakítási tevékenység megkezdését annak megtörténte előtt 8 nappal be kell jelenteni a kormányhivatalnak.

Ki jogosult az eljárásra?

Tulajdonos, az üzemeltető vagy a megbízott. Az a magánszemély, jogi személy, aki (amely) a megtöltött nyomástartó berendezés töltetét használja. Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény tulajdonosai, illetve az ezeket üzemeltető természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok.

Milyen adatokat kell megadni?

A létesítési (felállítási) engedély kérelemnek tartalmaznia kell:
b) a létesítmény helyét, rendeltetését,
c) a létesítési tevékenységgel és a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi számát, tulajdonosának nevét és címét,
d) a létesítést tervező nevét, címét, tervezői jogosultsága megjelölését,
e) a létesítés elvégzésének tervezett időtartamát,
f) a létesítés felelős műszaki vezetőjének a nevét, címét és képesítését,
g) a (3) bekezdés szerinti mellékletek felsorolását.

Milyen iratok szükségesek?

A létesítési engedély iránti kérelemhez – figyelemmel az érdekelt szakhatóságok számára is – 4 példányszámban mellékelni kell:
a) a létesítményt ismertető engedélyezési dokumentációt, amely tartalmazza
aa) a 2. számú melléklet szerinti rajzdokumentációt és műszaki leírást,
ab) a berendezések jogszabályban előírt megfelelőségi tanúsítványait,
ac) a berendezések gyártói által átadott használati útmutatókat,
b) a létesítési (építési) jogosultságot igazoló dokumentumot,
c) az érdekelt közművek üzemeltetői nyilatkozatát,
d) a tervező nyilatkozatát 1 példányban arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, összhangban van az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség és a tulajdon védelmének követelményeivel; a tervezés során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmazott, továbbá, hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezik,
e) a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
Külföldről behozott nyomástartó berendezés engedély iránti kérelméhez mellékelni kell továbbá a gyártómű által a berendezésről szolgáltatott dokumentáció, illetve a bizonylatok szakmai szempontból lektorált magyar nyelvű fordítását.
Ha a nyomástartó berendezés nem az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államból származik, és az előírt megfelelőségi jelöléssel nem rendelkezik, akkor a kérelemhez mellékelni kell a bejelentett szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítványt.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

56.000 Ft

Hol intézhetem el?

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbehető.
A határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz kell címezni.
Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz kell a fellebbezést benyújtani.
15 nap
Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

https//www.mbfh.hu
Kérdés: Ki kérelmezheti a létesítési (felállítási) engedélyt?
Válasz: A nyomástartó berendezés létesítése iránti kérelmet a kormányhivatalhoz kell benyújtani. Az engedélyt a tulajdonos, az üzemeltető vagy a megbízottjuk kérheti.

Kérdés: Mennyi példányban kell benyújtani a létesítési (felállítási) kérelmet? Válasz: Az építés hatósági és a katasztrófavédelmi hatósági szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából valamint a kérelmező részére való záradékolás céljából 4 példányban kell a kérelem mellékletét képező dokumentációt a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése értelmében benyújtani.

Kérdés: A sajátos építményekre vonatkozó jogszabály alapján benyújtható létesítési kérelemnek részeként benyújtható-e a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet vagy a 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet hatálya alá tartozó tartály vagy berendezés? Válasz: A 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján a bányafelügyelet építésügyi hatósági hatáskörébe tartozó sajátos létesítményeknél beépítésre kerülő nyomástartó berendezések esetében a létesítéssel kapcsolatos követelmények teljesülése a létesítmény külön jogszabály szerinti létesítési engedélyezési eljárása során is elbírálható. Ez esetben a külön jogszabály szerinti létesítési engedélykérelemhez mellékelni kell a rendelet 8. § (2)–(6) bekezdésekben előírt mellékleteket is.

Fontosabb fogalmakÜzemeltető (üzembentartó): az a személy vagy szervezet, aki (amely) nyomástartó berendezést üzemeltet és az üzemeltetés során biztosítja a rendeltetés szerinti használatot, az előírt állapot fenntartását.

Veszélyességi osztály: a nyomástartó berendezés nyomásának és térfogatának szorzata alapján megállapított, a berendezés veszélyességét jellemző, e rendelet 1. számú melléklete szerinti besorolás.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pont,
Illetékesség:a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1. és 2. melléklet A. táblázat;
Ügyre vonatkozó eljárási jogszabályok: A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés, 8. §, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §,
Ügyintézési határidő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 33. § (3) bekezdés d) pont,
Eljárási illeték:
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet. 3. sz. táblázat 2. pont
Jogorvoslat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

építési, létesítési, felállítási, gázforgalmazó, kiskereskedelem, átfejtés, palacktulajdonos, nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszerek, létesítmény, legnagyobb megengedhető nyomás, műszaki tömörség, szilárdsági (hidraulikus) nyomáspróba, tömörségi nyomáspróba, tömörségi vizsgálat.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858