Akadálymentes verzió

Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelme

Kódszám

MKEHK00075

Az ügy rövid leírása

Magyarország területén a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak szerint a hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadó árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató 2008. március 15-ét követően csak a törvény hatálya alá tartozóan gyakorolhatja tevékenységét. A szolgáltató a belső szabályzatának a hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítését. A 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően elkészített belső szabályzatot a felügyeletet ellátó szerv Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémviszgáló és Hitelesítő Hatóság (a továbbiakban: MKEH-NEHITI) hagyja jóvá, a szolgáltató egyidejű nyilvántartásba vétele mellett.

Az árukereskedelmi szolgáltatók által készítendő belső szabályzatnak tartalmában meg kell felelnie a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény, valamint az e törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet előírásainak, és nem lehet jogszabállyal ellentétes.

Ki jogosult az eljárásra?

a Magyarország területén árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók, akik tevékenységük során 3,6 M Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést kívánnak elfogadni
Meghatalmazásra, képviseletre van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Név, adószám, székhely, telefonszám, fax, e-mail cím, telephelyek, cégjegyzékszám, vállakozói igazolvány száma, képviseletre jogosult személy, a kérelmező fő tevékenységének megnevezése, a fő kereskedelmi tevékenység TEÁOR '08 kódja, azon tevékenységi körök megnevezése, amelyek során az értékesítéseknél várhatóan elfogad 3,6 M Ft készpénzt

Milyen iratok szükségesek?

1 példány kérelem, 1 példány Pmt. szabályzat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték 3000 Ft.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre. A fellebezés elbírására jogosult szerv a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal főigazgatója.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójának kell címezni.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság
A határozat közlésétől (kézhezvételtől) számított 15 nap
5000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Árukereskedelem- Tájékoztató
Kire vonatkozik a kötelezettség? A hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadó árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatókra.
- Hogyan lehet a kérelmet benyújtani? A Hivatal honlapján lévő mintaszabályzat és útmutató felhasználásával el kell készíteni a szolgáltató személyre szóló Pmt. szabályzatát. Majd a Pmt. szabályzat 2 eredeti példányát és egy pld – a Pmt. szabályzat jóváhagyására és a szolgáltató nyilvántartásba vételére vonatkozó - 3000.-Ft értékű illetékbélyeggel ellátott, kitöltött kérelmet kell benyújtani a Hatóságnak postán a NEHITI 1089 Bp. Bláthy Ottó u. 3-5. címre vagy személyesen ugyanezen a címen a Hatóság hivatalos ügyfélfogadási idejében az I. em. 120. irodában.
- Az eljárás menete? 1. Kérelem (kérelem, 3000.-Ft illetékbélyeg és 2 pld. Pmt. szabályzat) benyújtása a Hatóságnak postán vagy személyesen az ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben.
1/A. Kérelem tartalmi és formai vizsgálatát követően a Hatóság a szolgáltató Pmt. szabályzatát jóváhagyja, a szolgáltatót nyilvántartásba veszi. A Hatóság a döntést postai úton kézbesíti, de van lehetőség személyes átvételre is.
1/B. Kérelem tartalmi és formai vizsgálatát követően hiánypótlásra történő felhívás, melyet a Hatóság postai úton kézbesíti, de van lehetőség személyes átvételre is.
- ha a szolgáltató nem tesz eleget a hiánypótlási végzésben foglaltaknak a Hatóság a kérelmet elutasítja, ha a körülmények indokolják figyelmeztetés intézkedés alkalmaz. A Hatóság a döntést postai úton kézbesíti, de van lehetőség személyes átvételre is.
- ha a szolgáltató eleget tesz a hiánypótlási végzésben foglaltaknak, a Hatóság a hiánypótlásra benyújtott iratok tartalmi és formai vizsgálatát követően a szolgáltató Pmt. szabályzatát jóváhagyja, a szolgáltató nyilvántartásba veszi. A Hatóság a döntést postai úton kézbesíti, de van lehetőség személyes átvételre is. Az ügyintézési határidő 21 nap, mely egy alkalommal legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható. A Hatóság a Pmt. első esetben megszegő szolgáltatóval szemben figyelmeztetést, többszöri vagy ismétlődő jogsértés esetén bírság kiszabását alkalmazza, a bírság mértéke 50 EFt-tól 20 MFt-ig terjedhet. Egyéb jogkövetkezményként a Hatóság kérelmezi az illetékes cégbíróságnál a szolgáltató megszűntnek nyilvánítását, ha a kézbesítés azért hiúsul meg, mert a postai küldemény „ismeretlen „ jelzéssel érkezik vissza, és a Hatóságnak nincsen tudomása más kézbesítési címről
- Mennyi az eljárási díj és hogyan kell leróni? 3000.- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.
- Hol találhatóak a Pmt. szabályzat elkészítéséhez felhasználható dokumentumok? A Hivatal honlapján, http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/PmtUtmutato.
- Hogyan kell a Pmt. szabályzatot kidolgozni? A honlapon lévő kitöltési útmutató felhasználásával, a szolgáltatónak lehetősége van telefonos vagy személyes konzultációra a Hatóság ügyintézőjével.
- Hogyan és hol nyújtható be a kérelem? Kérelem benyújtható postán a NEHITI 1089 Bp. Bláthy Ottó u. 3-5. címen, személyesen ugyanezen a címen a Hatóság hivatalos ügyfélfogadási idejében az I. em. 120. irodában.
- Meddig tart az eljárás? Az ügyintézési idő 21 nap, mely indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható.
- Mi a teendő a jóváhagyott Pmt. szabályzattal? A jóváhagyott Pmt. szabályzatot a szolgáltató köteles az árukereskedelmi tevékenység folytatásának helyszínén, azaz a telephelyeken tartani. A Pmt. szabályzat 3/A. mellékletének felhasználásával be kell jelenteni a kijelölt személyt a NAV-KH-PEI-nek.
- Hogyan lehet a kijelölt személyt bejelenteni? A kijelölt személy bejelentéséről szóló 3/A mellékletből kell készíteni egy külön pld-t, amit be kell küldeni a NAV-KH-PEI részére a melléklet alján található elérhetőségek valamelyikére. A beküldés megtörténtét igazoló feladóvevényt vagy a NAV által küldött visszaigazoló elektronikus üzenetet meg kell őrizni.
- Mi a teendő, ha változás következik be a szolgáltató hatósági nyilvántartásban szerepelő adataiban? Aszolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását köteles haladéktalanul bejelenteni a Hatóságnak. Erre rendszeresített formanyomtatvány nincs.

Fontosabb fogalmak

Ügyfél: aki a szolgáltatóval a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére üzleti kapcsolatot létesít vagy a szolgáltató részére ügyleti megbízást ad;

Ügyleti megbízás: az ügyfél és a szolgáltató között a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött eseti jogviszony;

Ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás:
a Pmt. 1. § (1) bekezdés k) pontja szerinti árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató vonatkozásában a 3. § qc) pontja értelmében a részletvétel alapján történő fizetések, fizetési megbízások;

Üzleti kapcsolat:
az ügyfél és a szolgáltató között az 1. § (1) bekezdés (k) pontjában megjelölt tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött tartós jogviszony,

Tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
e) az a)–b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

Kiemelt közszereplő: e szabályzat alkalmazásában kiemelt közszereplő az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:
a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, az államtitkár,
b) az országgyűlési képviselő,
c) az alkotmánybíróság és olyan bírói testület tagja, amelynek ítélete ellen fellebbezésnek helye nincs,
d) a számvevőszék elnöke, a számvevőszék testületének tagja, a központi bank legfőbb döntéshozó szervének tagja,
e) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres szervek hivatásos állományú főtiszti rendfokozatú, tábornoki beosztású és tábornoki rendfokozatú tagjai,
f) a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyviteli, igazgatási vagy felügyelő testületének tagja.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában közeli hozzátartozó a Ptk. 8:1. §-ának (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó, továbbá az élettárs.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.

Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány: személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély.

Szolgáltató vezetője: az a természetes személy, aki a szolgáltató képviseletére, nevében döntési jogkör gyakorlására vagy az ezen szolgáltatón belüli irányítási jogkör gyakorlására jogosult.

Árukereskedelmi tevékenység: termék gazdasági tevékenység keretében történő értékesítése a vásárló, a kereskedő, illetve a feldolgozó részére.

Pénzügyi szolgáltató: olyan szolgáltató, amely a Magyarország területén pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytat; befektetési szolgáltatási tevékenységet folytat, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást nyújt; biztosítási, biztosításközvetítői és foglalkoztatói nyugdíj-szolgáltatási tevékenységet folytat; árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet folytat;, belföldi és nemzetközi postautalvány-felvételt és -kézbesítést folytat; önkéntes kölcsönös biztosítópénztárként működik.

Pénzmosás: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 399–400. §-ában meghatározott elkövetési magatartások;

Terrorizmus finanszírozása: az 1978. évi IV. törvény 261. § (1) és (2) bekezdése szerinti bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszköz szolgáltatása vagy gyűjtése, illetve a Btk. 318. §-ában meghatározott elkövetési magatartások;

Külföldi pénzügyi információs egységként működő hatóság: a külföldi államnak az a hatósága, amely – különösen a Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) és az Egmont Csoport követelményeinek a figyelembevételével – a pénzügyi információs egységként működő hatósággal azonos vagy hasonló feladatokat lát el.

Pénzügyi információs egységként működő hatóság: a Nemzeti Adó és Vámhivatal jogszabályban meghatározott szervezeti egysége (jelenleg: NAV Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda)

Vonatkozó jogszabályok

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 7. § (2) bekezdés, (4) bekezdés b) pont;
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről 35/2007. (XII. 29.) PM rendelet;
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 1.§ (1) bekezdés k) pont, 3. §, 5. § f) pont, 23. § (3) bekezdés, 33. § (1)-(2), (4) bekezdés, 45. § (6) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 33. §, 33. § (3) bekezdés c) pont, 40. §, 71-73. §, 86. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (5) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, (2) bekezdés

Kulcsszavak

árukereskedelem, árukereskedelmi tevékenység, pénzmosás, terrorizmus, pénzmosás és terrorizmus finanszírozása, készpénzfizetés elfogadása, 3,6 MFt

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858