Akadálymentes verzió

Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelme

Kódszám

MKEHK00075

Az ügy rövid leírása

Magyarország területén a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben foglaltak szerint a kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadó árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató 2017. október 31-ét követően csak a törvény hatálya alá tartozóan gyakorolhatja tevékenységét. A szolgáltató a belső szabályzatának a hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítését. A 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásainak megfelelően elkészített belső szabályzatot a felügyeletet ellátó szerv a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság ) hagyja jóvá, a szolgáltató egyidejű nyilvántartásba vétele mellett.

Az árukereskedelmi szolgáltatók által készítendő belső szabályzatnak tartalmában meg kell felelnie a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az e törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló ... NGM rendelet előírásainak, valamint jogszabállyal és a törvény céljával nem lehet ellentétes.

Ki jogosult az eljárásra?

a Magyarország területén árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók, akik tevékenységük során 2,5 M Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést kívánnak elfogadni
Meghatalmazásra, képviseletre van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Név, adószám, székhely, telefonszám, fax, e-mail cím, telephelyek, cégjegyzékszám, vállalkozói igazolvány száma, képviseletre jogosult személy, a kérelmező fő tevékenységének megnevezése, a fő kereskedelmi tevékenység TEÁOR '08 kódja, azon tevékenységi körök megnevezése, amelyek során az értékesítéseknél várhatóan elfogad 2,5 M Ft készpénzt

Milyen iratok szükségesek?

1 példány kérelem, 1 példány Pmt. szabályzat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték 3000 Ft.

Hol intézhetem el?

Országos illetékesség

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincsen fellebbezés a határozat ellen, az jogszabálysértésre hivatkozással, keresettel támadható meg a kézbesítéstől számított 30 napon belül. A keresetlevelet Budapest Főváros Kormányhivatalához elektronikus úton, a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR (Interaktív Virtuális Ügyfélszolgálat-képes Keretrendszer) rendszeren keresztül kell benyújtani ügyfélkapus vagy telefonos azonosítást követően, és arról a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság dönt.
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Budapest Főváros Kormányhivatala
A határozat közlésétől (kézhezvételtől) számított 30 nap
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdés h) pontja értelmében illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket a közigazgatási perben

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Árukereskedelem- Tájékoztató
Kire vonatkozik a kötelezettség? A kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést elfogadó árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatókra.
- Hogyan lehet a kérelmet benyújtani? A honlapon lévő mintaszabályzat és útmutató felhasználásával el kell készíteni a szolgáltató személyre szóló Pmt. szabályzatát. Majd a Pmt. szabályzat 1 eredeti példányát és egy pld – a Pmt. szabályzat jóváhagyására és a szolgáltató nyilvántartásba vételére vonatkozó - 3000.-Ft értékű illeték megfizetésegel ellátott, kitöltött kérelmet kell benyújtani a hatóságnak postán a 1089 Bp. Bláthy Ottó u. 3-5. címre ( 1534 Budapest BKKP Pf.919.) vagy személyesen ugyanezen a címen a hatóság hivatalos ügyfélfogadási idejében az I. em. 120. irodában.
- Az eljárás menete? 1. Kérelem (kérelem, 3000.-Ft illeték megfizetése és 1 pld. Pmt. szabályzat) benyújtása a hatóságnak postán vagy személyesen az ügyfélszolgálaton ügyfélfogadási időben.
1/A. Kérelem tartalmi és formai vizsgálatát követően a hatóság a szolgáltató Pmt. szabályzatát jóváhagyja, a szolgáltatót nyilvántartásba veszi. A hatóság a döntést postai úton kézbesíti, de van lehetőség személyes átvételre is.
1/B. Kérelem tartalmi és formai vizsgálatát követően hiánypótlásra történő felhívás, melyet a hatóság postai úton kézbesíti, de van lehetőség személyes átvételre is.
- ha a szolgáltató nem tesz eleget a hiánypótlási végzésben foglaltaknak a hatóság a kérelmet elutasítja, ha a körülmények indokolják figyelmeztetés intézkedést alkalmaz. A hatóság a döntést postai úton kézbesíti, de van lehetőség személyes átvételre is.
- ha a szolgáltató eleget tesz a hiánypótlási végzésben foglaltaknak, a Hatóság a hiánypótlásra benyújtott iratok tartalmi és formai vizsgálatát követően a szolgáltató Pmt. szabályzatát jóváhagyja, a szolgáltató nyilvántartásba veszi. A hatóság a döntést postai úton kézbesíti, de van lehetőség személyes átvételre is. Az ügyintézési határidő 21 nap, melybe a hiánypótlásra biztosított idő nem számít bele. A hatóság a Pmt.-t megszegő szolgáltatóval szemben a Pmt. 69. § (1) bekezdésben felsorolt jogkövetkezményket alkalmazza, mely első esetben figyelmeztetés. Egyéb jogkövetkezményként a hatóság kérelmezheti az illetékes cégbíróságnál a szolgáltató megszűntnek nyilvánítását, ha a kézbesítés azért hiúsul meg, mert a postai küldemény „ismeretlen" jelzéssel érkezik vissza, és a hatóságnak nincsen tudomása más kézbesítési címről
- Mennyi az eljárási díj és hogyan kell leróni? 3000.- Ft, melyet postai úton kell megfizetni, vagy át kell utalni a hatóság számlaszámára (kérelmen található)
- Hol találhatóak a Pmt. szabályzat elkészítéséhez felhasználható dokumentumok? A www.mkeh.gov.hu honlapon.
- Hogyan kell a Pmt. szabályzatot kidolgozni? A honlapon lévő kitöltési útmutató felhasználásával, a szolgáltatónak lehetősége van telefonos vagy személyes konzultációra a hatóság ügyintézőjével.
- Hogyan és hol nyújtható be a kérelem? Kérelem benyújtható postai úton a 1534 Budapest BKKP Pf.919/1. címre, vagy személyesen a 1089 Bp. Bláthy Ottó u. 3-5. címen a hatóság hivatalos ügyfélfogadási idejében az I. em. 120. irodában.
- Meddig tart az eljárás? Az ügyintézési idő 21 nap, melybe a hiánypótlásra biztosított idő nem számít bele.
- Mi a teendő a jóváhagyott Pmt. szabályzattal? A jóváhagyott Pmt. szabályzatot a szolgáltató köteles az árukereskedelmi tevékenység folytatásának helyszínén, azaz a telephelyeken tartani. A NAV honlapján megtalálható nyomtatvány felhasználásával elektronikus úton be kell jelenteni a kijelölt személyt a NAV-KH-PEII-nek. A beküldés megtörténtét igazoló NAV által küldött visszaigazoló elektronikus üzenetet meg kell őrizni illetve csatolni szükséges a Pmt. szabályzathoz, annak benyújtásával egyidejűleg.
- Mi a teendő, ha változás következik be a szolgáltató hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban? A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását köteles haladéktalanul bejelenteni a hatóságnak.

Fontosabb fogalmak

3. § 41. pont: Ügyfél: aki a szolgáltatóval üzleti kapcsolatot létesít vagy a szolgáltató részére ügyleti megbízást ad;

3. § 44. pont: Ügyleti megbízás: olyan ügylet, amely az ügyfél és a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött eseti jogviszony;

3. § 37. pont: Ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízás:
a Pmt. 1. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott szolgáltató vonatkozásában a részletvétel alapján történő fizetések, fizetési megbízások;

3. § 45. pont: Üzleti kapcsolat:
az ügyfél és a szolgáltató között az 1. § (1) bekezdés (k) pontjában megjelölt tevékenységi körbe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött tartós jogviszony,

3. § 38. pont: Tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,
e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében
ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,
ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá
ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá
f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

4. § (1)-(4) bekezdés: Kiemelt közszereplő: e szabályzat alkalmazásában kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában fontos közfeladatot ellátó személy:
a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,
b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,
c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,
d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,
e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,
f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,
g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,
h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.
(3) E szabályzat alkalmazásában a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.
(4) E törvény alkalmazásában a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:
a) bármely természetes személy, aki a (2) bekezdésben említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;
b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a (2) bekezdésben említett személy javára hoztak létre.
(5) E szabályzat kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseit a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

3. § 32. pont: Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány: személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya formátumú vezetői engedély.

3. § 34. - 35. pont: Szolgáltató vezetője: az a természetes személy, aki a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szolgáltató képviseletére, nevében döntési jogkör gyakorlására vagy az ezen szolgáltatón belüli irányítási jogkör gyakorlására jogosult;.

3. § 4. pont: Árukereskedő: aki termék gazdasági tevékenység keretében történő értékesítését végzi a vásárló, a kereskedő, illetve a feldolgozó részére;

3. § 26. pont: Pénzmosás: a 2013. június 30-ig hatályban volt Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 303–303/A. §-ában, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 399–400. §-ában meghatározott elkövetési magatartások;;

3. § 36. pont: Terrorizmus finanszírozása: az 1978. évi IV. törvény 261. § (1) és (2) bekezdése szerinti bűncselekmény elkövetéséhez szükséges anyagi eszköz szolgáltatása vagy gyűjtése, illetve a Btk. 318. §-ában meghatározott elkövetési magatartások;

3. § 27. pont: Pénzügyi információs egységként működő hatóság: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabályban meghatározott szervezeti egysége (jelenleg: NAV Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda)

Vonatkozó jogszabályok


A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről,valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016.(XI.29.) Korm.rendelet 3.§ (3) bekezdés b) pontja. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló ... NGM rendelet;
A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 1.§ (1) bekezdés k) pont, 3. §, 5. § e) pont, 31. § (1)-(3) bekezdés, 65. § (1)-(3), (6) bekezdés és (10) bekezdés, 80. § (4) bekezdés;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 33. §, 33. § (3) bekezdés c) pont, 40. §, 71-73. §, 86. §, 98. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pontja
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (5) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, (2) bekezdés, 62.§ (1) bekezdés

Kulcsszavak

árukereskedelem, árukereskedelmi tevékenység, pénzmosás, terrorizmus, pénzmosás és terrorizmus finanszírozása, készpénzfizetés elfogadása, 2,5 MFt

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858