Akadálymentes verzió

Megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00085

Az ügy rövid leírása

A megfelelőségértékelő szervezetek felkészültsége és tevékenysége egyenértékűségének biztosítása, a szervezetek által kiadott megfelelőségértékelési eredmények kölcsönös elismerésének megkönnyítése és általános elfogadásának elősegítése érdekében szükséges, hogy a nemzeti kijelölő és bejelentő hatóságok szigorú, átlátható értékelési rendszert alkalmazzanak, és rendszeresen ellenőrizzék az általuk kijelölt szervezetek tevékenységét.
A kijelölés és bejelentés az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében kiadott külön jogszabályokban meghatározott termékekre vonatkozóan, az ott meghatározott modulok szerinti megfelelőségértékelési tevékenység végzésének, továbbá egyes építési termékkörök tekintetében műszaki értékelést végző, valamint az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek tevékenységének engedélyezésére irányul.
A Hivatalról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) bekezdése értelmében a Hivatal, mint kijelölő hatóság látja el az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervezetek, valamint az egyes építési termékkörök tekintetében műszaki értékelést végző, valamint az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat. Ezen feladat- és hatáskör a kijelölés tárgyában hozott elsőfokú döntésekre, továbbá a kijelölt szervezeteknek az Európai Bizottsághoz történő bejelentésére terjed ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Megfelelőségértékelési tevékenységre engedélyt az a megfelelőségértékelő szervezet kaphat, amely
- jogi személy,
- független a megfelelőségértékelési tevékenység tárgyát képező gazdasági szereplőtől és terméktől,
- megfelelőségértékelési tevékenységre engedélyt az a megfelelőségértékelő szervezet kaphat, amely
- a tevékenysége körében - ideértve a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet tevékenységét is - a megrendelő gazdasági szereplőnek vagy más személynek okozott károkért való felelősségéből eredő követelések fedezésére Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (a továbbiakban: EGT-államok) letelepedett biztosítóval érvényes, e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik,
- továbbá megfelel az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott további követelményeknek.


Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügy érdemi intézéséhez a kitöltött Kérelemet, valamint annak 1. mellékletének 5. pontjában foglalt dokumentumokat szükséges csatolni.

Milyen iratok szükségesek?

a) a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv,
valamint működési és eljárási szabályzat,
b) a kérelmezett megfelelőségértékelési területen belül az egyes tevékenységek végzésére való
felkészültséget igazoló akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozat, ha van ilyen,
c) védjegyeztetett minőségtanúsító jel használati jogának átruházására való jogosultságot
igazoló dokumentumok, ha van ilyen jogosultsága,
d) az Msztv. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjában előírt felelősségbiztosítási szerződés másolata és a
biztosító nyilatkozata,
e) nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismerések, ha vannak ilyenek,
f) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá, - a Rendelet 2. mellékletben meghatározott - jogszabályonként:
a) 68 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület,
b) egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében 27 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány további megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány további terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, - a Rendelet 2. mellékletben meghatározott - jogszabályonként:
a) 75 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület,
b) egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében 32 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány további megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány további terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület.

Bármely egyéb nyilvántartott és közzétett adat módosítására irányuló kérelem esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 10 000 Ft.
Az igazgatási szolgálatási díj megfizetésének módja: banki átutalással.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésnek helye nincs, a döntés csak bírósági úton támadható meg.
Fellebbezés nincs. Keresetlevél címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója
A határozat közlésétől számított 30 napon belül.
Nincs fellebbezési lehetőség.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az 5/2010. NFGM rendelet 6. § szerinti felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet legkisebb mértékét az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében végzett megfelelőségértékelési tevékenységekhez kapcsolódóan az NFGM rendelet 2. melléklet tartalmazza. Jellemmő hiányosság, hogy a kérelmező nem csatol be érvényes szerződést (csak pl. biztosítói ajánlatot), illetve hiányzik a díj rendezetségére vonatkozó igazolás. Figyelem! a Kérelem 5. pontjában nem szerepel ezen mellékletek kötelező csatolása, ezért érdemes erre külön felhívni az ügyfél figyelmét.
Az ügyfelek számára internetes felületen is elérhető információ az ügytípus részletes leírásával:
http://mkeh.gov.hu/megfeleloseg.
A weblap tartalmát az Ügyféltájékoztató MKEHK00085.docx néven is csatoltuk.

Fontosabb fogalmak

Megfelelőségértékelés: az az értékelési eljárás, amely bizonyítja, hogy egy termékkel, eljárással, szolgáltatással, rendszerrel, személlyel vagy szervezettel kapcsolatos, meghatározott követelmények teljesültek;
Közösségi harmonizációs jogszabályok: minden olyan közösségi jogszabály, amely harmonizálja a termékek forgalmazásának feltételeit;
Akkreditálás: a nemzeti akkreditáló testület tanúsítása arról, hogy egy megfelelőségértékelő szervezet megfelel a meghatározott megfelelőségértékelési tevékenységek ellátásához a harmonizált szabványokban megállapított követelményeknek és amennyiben alkalmazandó, bármely további követelménynek, beleértve a vonatkozó ágazati szabályozásokban meghatározottakat is;
Gazdasági szereplő: a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr és a forgalmazó;

Vonatkozó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről;
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól;
5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól;
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról;
Harmonizált jogszabályok
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról
121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről
20/1998. (IV. 17) IKIM rendelet melegvíz kazánok hatásfok követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról
38/2011.(X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról
9/2001. (IV. 5.) GM rendelet nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetre szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról
305/2011/EU EURÓPAI PARLAMENTI ÉS A TANÁCSI rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról
62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről
91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeinek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
29/2011.(VIII.3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
19/2016. (VI. 17.) a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
8/2006. (II. 27.) GKM a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról

Nem harmonizált jogszabályok
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések biztonságosságáról
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

Kulcsszavak

Akkreditálás, kijelölt szervezet, harmonizált terület, NANDO, megfelelőségértékelés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858