Bérgarancia támogatás iránti, bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem" /> Bérgarancia támogatás iránti, bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem" />
Akadálymentes verzió

Bérgarancia támogatás iránti, bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem

Kódszám

MUNKP00029

Az ügy rövid leírása

A bérgarancia támogatás iránti kérelem arra irányul, hogy a felszámolási/kényszertörlési  eljárás hatálya alá került gazdálkodó szervezetnek a munkavállalói felé fennálló, kifizetetlen bértartozásait a kormányhivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Bérgarancia Alaprészéből megelőlegezze, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek megfelelő összegű saját pénzügyi forrás hiányában erre nincs lehetősége. A támogatás 2013. január 1-jétől kezdődően a munkaerő-kölcsönző szervezetek és az iskolaszövetkezetek bértartozásainak a megelőlegezésére is szolgál, ha ezen szervezetek a bérfizetési kötelezettségüknek a munkavállalóik irányába azért nem tudnak eleget tenni, mert szolgáltatásuk ellenértékét a felszámolás alá került gazdálkodó szervezetek nem tudták kiegyenlíteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Kiegyenlítetlen bértartozással rendelkező, felszámolás/kényszertörlés  alatt álló gazdálkodó szervezetek, illetve felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben kiegyenlítetlen kölcsönzési, szolgáltatási díj követeléssel rendelkező munkaerő-kölcsönző szervezetek, iskolaszövetkezetek.

Milyen adatokat kell megadni?

A gazdálkodó szervezet neve, KSH azonosítója, adószáma, székhelye, tevékenység megkezdésének ideje, felszámolás kezdete, saját forrás összege, kérelem alapjaként szereplő bérfizetés napja, elmaradt bérre és igényelt támogatásra vonatkozó adatok,
A felszámoló és megbízottjának neve, címe és telefonszáma, KSH azonosítója, adószáma, székhelye,
Munkavállalók neve, anyja neve, születési helye és ideje, adóazonosító jele, TAJ száma, bankszámlaszámára vonatkozó adatok, címe, az elmaradt bruttó bérre vonatkozó adatok (járulékok, adó, letiltások szerinti bontásban), nettó bére, az utánuk korábban kapott támogatás összege, igényelhető összeg, az igényelt támogatás (járulékok, adó, letiltások, nettó bér szerinti bontásban)
A kölcsönbeadó szervezet neve, KSH azonosítója, székhelye, tevékenység megkezdésének ideje, pénzforgalmi számlaszáma, kérelem alapjaként szereplő bérfizetés napja, saját forrás összege, elmaradt bérre és igényelt támogatásra vonatkozó adatok,
A kölcsönvevő szervezet neve, KSH azonosítója, adószáma, székhelye, tevékenység megkezdésének ideje, pénzforgalmi számlaszáma,
A felszámoló neve, címe és telefonszáma, KSH azonosítója, székhelye,
Munkavállalók neve, TAJ száma, az utánuk korábban kapott támogatás összege, bér és végkielégítés összege, igényelhető összeg,

Milyen iratok szükségesek?

A felszámolást/kényszertörlést  elrendelő jogerős végzés másolata.
Iskolaszövetkezet és kölcsönbeadó esetén a képviseletre jogosultság igazolása, a felszámoló tájékoztatása az elmaradt szolgáltatási díjról és a törvény 12. § szerinti tartozás elismerés.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Hol intézhetem el?

Tájékoztatás

Ügyintézés határideje

8 napon belül kell a határozatot meghozni és 15 napon belül kell intézkedni a támogatás kifizetése iránt.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre. Az elsőfokú döntés ellen a döntés közlését követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezést a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterhez kell címezni, de az elsőfokú döntést hozó, állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei/fővárosi kormányhivatalnál kell két példányban benyújtani. A fellebbezés illetékmentes. 

A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

Fontosabb fogalmak

Felszámolási eljárás:
A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők e törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.

Felszámolás:
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szerinti felszámolás, továbbá az Európai Unió államának és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam (a továbbiakban: EGT állam) joga szerinti bármely olyan eljárás, amely alapján
aa) a munkáltató fizetésképtelensége alapján az adott tagállam joga szerinti kollektív eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet terjesztettek elő, amely a munkáltató vagyona feletti rendelkezési joga részleges vagy teljes elvonásával, valamint felszámoló vagy hasonló feladatot ellátó személy (a továbbiakban: felszámoló) kinevezésével jár, és
ab) az említett rendelkezések alapján az illetékes hatóság vagy bíróság döntött az eljárás megkezdéséről, vagy megállapította, hogy a munkáltató vállalkozása vagy üzeme végleg megszűnt, és a rendelkezésre álló eszközök nem elegendőek az eljárás megkezdéséhez;

Gazdálkodó szervezet: 
A Cstv. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt minden gazdálkodó szervezet (a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a végrehajtói iroda, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat (a víziközmű-társulat kivételével), az erdőbirtokossági társulat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is, az európai területi együttműködési csoportosulás, egyesület, alapítvány), továbbá minden olyan, valamely EGT tagállam joga szerint alakult egyéb szervezet, amely az a) pontban írottak alapján felszámolás alatt állhat.

Bértartozás: 
A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet – mint munkáltatót – terhelő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is, és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. §-ának (3) bekezdés szerint elszámolható végkielégítés tartozás. A Cstv. 57. §-ának (3) bekezdés szerint a munkáltató felmondása esetén felszámolási költségként - ha a felszámolás kezdő időpontját megelőzően legalább egy évvel korábban megkötött kollektív szerződés, illetve munkaszerződés magasabb összeget nem állapít meg - a munkavégzés alóli felmentés időtartamára jutó távolléti díj és a végkielégítés azon összege vehető figyelembe, amely a munkavállalót az Mt. 69. § (1)-(3) bekezdés, 70. § (3) bekezdés és 77. § (3) és (4) bekezdés alapján megilleti. E rendelkezés alkalmazásában az adós – Cstv. 57. § (1) bekezdés hc) pontjában nem említett - vezető állású munkavállalói tekintetében kizárólag az Mt. 210. § (3) bekezdésében megállapított, a felszámolás kezdő időpontjában esedékes összeg vehető figyelembe.

Kölcsönbeadó:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés b) pontjában és 215. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkáltató. Eszerint kölcsönbeadó az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. Kölcsönbeadó lehet az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság vagy – a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában – szövetkezet, amely megfelel az e törvényben vagy az egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette.

Kölcsönvevő:
Az Mt. 214. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott munkáltató, vagyis az a munkáltató, amelynek irányítása alatt a munkavállaló ideiglenesen munkát végez,

Bérgarancia Biztos: 
a cégbíróság által a kényszertörlési eljárás keretében, a munkavállalói bejelentés miatt, a felszámolói névjegyzékból kijelölt, a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására és a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatással összefüggő feladatok ellátására jogosult személy.

Vonatkozó jogszabályok

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §, 40. §, 98-99. §, 102. §-ok, 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 15. pont, 
az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

felszámolási eljárás, bérgarancia támogatás, bértartozás, bérfizetés esedékessége

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858