Akadálymentes verzió

Bérgarancia támogatás iránti, bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem

Kódszám

MUNKP00029

Az ügy rövid leírása

A bérgarancia támogatás iránti kérelem arra irányul, hogy a felszámolási/kényszertörlési  eljárás hatálya alá került gazdálkodó szervezetnek a munkavállalói felé fennálló, kifizetetlen bértartozásait a kormányhivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Bérgarancia Alaprészéből megelőlegezze, ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek megfelelő összegű saját pénzügyi forrás hiányában erre nincs lehetősége. A támogatás 2013. január 1-jétől kezdődően a munkaerő-kölcsönző szervezetek és az iskolaszövetkezetek bértartozásainak a megelőlegezésére is szolgál, ha ezen szervezetek a bérfizetési kötelezettségüknek a munkavállalóik irányába azért nem tudnak eleget tenni, mert szolgáltatásuk ellenértékét a felszámolás alá került gazdálkodó szervezetek nem tudták kiegyenlíteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Kiegyenlíthetetlen bértartozással rendelkező, felszámolás/kényszertörlés  alatt álló gazdálkodó szervezetek, illetve felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben kiegyenlíthetetlen kölcsönzési, szolgáltatási díj követeléssel rendelkező munkaerő-kölcsönző szervezetek, iskolaszövetkezetek.
Lehetőség van képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

A gazdálkodó szervezet neve, KSH azonosítója, adószáma/adóazonosító jele, székhelye, telephelye, fióktelepe, tevékenység megkezdésének ideje, felszámolás kezdete, saját forrás összege, kérelem alapjaként szereplő bérfizetés napja, elmaradt bérre és igényelt támogatásra vonatkozó adatok, külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolást elrendelő hatóság neve, címe, a felszámolási eljárás lefolytatásának országában a bérgarancia támogatás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság neve, címe.
A felszámoló és megbízottjának neve, címe és telefonszáma, KSH azonosítója, adószáma, székhelye, külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolási eljárás lefolytatásának országában a bérgarancia támogatás lefolytatásának hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság neve, címe
Munkavállalók neve, anyja neve, születési helye és ideje, adóazonosító jele, TAJ száma, bankszámlaszámára vonatkozó adatok, címe, az elmaradt bruttó bérre vonatkozó adatok (járulékok, adó, letiltások szerinti bontásban), nettó bére, az utánuk korábban kapott támogatás összege, igényelhető összeg, az igényelt támogatás (járulékok, adó, letiltások, nettó bér szerinti bontásban)
A kölcsönbeadó szervezet neve, KSH azonosítója, székhelye, tevékenység megkezdésének ideje, pénzforgalmi számlaszáma, kérelem alapjaként szereplő bérfizetés napja, saját forrás összege, elmaradt bérre és igényelt támogatásra vonatkozó adatok,
A kölcsönvevő szervezet neve, KSH azonosítója, adószáma, székhelye, tevékenység megkezdésének ideje, pénzforgalmi számlaszáma,
A felszámoló neve, címe és telefonszáma, KSH azonosítója, székhelye,
Munkavállalók neve, TAJ száma, az utánuk korábban kapott támogatás összege, bér és végkielégítés összege, igényelhető összeg,

Milyen iratok szükségesek?

A felszámolási eljárás megindításának közzétételéről szóló jogerős végzés másolata, 
A képviseletre jogosult felszámoló aláírási címpéldánya,
A követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés, bírósági határozat, fizetési meghagyás,
A megtett nyilatkozatok alátámasztására szolgáló melléketek,
Külföldi gazdálkodó cég felszámolása estén a támogatással érintett munkavállalók munkaszerződése magyar nyelven vagy ezek magyar nyelvű fordítása,
Forinttól eltérő pénznemben meghatározott bér esetében az átváltásról készült kimutatás

Iskolaszövetkezet és kölcsönbeadó esetén 
a képviseletre jogosult aláírási címpéldánya,
a felszámoló a törvény 11.§ (1a) bekezdése szerinti teljesítésigazolás másolata
a felszámoló a törvény 11.§ (1b) bekezdése szerinti igazolás másolata
a hitelezői nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvétele időpontjának igazolása
tájékoztatása az elmaradt szolgáltatási díjról 
a teljesítésigazolás kézhezvételének igazolása
a követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerződés/tagsági megállapodás, bírósági határozat, fizetési meghagyás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díjmentes.

Hol intézhetem el?

  • Magyarországon bejegyzett felszámolás/kényszertörlés alatt álló gazdálkodó szervezet esetén a gazdálkodó szervezet székhelye, 
  • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a fióktelep helye, 
  • Külföldi vállalkozás magyarországi felszámolás alatt álló fióktelepe esetén munkaerő-kölcsönző szervezet vagy iskolaszövetkezet által benyújtott kérelem esetén a munkaerő-kölcsönző szervezet, iskolaszövetkezet székhelye
  • magyarországi székhellyel, telephellyel, fiókteleppel nem rendelkező külföldi gazdálkodó szervezet esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

8 napon belül kell a határozatot meghozni és 15 napon belül kell intézkedni a támogatás kifizetése iránt

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés csak bírósági úton támadható meg.
Nincs lehetőség fellebbezésre.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás.

1. Ki veheti igénybe a támogatást?

A bérgarancia támogatást - a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Btv.) 1. § (2) bekezdés b) pont szerinti - felszámolás /kényszertörlési eljárás  alatt álló gazdálkodó szervezet veheti igénybe. Hivatkozott jogszabályhely szerinti gazdálkodó szervezetek:  gazdasági társaság, közhasznú társaság, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda, végrehajtói iroda, európai részvénytársaság, szövetkezet, lakásszövetkezet, európai szövetkezet, vízgazdálkodási társulat (vízközmű-társulat kivételével), erdőbirtokossági társulat, önkéntes kölcsönös biztosító- pénztár, magánnyugdíjpénztár, egyéni cég, egyesülés (ideértve az európai gazdasági egyesülést is), európai területi együttműködési csoportosulás, sportegyesület, mindazon jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek fő érdekeltségeinek központ a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió területén található, továbbá az EGT állam joga szerint alakult egyéb szervezet, amely az Btv. 1.§ (2) a) pontban írottak alapján felszámolás alatt állhat. Cég az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre. 2014. július 1.-től a kényszertörlés alatt álló cégek esetében is lehetőség nyílik a támogatás megigénylésére, amennyiben munkavállalói igénybejenetés alapján a cégbíróság e feladat ellátására bérgarancia biztost jelöl ki

2013. január 1.-től lehetőség nyílik munkaerő-kölcsönzés és iskolaszövetkezet által nyújtott szolgáltatás keretében foglalkoztatott munkavállalók után a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet részére meg nem fizetett szolgáltatási díj törvényben meghatározott részének megelőlegezésére is annak érdekében, hogy az így foglalkoztatott munkavállalók munkabére is biztosított legyen.

2. Milyen célra igényelhető a támogatás?

A bérgarancia támogatással a felszámolás/kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásra előlegezhető meg.  

Bértartozás: a felszámolás/kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkaadót - terhelő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó – a Cstv.  57. § (3) bekezdés szerint elszámolható – végkielégítést. A támogatás a felszámolás/kényszertörlés kezdő időpont előtt megszűnt munkaviszonyból származó bértartozások fedezetéül is szolgál. Nem minősül munkabértartozásnak a nem munkaviszony keretében járó díjazás (így a megbízási és vállalkozási díj tekintetében fennálló tartozás). 

A Btv. rendelkezik arról is, hogy a felmondási védelem alatt álló munkavállalóknak a felszámolási/kényszertörlési eljárás befejezésekor esedékessé váló bérkövetelését - amennyiben annak kifizetésére nincs elegendő fedezet - a felszámoló/bérgarancia biztos köteles a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül a felszámolási zárómérleg elkészítését/kényszertörlés befejezését  megelőzően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni
3. Milyen mértékű támogatás állapítható meg?

A támogatás mértékének meghatározásakor a fennálló - esedékes és forrás hiányában kiegyenlíthetetlen - munkabértartozás vehető figyelembe, amelynek összege jogosultanként – fő szabályként - nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét. Támogatásként a jogosultanként meghatározott (a bérfizetési napon fennálló) bértartozásnak - a felszámolási/kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnél rendelkezésre álló - saját forrással csökkentett összege állapítható meg.

A Btv legfeljebb további kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatás mérlegelési jogkörben történő megállapítását is lehetővé teszi a törvényi feltételek fennállása esetén. Iskolaszövetkezet és kölcsönbeadó cég esetében mérlegelési jogkörben megállapított támogatás nyújtására nincs lehetőség.

4. Hogyan vehető igénybe a támogatás?

A támogatás iránti kérelmet a törvényben meghatározott formanyomtatvány teljes körű elektronikus kitöltésével, a kötelező mellékletek csatolásával a felszámolás/kényszertörlési  alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes Budapest Főváros/megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. Az eljárás illetékmentes. A kérelem benyújtására a felszámoló/bérgarancia biztos  vagy meghatalmazottja jogosult. Ez utóbbi esetben meghatalmazás csatolása szükséges.

Iskolaszövetkezet és kölcsönbeadó esetében a kérelem mellékletét kell hogy képezze a felszámoló azon tájékoztatása, mely tartalmazza a szolgáltatási díj elmaradása miatt érintett kölcsönzött/átengedett munkavállalók megnevezését, valamint az elmaradt szolgáltatási díj esedékességének napját, valamint a felszámoló tartozáselismerése. A kérelmet a szolgáltatási díj esedékessé válást követő 10 munkanapon belül kell benyújtani.

5. Milyen feltételekkel vehető igénybe a támogatás?
A kormányhivatal a támogatás megállapításáról rendelkezik, ha
- a kérelmező gazdálkodó szervezet felszámolás/kényszertörlés  alatt áll, és 
- esedékes vagy a társaság megszűnésével esedékessé váló bértartozását bevételek hiányában nem tudja kielégíteni.

A támogatás mérlegelési jogkörben történő megállapításának feltételei:
- ha a felszámolási/kényszertörlési eljárás kezdetétől egy év eltelt,
- azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette a Btv.-ben meghatározott ötszörös mértéket.
Döntése meghozatalakor a kormányhivatal vezetője mérlegeli, hogy
- a kérelemben meghatározott jogosultakkal szemben fennálló munkabértartozás tartalmaz-e állásidőre járó díjazást, illetve
- a támogatás megállapítása a kérelem benyújtását követő hat hónap alatt várhatóan elősegíti-e a felszámolási/kényszertörlési  eljárás lezárását, illetve a felszámolás/kényszertörlés  alatt álló szervezet eszközeinek értékesítését, munkaerő-állománya új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatását (reorganizációt).

A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet kérelmére a támogatást meg kell állapítani, ha a kölcsönvevő/szolgáltatást igénybevevő:
 felszámolás alatt áll, és
 az esedékes kölcsönzési díjat és szolgáltatási díjat bevételének hiányában nem tudja kielégíteni,
 és a felszámoló a munkáltató nevében a tartozást elismerte.
A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet az elmaradt szolgáltatási díjról és az érintett munkavállalókról külön nyilvántartást vezet, és a támogatás felhasználásáról köteles az állami foglalkoztatási szerv felé beszámolót készíteni.

6. A kérelem elbírálása

A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra – a Btv.-ben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.
Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelem nem felel meg a törvényben meghatározott feltételeknek, a kormányhivatal a gazdálkodó szervezet képviselőjét - határidő megjelölésével - hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása esetén a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni, vagy a támogatás megállapítására irányuló eljárást meg kell szüntetni. Ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet által megjelölt munkabértartozás kielégítése iránti igény megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek, a támogatást - az erre irányuló kérelem benyújtását követő nyolc naptári napon belül – határozattal meg kell állapítani. A támogatás megállapítása esetén a kormányhivatal a kérelem átvételétől számított tizenöt naptári napon belül intézkedik az összeg átutalásáról. Természetesen hiánypótlás esetén, annak ügyintézési határideje az itt feltüntetett határidőbe nem számít bele.

7. A támogatás visszafizetése

A támogatás visszatérítendő támogatás. A támogatás visszafizetése felszámolás/kényszertörlés alatt álló cégek esetében a támogatásról szóló határozat jogerőre emelkedését követő 70. napon, illetve, ha a felszámolási zárómérleg benyújtására/a kényszertörlési eljárás befejezésére a 70. napot megelőzően kerül sor, a felszámolási zárómérleg benyújtásának/a kényszertörlési eljárás befejezésének napját megelőző napon válik esedékessé. A felszámolási mérleg benyújtásának napján a zárómérleg postára adásának vagy a bírósághoz történő benyújtásának napját kell érteni.

Kölcsönbeadók és iskolaszövetkezetek esetében a támogatás visszafizetésére az alábbi rendelkezés vonatkozik: Ha a korábban meg nem fizetett kölcsönzési, szolgáltatási díj vagy annak egy része a felszámolási eljárás alatt befolyt bevételekből megtérítésre kerül, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a támogatást vagy annak a megtérüléssel érintett részét az állami foglalkoztatási szerv részére a megtérítést követő nyolc napon belül köteles visszafizetni.

GYIK (Bergarancia)_MUNKP00029
Azok a munkavállalók, akik magánszemély (pl. egyéni vállalkozó) alkalmazásában állnak, hozzájuthatnak-e valamilyen formában a bérükhöz a bérgarancia támogatás által?

A bérgarancia támogatást - a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény 1. § (2) bekezdés b) pont szerinti - felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet veheti igénybe. Tekintettel arra, hogy az egyéni vállalkozó nem minősül gazdálkodó szervezetnek és felszámolás alatt sem állhat, a munkavállalói abban az esetben sem juthatnak hozzá a munkabérükhöz a bérgarancia támogatás útján, ha a munkaadójuk fizetésképtelenné válás miatt nem tud munkabért fizetni a részükre.

Ha a munkavállaló munkaviszonya a felszámolás kezdő időpont előtt megszűnt, a támogatás akkor is igénybe vehető?

A támogatás a felszámolás kezdő időpont előtt megszűnt munkaviszonyból származó bértartozások fedezetéül is szolgál.

Nem munkaviszonyból, hanem egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyból (pl. megbízási jogviszonyból) származó követelést ki lehet elégíteni bérgarancia támogatásból?

Nem minősül munkabértartozásnak a nem munkaviszony keretében járó díjazás (így a megbízási és vállalkozási díj tekintetében fennálló tartozás sem), ezekre a díjazásokra a bérgarancia támogatást nem lehet igénybe venni.

Igénybe vehető-e a támogatás azokra a bértartozásokra, amelyek a Munka törvénykönyve rendelkezései szerint a felszámolás alatt álló szervezet jogutód nélküli megszűnése időpontjában válnak esedékessé (pl. fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló végkielégítése és szabadságmegváltása)?

A Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény rendelkezik arról is, hogy a felmondási védelem alatt álló munkavállalóknak a felszámolási eljárás befejezésekor esedékessé váló bérkövetelését - amennyiben annak kifizetésére nincs elegendő fedezet - a felszámoló köteles a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül a felszámolási zárómérleg elkészítését megelőzően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni, és a bérköveteléssel érintett munkavállaló részére kifizetni.

Mi a támogatás maximális összege?

A támogatás maximális összege jogosultanként – fő szabályként - nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét. A Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény legfeljebb további kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatás mérlegelési jogkörben történő megállapítását is lehetővé teszi a törvényi feltételek fennállása esetén. Iskolaszövetkezet és kölcsönbeadó cég esetében mérlegelési jogkörben megállapított támogatás nyújtására nincs lehetőség.

Hová kell benyújtani a kérelmet?

A támogatás iránti kérelmet a törvényben meghatározott formanyomtatvány teljes körű elektronikus kitöltésével és kinyomtatásával, a kötelező mellékletek (a felszámolást elrendelő jogerős végzés) csatolásával a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes Budapest Főváros/megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani. 

Fontosabb fogalmak

Felszámolási eljárás:
A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése során a hitelezők e törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.

Felszámolás:
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szerinti felszámolás, továbbá az Európai Unió államának és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam (a továbbiakban: EGT állam) joga szerinti bármely olyan eljárás, amely alapján
aa) a munkáltató fizetésképtelensége alapján az adott tagállam joga szerinti kollektív eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet terjesztettek elő, amely a munkáltató vagyona feletti rendelkezési joga részleges vagy teljes elvonásával, valamint felszámoló vagy hasonló feladatot ellátó személy (a továbbiakban: felszámoló) kinevezésével jár, és
ab) az említett rendelkezések alapján az illetékes hatóság vagy bíróság döntött az eljárás megkezdéséről, vagy megállapította, hogy a munkáltató vállalkozása vagy üzeme végleg megszűnt, és a rendelkezésre álló eszközök nem elegendőek az eljárás megkezdéséhez;
b) kényszertörlési eljárás: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény VIII/A. fejezete szerinti eljárás

Gazdálkodó szervezet: 
A Cstv. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában felsorolt minden gazdálkodó szervezet (a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a végrehajtói iroda, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat (a víziközmű-társulat kivételével), az erdőbirtokossági társulat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is, az európai területi együttműködési csoportosulás, egyesület, alapítvány), továbbá minden olyan, valamely EGT tagállam joga szerint alakult egyéb szervezet, amely az a) pontban írottak alapján felszámolás alatt állhat.

Bértartozás: 
A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet – mint munkáltatót – terhelő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést is, és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó, a Cstv. 57. § (3) bekezdés szerint elszámolható végkielégítés tartozás. A Cstv. 57. §-ának (3) bekezdés szerint a munkáltató felmondása esetén felszámolási költségként - ha a felszámolás kezdő időpontját megelőzően legalább egy évvel korábban megkötött kollektív szerződés, illetve munkaszerződés magasabb összeget nem állapít meg - a munkavégzés alóli felmentés időtartamára jutó távolléti díj és a végkielégítés azon összege vehető figyelembe, amely a munkavállalót az Mt. 69. § (1)-(3) bekezdés, 70. § (3) bekezdés és 77. § (3) és (4) bekezdés alapján megilleti. E rendelkezés alkalmazásában az adós – Cstv. 57. § (1) bekezdés hc) pontjában nem említett - vezető állású munkavállalói tekintetében kizárólag az Mt. 210. § (3) bekezdésében megállapított, a felszámolás kezdő időpontjában esedékes összeg vehető figyelembe.

Kölcsönbeadó:
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 214. § (1) bekezdés b) pontjában és 215. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkáltató. Eszerint kölcsönbeadó az a munkáltató, aki a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót a kölcsönvevő irányítása alatt munkavégzésre, kölcsönzés keretében a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi. Kölcsönbeadó lehet az a belföldi székhelyű, a tagok korlátolt felelősségével működő gazdasági társaság vagy – a vele tagsági viszonyban nem álló munkavállaló vonatkozásában – szövetkezet, amely megfelel az e törvényben vagy az egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásba vette.

Kölcsönvevő:
Az Mt. 214. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott munkáltató, vagyis az a munkáltató, amelynek irányítása alatt a munkavállaló ideiglenesen munkát végez,

Bérgarancia Biztos: 
a cégbíróság által a kényszertörlési eljárás keretében, a munkavállalói bejelentés miatt, a felszámolói névjegyzékből kijelölt, a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások kiadására és a Bérgarancia Alapból igényelhető támogatással összefüggő feladatok ellátására jogosult személy.

Díj: az iskolaszövetkezetet terhelő azon díj, illetve egyéb bérjellegű juttatás, amely az iskolaszövetkezeti tagot a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyes közreműködésének időtartamára tekintettel megilleti vagy megillette;

Kölcsönzési díj: az az ellenérték, amelynek fejében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre a kölcsönvevőnek ideiglenesen átengedi vagy átengedte;

Szolgáltatási díj: az az ellenérték, amelynek fejében az iskolaszövetkezet a szolgáltatását igénybe vevő részére - a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tag által történő teljesítés útján - szolgáltatást nyújt vagy nyújtott;

Személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag: az iskolaszövetkezetnek a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közreműködő tagja.
   

Vonatkozó jogszabályok

A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. §, 100. §, 109. §-ok, 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés 15. pont, 
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

felszámolási eljárás, bérgarancia támogatás, bértartozás, bérfizetés esedékessége

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858