Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Üzemanyagmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00001

Az ügy rövid leírása

Az üzemanyagmérő hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét a hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja igazolni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (díjrendelet) szerint.
A területileg illetékes mérésügyi szervezet minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal járási (fővárosi XII. kerületi) mérésügyi szervezeti egysége

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az elutasító határozat ellen van.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Budapest Főváros Kormányhivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Területileg illetékes Kormányhivatal járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala
mérésügyi szervezeti egysége

A benyújtási határidő: a határozat közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (egy évig).
2. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Az érvényesség lejárata előtt, ajánlott lehetőleg 30 nappal.
3. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
4. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a hitelesítésben való közreműködéshez együttműködési megállapodással rendelkező szervezethez is fordulhat, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi.
5. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a hitelesítési előírásnak? - Javítást a tulajdonosnak kell elvégeztetnie.. A javítás során az üzemanyagmérőt ± 0,2 %-nál kisebb hibasávba kell szabályozni. Majd egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti az üzemanyagmérőt.
6. Miért kell többször mérni a hitelesítéskor? - Az üzemanyagmérők hitelesítése mindig három különböző térfogatáramú méréssel történik.
7. Mekkora etelon edényt használnak? - A hitelesítéshez használt etalon edény megválasztását a hitelesítési előírás szabályozza a tényleges térfogatáram függvényében.
8. Mivel hitelesítik az LPG kútoszlopot? - Hitelesített tömegárammérő és a hozzátartozó kiértékelő egységgel.
9. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. szerkezeti ellenőrzés, szivárgás mentesség, a kiadott mennyiség és az egységár szorzatának ellenőrzése.

Fontosabb fogalmak

Abszolút hiba: Az abszolút hiba az üzemanyagmérő által mutatott térfogat és az etalonnal mért térfogat különbsége.
E85: A bioetanol olyan üzemanyag amely 85% alkoholt és 15% benzint tartalmaz.
Etalon: Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
Etalonedény: Az etalonedény a térfogatmérőn átfolyt vizsgálófolyadék térfogatának előírt pontosságú meghatározására szolgáló hitelesített térfogatetalon, amely lehet: részbenskálás etalon fémedény, etalon mérőhenger, tölcséresnyakú mintapalack.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Plombaterv Az üzemanyagmérő olyan sematikus ábrája, amely megmutatja, mely helyeken kell lezáróbélyegzést alkalmazni. Ellenőrző hatóság ez alapján vizsgálja a mérőeszköz megfelelőségét.
LPG: Cseppfolyós propán-bután gáz
Megengedett hiba: A hitelesítés során mért hibák elfogadási határértékei. Ezek számértékét a hitelesítési előírások 7 fejezet tartalmazza
Névleges térfogatáram: A kútoszlop adattábláján feltüntetett térfogatáram.
Relatív hiba: A relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Tanúsító jel: A mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica .
Tényleges térfogatáram: A helyszínen adott körülmények között mért valós térfogatáram.
Térfogatáram: A térfogatáram az üzemanyag töltése során beállított áramlási keresztmetszeten időegység alatt átáramlott folyadék térfogata.
Töltőpisztoly: Az üzemanyag adagolására, folyási sebességének szabályozására szolgáló egység.
Üzemanyagmérő: Az üzemanyag kimérésére szolgáló szivattyúból kimérőszerkezetből, számlálószerkezetből, tömlőből és töltő pisztolyból álló rendszer.
V.5.

Vonatkozó jogszabályok

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 10. §,
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. § (3) bekezdés,
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 5. § (2) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 98. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102. § (3) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 99. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 33. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 35. §,
a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. 6. §, 10. §, és 2. sz. melléklet 5. pont,
a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés,
a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés,
a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 9. §, 10. §,
a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet,
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet  1. melléklet,
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés,
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8. § és Melléklete,
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet  9. §.
Hitelesítési előírás, 3/1-2006 Üzemanyagmérők benzin, gázolaj és egyéb kőolaj származékok mérésére
Hitelesítési előírás, 3/2-2006 Üzemanyagmérők cseppfolyós propán-bután (LPG) mérésére
Hitelesítési előírás, 3/3-2000 Üzemanyagmérők sűrített földgáz mérésére V.4.

Kulcsszavak

- benzinkút -plombaterv - hitelesítés (OMH-zás) - jövedéki termék - benzin - gázolaj - E85 - LPG - etalonedény - térfogatáram - befizetés - töltőpisztoly - kimérő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858