Akadálymentes verzió

Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00002

Az ügy rövid leírása

A nem-automatikus működésű mérlegek hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben vagy típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány (első hitelesítés után megfelelőségi tanúsítvány) és/vagy a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

A gyártó vagy belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalombahozó, javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végző, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.
(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (díjrendelet) szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles.
A beépített nyomtatóval rendelkző mérleg nyomtató vizsgálata kötelező és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

A mérőeszköz telepítés helye.
Hordozható mérleg esetén a kérelem beadásának helye.

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító határozat ellen van.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala
a határozat közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nemleges
1. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hologramos tanúsító matricán jelzett időponttól számított második év adott hónapjának végéig, illetve első hitelesítéskor a megfelelőségi tanúsítvány dátumától számított kettő évig, vagy a hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két év).
2. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
3. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a hitelesítő felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
4. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a mérleg esetleges speciális telepítési körülményeire való tekintettel a hitelesítés feltétele az előzetes felkészítés.
5. Mi történik, ha nem felel meg a mérleg a hitelesítési előírásnak? - Javítás, vagy javíttatás után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a mérleget.
6. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
7. Hogy állapítható meg, hogy a mérleg érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? -
a.) Hologramos tanúsító matricán lévő dátum jelölések - hitelesítés évének utolsó két számjegye valamint a hónap lukasztásos jelöléssel - két éven belüliek.
b.) A megfelelőségi tanúsítvány szerint az EK első tanúsítás vagy a kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta két év nem telt el.
8. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles mérlegnél? - A mérleg hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja, hitelesítési bizonyítvány díj ellenében kérhető, azonban 10 tonna feletti mérlegek esetén a hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
9. Hol hitelesíttethetem a mérlegemet? - A felhasználás helyszínén kiszállási díj ellenében, telepített mérlegnél a telepítés helyén illetve előre egyeztetett időpontban a területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságoknál.
10. Minden mérleget hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt mérlegeket igen.

Fontosabb fogalmak

- Etalon súly: Az etalonsúly pontossági osztályba sorolt súly az előírásoknak megfelelő hibahatárral.
- A hitelesítéshez használt súly. Bizonytalansága nem lehet több mint a mérleg hibahatárának egy harmada.
- Etalon: Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
- Hiba: A hiba a mérleg mutatása és az etalon súly névleges tömegének különbsége.
- Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása'- Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb hibák pozitív és negatív irányban.
- Hitelesítési osztásérték: A hitelesítési osztásérték „e” az a tömegérték, amely a mérleg pontossági osztályba sorolás és a hitelesítés alapjául szolgál.
- Kiértékelő egység: Elektronikus mérlegnél a mérlegcella elektromos jelét tömegértékké alakító elektronikus egység.'- Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mérlegcella: Az elektronikus mérleg nyúlásmérő bélyeggel ellátott (erő-villamosjel) átalakító egysége.
- Pontossági osztályok:
• különleges pontosság I
• nagy pontosság II
• közepes pontosság III
• kis pontosság IIII
- Tanúsító jel: A mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica. Első hitelesítéskor a mérleget megfelelőség tanúsító jellel, metrológiai CE M jelzéssel kell ellátni.
- Teherfelvevő szerkezet: A mérendő teherre ható súlyerőt felvevő alkatrészek összessége (itt beleértve az esetleges áttételi szerkezetet és a mérlegcellát is).
„mázsa”: mechanikus, tolósúlyos mérleg'- EK tanúsítás: Brüsszelben bejegyzett testület, az első üzembe helyezéskor elvégzett megfelelőséget igazoló eljárása. Nem hatósági tevékenység. Feljogosított gyártó is elvégezheti
- EK tanúsítás érvényessége: A megfelelőségi tanúsítvány dátumától számított az 1991. évi XLV. Törvény a mérésügyről végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. sz mellékletének megfelelően két év

V.5

Vonatkozó jogszabályok

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény,
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 10. §,
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. § (3) bekezdés,
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 5. § (2) bekezdés;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 33.§. (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 98. § (1) bekezdés ,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102. § (4) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102. § (1) bekezdés,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 99. § (1) bekezdés;
A mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet. 6.§, 10.§., és 2. melléklet 11. pont;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
a nem-automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet;
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§., 9.§ és Melléklete
HE 5-2010 NEM-AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ II, III, IIII PONTOSSÁGI OSZTÁLYÚ MÉRLEGEK
HE 7-1998 NEMAUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ I PONTOSSÁGI OSZTÁLYÚ MÉRLEGEK
V.4.

Kulcsszavak

- mérleg - hitelesítés - csekk - befizetés - nyomtató - etalon súly - automatikus működésű - nem-automatikus működésű - nem hitelesíthető mérleg kalibrálás mázsa (tolósúlyos mérleg) Berkel mérleg ( billanősúlyos mechanikus mérleg)

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858