Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00004

Az ügy rövid leírása

Az automatikus mérlegek hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány vagy megfelelőségi tanúsítvány és/vagy a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalombahozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.
(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hogy állapítható meg, hogy a mérleg érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - Hologramos tanúsító matricán lévő dátum jelölések két éven belüliek. A megfelelőségi tanúsítvány szerint vagy a kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta két év nem telt el.
3. Hol hitelesíttethetem a mérlegemet? - A területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságokkal egyeztetett időpontban jellemzően a telepítés helyszínén.
4. Minden automatiku működésű mérleget hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatosan mérési feladatokra használt mérlegeket igen.
5. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a hitelesítő felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
6. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak hatóságunk végez, azonban a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket a hitelesítésben való közreműködő intézi.
7. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles mérlegnél? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
8. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
9. Mi történik, ha nem felel meg a mérleg a hitelesítési előírásnak? - Javítás után, egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a mérleget.
10. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Az érvényesség lejárata előtt, lehetőleg 30 nappal.

Fontosabb fogalmak

Automatikus működésű mérleg: Automatikus működésű mérleg a tömegmérési műveletet kezelő beavatkozása nélkül hajtja végre, és a berendezésre jellemző automatikus folyamatot végez.
Statikus vizsgálat: a mérendő tömeg mérlegen történő egyensúlyi helyzetének beálltakor történő tömegmeghatározás
Dinamikus vizsgálat: a mérendő tömeg mérlegen való mozgása közben történő tömegmeghatározás
Etalon súly: Az etalonsúly pontossági osztályba sorolt súly az előírásoknak megfelelő hibahatárral.
A hitelesítéshez használt súly. Bizonytalansága nem lehet több mint a mérleg hibahatárának egy harmada.
Etalon: Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
Hibahatár: Statikus üzemmódban a nem-automatikus üzemű mérlegek hibahatáraival egyezik meg.
Automatikus üzemmódban az automatikus mérlegekre vonatkozó hitelesítési előírás szabályozza.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Kiértékelő egység: Elektronikus mérlegnél a mérlegcella elektromos jelét tömegértékké alakító elektronikus egység.
Lezáró jel: : Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mérleg: Olyan mérőeszköz, amely egy test tömegének meghatározására szolgál, az ezen testre ható gravitációs erő felhasználásával.
Mérlegcella: Az elektronikus mérleg nyúlásmérő bélyeggel ellátott (erő-villamosjel) átalakító egysége.
Nem-automatikus működésű mérleg: A nem-automatikus működésű mérleg olyan mérleg, amely a kezelő beavatkozását teszi szükségessé a mérlegelés folyamán.
Osztásérték: A fő-, rész-, kiegészítő összegző, valamint az ellenőrző kijelző és nyomtató készülékek osztásértéke tömegegységben kifejezett két egymást követően kijelzett érték különbsége.
Pontossági osztályok: Az automatikus mérlegek a mérleg gyártója által megadottak alapján sorolhatók pontossági osztályba.
Tanúsító jel: A mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica, vagy a mérőeszköz irányelv által meghatározott metrológiai megfelelőséget tanúsító CE M jelzés
Teherfelvevő szerkezet: A mérendő teherre ható súlyerőt felvevő alkatrészek összessége (itt beleértve az esetleges áttételi szerkezetet és a mérlegcellát is).
V.5

Vonatkozó jogszabályok

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 10. §
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. § (3) bekezdés
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 5. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 33. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 35. §
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 98. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 99. § (1) bekezdés
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvényvégrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. §, 10. §, és 2. melléklet 6. pont
A mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés
A mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet R. 8. §
A mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. melléklet
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006 (II. 27.) GKM rendelet
a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006 (II. 27.) GKM rendelet 21. melléklet
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8. § és Melléklete
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ ÖSSZEGZŐ MÉRLEG HE 80-2004
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ FOLYAMATOSAN ÖSSZEGZŐ MÉRLEGEK MÉRLEG HE 80/2-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ ELLENÖRZŐ ÉS OSZTÁLYOZÓ MÉRLEG HE 81-2004
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JELÖLŐ MÉRLEGEK HE 81/2-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ ADAGOLÓ MÉRLEGEK HE 83-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ VASÚTI MÉRLEGEK HE 84-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ SZAKASZOSAN ÖSSZEGZŐ MÉRLEGEK HE 87-2006’
V.4.

Kulcsszavak

- automatikus mérleg - hitelesítés - mintadarab - etalon súly - ömlesztett áru - csomagolt áru

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858