Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Vízmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00006

Az ügy rövid leírása

A vízmérő hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét a hitelesítési bizonyítvány, vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: BFKH-val kötött együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása díjköteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőség szerint az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
2. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - A vízmérő hitelesítése hitelesítő laboratóriumban történik. Ebben az esetben nem kell kiszállási díjat fizetni.
3. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a hitelesítésben való közreműködéshez együttműködési megállapodással rendelkező szervezethez kell fordulnia, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi.
4. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a hitelesítési előírásnak? - javítás után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttethető a vízmérő.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles vízmérőnél? - A vízmérő hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja, hitelesítési bizonyítvány az eljárás megindításával egyidejűleg díj ellenében kérhető.
6. Minden vízmérőt hitelesíteni kell? - A közegészségüggyel, a környezetvédelemmel, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatokra használt vízmérőket igen.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Hol hitelesíttethetek vízmérőt? - Együtműködési megállapodással rendelkező szervezet hitelesítő laboratóriumán keresztül megrendelve.

Fontosabb fogalmak

A vízmérő abszolút hibája: az etalon berendezés és a vízmérő által mutatott térfogatérték különbsége.
A vízmérő relatív hibája: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Bekötési vízmérő: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő,
Bélyegezhetőség: a felszerelt, üzemszerű helyzetben lévő vízmérő jól látható fő részén (elsősorban a házon) helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.
Beszabályozás: a vízmérő szabályozó alkatrészén végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a teljes mérési tartományban a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
Etalon: olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Használati etalon: mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Hitelesítési hibahatárok: a hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Hitelesítő berendezés: A hitelesítendő vízmérők felfogására, előírt módon történő táplálására, az átáramlott víz mennyiségének adott pontossággal történő meghatározására készített, rendszeresen felülvizsgált használati etalon berendezés.
Költségmegosztó mellékvízmérő : a bekötési vízmérő után beépített, és általa mért vízmennyiségnek a lakóközösség számára történő arányos elosztására szolgáló vízmérő.
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő,
Pontossági osztály: a gyártó által megadott (A,B,C) pontossági osztályba sorolhatók a vízmérők.
Szerkezeti előírások: a szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a vízmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. Részletes leírásukat a hitelesítési előírás 5. fejezet tartalmazza.
Tanúsító jel: a mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica, ólomzár, pákabetétes besütés. (Egyéb jogszabályban meghatározott Európai Uniós tanúsító jelek).
Térfogat etalon: a vízmérőn átáramlott vízmennyiség valódi értékének meghatározására szolgáló nyíltfelszínű tartály (köböző tartály)
Térfogatáram: adott keresztmetszeten időegység alatt átáramlott víz térfogata vízmennyiség.
Tömeg etalon: a vízmérőn átáramlott víztömeg valódi értékének meghatározására szolgáló mérleg
Üzemi hibahatár: a hitelesítési hibahatár kétszerese. A vízmérő ellenőrzésekor ezt a hibahatár értéket nem haladhatja meg a megfelelőnek minősített vízmérő hibája.
Vízmennyiség: a mérőn a leolvasás pillanatáig átáramlott víz térfogata (összegzett érték).
Vízmérő: üzemi körülmények között a vízmérőn átfolyó víz mennyiségének mérésére, a mért érték tárolása és kijelzésére szolgáló mérőezsköz.

V.5

Vonatkozó jogszabályok

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény. 10. §
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. § (3) bekezdés
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 5. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 98. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény102. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 99. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény33.§. (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény35.§.
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet R. 6.§, 10.§., és 2. melléklet 1. pont
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet . 3. melléklet
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet . 6.§ (3) bekezdés
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés
a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006 (II. 27.) GKM rendelet 16. melléklet
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐK HE 6/2-2004
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK KOMBINÁLT VÍZMÉRŐK HE 6/3-2004
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK HE 6/4-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MELEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 79/1-2004
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MELEGVÍZMÉRŐK IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐK HE 79/2-2004
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003
'Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet9. §.
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
V.4.

Kulcsszavak

- vízmérő - vízóra - hitelesítés - térfogatáram - vízszolgáltató, - vízmű - mérőpad

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858