Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Vízmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00006

Az ügy rövid leírása

A vízmérő hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét a hitelesítési bizonyítvány, vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: BFKH-val kötött együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Hitelesítési bizonyítvány kiadása díjköteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőség szerint az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
2. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - A vízmérő hitelesítése hitelesítő laboratóriumban történik. Ebben az esetben nem kell kiszállási díjat fizetni.
3. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a hitelesítésben való közreműködéshez együttműködési megállapodással rendelkező szervezethez kell fordulnia, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi.
4. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a hitelesítési előírásnak? - javítás után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttethető a vízmérő.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles vízmérőnél? - A vízmérő hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja, hitelesítési bizonyítvány az eljárás megindításával egyidejűleg díj ellenében kérhető.
6. Minden vízmérőt hitelesíteni kell? - A közegészségüggyel, a környezetvédelemmel, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatokra használt vízmérőket igen.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Hol hitelesíttethetek vízmérőt? - Együtműködési megállapodással rendelkező szervezet hitelesítő laboratóriumán keresztül megrendelve.

Fontosabb fogalmak

A vízmérő abszolút hibája: az etalon berendezés és a vízmérő által mutatott térfogatérték különbsége.
A vízmérő relatív hibája: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Bekötési vízmérő: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő,
Bélyegezhetőség: a felszerelt, üzemszerű helyzetben lévő vízmérő jól látható fő részén (elsősorban a házon) helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.
Beszabályozás: a vízmérő szabályozó alkatrészén végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a teljes mérési tartományban a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
Etalon: olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Használati etalon: mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Hitelesítési hibahatárok: a hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Hitelesítő berendezés: A hitelesítendő vízmérők felfogására, előírt módon történő táplálására, az átáramlott víz mennyiségének adott pontossággal történő meghatározására készített, rendszeresen felülvizsgált használati etalon berendezés.
Költségmegosztó mellékvízmérő : a bekötési vízmérő után beépített, és általa mért vízmennyiségnek a lakóközösség számára történő arányos elosztására szolgáló vízmérő.
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő,
Pontossági osztály: a gyártó által megadott (A,B,C) pontossági osztályba sorolhatók a vízmérők.
Szerkezeti előírások: a szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a vízmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. Részletes leírásukat a hitelesítési előírás 5. fejezet tartalmazza.
Tanúsító jel: a mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica, ólomzár, pákabetétes besütés. (Egyéb jogszabályban meghatározott Európai Uniós tanúsító jelek).
Térfogat etalon: a vízmérőn átáramlott vízmennyiség valódi értékének meghatározására szolgáló nyíltfelszínű tartály (köböző tartály)
Térfogatáram: adott keresztmetszeten időegység alatt átáramlott víz térfogata vízmennyiség.
Tömeg etalon: a vízmérőn átáramlott víztömeg valódi értékének meghatározására szolgáló mérleg
Üzemi hibahatár: a hitelesítési hibahatár kétszerese. A vízmérő ellenőrzésekor ezt a hibahatár értéket nem haladhatja meg a megfelelőnek minősített vízmérő hibája.
Vízmennyiség: a mérőn a leolvasás pillanatáig átáramlott víz térfogata (összegzett érték).
Vízmérő: üzemi körülmények között a vízmérőn átfolyó víz mennyiségének mérésére, a mért érték tárolása és kijelzésére szolgáló mérőezsköz.

V.5

Vonatkozó jogszabályok

a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény. 10. §
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. § (3) bekezdés
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 5. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 98. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény102. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 99. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény33.§. (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény35.§.
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet R. 6.§, 10.§., és 2. melléklet 1. pont
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet . 3. melléklet
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet . 6.§ (3) bekezdés
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés
a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006 (II. 27.) GKM rendelet 16. melléklet
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐK HE 6/2-2004
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK KOMBINÁLT VÍZMÉRŐK HE 6/3-2004
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK HE 6/4-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MELEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 79/1-2004
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MELEGVÍZMÉRŐK IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐK HE 79/2-2004
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VÍZMÉRŐ HITELESÍTŐ BERENDEZÉS HE 111-2003
'Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet9. §.
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
V.4.

Kulcsszavak

- vízmérő - vízóra - hitelesítés - térfogatáram - vízszolgáltató, - vízmű - mérőpad

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858