Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Hőfogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00009

Az ügy rövid leírása

A hőfogyasztásmérők hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét a hitelesítési bizonyítvány, vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.
A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak hatóságunk végez, azonban a hitelesítéssel kapcsolatos ügyintézést a hitelesítésben való közreműködő hitelesítő laboratórium is intézheti.
3. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - A hitelesítés érvényességének lejárata előtt, lehetőség szerint 30 nappal.
4. Hol hitelesíttethetek hőfogyasztás-mérőt? - Együtműködési megállapodással rendelkező szervezet hitelesítő laboratóriumában.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles hőfogyasztás-mérőnél? - Igen, minden esetben.
6. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig, vagy a megfelelőségi tanúsítvány dátumátől számított 4 évig .
8. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.

Fontosabb fogalmak

Hőfogyasztás-mérők fajtái:
- teljes hőfogyasztás-mérő,(a részegységek nem szétválaszthatók)
- kompakt hőfogyasztás-mérő, (részegységenként vizsgálható, de hitelesítés után összerendelt), - összetett hőfogyasztás-mérő (részegységekből összeállítva, hitelesítés után is cserélhetők a részegységek) (A hitelesítés eltérő módon zajlik.)
Hőmérséklet érzékelő pár: a hőfogyasztásmérő részegysége, amely a hőcserélőkör előremenő és visszatérő vezetékében a hőhordozó folyadék hőmérsékletét méri.
Környezeti osztályba sorolás:
„A” környezeti osztály (háztartási felhasználás, belső téri elhelyezés)
„B” környezeti osztály (háztartási felhasználás, külső téri elhelyezés)
„C” környezeti osztály (ipari felhasználások)
Térfogatáram: adott keresztmetszeten adott idő alatt átáramlott vízmennyiség.
Átfolyás mérő (Vízmérő): üzemi körülmények között a vízmérőn átfolyó víz mennyiségének mérésére, a mért érték tárolása és kijelzésére szolgáló műszer.
Bélyegezhetőség: a hőfogyasztás-mérő (részegységeit akár külön is) a hitelesítési engedély, a típusjóváhagyási engedély, az Ek típusvizsgálati tanúsítvány szerinti lezárási helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.
Beszabályozás: a hőfogyasztás-mérő vízmérőjének szabályozó alkatrészén végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a teljes mérési tartományban a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
Etalon: olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Hiba: a hiba a hőfogyasztás-mérő részegysége és az etalon által mutatott helyes érték különbsége részegységenként.A megengedett hiba a három részegységre külön-külön szabályozott és a hitelesítési előírás tartalmazza
Hibahatár: pontossági osztályától függő és hitelesítési előírásban szabályozott százalékos érték.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Hitelesítési hibahatárok: a hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Hitelesítő berendezés: A hőfogyasztás-mérő részegységeinek hitelesítésére szolgáló, a mérésügyi hatóság által használati etalonná nyilvánított berendezés.
Hőfogyasztás-mérő: a hőfogyasztásmérők a hőcserélő körben a hőhordozó folyadék által felvett vagy leadott hőfogyasztását mérik. A hőfogyasztásmérők a mért hőenergiát törvényes mértékegységben jelzik ki.
Lezáró jel: az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Pontossági osztály: a hőfogyasztás-mérő adattábláján feltüntetve. (I, II, III, po.)
Relatív hiba: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Számító egység (adatfeldolgozó egység): a hőfogyasztás-mérő részegysége, amely a hőcserélő rendszerben az előremenő és visszatérő hőhordozó folyadék hőmérsékleteinek különbségéből (ΔT), az átáramlott hőhordozó folyadék térfogatával vagy térfogatáramával arányos jelekből a hőenergiát kiszámítja, időben összegzi és kijelzi.
Tanúsító jel: a mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica, ólomzár, pákabetétes besütés. (Egyéb jogszabályban meghatározott Európai Uniós tanúsító jelek).
Térfogat etalon: a vízmérőn átáramlott vízmennyiség valódi értékének meghatározására szolgáló nyíltfelszínű tartály
Tömeg etalon: a vízmérőn átáramlott víztömeg valódi értékének meghatározására szolgáló mérleg
Vízmennyiség: a mérőn a leolvasás pillanatáig átáramlott víz térfogata (összegzett érték).

V.5

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 7. § (3) bekezdés
5. § (2) bekezdés
10.§.
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33.§. (1) bekezdés
35.§.
98. § (1) bekezdés
102. § (1) bekezdés
99. § (1) bekezdés
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet . 6.§, 10.§., és 2. melléklet 4. pont
3. melléklet
9.§ (1) bekezdés
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról , különösen annak 19. melléklete
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról 8.§. és Melléklete
9. §.
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HŐFOGYASZTÁSMÉRŐK HE 51-2006
V.4.

Kulcsszavak

- vízmérő - számítómű - hőmérséklet érzékelő pár - átfolyásmérő - kompakt hőfogyasztásmérő - hőmennyiség - hitelesítés - hitelesítő laboratórium - hőfogyasztás-mérő - mérőpad - térfogatáram

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858