Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00023

Az ügy rövid leírása

A vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése (rendkívüli hitelesítés) célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. Az ellenőrzés a hitelesítési előírásban meghatározott mérésügyi vizsgálatból áll. Az eljárás végén a hatósági bizonyítvány kerül kiadásra.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A mérőeszköz tulajdonosa csak együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratóriumban kezdeményezheti az eljárást.

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő (vizsgálandó) mérőeszköz megnevezését, típusjelét, mérési tartományát

Milyen iratok szükségesek?

A vízmérő a beépítés helyszínén kiállított kiszerelési jegyzőkönyvének egy példánya.
A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok érvényes hitelesítési bizonyítványai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az elutasító határozat ellen van.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatala

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a határozat közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mikor fordulhatok reklamációval a mérésügyi hatósághoz? - A szolgáltató tulajdonában levő közüzemi fogyasztásmérőkről jogszabályi kötelezettség miatt vezetett nyilvántartás alapján az időszakos hitelesítéseket a szolgáltatók végeztetik el. A reklamációs vizsgálat rendkívüli hitelesítésnek minősül. Szolgáltatóval történt jogvita esetén - a szolgáltatón keresztül - a területileg illetékes hatósághoz kell fordulni.
2. Csak a hatóság foglalkozik rendkívüli hitelesítéssel? - Igen, ilyen vizsgálatot csak Hatóságunk végez. A szolgáltató kezdeményezésére és kérelmére az együttműködési megállapodással rendelkező szervezet telephelyén, laboratóriumában végzi a hatóság a vizsgálatot.
3. Mi történik, ha nem felel meg a mérő a pontossági ellenőrzésen? - Hatósági bizonyítvány kerül kiadásra, mely alapján a szolgáltató és a fogyasztó a jogszabálynak és a szolgáltatói szerződésnek megfelelően rendezheti a vitát.
4. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem a vízmérőnél? - A vízmérő hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja.
5. Minden vízmérőt hitelesíteni kell? - A típusvizsgált, a közegészségüggyel, a környezetvédelemmel, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatokra használt vízmérőket igen.
6. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.

Fontosabb fogalmak

A vízmérő abszolút hibája: az etalon berendezés és a vízmérő által mutatott érték különbsége.
A vízmérő relatív hibája: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Bekötési vízmérő: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő,
Bélyegezhetőség: a felszerelt, üzemszerű helyzetben lévő vízmérő jól látható fő részén (elsősorban a házon) helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.
Etalon olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Hitelesítési hibahatárok: a hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Üzemi hibahatár: már hitelesített mérőeszköz ellenőrzésekor a vízmérő hibái nem haladhatják meg az üzemi hibahatárt, ami a hitelesítési hibahatárok kétszerese.
Hitelesítő berendezés: a hitelesítendő (vizsgálandó) vízmérők felfogására, előírt módon történő táplálására, az átáramlott víz mennyiségének adott pontossággal történő meghatározására készített, rendszeresen felülvizsgált használati etalon berendezés.
Költségmegosztó mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, és általa mért vízmennyiségnek a lakóközösség számára történő arányos elosztására szolgáló vízmérő.
Legnagyobb megengedett hiba: a mind a hitelesítéskori mind az ellenőrzés során megengedett legnagyobb hibák értékét a hitelesítési előírás 7. fejezete részletesen szabályozza.
Lezáró jel: az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár vagy egyéb bélyegzés) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő,
Metrológiai pontossági ellenőrző vizsgálat: a pontossági ellenőrzés laboratóriumi körülmények között elvégzett vizsgálat, amely szemrevételezésből, méréstechnikai vizsgálatból és adatrögzítésből áll.
Metrológiai szerkezeti vizsgálat: a szerkezeti vizsgálat laboratóriumi körülmények között elvégzett vizsgálat, amely a mérőeszköz elemeinek állapotára, helyzetére, kapcsolatára és működésére irányul, valamint a megállapítások jegyzőkönyvi rögzítésből áll.
Pontossági osztály: a gyártó által megadott (A,B,C) pontossági osztályba sorolhatók a vízmérők.
Szerkezeti előírások: a szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a vízmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. Részletes leírásukat a hitelesítési előírás %. fejezete tartalmazza.
Tanúsító jel: a mérőeszköz hitelességét igazoló hologramos matrica vagy, ólomzár vagy, pákabetétes besütés. (Egyéb, jogszabályban meghatározott Európai Uniós tanúsító jelek pl. CE M metrológiai jelölés).
Térfogat etalon a vízmérőn átáramlott vízmennyiség valódi értékének meghatározására szolgáló nyíltfelszínű tartály
Térfogatáram: a mérőn időegység alatt átáramlott víz térfogata.
Tömeg etalon: a vízmérőn átáramlott víztömeg valódi értékének meghatározására szolgáló mérleg
Vízmennyiség: a mérőn a leolvasás pillanatáig átáramlott víz térfogata (összegzett érték).
Vízmérő: üzemi körülmények között a vízmérőn átfolyó víz mennyiségének mérésére, a mért érték tárolása és kijelzésére szolgáló műszer.

V.5

Vonatkozó jogszabályok

127/1991 Kormány rendelet 12. §. (3) bekezdés c pont..
127/1991 Kormány rendelet 12. §. 13.§., és 2. melléklet 1. pont
127/1991 Kormány rendelet 9.§
2004. évi CXL. törvény 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 35.§.
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 13.§.
A viziközmű szolgáltatásról szóló 58/2013. (II. 27.) Kormány rendelet 64. §. (9)

Kulcsszavak

- vízmérő - vízóra - pontossági ellenőrzés vízszolgáltató - reklamáció - hitelesítés - mérőpad - befizetés - etalon - ellenőrző vizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858