Akadálymentes verzió

Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00025

Az ügy rövid leírása

A szerencsejáték céljára szolgáló eszközök hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a szerencsejáték céljára szolgáló eszközön elhelyezett törvényes tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Ki jogosult az eljárásra?

Együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium
Csak együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium nyújthat be ilyen kérelmet.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

A Hitelesítő Laboratórium telephelye.
A játékautomata telepítési helye.

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító határozat ellen van.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala
a határozat közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1. Hogy állapítható meg, hogy a szerencsejáték céljára szolgáló eszközön érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A kiadott hitelesítési bizonyítvány kiállítása óta két év nem telt el. Típusvizsgálati engedélyben meghatározott, helyeken elhelyezett mérésügyi lezárások sértetlenek.
2. Mit jelent a játékautomata hitelesítés? - A hitelesítés az a hatósági tevékenység, amelynek során a mértékhitelesítő a hitelesítési engedélyben, valamint a hitelesítési előírásban előírt műszaki, technikai követelmények figyelembevételével a játékautomata megfelelőségét megállapítja, a játékautomatát tanúsító jelekkel látja el és hitelesítési bizonyítványt ad ki.
3. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két évig).
4. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Amennyiben a kérelmező a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
5. Hol hitelesíttethetek szerencsejáték céljára szolgáló eszközt? - Együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratóriumban, vagy kaszinóban. Amennyiben az eszköz típusengedélye tartalmazza a játékautomata helyszínen is hitelesíthető.
6. Mi történik, ha nem felel meg a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz a hitelesítési előírásnak? - Együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium a helyszínen a javításról gondoskodik. Amennyiben ez nem lehetséges egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti az eszközt.
7. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, azonban a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket együttműködési megállapodással rendelkező hitelesítő laboratórium keresztül lehet megrendelni.
8. Minden szerencsejáték céljára szolgáló eszközt hitelesíteni kell? - Igen.
9. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles szerencsejáték céljára szolgáló eszköznél? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
10. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőség szerint az érvényesség lejárata előtt legalább 30 nappal.

Fontosabb fogalmak

A hitelesítés helyszíne
Játékautomaták hitelesítését együttműködési megállapodással rendelkező hitelesítő laboratóriumban kell végezni. A befoglaló méretük miatt nehezen mozgatható játék automaták esetében a hitelesítés a helyszínen is elvégezhető, de ekkor a hitelesítő laboratóriumnak a helyszínen kell biztosítani a hitelesítési előírás feltételeit.
Bélyegezhetőség A szerencsejáték céljára szolgáló eszközön a hitelesítési előírásnak megfelelő helyeket kell biztosítani a hitelesítési és lezárási bélyegzéseknek.
etalon A JA típusvizsgálata során bevizsgált, az eszköz és a beépített játék működését, a játék lefolyását, a nyerési szabályokat és a szükséges belső könyveléseket leíró programot tartalmazó tároló (EPROM, CD, HD, DVD, floppy stb.), melynek tartalma a típusvizsgálat végeztével lementésre kerül.
flipper A flipper olyan játékautomata, amelyben a játékos által indított, ferde síkú, akadályokkal tűzdelt pályán mechanikus eszközökkel befolyásolható módon gördülő golyó bizonyos akadályoknak ütközve a pontokban kifejezett eredményt növeli.
Gyártói eredetiség igazolás
A gyártói eredetiség igazolás (korábban: gyártói nyilatkozat) a gyártó mérésügyi hatóság által hitelesített igazolása arról, hogy a hitelesítésre bemutatott szerencsejáték eszköz típusa megfelel a korábban a gyártó által típusvizsgálatra bemutatott és engedélyezett készüléktípusnak, másrészt, hogy a bemutatott eszköz valóban a nyilatkozattevő gyártmánya, és nem hamisítvány.
Gyermekjáték
A gyermekjáték olyan méreténél és színvonalánál fogva általában gyerekek által játszható játék, amelyet az állami adóhatóság játékautomatának minősít.
játékautomata típusok Flipper, szimulátor, videobox, gyermekjáték
Lezáró, tanúsító jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz hitelességének egyik feltétele.
Metrológiai követelmények
- legyen üzemképes,
- legyen megfelelően azonosítható,
- típusa egyezzen meg valamely engedélyezett típussal,
- működtető programja egyezzen meg a JA hitelesítési engedélyében szereplő valamely programmal,
- biztonságtechnikai szempontból működjön megfelelően,
- legyen alkalmas a befizetett összeg rögzítésére,
- biztosítsa a játékjog szerzés lehetőségét,
- rendelkezzen az előírt feliratokkal,
- a hitelesítési engedélyben foglalt bélyegzési és egyéb specifikus követelményeket elégítse ki.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a szerencsejáték céljára szolgáló eszköz hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó követelményeket teljesítsék A konkrét előírásokat a hitelesítési előírások tartalmazzák.
szimulátor A szimulátor eseményt és/vagy cselekményt megjelenítő játékautomata, amelynél az esemény és/vagy cselekmény képi megjelenítése általában televíziós képernyővel valósul meg, a játékos a cselekmény és/vagy esemény aktív részese, a beavatkozása valósághű, vagy a valóságot imitáló szabályozószervekkel történhet.
Videobox
A videobox több programmal működtethető, az eseményt és/vagy cselekményt stilizáltan, animációs eszközökkel jeleníti meg és a játékos annak lefolyását megfelelő kezelőszervekkel befolyásolhatja.

Vonatkozó jogszabályok

127/1991 Kormány rendelet 10.§ (4) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 6.§., 10§., és 2. sz. melléklet 19. pont
2004. évi CXL. törvény 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 35.§.
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 10. §
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 7. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

- szerencsejáték - játékautomata, - rulettkerék - bizonyítvány - befizetés - csekk - hitelesítés - hitelesítő laboratórium - IEK (integrált ellenőrző készülék) - szerencsejáték céljára szolgáló eszköz

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858