Akadálymentes verzió

Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00034

Az ügy rövid leírása

A veszélyes folyadékot, azaz az éghető, gyújtó hatású, maró és mérgező anyagot tároló tartályokra, azok működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezésekre, csővezetékekre, szerelvényekre, tartozékokra, együttesen a tároló létesítményekre üzembe helyezési engedélyt kell kérni. Üzembe helyezési engedély azokra a tartályokra, adható, amelyek alkalmasak a veszélyes folyadékok, olvadékok tárolására. Az üzembe helyezési engedélyezés során a hatóság a szakhatóságok állásfoglalásai, a helyszíni szemlén tapasztaltak, és a benyújtott iratok alapján azt vizsgálja, hogy a telepítés során a tároló létesítményt a létesítési engedélyben foglaltaknak megfelelően építették-e meg, a létesítmény a létesítési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkamas állapotban van-e.

Ki jogosult az eljárásra?

a létesítési engedély engedélyese, a tulajdonos

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00034 szerinti adatok
Kérelmező (engedélyes) adatai:
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
A kérelem tárgya:
a létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.)
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek (főként a létesítési engedély) megnevezése, száma, kelte
Az üzemeltető megnevezése, címe
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai,
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
- neve:
- székhelye:
- adószáma:
- fizetési számla száma:
javaslat a helyszíni szemle időpontjára

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem_MMBHA00034 szerinti dokumentáció az ott meghatározott példányszámban, valamint szükség esetén a szakhatóságok számára az általuk előírt iratok,
a kivitelező vagy kivitelezők felelős nyilatkozatát arról, hogy a munkát a hatósági engedélyben, illetve az átalakítási dokumentációban foglaltaknak megfelelően végezték el,
a záradékolt tervdokumentációban meghatározott, valamint a létesítési engedélyben előírt vizsgálatok, valamint átalakítás esetén a tervező által előírt vizsgálatok bizonylatait és a határozatban előírt külön feltételek teljesítésének igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a tartály(ok) térfogatától, darabszámától függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalásal, vagy postai úton kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

az ügy tárgyát képező, azaz a létesítmény elhelyezésére szolgáló ingatlan szerint

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Igen
fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)
területileg illetékes Kormányhivatal
kézhezvételtől számított 15 napon belül
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ki jogosult a tartályvizsgálatot végezni, hol vannak nyilvántartva azok a szervezetek, amelyek a tartályokon időszakos vizsgálatot végezhetnek? A tárolótartályoknál, tároló-létesítményeknél időszakos ellenőrző vizsgálatot kell tartani, amely ciklusonként elvégzett belső tisztításból, szerkezeti vizsgálatból, valamint tömörségi próbából áll. Az időszakos ellenőrző vizsgálatok ciklusideje – a (2) és a (3) bekezdésben, valamint a 14. §-ban meghatározott eltérésekkel – belső tisztítás, szerkezeti vizsgálat esetében tíz év, tömörségi próba esetében öt év. Az ellenőrző tér ellenőrzése szivárgásvizsgálattal történik. A hűtéssel cseppfolyósított gázok tároló-létesítményei esetében, a ciklusidő lejárata előtt legalább 60 nappal az üzemeltető által benyújtott kérelemre a következő ciklusidő hosszát, a szerkezetvizsgálat módját, a köztes ellenőrzéseket a Hatóság hagyja jóvá, az adott létesítmény egyedi sajátosságainak és az üzemeltető által készített állapot ellenőrzési dokumentáció figyelembevételével. Időszakos ellenőrző vizsgálatot a 15. § szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet végezhet. A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek jegyzéke megtalálható az Budapest Főváros Kormányhivatala szakmai honlapján. www.mkeh.hu
Hogyan lehet a gyártási dokumentációval nem rendelkező tartályokat veszélyes folyadék tároló tartályként használatba venni? - Üzembe helyezési engedély kérelmet és a tároló tartály adott felhasználási célra való alkalmasságának megállapítására vonatkozó kérelmet kell benyújtani a hatósághoz.
A kivitelező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell a tartály tulajdonosának, azaz az engedélyesnek a meghatalmazását.
Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.

Fontosabb fogalmak

Az üzembe helyezési engedély hatályossága: Az üzembe helyezési engedély a jogerőre emelkedésének napjától számítva a tárolótartály, tároló létesítmény fennállásáig hatályos. A tárolótartályt, tároló létesítményt üzemeltetni az időszakos ellenőrző vizsgálatok megtartásával szabad. Amennyiben az üzemeltető nem küldi be a 13. § (7) bekezdésében foglalt határidőn belül az időszakos ellenőrző vizsgálatról készült jegyzőkönyvet, a Hatóság kötelezi az üzemeltetőt a jegyzőkönyv csatolására. Amennyiben az üzemeltető nem tesz eleget a Hatóság felhívásában meghatározott határidőn belül a fenti kötelezettségének, akkor a Hatóság elrendeli a tárolótartály leürítését és az üzembe helyezési engedély visszavonásával egyidejűleg megtiltja a tárolótartály vagy tároló-létesítmény üzemeltetését.

Vonatkozó jogszabályok

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 7. §, 3. melléklet,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1), (2) bekezdés, 14. § (1) bekezdés b) pont, (2) bekezdés h) pont, (3) bekezdés, 1., 5., 7. melléklet,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, melléklet 4.B) 3.,8.,

Kulcsszavak

tartály, üzemanyag kút, tárolás, veszélyes anyag,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858