Akadálymentes verzió

Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének kivitelezésére alkalmatlannak minősített kiviteli terv alkalmasságának megállapítására irányuló kérelem

Kódszám

MMBHA00043

Az ügy rövid leírása

Ha a földgázelosztó a nyilatkozatával a tervet kivitelezésre alkalmatlannak minősítette, az ingatlan tulajdonosa a műszaki-biztonsági hatóságtól kérheti az alkalmassági nyilatkozat kiadását.
A csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezés kiviteli tervét a kivitelezés megkezdése előtt a földgázelosztó, műszaki-biztonsági szempontok szerinti felülvizsgálja. A földgázelosztó írásos nyilatkozat alapján kivitelezésre alkalmatlannak minősített kiviteli tervet a hatóság - az ingatlan tulajdonosának kérelemre indult eljárásban - kivitelezésre alkalmasnak, vagy továbbra is kivitelezésre alkalmatlannak nyilváníthatja.

Ki jogosult az eljárásra?

ingatlan tulajdonosa
nincs

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00043 szerinti adatok:
Kérelmező adatai: (neve; székhelye; adószáma; fizetési számla száma; kapcsolattartó neve, elérhetősége)
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai;
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
(neve, székhelye, adószáma, fizetési számla száma)
A kiviteli terv megnevezése, azonosítója
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.)
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma.

Milyen iratok szükségesek?

A kivitelezési terv kivitelezésre való alkalmasságának megítélésére indított eljárás során a Hatóság részére benyújtott kérelemhez mellékelni kell a kiviteli tervet és a földgázelosztó elutasító nyilatkozatát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a csatlakozó vezeték és gázfogyasztó készülék teljesítményétől függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton lehet kiegyenlíteni.

Hol intézhetem el?

A gáz csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének helye

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Igen
fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)
területileg illetékes Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatalához

Döntés kézhezvételétől számított 15 nap
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Van-e lehetőség gyorsított eljárásra? - Igen, a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség.

Milyen nyomtatványok kitöltése szükséges a kérelem benyújtásához? - Rendszeresített nyomtatvány nincs, a kérelmen az ingatlan tulajdonosának nevét, címét kell feltüntetni, valamint a kérelemhez csatolni kell a kiviteli tervet és a földgázelosztó írásos nyilatkozatát.

Hova kell benyújtani a kérelmet? - A kérelmet a területileg illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Hány nap alatt bírálja el a hatóság a kérelmet? - Jogszabály szerint 30 nap az ügyintézési dő, de átlagosan 15 napon belül meghozza döntését a hatóság.

Mennyi az eljárás díja? - Az eljárási díjat jogszabály határozza meg. Mértéke a csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés teljesítményétől függ.
50 m3/ó teljesítmény alatt 40 000 Ft
50 m3/ó teljesítménytől 200 m3/ó teljesítményig 63 000 Ft
201 m3/ó teljesítménytől 1000 m3/ó teljesítményig 113 500 Ft
1001 m3/ó teljesítménytől 3000 m3/ó teljesítményig 192 500 Ft
3001 m3/ó teljesítménytől 241 000 Ft.

Fontosabb fogalmak

Csatlakozóvezeték: a felhasználási hely telekhatárától a fogyasztói főcsapig terjedő vezeték.
Egyetemes szolgáltatás: a jogosult felhasználók földgázellátására vonatkozó, e törvényben és külön jogszabályban meghatározott szolgáltatások értékesítése.
Felhasználási hely: az az ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely, vagy a fogyasztói főcsap van.
Felhasználó: aki földgázt vagy vezetéken keresztül PB-gázt saját felhasználás céljára vásárol.
Felhasználói berendezés: a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége.
Fogyasztói vezeték: az a vezetékszakasz tartozékaival együtt, amely a gázmérőtől – ennek hiányában a fogyasztói főcsaptól – a gázfogyasztó készülékig terjed.
Földgáz: olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, az e törvény szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható, ideértve a földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázfajtákat is.
Földgázelosztás: a földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz.
Gázfogyasztó készülék: földgázzal, valamint propán- vagy butángázzal és ezek elegyeivel üzemeltetett készülék.
Teljesítmény: a felhasználók időegységre eső gázfogyasztása, gázfelhasználása.
Üzemeltető: bármely magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, aki illetve amely gázkészüléket üzemeltet, vagy annak tuladonosa, használója.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés b) pont , 33. § (1), (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés, 13. § (1), (2) bekezdés és 1. melléklet;14. § (1) bekezdés h) pont, (2) bekezdés a) pont;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1), (3) bekezdés, 2. § (1), (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, Melléklet 3.4. ;
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. §, 89. § (2) bekezdés,
A gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 5. § (1), (2) bekezdés;
A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések Műszaki Biztonsági Szabályzat;
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

földgázelosztó; alkalmassági nyilatkozat; kiviteli terv; gáz csatlakozóvezeték; felhasználói berendezés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858