Akadálymentes verzió

Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építéséhez használati jog alapítása iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00075

Az ügy rövid leírása

A hálózati engedélyes idegen ingatlanon közcélú hálózathoz tartozó, átalakító- és kapcsoló berendezésre építési engedélyt használati jog birtokában kérhet. A használati jog az idegen ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás alapján keletkezik. Megállapodás hiányában használati jogot alapítani nem lehet, a hálózati engedélyes az ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítását a Hatóságtól kérheti, ha az a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt, és az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza. Közterületen elhelyezett, átalakító- és kapcsoló berendezésre használati jogot nem kell alapítani. Az ilyen terület igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni. Használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a megállapodás alapján a hálózati engedélyes köteles kérni.

Ki jogosult az eljárásra?

A hálózati engedélyes (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott).
NEM

Milyen adatokat kell megadni?

formanyomtatvany_MMBHA00075.docx szerint

Milyen iratok szükségesek?

Építési engedély kérelemhez csatolt dokumentáció (megállapodáson alapuló használati jog esetén).
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 7. pontja szerinti adattartalommal
7.1. Az engedélyes (vagy az építtető) megnevezése (neve), székhelye (címe), telefonszáma, aláírása.
7.2. Az építmény – szakáganként szaktervezők által készített, az ágazati jogszabályokban meghatározott tartalmú – műszaki tervdokumentációja. (2 példányban, valamint az ügyben érintett szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban)
7.3. A megközelítés, a közlekedés, a közművek, valamint ezek kapcsolatainak ismertetése (tervei), a terület-előkészítési munkák műszaki tervei (tereprendezési, bontási és földmunkák). (2 példányban, valamint az ügyben érintett szakhatóságok számától függően további 1-1 példányban)
7.4. Az érintett közművek, kezelők, üzemeltetők és egyéb érdekeltek nyilatkozatai (MMBH 36 Közművek).
7.5. A tervező nyilatkozata arról, hogy
a) a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak,
b) biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét,
c) a tervezés során milyen szabványokat, műszaki irányelveket alkalmazott, ennek hiányában annak bizonyítását, hogy az alkalmazott megoldás legalább azonos biztonságú, mint a honosított, harmonizált szabvány szerinti biztonsági szint,
d) a tervezésre jogosultsággal rendelkezik [névjegyzéki (nyilvántartási) számának feltüntetése].
7.6. A Khvr. 1. vagy 3. számú mellékletében meghatározott tevékenység vagy építmény esetében a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ab) vagy ac) alpontja vagy 10. § (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti döntés, a Khvr. 24. §-a alapján lefolytatott összevont eljárás esetében az egységes környezethasználati engedély, valamint a külön jogszabályban esetlegesen előírt egyéb hatósági engedélyek.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj. Mértékét jogszabály határozza meg. A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

Közcélú villamos átalakító- és kapcsolóberendezés elhelyezésére szolgáló ingatlan címe (hsz.) szerint.

Ügyintézés határideje

2 hónap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)
a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
kézhezvételtől számított 15 napon belül
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs
Ki kérheti a közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építési engedélyezését? A közcélú hálózatok engedélyesei a villamos energia szolgáltatók. Meddig érvényes az építési engedély? Két évig, de kétszer két-két évre meghosszabbítható. A tervező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell a villamos energia szolgáltató meghatalmazását. Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség. Mi történik, ha kárt okoznak az ingatlanon? Kártérítést köteles fizetni az ingatlan tulajdonosának az engedélyes.

Fontosabb fogalmak

Közcélú hálózat: olyan átviteli vagy elosztó hálózat, amely szükséges a villamosenergia-rendszer biztonságos és hatékony működéséhez. Használati jog- Ptk. szerinti megállapodás.

Vonatkozó jogszabályok

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 127. § (1), (2) bekezdés, 128. §, 129. §;
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. § - 22. §;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés l) pont;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdés, melléklet 7.C) pont;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

használati jog, közcélú hálózat, hálózati engedélyes, belső kezelőterü átalakító vagy kapcsoló berendezés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858