Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Közcélú villamos hálózat építésére irányuló vezetékjog engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00076

Az ügy rövid leírása

A közcélú hálózat idegen ingatlanon történő elhelyezésére a hálózati engedélyes javára a Hatóság hálózat építését engedélyező vezetékjogi engedélyt engedélyezhet, ha az a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt, és az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza. A nyomvonalát úgy kell kijelölni, hogy az lehetőleg közterületen haladjon és lehető legkisebb mértékben érintsen termőföldet vagy egyéb nem köztulajdonban lévő ingatlant. Közterületen elhelyezett közcélú hálózatra és ennek közterületet érintő biztonsági övezetére nem kell vezetékjogot alapítani. A közcélú hálózat közterületen történő elhelyezését a közterület tulajdonosa tűrni köteles. A közterület igénybevételével – beleértve a közterület használati korlátázását is – okozott károkért a hálózati eszköz beruházója köteles kártalanítást fizetni. A közcélú hálózat nem közterületre kiterjedő biztonsági övezete tekintetében a Hatóság vezetékjogot alapít és a jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. A vezetékjog a jogerős határozat alapján a bejegyzés előtt is gyakorolható.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A hálózati engedélyes (ill. képviseletére jogosult, vagy meghatalmazott).

Kizáró okok: NEM

Milyen adatokat kell megadni?

formanyomtatvany_MMBHA00076.doc szerint

Milyen iratok szükségesek?

Vezetékjogi engedély kérelemhez csatolt dokumentáció:
A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 4. pontja szerinti adattartalommal
1. Nyomvonal-kijelölési dokumentáció a helyszíni szemlére (a meghívandók számának megfelelő példányban)
1.1. A létesítendő hálózat (vezeték) megnevezése.
1.2. Az engedélyes neve, címe, a tervező neve, címe és a tervezési jogosultságának megjelölése.
1.3. A beruházás rendeltetése és költség-előirányzata.
1.4. A hálózat (vezeték) műszaki leírása.
1.4.1. A hálózat (vezeték) adatai: üzemi feszültség, nyomvonalhossz, vezetők száma, keresztmetszete, anyaga, elrendezése, egyéb lényeges műszaki jellemzők, föld feletti vezetéknél a szigetelőkre, a tartószerkezet anyagára, földelésére és a berendezés túlfeszültség elleni védelmére vonatkozó adatok.
1.4.2. A nyomvonal leírása az érintett közigazgatási területek és helyrajzi számok megjelölésével.
1.5. Átnézeti helyszínrajz (térkép) a tervezési terület megjelölésével 5 példányban.
1.6. Föld feletti vezetéknél 1:50 000 vagy ennél részletesebb térkép a nyomvonal feltüntetésével 5 példányban.
1.7. Föld alatti vezetéknél az ingatlan-nyilvántartási térkép szerinti méretarányú vagy ettől eltérő, a szükségesnek megfelelő kisebb méretarányú térképet a javasolt nyomvonal feltüntetésével 5 példányban.
4.2. Helyszíni szemle lefolytatása esetén az arról felvett hitelesített jegyzőkönyv a jelenléti ívvel és annak mellékletei.
4.3. Az érintett közművek, kezelők, üzemeltetők és egyéb érdekeltek nyilatkozatai, helyszíni szemle lefolytatása esetén a megjelent szakhatóságok nyilatkozatai is (MMBH 37 Közművek).
4.4. Az ügyfelek nyilatkozatai, annak hiányában a megkeresésüket hitelt érdemlően igazoló bizonylat (például tértivevény).
4.5. Előzetes vizsgálatot követően nem jelentős környezeti hatás feltételezése esetén a megállapító határozat, környezeti hatásvizsgálat köteles építmény esetében a jogerős környezetvédelmi engedély hiteles másolata.
4.6. A tervező nyilatkozata arról, hogy
a) a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági előírásoknak,
b) biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét,
c) a tervezés során milyen szabványokat, műszaki irányelveket alkalmazott, ennek hiányában annak bizonyítását, hogy az alkalmazott megoldás legalább azonos biztonságú, mint a honosított, harmonizált szabvány szerinti biztonsági szint,
d) a tervezésre jogosultsággal rendelkezik [névjegyzéki (nyilvántartási) számának feltüntetése].
Földhivatali bejegyzési dokumentáció, amely tartalmazza a hálózat (vezeték) nyomvonala és biztonsági övezete által érintett ingatlanokról a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező földmérő által készített vagy tanúsított, az ingatlanügyi hatóság által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot, valamint területkimutatást településenként 5-5 példányban. A területkimutatás helyrajzi számok szerinti bontásban külön tartalmazza a tartószerkezetek által elfoglalt terület nagyságát, és külön a biztonsági övezet által elfoglalt terület mértékét.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj. Mértékét jogszabály határozza meg, mértéke a vezeték hosszától függ. A díjat kiállított számla ellenében átutalással, vagy postai úton kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóságok és illetékességi területeik:
(A fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok illetékességi területei)
________________________________________
Budapest Főváros Kormányhivatala
XII. Kerületi Hivatala: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe
________________________________________
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe
________________________________________
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnoki Járási Hivatala: Jász-Nagykun-Szolnok megye területe
________________________________________
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal: Győr-Moson-Sopron megye területe
________________________________________
Vas Megyei Kormányhivatal
Szombathelyi Járási Hivatal: Vas megye területe
________________________________________
Zala Megyei Kormányhivatal
Nagykanizsai Járási Hivatal: Zala megye területe
________________________________________
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye területe
________________________________________
Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal: Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye területe
________________________________________
Somogy Megyei Kormányhivatal
Kaposvári Járási Hivatal: Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye területe
________________________________________
Fejér Megyei Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatala: Fejér megye - kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe -, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye területe

Ügyintézés határideje

2 hónap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Budapest Főváros Kormányhivatal Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály (BFKH-MMFF-MFO)

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): kézhezvételtől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki kérheti a közcélú villamos hálózat vezetékjog engedélyezését? A közcélú hálózatok engedélyesei a villamos energia szolgáltatók. Meddig érvényes a vezetékjogi engedély? Két évig, de kétszer két-két évre meghosszabbítható. A tervező is benyújthatja a kérelmet? Igen, de csatolni kell a villamos energia szolgáltató meghatalmazását. Van-e lehetőség az eljárás meggyorsítására? Igen a díjrendelet értelmében soron kívül 50 %-os felár ellenében 15 napon belüli ügyintézésre van lehetőség. Mi történik, ha kárt okoznak az ingatlanon a mérésekkel? Kártérítést köteles fizetni az ingatlan tulajdonosának az engedélyes.

Fontosabb fogalmak

Közcélú hálózat: olyan átviteli vagy elosztó hálózat, amely szükséges a villamosenergia-rendszer biztonságos és hatékony működéséhez.
Előkészítő eljárás - vezetékjogi engedélyezési eljárást megelőző eljárás.
Vezetékjogi engedély - közcélú hálózat építési engedélye.

Vonatkozó jogszabályok

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 116. § (1) bekezdés, 123.-126. § ;
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.-18. § ;
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés l) pont;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2. § (1 ) bekezdés, melléklet 7.B) pont;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény;

Kulcsszavak

vezetékjog, közcélú hálózat, hálózati engedélyes, előmunkálati jog,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858