Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00002

Az ügy rövid leírása

A gyermekvédelmi szakellátás keretében gyermekotthont fenntartó személy/szervezet képviselőjének a működés megkezdése előtt kérelmeznie kell az intézménynek a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés a fenntartó kérelmére folytatott hatósági eljárás.
A kérelem kizárólag elektronikus űrlapon nyújtható be.
Az eljárásban a működést engedélyező hatóság megvizsgálja a kérelmet és annak mellékleteit, és amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, hiánypótlásra hívja fel a fenntartót vagy beszerzi a hiányzó iratot.
Ezt követően a működést engedélyező hatóság:
• az intézményben helyszíni szemlét tart,
• vizsgálja a jogszabályban előírt szakkérdéseket és megkeresi a szakhatóságokat,
• a szakmai program véleményezésére szakértőt rendel ki.

A működést engedélyező hatóság az intézményt a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzi ha
- a fenntartó a jogszabály által előírt mellékleteket csatolta, illetve a működést engedélyező szerv a szükséges adatokat, iratokat beszerezte,
- a szolgáltató tevékenység tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek,
- az egyházi, nem állami fenntartó a kérelme benyújtásának időpontjában köztartozásmentes adózónak minősül.
- a működési engedély kiadásának a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésnek további feltétele, hogy a külön jogszabályban foglaltak szerint a gyermekotthon, az intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan (ingatlanrész) alkalmas a gyermekek, illetőleg a fiatal felnőttek ellátására.

Az ügyintézési határidő 21 nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának időtartama (30 nap) és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama (30 nap).

A működést engedélyező hatóság a kérelemről határozatban dönt. A működést csak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés jogerőre emelkedését követően lehet megkezdeni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyindításra jogosult ügyfél az intézményt fenntartó személy vagy az intézményt fenntartó szervezet képviselője.

Kizáró okok: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § s) fenntartó:

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus űrlap kötelező adattartalma:
1. A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme és honlapjának címe, továbbá - cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén - cégjegyzékszáma.
2. A fenntartó kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
3. Az engedélyes vezetőjének neve és telefonszáma.
4. Telephelyre vonatkozó kérelem esetén a szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója.
5. Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem esetén azok a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzendő adatok, amelyekkel a fenntartó az engedélyes bejegyzését kéri, valamint az annak megállapításához szükséges adatok, hogy a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik.
6. Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem esetén a fenntartó nyilatkozata arról, hogy az engedélyest, illetve az ellátotti létszámot, férőhelyszámot költségvetési támogatással kívánja-e működtetni, továbbá arról, hogy részesül-e az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti támogatásban.
7. A kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Fenntartóval kapcsolatos iratok
Állami fenntartó esetén
- csatolni kell a társulási szerződés másolatát, ha a fenntartó helyi önkormányzatok társulása,
- csatolni kell a fenntartó és - ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szolgáltató adószámát igazoló közokirat másolatát,
- ha a szolgáltató költségvetési szerv - csatolni kell a szolgáltató alapító okiratának másolatát, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát.
Egyházi fenntartó esetén
- csatolni kell a fenntartónak a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, ha a fenntartó bevett egyház vagy a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő belső egyházi jogi személy,
- csatolni kell a bevett egyháznak vagy a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő felettes egyházi szervnek a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, valamint a bevett egyház egészének, legfőbb szervének vagy a fenntartó - a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő - felettes egyházi szervének - a bevett egyházak nyilvántartásában feltüntetett - képviselője által kiállított nyilatkozatot a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének természetes személyazonosító adatairól, továbbá arról, hogy a fenntartó a bevett egyház belső egyházi jogi személye, ha a fenntartó a bevett egyházak nyilvántartásában nem szereplő belső egyházi jogi személy,
- csatolni kell a fenntartó és - ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szolgáltató adószámát igazoló közokirat másolatát,
- csatolni kell annak egy hónapnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy a fenntartó köztartozásmentes adózónak minősül.
Nem állami fenntartó esetén
- csatolni kell a fenntartónak a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot, ha a fenntartó vallási tevékenységet végző szervezet, egyesület, alapítvány vagy közalapítvány,
- be kell mutatni az egyéni vállalkozói igazolványt vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, illetve a változás-bejelentésről kiadott, a fenntartó hatályos adatait tartalmazó igazolást (igazolásokat), vagy csatolni kell a fenntartónak az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, ha a fenntartó egyéni vállalkozó,
- csatolni kell a fenntartó és - ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szolgáltató adószámát igazoló közokirat másolatát, ha a nem állami fenntartó nem egyéni vállalkozó vagy cég,
- csatolni kell annak egy hónapnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy a fenntartó köztartozásmentes adózónak minősül.
Szolgáltatással kapcsolatos iratok:
- csatolni kell az engedélyes - jogszabályban meghatározottak szerint elkészített - szakmai programját,
- csatolni kell azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik - ide nem értve helyettes szülői hálózat és nevelőszülői hálózat esetén a helyettes szülőt és a nevelőszülőt - (a továbbiakban: kötelezően alkalmazandó személy), és más, jogszabály alapján szakképesítéshez, illetve tanfolyam elvégzéséhez kötött munkakört betöltő személyeknek a szakképesítését bizonyító okirat, illetve a tanfolyam elvégzését bizonyító okirat másolatát,
- a fenntartónak vagy - ha az alkalmazottakat a szolgáltató foglalkoztatja - a szolgáltatónak és a kötelezően alkalmazandó személyeknek az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, vagy - az engedélyes bejegyzése esetén - legkésőbb az engedélyes működésének kezdő időpontjáig létesítenek, vagy
- egyházi fenntartású engedélyes esetén, ha a kötelezően alkalmazandó személy a munkakörét egyházi személyként látja el - az illetékes egyházi szerv és a kötelezendően alkalmazandó személy erre vonatkozó nyilatkozatát,
- csatolni kell az engedélyes címe szerinti ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,
- csatolni kell a biztosító igazolását arról, hogy a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkeznek, ha jogszabály a felelősségbiztosítási szerződés megkötését előírja,
- csatolni kell az ellátási szerződés másolatát, ha az egyházi fenntartó, illetve a nem állami fenntartó az engedélyes által nyújtandó szolgáltatásra ellátási szerződést kötött,
- csatolni kell a Gyvt. szerinti ellátási szerződés másolatát, ha az állami fenntartó az engedélyes által nyújtandó szolgáltatásra az Szt. 90. § (4) bekezdése alapján megállapodást, illetve a Gyvt. alapján ellátási szerződést kötött.
Gyermekotthon esetén a fentieken túl:
- csatolni kell a kötelezően alkalmazandó személyek és a jogszabályban meghatározott munkakörben vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
- csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,
- csatolni kell a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát, ha az engedélyes címe szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti eljárás illetékmentes.
A szakmai program véleményezéséért az egyházi és nem állami fenntartású gyermkotthon esetén a szakértőnek 24.000 Ft szakértői díjat kell fizetni, jellemzően átutalással.

Hol intézhetem el?

A működést engedélyező szerv az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 21 nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Ha a bejegyzéshez kormányrendeletben meghatározott szakkérdést is vizsgálni kell, és kormányrendelet rövidebb ügyintézési határidőt nem állapít meg, az elsőfokú eljárásban az ügyintézési határidő ötven nap, és a szakhatóság eljárásának és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama beszámít az ügyintézési határidőbe.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A működést engedélyező szerv döntése ellen nincs helye fellebbezésnek. Jogszabálysértésre hivatkozással a döntés bírósági felülvizsglata kezdeményezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1) Mennyi időt vesz igénybe az eljárás?
Az ügyintézési határidő 21 nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Ha a bejegyzéshez kormányrendeletben meghatározott szakkérdést is vizsgálni kell, és kormányrendelet rövidebb ügyintézési határidőt nem állapít meg, az elsőfokú eljárásban az ügyintézési határidő ötven nap, és a szakhatóság eljárásának és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama beszámít az ügyintézési határidőbe.
2) A kérelmet benyújthatja-e meghatalmazott képviselő?
A kérelmet benyújthatja meghatalmazott képviselő.
3) Hiányosan benyújtott kérelem esetén mi történik?
A szociális és gyámhivatal hiánypótlásra hívja fel a fenntartót vagy beszerzi a hiányzó iratot.
4.) Mennyi az eljárási költség?
Az eljárás illetékmentes, azonban az eljárásban közreműködő szakhatóságok közül a járási népegészségügyi intézet számára 20.600 Ft, az illetékes építéshatóság számára (kivéve, ha az ingatlanra a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül használatbavételi- vagy fennmaradási engedélyt adtak ki) 20.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat, egyházi vagy nem állami fenntartású különleges gyermekotthon esetén a szakértő számára 24.000 Ft szakértői díjat kell fizetni.
5.) Mikor kezdhető meg a működés?
A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló határozat jogerőre emelkedésének időpontját követő nap.
6.) Központi állami támogatás igényelhető-e?
Jogerős működési engedéllyel rendelkező egyházi vagy nem állami fenntartó központi állami támogatásra jogosult. Az állami fenntartású különleges gyermekotthon vagy működtető szervezete működési támogatásra jogosult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon keresztül.

Fontosabb fogalmak

Fenntartó:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. §
sa) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, a nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
sb) az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó),
sc) az egyéni vállalkozó,
sd) az sa)–sb) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyű jogi személy,és egyéni cég,
se) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek – az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [az sc)–se) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó],
ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint, működési engedély alapján gondoskodik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység biztosításához szükséges feltételekről. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság), valamint a helyi önkormányzat, illetve azok társulása az általa fenntartott szolgáltató (intézmény, hálózat) által végzett olyan szolgáltató tevékenység tekintetében, amelyet az állam vagy a helyi önkormányzat, illetve a társulás valamelyik tagja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény Gyvt. alapján biztosítani köteles; engedélyes: telephellyel nem rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató székhelye, telephellyel rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató minden egyes telephelye és – ha a székhelyet szolgáltatás nyújtására is használják – a szolgáltató székhelye;

Intézmény: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége, amely a rá vonatkozó külön jogszabályban foglaltak alapján jön létre, legalább három főt foglalkoztat teljes munkaidőben, és tevékenysége működési engedélyköteles. Ha e törvény másképp nem rendelkezik, az intézmény fogalmát kell megfelelően alkalmazni a helyettes szülői, illetve nevelőszülői hálózatra is,

Székhely: a központi ügyintézés helye, függetlenül attól, hogy a székhelyen ellátást nyújtanak-e;

Telephely: gyermekotthonesetén az a székhelytől különböző, a szolgáltató (intézmény) használatában lévő hely, ahol az ellátást nyújtják.

Ellátási terület: az a terület, ahonnan az engedélyes gyermekeket, illetve más ellátottakat (a továbbiakban együtt: ellátott) fogad;

Bejelentési kötelezettség: A fenntartó köteles az első fokú működést engedélyező szervnek a változást követő tizenöt napon belül bejelenteni, ha
az ellátásba a szolgáltató (intézmény) elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) vont be, vagy az ellátásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) vont ki,
az engedélyezés alapjául szolgáló egyéb lényeges körülményben bekövetkező változást, így különösen, ha a szolgáltató (intézmény, hálózat, telephely) vezetője megváltozik, vagy a szakmai program, illetve ellátási szerződés lényeges eleme megváltozik,
feltéve, hogy a változások a működési engedély módosítását nem teszik szükségessé.
A bejelentési kötelezettség nem teljesítése esetén gyermekvédelmi igazgatási bírság nem szabható ki.

Különleges gyermekotthon, a gyermekotthon különleges csoportja a szakellátás keretében
a) a kora miatt sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti
b) a tartósan beteg, illetve fogyatékos
gondozott gyermek számára kötelezően ellátandó alapfeladatként a gyermek állapotához, illetve korához igazodó különleges ellátást biztosít.
A különleges gyermekotthon vállalhatja a 6 éven aluli, fogyatékos és részterületen fejlődési elmaradást mutató gyermekek korai fejlesztését, gondozását, a képzési kötelezett gyermekek, gondozását, fejlesztő felkészítését, amennyiben ennek tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezik.

Speciális gyermekotthon: A speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon, a gyermekotthon speciális csoportja vagy a gyermekotthon az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a nevelésbe vett súlyos pszichés vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szert használó és a kettős szükségletű gyermekeknek nyújt gondoskodást, szocializációt és reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt.

Lakásotthon: A lakásotthon olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja önálló lakásban vagy családi házban, családias körülmények között.

Vonatkozó jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 57-59.§, 98. § (1) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 46. pont,
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § b) pontja,
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 3-4§, 14. §, 15. §, 17. §, 18. §, 19. §, 20. §, 22. §, 4-5 mellékletei
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 4. § (3b) bekezdés a)-b) pontja, 4/A. §., 75-89.§, 109-124.§, 125/A-125/B.§, 127-128/A.§
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, (7)-(8) bekezdés, 29. §-40/A. §, 44. §-45/A. §, 49. §-52. §, 56. §-59. §, 65.§-74. §, 78. §-81. § 82.§, 86.§, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

gyermekotthon, lakásotthon, különleges gyermekotthon, speciális gyermekotthon, engedélyezési ügy, férőhelyszám, működési engedély, szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858