Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00055

Az ügy rövid leírása

Az ügy rövid ismertetése

A gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység működési engedélyhez kötött. A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózatot fenntartó személy/szervezet képviselőjének a működés megkezdése előtt kérelmeznie kell a nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését.
A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés a fenntartó kérelmére folytatott hatósági eljárás.
A kérelem kizárólag elektronikus űrlapon nyújtható be.
Az eljárásban a működést engedélyező hatóság megvizsgálja a kérelmet és annak mellékleteit, és amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, hiánypótlásra hívja fel a fenntartót vagy hivatalból beszerzi a hiányzó iratot.
Ezt követően a működést engedélyező hatóság:
- a nevelőszülő háztartásában helyszíni szemlét tarthat, (környezettanulmányt készíthet)
- egyházi és nem állami fenntartású nevelőszülői hálózat esetén a szakmai program véleményezésére szakértőt rendel ki.

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárás illetékmentes, azonban az eljárásban közreműködő szakértő számára az egyházi és nem állami fenntartású nevelőszülői hálózat esetén 24.000 Ft szakértői díjat kell fizetni.

Az ügyintézési határidő 21 nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama (30 nap).

A működést engedélyező hatóság a kérelemről határozatban dönt. A működést csak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés jogerőre emelkedését követően lehet megkezdeni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügyindításra jogosult ügyfél az intézményt (nevelőszülői hálózatot) fenntartó személy vagy az intézményt fenntartó szervezet képviselője.

Kizáró okok: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5.§ s) pontja szerint fenntartó:

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus űrlap kötelező adattartalma:
1. A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme és honlapjának címe, továbbá - cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén - cégjegyzékszáma.
2. A fenntartó kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
3. Az engedélyes vezetőjének neve és telefonszáma.
4. Telephelyre vonatkozó kérelem esetén a szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója.
5. Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem esetén azok a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzendő adatok, amelyekkel a fenntartó az engedélyes bejegyzését kéri, valamint az annak megállapításához szükséges adatok, hogy a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik.
6. Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem esetén a fenntartó nyilatkozata arról, hogy az engedélyest, illetve az ellátotti létszámot, férőhelyszámot költségvetési támogatással kívánja-e működtetni, továbbá arról, hogy részesül-e az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti támogatásban.
7. A kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Fenntartóval kapcsolatos iratok
Állami fenntartó esetén
- csatolni kell a társulási szerződés másolatát, ha a fenntartó helyi önkormányzatok társulása,
- csatolni kell a fenntartó és - ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szolgáltató adószámát igazoló közokirat másolatát,
- ha a szolgáltató költségvetési szerv - csatolni kell a szolgáltató alapító okiratának másolatát, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát.
Egyházi fenntartó esetén
- csatolni kell a fenntartónak a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, ha a fenntartó bevett egyház vagy a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő belső egyházi jogi személy,
- csatolni kell a bevett egyháznak vagy a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő felettes egyházi szervnek a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, valamint a bevett egyház egészének, legfőbb szervének vagy a fenntartó - a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő - felettes egyházi szervének - a bevett egyházak nyilvántartásában feltüntetett - képviselője által kiállított nyilatkozatot a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének természetes személyazonosító adatairól, továbbá arról, hogy a fenntartó a bevett egyház belső egyházi jogi személye, ha a fenntartó a bevett egyházak nyilvántartásában nem szereplő belső egyházi jogi személy,
- csatolni kell a fenntartó és - ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szolgáltató adószámát igazoló közokirat másolatát,
- csatolni kell annak egy hónapnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy a fenntartó köztartozásmentes adózónak minősül.
Nem állami fenntartó esetén
- csatolni kell a fenntartónak a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot, ha a fenntartó vallási tevékenységet végző szervezet, egyesület, alapítvány vagy közalapítvány,
- be kell mutatni az egyéni vállalkozói igazolványt vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, illetve a változás-bejelentésről kiadott, a fenntartó hatályos adatait tartalmazó igazolást (igazolásokat), vagy csatolni kell a fenntartónak az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, ha a fenntartó egyéni vállalkozó,
- csatolni kell a fenntartó és - ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szolgáltató adószámát igazoló közokirat másolatát, ha a nem állami fenntartó nem egyéni vállalkozó vagy cég,
- csatolni kell annak egy hónapnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy a fenntartó köztartozásmentes adózónak minősül.
Szolgáltatással kapcsolatos iratok:
- csatolni kell az engedélyes - jogszabályban meghatározottak szerint elkészített - szakmai programját,
- csatolni kell azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik - ide nem értve helyettes szülői hálózat és nevelőszülői hálózat esetén a helyettes szülőt és a nevelőszülőt - (a továbbiakban: kötelezően alkalmazandó személy), és más, jogszabály alapján szakképesítéshez, illetve tanfolyam elvégzéséhez kötött munkakört betöltő személyeknek a szakképesítését bizonyító okirat, illetve a tanfolyam elvégzését bizonyító okirat másolatát,
- a fenntartónak vagy - ha az alkalmazottakat a szolgáltató foglalkoztatja - a szolgáltatónak és a kötelezően alkalmazandó személyeknek az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, vagy - az engedélyes bejegyzése esetén - legkésőbb az engedélyes működésének kezdő időpontjáig létesítenek, vagy
- egyházi fenntartású engedélyes esetén, ha a kötelezően alkalmazandó személy a munkakörét egyházi személyként látja el - az illetékes egyházi szerv és a kötelezendően alkalmazandó személy erre vonatkozó nyilatkozatát,
- csatolni kell az engedélyes címe szerinti ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,
- csatolni kell a biztosító igazolását arról, hogy a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkeznek, ha jogszabály a felelősségbiztosítási szerződés megkötését előírja,
- csatolni kell az ellátási szerződés másolatát, ha az egyházi fenntartó, illetve a nem állami fenntartó az engedélyes által nyújtandó szolgáltatásra ellátási szerződést kötött,
- csatolni kell a Gyvt. szerinti ellátási szerződés másolatát, ha az állami fenntartó az engedélyes által nyújtandó szolgáltatásra az Szt. 90. § (4) bekezdése alapján megállapodást, illetve a Gyvt. alapján ellátási szerződést kötött.
Nevelőszülői hálózat esetén a fentieken túl:
csatolni kell a fenntartónak és az engedélyes (működtető) vezetőjének együttes nyilatkozatát arról, hogy
- a nevelőszülők rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, illetve elvégezték a szükséges felkészítő tanfolyamot,
- az engedélyes (működtető) vezetőjével, a nevelőszülőkkel, a jogszabályban meghatározott munkakörben vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyekkel szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
- a nevelőszülők és a nevelőszülőkkel egy háztartásban élő személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermekeket,
- az elkészített környezettanulmányok alapján a nevelőszülők háztartása alkalmas a szolgáltatás nyújtására,
- az ellátás helye szerinti ingatlant a nevelőszülő jogszerűen használhatja a szolgáltatáshoz.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárás illetékmentes. Az eljárásban közreműködő szakértőnek az egyházi vagy nem állami fenntartású nevelőszülői hálózat esetén a szakmai program véleményezéséért 24.000 Ft szakértői díjat kell fizetni, jellemzően átutalással.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 21 nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Ha a bejegyzéshez kormányrendeletben meghatározott szakkérdést is vizsgálni kell, és kormányrendelet rövidebb ügyintézési határidőt nem állapít meg, az elsőfokú eljárásban az ügyintézési határidő ötven nap, és a szakhatóság eljárásának és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama beszámít az ügyintézési határidőbe.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A működést engedélyező szerv döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek. Jogszabálysértére hivatkozással a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) A kérelmet benyújthatja-e meghatalmazott képviselő?
A kérelmet benyújthatja meghatalmazott képviselő.
2.) Hiányosan benyújtott kérelem esetén mi történik?
A működést engedélyező szerv hiánypótlásra hívja fel a fenntartót vagy beszerzi a hiányzó iratot.
3.) Mennyi az eljárási költség?
Az eljárás illetékmentes, azonban az eljárásban közreműködő szakértő számára az egyházi és nem állami fenntartású nevelőszülői hálózat szakmai programjának véleményezéséért 24.000 Ft szakértői díjat kell fizetni.
4.) Mikor kezdhető meg a működés?
A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló határozat jogerőre emelkedésének időpontját követő nap.

Fontosabb fogalmak

fenntartó:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5.§ s) pont
sa)az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
sb) az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó),
sc) az egyéni vállalkozó,
sd) az sa)-sb) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyű jogi személy, és egyéni cég,
se) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint - ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek - az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [az sc)-se) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó],
ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint, működési engedély alapján gondoskodik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység biztosításához szükséges feltételekről. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni,
engedélyes: telephellyel nem rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató székhelye, telephellyel rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató minden egyes telephelye és – ha a székhelyet szolgáltatás nyújtására is használják – a szolgáltató székhelye.szolgáltató: a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat.
működtető: az a személy vagy szervezet, amely a fenntartó által biztosított működési feltételek között a helyettes szülői hálózatot, a nevelőszülői hálózatot, illetve a külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátást szervezi.
székhely: a központi ügyintézés helye, függetlenül attól, hogy a székhelyen ellátást nyújtanak-e.
ellátási terület: az a terület, ahonnan az engedélyes gyermekeket, illetve más ellátottakat (a továbbiakban együtt: ellátott) fogad

Vonatkozó jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5. § s),u) pontja, 54-56. §, 66/A. §, 98. § (1), (10) és (10a) bekezdés,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 46. pont,
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 13. § b) pontja,
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 3-4§, 14. §, 15. §, 17. §, 18. §, 22. §, 4-5. mellékletei,
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 4. §-4/A. §, 75. §-89.§, 94-108.§ ,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény 29.§-40/A. §, 33. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, (7) bekezdés, 44. §, 49. §-52. §, 56. §-59. §, 65.§-74. §, 78. §-81. 82.§, 86.§,98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

nevelőszülő, nevelőszülői hálózat, működési engedély, férőhelyszám, engedélyezési ügy, szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858