Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

"A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem "

Kódszám

SZGYH00081

Az ügy rövid leírása

A területi gyermekvédelmi szakszolgálatot fenntartó személy/szervezet képviselőjének a működés megkezdése előtt kérelmeznie kell az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését.
Az eljárás, a fenntartó kérelmére folytatott hatósági eljárás.
A kérelem kizárólag elektronikus űrlapon nyújtható be.
Az eljárásban a működést engedélyező hatóság megvizsgálja a kérelmet és annak mellékleteit, és amennyiben a kérelem nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, hiánypótlásra hívja fel a fenntartót vagy beszerzi a hiányzó iratot.
Ezt követően a működést engedélyező szerv:
az intézményben és nyitva álló egyéb helyiségeiben helyszíni szemlét tart,
a szakmai program véleményezésére szakértőt rendel ki.

Az ügyintézési határidő 21 nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama (30 nap).

A működést engedélyező szerv a kérelemről határozatban dönt. A működést csak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés jogerőre emelkedését követően lehet megkezdeni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Az ügy indítására az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv vezetője vagy meghatalmazott képviselője jogosult.

Kizáró okok: Az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a fenntartó meghatalmazásával a szolgáltatások igénybe vevőinek az Szt. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszerbe történő adatszolgáltatásra kijelölt e-képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem benyújtására szolgáló elektronikus űrlap kötelező adattartalma:
1. A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme és honlapjának címe, továbbá - cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén - cégjegyzékszáma.
2. A fenntartó kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
3. Az engedélyes vezetőjének neve és telefonszáma.
4. Telephelyre vonatkozó kérelem esetén a szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója.
5. Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem esetén azok a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzendő adatok, amelyekkel a fenntartó az engedélyes bejegyzését kéri, valamint az annak megállapításához szükséges adatok, hogy a jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik.
6. Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem esetén a fenntartó nyilatkozata arról, hogy az engedélyest, illetve az ellátotti létszámot, férőhelyszámot költségvetési támogatással kívánja-e működtetni, továbbá arról, hogy részesül-e az Szt. 58/A. § (2c) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti támogatásban.
7. A kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Fenntartóval kapcsolatos iratok
- csatolni kell a társulási szerződés másolatát, ha a fenntartó helyi önkormányzatok társulása,
- csatolni kell a fenntartó és - ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szolgáltató adószámát igazoló közokirat másolatát,
- ha a szolgáltató költségvetési szerv - csatolni kell a szolgáltató alapító okiratának másolatát, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát.
Szolgáltatással kapcsolatos iratok:
- csatolni kell az engedélyes - jogszabályban meghatározottak szerint elkészített - szakmai programját,
- csatolni kell azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik - ide nem értve helyettes szülői hálózat és nevelőszülői hálózat esetén a helyettes szülőt és a nevelőszülőt - (a továbbiakban: kötelezően alkalmazandó személy), és más, jogszabály alapján szakképesítéshez, illetve tanfolyam elvégzéséhez kötött munkakört betöltő személyeknek a szakképesítését bizonyító okirat, illetve a tanfolyam elvégzését bizonyító okirat másolatát,
- a fenntartónak vagy - ha az alkalmazottakat a szolgáltató foglalkoztatja - a szolgáltatónak és a kötelezően alkalmazandó személyeknek az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, vagy - az engedélyes bejegyzése esetén - legkésőbb az engedélyes működésének kezdő időpontjáig létesítenek, vagy
- csatolni kell az engedélyes címe szerinti ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,
- csatolni kell a biztosító igazolását arról, hogy a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkeznek, ha jogszabály a felelősségbiztosítási szerződés megkötését előírja,
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén a fentieken túl csatolni kell: a kötelezően alkalmazandó személyek és a jogszabályban meghatározott munkakörben vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 21 nap, amelybe nem számít bele a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. Ha a bejegyzéshez kormányrendeletben meghatározott szakkérdést is vizsgálni kell, és kormányrendelet rövidebb ügyintézési határidőt nem állapít meg, az elsőfokú eljárásban az ügyintézési határidő ötven nap, és a szakhatóság eljárásának és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama beszámít az ügyintézési határidőbe.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség:

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A működést engedélyező szerv döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek. Jogszabálysértésre hivatkozással a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1) A kérelmet benyújthatja-e meghatalmazott képviselő?
A kérelmet benyújthatja meghatalmazott képviselő.
2) Hiányosan benyújtott kérelem esetén mi történik?
A működést engedélyező szerv hiánypótlásra hívja fel a fenntartót vagy beszerzi a hiányzó iratot.
3) Mennyi az eljárási költség?
Nincs eljárási költség, mivel a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás csak állami fenntartásban működtethető.
4) Mikor kezdhető meg a működés?
A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló határozat jogerőre emelkedésének időpontját követő nap.

Fontosabb fogalmak

fenntartó: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 5.§ s) sa) alpontja szerint fenntartó: az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, (a továbbiakban együtt: állami fenntartó).
intézmény: a területi gyermekvédelmi szakszolgálat.
engedélyes: telephellyel nem rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató székhelye, telephellyel rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató minden egyes telephelye és – ha a székhelyet szolgáltatás nyújtására is használják – a szolgáltató székhelye.
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: az a szolgáltató székhelyétől és telephelyétől különböző címen található, a szolgáltató használatában álló, szociális alapszolgáltatáshoz – ide nem értve a nappali ellátást –, gyermekjóléti szolgáltatáshoz vagy területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz használt, telephelynek nem minősülő helyiség, ahol a szolgáltató ellátottakat fogad;
székhely: a központi ügyintézés helye, függetlenül attól, hogy a székhelyen ellátást nyújtanak-e.

Vonatkozó jogszabályok

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 98. § (1) bekezdés,
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § b) pontja,
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 3-4§, 14. §, 15. §, 17. §, 18. §, 20. §, 22. §, 4-5. mellékletei,
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletet 136-155.§
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. §-40/A. §, 44. §-45/A. §, 49. §-52. §, 56. §-59. §, 65.§-74. §, 78. §-81. §, 82.§, 86.§, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 46. pont

Kulcsszavak

GYIVI, TEGYESZ, szolgáltató nyilvántartásba bejegyzés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858