Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén személyi térítési díj iránti követelés biztosítása céljából jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00300

Az ügy rövid leírása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díjat

a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy
köteles megfizetni

Ha a személyi térítési díjat nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás (kivétel rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon) esetében a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja.

A jelzálogjogot a külön jogszabály szerint nyilvántartott hátralék erejéig lehet bejegyezni. A jelzálog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabályi feltételek fennállása esetén - a fenntartó kérelme alapján - határozatot hoz. A határozatot az ingatlanügyi hatósággal közölni kell.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Fenntartó:

Kizáró okok: 1. állami fenntartó: az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása,

Milyen iratok szükségesek?

A fenntartónak az által jelzálogjog bejegyzés kezdeményezése tárgyában benyújtott kérelméhez az ellátott térítési díjára vonatkozó folyó évi hátralék fennállását igazoló dokumentumokat kell csatolnia.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A jelzálogjog bejegyzés kezdeményezéséről szóló határozat meghozatalához szükséges szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes. Az ingatlannyilvántartási hatóság eljárása, azaz a jelzálog bejegyzése, valamint a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja a változással érintett ingatlanonként 12 600 forint. A díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan- nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri, illetve amely szerv az erre irányuló megkeresést előterjeszti. Ha a kérelmet előterjesztő és a bejegyzés által jogot szerző, illetve a jogosult nem azonos, a díjat annak kell megfizetnie, aki a bejegyzés által jogot szerez, illetve jogosulttá válik. Ha az ingatlanon több személy szerez jogot, illetve válik jogosulttá, a feleket egyetemleges díjfizetési kötelezettség terheli.

Hol intézhetem el?

fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: NINCS

Jogorvoslati lehetőség részletei: A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1.) A kérelem nyomtatványt honnan lehet beszerezni, illetve letölteni?
Nincs formanyomtatvány.

2.) Mi a teendő, ha a kérelmező nem csatolja a jogszabályban előírt dokumentumokat, vagy azok nem állnak rendelkezésre?
A kormányhivatal - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Nem bocsátható ki hiánypótlási felhívás olyan adat igazolására, vagy melléklet csatolására, amelyet a kormányhivatalnak kell beszereznie.

3.) Mennyi az ügyintézési határidő?
Az ügyintézési határidő főszabály szerint 60 nap.

4.) Hogyan lehet érvényesíteni?
A bejegyzett jelzálogjog hagyatéki teherként érvényesíthető.

Fontosabb fogalmak

Jelzálogjog bejegyzés kezdeményezése iránti kérelem, folyó évi hátralék.

Vonatkozó jogszabályok


A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdés;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontja, 55. § (1) bekezdése, 80. §, 116. §.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (2) bekezdése, 32/E. § (1) és (3) bekezdése; a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés m) pont, 114. §, 119. §.

Kulcsszavak

Jelzálogjog bejegyzés, folyó évi hátralék.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858