Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Szociális alapszolgáltatások (falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, család-és gyermekjóléti szolgálat, család-és gyermekjóléti központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátás, nappali ellátás, utcai szociális munka, támogató szolgáltatás) szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00304

Az ügy rövid leírása

A működést engedélyező szerv az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból
a) a fenntartó – jogszabályoknak és az ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelő – kérelmére,
b) a fenntartó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnése, e tevékenység folytatásának megtiltása vagy szüneteltetése esetén az (5) bekezdésben foglaltak kivételével,
c) a fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén,
d) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb esetben.
A fenntartó köteles kérelmezni az engedélyes törlését a szolgáltatói nyilvántartásból, vagy – az a) és b) pont szerinti esetben – az engedélyest más fenntartó fenntartásába adni, mielőtt
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését vagy szüneteltetését az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatóságnak bejelentené, illetve a jogutód nélkül megszűnését kérné,
b) az engedélyest megszüntetné, vagy fenntartásával felhagyna,
c) az engedélyes a szolgáltatás nyújtásával felhagyna.
Az ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodott.
Az egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó a 24. § szerinti bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett.
kor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó a 24. § szerinti bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett.
Az engedélyes nem törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból
a) a fenntartó egyéni vállalkozó halála miatt, ha az özvegy, illetve az örökös határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást bejegyzik,
b) a fenntartó egyéni vállalkozó cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezése miatt, ha a gondnok az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül bejelenti, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységet az egyéni vállalkozó nevében és javára folytatja,
c) az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak miatt, ha a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, és határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást bejegyzik.
Ki jogosult az eljárásra?

Fenntartó:
a) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása,
b) az egyházi jogi személy,
c) az egyéni vállalkozó,
d) az a)–b) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyű jogi személy és egyéni cég,
e) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek – az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [a c)–e) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó];
ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális szolgáltatót, illetve szociális intézményt létesít és működtet.
Képviselet: ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme és honlapjának címe, továbbá – cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén – cégjegyzékszáma.
2. A fenntartó kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
3. Az engedélyes vezetőjének neve és telefonszáma.
4. Telephelyre vonatkozó kérelem esetén a szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója.
5. A kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.
Az egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó alapszolgáltatás esetén legalább két hónappal korábban köteles bejelenteni
a) az érintett ellátottaknak és törvényes képviselőiknek,
b) illetékes kormányhivatalnak, és
c) az érdekképviseleti fórumnak, illetve az ellátotti önkormányzatnak,
ha kérelmezni fogja az engedélyes törlését, vagy olyan adatmódosítást, amelynek következtében ellátás megszüntetésére kerül sor.

Milyen iratok szükségesek?

Annak igazolása, hogy az ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodott.
Az egyházi, a nem állami és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami fenntartó bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett, vagy az ellátottakról megfelelően gondoskodott.
Az egyéni vállalkozói tevékenység esetén csatolandó a megszüntetésről vagy szüneteltetésről szóló igazolás, a fenntartó jogutód nélküli megszünése esetén az eljárás befejezését igazoló dokumentum és az ellátottakról való gondoskodás igazolása (szociális alapszolgáltatás esetén a települési önkormányzat köteles az ellátottakról gondoskodni).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.Az engedélyes törlésével kapcsolatos eljárások illetékmentesek.

Hol intézhetem el?

fővárosi/megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

NINCS
A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1.) A kérelem nyomtatványt honnan lehet beszerezni, illetve letölteni?
A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban a fenntartó a kérelmeket, a kérelemhez csatolandó iratokat és nyilatkozatokat, valamint a működést engedélyező szervnek benyújtandó más iratokat elektronikus úton nyújtja be a https://idp.nrszh.hu/idp/ honlapon, a működést engedélyező szerv felé fennálló, jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségét elektronikus úton teljesíti.

2.) Mi a teendő, ha a kérelmező nem csatolja a jogszabályban előírt dokumentumokat, vagy azok nem állnak rendelkezésre?
A kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Nem bocsátható ki hiánypótlási felhívás olyan adat igazolására, vagy melléklet csatolására, amelyet a kormányhivatalnak kell beszereznie

Fontosabb fogalmak

Ellátási kötelezettség: a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják.
Bejelentési kötelezettség az ellátottaknak és az illetékes kormányhivatalnak: alapszolgáltatás esetében a törlés kezdeményezését megelőzően 2 hónappal.
Az engedélyes törlése a szolgáltatói nyilvántartásból: a működést engedélyező szerv az engedélyest törli a nyilvántartásból a fenntartó kérelmére, a fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén, a fenntartó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnése esetén, törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott esetekben.

Vonatkozó jogszabályok

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés,
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, 5. § (1)-(2) bekezdés, 35. §,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 37. § (3) bekezdés, 72. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

bejelentési kötelezettség, ellátási kötelezettség, engedélyes törlése a szolgáltatói nyilvántartásból, szociális alapszolgáltatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858