Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Gyermekgondozási segélyre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

Kódszám

KINCS00019

Az ügy rövid leírása

A gyermekgondozási segély (GYES) Magyarországon a családtámogatási rendszer keretein belül alanyi jogon, havi rendszerességgel járó támogatás.
A gyermeket nevelő szülő, illetve gyám a gyermek gondozására tekintettel – havi rendszerességgel járó – gyermekgondozási segélyre jogosult.
A nagyszülő gyermekgondozási segélyre a szülő jogán szerezhet jogosultságot. Örökbefogadó szülő a gondozásba történő kihelyezéstől hat hónapig jogosult, maximum addig, míg a gyermek 10. életévét betölti.

Ki jogosult az eljárásra?

- Törvény személyi hatálya: Magyarország területén élő magyar állampolgárra, letelepedett jogállású, menekült, hontalanként elismert személyekre, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, akik három hónapot meghaladóan tartózkodnak Magyarország területén, szociális biztonsági rendszer koordinálásáról szóló 883/2004 EK rendeletben meghatározott személyi kör, EU kék kártyával rendelkező személy, összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár a szülő, a gyám, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő (ha a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, feltéve, hogy a gyámhivatal a kiskorú részére engedélyezte a szülői ház elhagyását)
- a gyermek 3. életévének betöltéséig.
- ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig. (A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni. Amennyiben ikergyermek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy az ellátást a legkésőbb tankötelessé váló gyermek tankötelessé válása évének végéig folyósítják, legfeljebb a gyermekek tizedik életévének betöltéséig, változatlan összegben. Ebben az esetben a jogosult köteles benyújtani a hatósághoz az iskola igazgatója azon döntésének másolatát, amelyben a jogosult gyermeke tankötelezettségének kezdetét a közoktatásról szóló törvényben foglaltaktól eltérően határozza meg.)
- a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek tizedik életévének betöltéséig
- a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbefogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa (nagyszülő) - letelepedett jogállású, menekült, hontalanként elismert személyekre, - szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, akik három hónapot meghaladóan tartózkodnak Magyarország területén, - szociális biztonsági rendszer koordinálásával kapcsolatosan meghatározott személyi kör, - EU kék kártyával rendelkező személy, - összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár a szülő, - a gyám, a 16. életévét betöltött kiskorú szülő (ha a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, feltéve, hogy a gyámhivatal a kiskorú részére engedélyezte a szülői ház elhagyását)
- a gyermek 3. életévének betöltéséig.
- ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig. (A gyermek tankötelessé válásának időpontjaként legfeljebb a gyermek 10. életéve betöltésének napját kell érteni. Amennyiben ikergyermek esetén a tankötelessé válás éve nem egyezik meg, úgy az ellátást a legkésőbb tankötelessé váló gyermek tankötelessé válása évének végéig folyósítják, legfeljebb a gyermekek tizedik életévének betöltéséig, változatlan összegben. Ebben az esetben a jogosult köteles benyújtani a hatósághoz az iskola igazgatója azon döntésének másolatát, amelyben a jogosult gyermeke tankötelezettségének kezdetét a közoktatásról szóló törvényben foglaltaktól eltérően határozza meg.)
- a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek tizedik életévének betöltéséig
- a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbefogadó szülője, továbbá annak együtt élő házastársa (nagyszülő)
Az eljárás során nemcsak személyesen járhat el az ügyfél, lehetőség van meghatalmazásra, képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

GYES kérelem adattartalma: A gyermekgondozási segély iránti kérelem adattartalma
1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
1.1 a jogosultság jogcíme; 1.2 a kérelmező 1.2.1 neve 1.2.2 születéskori neve 1.2.3 születési helye, ideje 1.2.4 anyja neve 1.2.5 lakcíme 1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele 1.2.7 adóazonosító jele 1.2.8 állampolgársága; 1.3 a kérelmező házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának
1.3.1 neve 1.3.2 Társadalombiztosítási Azonosító Jele; 1.4 a kérelmező, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által valamelyik EGT-államban folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat; 1.5 a gyermekgondozási segély megállapításának kérelmezett kezdő időpontja; 1.6 a gyermekgondozási segély folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat; 1.7 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok 2.1 azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező a gyermekgondozási segély megállapítását kéri
2.1.1 a neve 2.1.2 a születési helye 2.1.3 az anyja neve 2.1.4 a Társadalombiztosítási Azonosító Jele 2.1.5 a háztartásba kerülésének időpontja 2.1.6 a családi jogállása;2.2 nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról.
3. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok 3.1 a kérelmező magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adat; 3.2 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező részesül-e táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy egyéb rendszeres pénzellátásban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására; 3.3 nyilatkozat arról, hogy a közös háztartásban élő másik szülő vagy más személy részesül-e terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására; amennyiben igen, az ellátásban részesülő (kérelmező) neve, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, a gyermek neve;
3.4 nyilatkozat arról, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülő kérelmező a nyugdíjfolyósító szervhez benyújtott nyilatkozatban vállalta-e a gyermekgondozási segély összege után nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetését; 3.5 a kérelmező nyilatkozata a kereső tevékenységének a gyermekgondozási segély folyósítási ideje alatti korlátozásának tudomásul vételéről; 3.6 nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban vagy a gyámhatóság nyilvántartásában szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;
3.7 nyilatkozat a gyermekgondozási segély folyósítását érintő változások – azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül történő – bejelentésére előírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételéről, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
3.8 a kérelmező nyilatkozata arról, hogy kéri-e a helyi utazási kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítását;
3.9 a kérelmező vagy a törvényes képviselő aláíróhelye.
A gyermekgondozási segély nagyszülő részére történő megállapítása iránti kérelem adattartalma 1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
1.1 a jogosultság jogcíme; 1.2 a kérelmező 1.2.1 neve 1.2.2 születéskori neve 1.2.3 születési helye, ideje 1.2.4 anyja neve 1.2.5 lakcíme 1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele 1.2.7 adóazonosító jele 1.2.8 állampolgársága; 1.3 a kérelmező házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának 1.3.1 neve
1.3.2 Társadalombiztosítási Azonosító Jele; 1.4 a kérelmező, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által valamelyik EGT-államban folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat; 1.5 a gyermekgondozási segély megállapításának kérelmezett kezdő időpontja; 1.6 a gyermekgondozási segély folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;1.7 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok 2.1 azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező a gyermekgondozási segély megállapítását kéri 2.1.1 a neve 2.1.2 a születési helye 2.1.3 az anyja neve 2.1.4 a Társadalombiztosítási Azonosító Jele; 2.2 nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról; 2.3 nyilatkozat arról, hogy a gyermek a szülő háztartásában él-e.
3. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok 3.1 a kérelmező magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adat; 3.2 arra vonatkozó adat, hogy a kérelmező részesül-e nyugellátásban vagy egyéb, a gyermekgondozási segély mellet folyósítható rendszeres pénzellátásban, és amennyiben igen, annak megnevezése;
3.3 a gyermek(ek) szüleinek 3.3.1 neve 3.3.2 születéskori neve 3.3.3 anyja neve 3.3.4 lakcíme 3.3.5 állampolgársága 3.3.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele 3.3.7 valamelyik EGT-államban folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységére vonatkozó adat; 3.4 arra vonatkozó adat, hogy – olyan gyermekre tekintettel, aki után a nagyszülő nem igényel gyermekgondozási segélyt – valamelyik szülő vagy más személy részesül-e terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy benyújtott-e kérelmet ilyen ellátás megállapítására; amennyiben igen, az ellátás típusa, ellátásban részesülő (kérelmező) neve, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, a gyermek neve; 3.5 a szülők nyilatkozata arról, hogy a gyermekgondozási segélyről a nagyszülő javára lemondanak és egyetértenek a gyermekgondozási segély nagyszülő részére történő folyósításával, továbbá a nyilatkozatot tevő szülők aláíróhelye;
3.6 a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött özvegyi nyugdíjban részesülőként a nyugdíjfolyósító szervhez benyújtott nyilatkozatában vállalja-e a gyermekgondozási segély összege után nyugdíjjárulék (tagdíj) fizetését;
3.7 a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a gyermekgondozási segéllyel együtt nem folyósítható rendszeres pénzellátásban nem részesül; 3.8 a kérelmező nyilatkozata a kereső tevékenységének a gyermekgondozási segély folyósításának ideje alatti kizárásának, illetve korlátozásának tudomásul vételéről;
3.9 a kérelmező nyilatkozata a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezésére irányuló korlátozás tudomásul vételéről; 3.10 nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban, vagy a gyámhatóság nyilvántartásában szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;
3.11 nyilatkozat a gyermekgondozási segély folyósítását érintő változások – azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül történő – bejelentésére előírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételéről, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
3.12 a kérelmező aláíróhelye.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfél által az ügyintézéshez csatolandó dokumentumok köre
(Azoknak a dokumentumoknak a meghatározása, amelyeket az ügyfélnek a jogszabály alapján az ügy érdemi elbírálásához csatolnia kell.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetéke, szolgáltatási díja
(Az eljárási díj jellege (illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj) és annak mértéke.
Az eljárási díj megfizetésének módja (illetékbélyeg megvásárlásával; csekken, postai úton; egyéb módon.)

Hol intézhetem el?

Az ügykör intézésének szintje, továbbítási ügykörszint esetén a célhatóság megnevezése

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség
(Annak megjelölése, hogy az ügyfélnek van-e lehetősége fellebbezésre, vagy a döntést csak bírósági úton támadhatja meg.
Kinek kell címezni, hova kell benyújtani, határidő, fellebbezési illeték.)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügyfél számára jelentőséggel bíró egyéb információk
(Az eljárás azon mozzanatai, illetve az ügyfél azon jogosultságai, kötelezettségei, amelyekre mindenképpen érdemes külön is felhívni a figyelmét. Gyakran ismételt kérdések, ügyféltájékoztató anyagok, stb.)

Fontosabb fogalmak

Fogalmak
(Az üggyel kapcsolatos azon fogalmak kifejtése, amelyek értelmezése nehézséget okozhat az ügyfelek számára, és amelyekre a gyakorlatban az ügyfelek gyakran rákérdeznek.)

Vonatkozó jogszabályok

Az ügykörre vonatkozó jogszabályok megjelölése

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

Kulcsszavak

gyermekgondozást segítő ellátás családtámogatási ellátás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858