Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

Kódszám

KINCS00020

Az ügy rövid leírása

A gyermeket nevelő szülő, illetve gyám a gyermek gondozására tekintettel – havi rendszerességgel járó – gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra (a továbbiakban együtt: gyermekgondozási támogatás) jogosult.

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. A gyermeknevelési támogatás folyósítása mellett a kérelmező heti harminc órában keresőtevékenységet végezhet, illetve időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Ki jogosult az eljárásra?

Törvény személyi hatálya: Magyarország területén élő magyar állampolgárra, letelepedett jogállású, menekült, hontalanként elismert személyekre, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, akik három hónapot meghaladóan tartózkodnak Magyarország területén, szociális biztonsági rendszer koordinálásáról (883/2004 EK rendeletben) meghatározott személyi kör, EU kék kártyával rendelkező személy, összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
A szülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel.
A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.
Az eljárás során nemcsak személyesen járhat el az ügyfél.

Milyen adatokat kell megadni?

gyermeknevelési támogatási kérelem adattartalma

A gyermeknevelési támogatás iránti kérelem adattartalma
1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
1.1 a jogosultság jogcíme; 1.2 a kérelmező 1.2.1 neve 1.2.2 születéskori neve 1.2.3 születési helye, ideje 1.2.4 anyja neve 1. 2.5 lakcíme 1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele1.2.7 adóazonosító jele 1.2.8 állampolgársága;
1.3 a kérelmező házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának 1.3.1 neve 1.3.2 Társadalombiztosítási Azonosító Jele;
1.4 a kérelmező, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által valamelyik EGT-államban folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;
1.5 a gyermeknevelési támogatás megállapításának kérelmezett kezdő időpontja;
1.6 a gyermeknevelési támogatás folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
1.7 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
2.1 azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező a gyermeknevelési támogatás megállapítását kéri
2.1.1 a neve 2.1.2 a születési helye 2.1.3 az anyja neve 2.1.4 a Társadalombiztosítási Azonosító Jele 2.1.5 a háztartásba kerülésének időpontja 2.1.6 a családi jogállása;
3. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
3.1 a magánnyugdíj-pénztári tagságra vonatkozó adat;
3.2 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező részesül-e táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy egyéb rendszeres pénzellátásban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására;
3.3 nyilatkozat arról, hogy a közös háztartásban élő másik szülő vagy más személy részesül-e terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására; amennyiben igen, az ellátásban részesülő (kérelmező) neve, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, a gyermek neve;
3.4 nyilatkozat a kereső tevékenységnek a gyermeknevelési támogatás folyósításának ideje alatti korlátozásának tudomásul vételéről;
3.5 nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban, vagy a gyámhatóság nyilvántartásában szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;
3.6 nyilatkozat a gyermeknevelési támogatás folyósítását érintő változások – azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül történő – bejelentésére előírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételéről, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
3.7 a kérelmező nyilatkozata arról, hogy kéri-e a helyi utazási kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítását;
3.8 a kérelmező vagy a törvényes képviselő aláíróhelye.

Milyen iratok szükségesek?

Az ellátást igénylő valamint a gyermek természetes személyazonosító adatait
- érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány ( pl. útlevél, kártya típusú gépjárművezetői engedély) bemutatásával kell igazolni.
A családtámogatási ellátásra való jogosultságot
a szülővel együtt élő házastárs a házassági anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával,
a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat másolatának csatolásával,
a gyám a gyámrendelő határozat másolatának csatolásával,
az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával,
az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával
igazolja.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Amennyiben a kérelmet benyújtó személy munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely: akkor a családtámogatási kifizetőhely, ennek hiányában a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre, melyet az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központhoz kell címezni, és a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalhoz kell benyújtani a döntés kézhezvételétől, illetve az intézkedésről való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül. A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ki jogosult gyermeknevelési támogatásra?
Az ellátásra a szülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét.
A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet maximum heti 30 órában folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.
A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezése.

Fontosabb fogalmak

hivatásos nevelőszülő: az a személy, aki speciális foglalkoztatási jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a gyámhatóság jogerős határozatával nála elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet;

jövedelem: az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott – belföldről vagy külföldről származó – vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét;

saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek: az a gyermek, aki a a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, illetve az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, valamint a hivatásos nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, s életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.

Vonatkozó jogszabályok

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés., 7. § (1)-(3) bekezdés, 9. §-14. §, 40. §
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, 1. § (1) bekezdés, 5. §-14. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés,71.§ (1) bekezdés, 98. §-99. §, 102. § (1) bekezdés, 106. §

Kulcsszavak

gyermeknevelési támogatás családtámogatási ellátás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858