Akadálymentes verzió

Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

Kódszám

KINCS00020

Az ügy rövid leírása

A gyermeket nevelő szülő, illetve gyám a gyermek gondozására tekintettel – havi rendszerességgel járó – ,gyermekgondozást segítő ellátásra gyermeknevelési támogatásra (a továbbiakban együtt: gyermekgondozási támogatás) jogosult.

Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, gyám- ide nem értve a gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt- jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár. A gyermeknevelési támogatás folyósítása mellett a kérelmező heti harminc órában keresőtevékenységet végezhet, illetve időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.

Ki jogosult az eljárásra?

Törvény személyi hatálya: Magyarország területén élő - magyar állampolgárra, - letelepedett jogállású, menekült, hontalanként elismert személyekre, bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként, oltalmazottként vagy hontalanként elismert személyekre - szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, akik három hónapot meghaladóan tartózkodnak Magyarország területén , - szociális biztonsági rendszer koordinálásáról (883/2004 EK rendeletben) meghatározott személyi kör, - EU kék kártyával rendelkező személy, - összevont engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár.
- a szülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek
3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.

nem

Milyen adatokat kell megadni?

gyermeknevelési támogatási kérelem adattartalma doc.

4. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez184
A gyermeknevelési támogatás iránti kérelem adattartalma
1. A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
1.1 a jogosultság jogcíme;
1.2 a kérelmező
1.2.1 neve
1.2.2 születéskori neve
1.2.3 születési helye, ideje
1.2.4 anyja neve
1.2.5 lakcíme
1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.2.7 adóazonosító jele
1.2.8 állampolgársága;
1.3 a kérelmező házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának
1.3.1 neve
1.3.2 Társadalombiztosítási Azonosító Jele;
1.4 a kérelmező, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által valamelyik EGT-államban folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;
1.5 a gyermeknevelési támogatás megállapításának kérelmezett kezdő időpontja;
1.6 a gyermeknevelési támogatás folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
1.7 a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
2. A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
2.1 azon gyermeknek (ikergyermekeknek), aki(k) után a kérelmező a gyermeknevelési támogatás megállapítását kéri
2.1.1 a neve
2.1.2 a születési helye
2.1.3 az anyja neve
2.1.4 a Társadalombiztosítási Azonosító Jele
2.1.5 a háztartásba kerülésének időpontja
2.1.6 a családi jogállása;
3. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
3.1 a magánnyugdíj-pénztári tagságra vonatkozó adat;
3.2 nyilatkozat arról, hogy a kérelmező részesül-e táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy egyéb rendszeres pénzellátásban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására;
3.3 nyilatkozat arról, hogy a közös háztartásban élő másik szülő vagy más személy részesül-e terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, vagy benyújtott-e kérelmet ezen ellátások valamelyikének megállapítására; amennyiben igen, az ellátásban részesülő (kérelmező) neve, Társadalombiztosítási Azonosító Jele, a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, a gyermek neve;
3.4 nyilatkozat a kereső tevékenységnek a gyermeknevelési támogatás folyósításának ideje alatti korlátozásának tudomásul vételéről;
3.5 nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban, vagy a gyámhatóság nyilvántartásában szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;
3.6 nyilatkozat a gyermeknevelési támogatás folyósítását érintő változások – azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül történő – bejelentésére előírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételéről, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
3.7 a kérelmező nyilatkozata arról, hogy kéri-e a helyi utazási kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítását;
3.8 a kérelmező vagy a törvényes képviselő aláíróhelye.

Milyen iratok szükségesek?

Az ellátást igénylő valamint a gyermek természetes személyazonosító adatait

- érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány ( pl. útlevél, kártya típusú gépjárművezetői engedély) bemutatásával kell igazolni.

A családtámogatási ellátásra való jogosultságot

a szülővel együtt élő házastárs a házassági anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával
a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő a gyermek nála történő elhelyezéséről rendelkező határozat másolatának csatolásával
a gyám a gyámrendelő határozat másolatának csatolásával
az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával
az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő határozat másolatának csatolásával
igazolja.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A kitöltött és aláírt formanyomtatványt és mellékleteit a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal,ügyfélszolgálatás, afővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál , a megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán, illetve amennyiben a kérelmező munkahelyén működik társadalombiztosítási kifizetőhely, e kifizetőhelynél lehet benyújtani.
A kérelem benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton, illetve ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az iratok szkennelés útján is csatolhatók.

Ügyintézés határideje

21 nap (kiskorú 15 nap) sommás eljárásban azzonnal, de legfeljebb 8 nap, függő hatályú döntés kiadása esetén 8 nap. Az ügyintézés végső határideje két hónap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezés
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ
15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ki jogosult gyermeknevelési támogatásra?
Az ellátásra a szülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár. Megszűnik a jogosultság akkor is, ha a legidősebb gyermek betölti a 18. életévét.
A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti 30 órát meg nem haladóan folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.
A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezése.

Fontosabb fogalmakhivatásos nevelőszülő: az a személy, aki speciális foglalkoztatási jogviszonya keretében saját háztartásában gondozza a gyámhatóság jogerős határozatával nála elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttet;

jövedelem: az a személyi jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott – belföldről vagy külföldről származó – vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér összegét;

saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek: az a gyermek, aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott személlyel ( a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő), a hivatásos nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 72. §-ának (1) bekezdése alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt) életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.

Vonatkozó jogszabályok

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés., 7. § (1)-(3) bekezdés, 9§-14§, 40§
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, 1§ (1) bekezdés, 5§-14§
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 33. § (1) bekezdés,71.§ (1) bekezdés, 98§-99§, 102§ (1) bekezdés, 106§
a

Kulcsszavak

gyermeknevelési támogatás családtámogatási ellátás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858