Akadálymentes verzió

Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés

Kódszám

KINCS00023

Az ügy rövid leírása

A sajátos nevelési igényű tanuló esetében a családi pótléknak a Cst. 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott magasabb életkorig való folyósításához a tanulói jogviszony fennállásának igazolása mellett a jogosult írásban bejelenti az ellátást folyósító szervnek a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság megnevezését és címét, valamint a szakértői vélemény számát.

/A 18. életévét betöltött, közoktatási intézményben tanulmányokat folytató beteg gyermek után, ha az ügyfél a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig magasabb összegű iskoláztatási támogatásban részesült, akkor továbbra is jogosult a magasabb összegű iskoláztatási támogatásra mindaddig, amíg a gyermek közoktatási intézményben tanul, de legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a 20. életévét - sajátos nevelési igényű tanuló esetén - a 23. életévét betölti./

Ki jogosult az eljárásra?

- a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,
- a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs
- az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van - a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel közös lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezikés a szülővel élettársként lagalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállaítására irányulókérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja (a fentiek elnevezése együttesen: szülő)
- a nevelőszülő, . a gyám
akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. §. (1) bekezdés),
- a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
- a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt, vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanköteles gyermekre tekintettel,
- a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel
- a gyámhivatal által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy.

Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti az iskoláztatási támogatást, aki köznevelési intézményben tanulmányokat folytat, a tankötelezettsége megszűnt, és
akinek mindkét szülője elhunyt,
akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától külön élő szülője elhunyt,
aki kikerült l a nevelésbe vétel alól
akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg
aki a vér szerinti, örökbe fogadó szülőjével, nevelőszülővel, hivatásos nevelőszülővel, gyámmal nem él egy háztartásban
a gyámhivatal szülői ház elhagyását engedélyező határozata szerint az iskoláztatási támogatást a nagykorúvá válása előtt is részére folyósították.

nem

Milyen adatokat kell megadni?

a tanulói jogviszony fennállásának igazolása mellett
-a jogosult írásban bejelenti az ellátást folyósító szervnek a sajátos nevelési igény tényét pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság megnevezését és
valamint a szakértői vélemény számát.

igazolás adattartalma doc.

Milyen iratok szükségesek?

tanulói jogviszony fennálásának igazolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A kitöltött és aláírt formanyomtatványt és mellékleteit a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal,ügyfélszolgálatás, afővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál , a megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán, illetve amennyiben a kérelmező munkahelyén működik társadalombiztosítási kifizetőhely, e kifizetőhelynél lehet benyújtani.
A kérelem benyújtható személyesen az ügyfélszolgálaton, vagy postai úton, illetve ügyfélkapun keresztül elektronikusan. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az iratok szkennelés útján is csatolhatók.

Ügyintézés határideje

21 nap sommás eljárásban azzonnal, de legfeljebb 8 nap, függő hatályú döntés kiadása esetén 8 nap. Az ügyintézés végső határideje két hónap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetõség nem értelmezhetõ.
Nincs ilyen
Nincs
Nincs
Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs
Sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meddig hosszabbítható meg?
A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.


Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentést mikor kell megtenni?
Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentést, feltéve, hogy a tanuló a középiskolai tanulmányokat az adott tanév végén nem fejezi be – először annak a tanévnek a végéig kell azt megtenni, amelyben a sajátos nevelési igényű tanuló a 20. életévét betölti, ezt követően minden tanévnek a végéig, ha a tanulói jogviszony a következő tanévben is fennáll.
Amennyiben a tanulói jogviszony megszűnt és a családi pótlékra való jogosultság megszüntetésre került, de a 20. életévének betöltését követően a sajátos nevelési igényű tanuló ismét tanulói jogviszonyt létesít, akkor a bejelentést a családi pótlék iránti kérelemmel egyidejűleg meg kell tenni.

Kit tekinthetünk sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak?
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

Fontosabb fogalmak

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,

Vonatkozó jogszabályok

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdés, (2)-(3) bekezdés, 10. számú melléklet
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7. § (1)-(3) bekezdés
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4. § 25, 45.§ (3) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 33. § (1) bekezdés, 71.§(1) bekezdés
a Magyar Államkincstár Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (I. 14.) NGM utasítás 73. §(1) bekezdés 1. melléklet 1. § (2) bekezdés c) pont
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 106. § (1)-(2) , (5)bekezdés

Kulcsszavak

sajátos nevelési igény iskoláztatási támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858