Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés

Kódszám

KINCS00023

Az ügy rövid leírása

A sajátos nevelési igényű tanuló esetében a családi pótléknak a magasabb életkorig (huszonharmadik életévének betöltéséig) való folyósításához a jogosultnak írásban be kell jelentenie az ellátást folyósító szervnek a sajátos nevelési igény tényét megállapító bizottság megnevezését és címét, valamint a szakértői vélemény számát.A bejelentéshez mellékelni kell továbbá a tanulói jogviszony fennállásának igazolását is. A bejelentést - feltéve, hogy a tanuló a középiskolai tanulmányokat az adott tanév végén nem fejezi be - először annak a tanévnek a végéig kell megtenni, amelyben a sajátos nevelési igényű tanuló a 20. életévét betölti, ezt követően minden tanévnek a végéig, ha a tanulói jogviszony a következő tanévben is fennáll. Amennyiben a tanulói jogviszony megszűnt és a családi pótlékra való jogosultság megszüntetésre került, de a 20. életévének betöltését követően a sajátos nevelési igényű tanuló ismét tanulói jogviszonyt létesít, akkor a bejelentést a családi pótlék iránti kérelemmel egyidejűleg meg kell tenni.

Ki jogosult az eljárásra?

a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő), a nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt,
b) a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
c) szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,
d) a gyámhatóság által a szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy,
da) a tanköteles gyermekre tekintettel, valamint
db) a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre (személyre) tekintettel,
e) a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel

(2) Saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy,

a) akinek mindkét szülője elhunyt,
b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő szülője elhunyt,
c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
e) aki a szüleivel vagy gyámjával nem él egy háztartásban, vagy
f ha az iskoláztatási támogatást - a gyámhatóságnak a szülői ház elhagyását engedélyező határozatában foglaltak szerint - a nagykorúságát megelőzően is a részére folyósították,
A kérelem személyesen vagy postai úton benyújtható az ügyfélszolgálaton vagy az integrált ügyfélszolgálaton (kormányablak) keresztül, illetve a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen.

Milyen adatokat kell megadni?

a tanulói jogviszony fennállásának igazolása, valamint a sajátos nevelési igény tényét megállapító, pedagógiai szakszolgálatként működő tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző bizottság megnevezését, címét és a szakértői vélemény számát.

Milyen iratok szükségesek?

tanulói jogviszony fennállásának igazolása (a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet 9. sz. melléklete). A családtámogatási kifizetőhely a tanulói jogviszony fennállásának igazolására szolgáló 9. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező formanyomtatványt augusztus 31-éig küldi meg a jogosultnak. Az igazolást szeptember 30-áig kell benyújtani a családtámogatási kifizetőhelyhez.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Amennyiben a kérelmet benyújtó személy munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a családtámogatási kifizetőhely, ennek hiányában a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő: a bejelentésnek az illetékes hatósághoz (családtámogatási kifizetőhely, ennek hiányának fővárosi és megyei kormányhivatal) történő megérkezését követő naptól számított 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetõség nem értelmezhetõ.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meddig hosszabbítható meg?
A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentést mikor kell megtenni?
Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentést, feltéve, hogy a tanuló a középiskolai tanulmányokat az adott tanév végén nem fejezi be – először annak a tanévnek a végéig kell azt megtenni, amelyben a sajátos nevelési igényű tanuló a 20. életévét betölti, ezt követően minden tanévnek a végéig, ha a tanulói jogviszony a következő tanévben is fennáll.
Amennyiben a tanulói jogviszony megszűnt és a családi pótlékra való jogosultság megszüntetésre került, de a 20. életévének betöltését követően a sajátos nevelési igényű tanuló ismét tanulói jogviszonyt létesít, akkor a bejelentést a családi pótlék iránti kérelemmel egyidejűleg meg kell tenni.

Kit tekinthetünk sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak?
Sajátos nevelési igényű az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Fontosabb fogalmak

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Családi pótlék: a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy iskoláztatási támogatást (együtt: családi pótlékot) nyújt.

Vonatkozó jogszabályok

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 7/A. § (1) bekezdés, (2)-(3) bekezdés, 9. számú melléklet
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 7. § (1)-(3) bekezdés, 8. §.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4. § 25. pont, 45.§ (3) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) és (5) bekezdés, 71.§(1) bekezdés
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. §

Kulcsszavak

sajátos nevelési igény iskoláztatási támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858